УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 214/2013

Про Державну комісію з питань співробітництва з СОТ

З метою підготовки узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із Світовою організацією торгівлі, державами - членами СОТ, забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами - членами СОТ та відповідно до пунктів 3 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Державну комісію з питань співробітництва з СОТ (далі - Комісія) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Державну комісію з питань співробітництва з СОТ (додається).

3. Призначити ГОНЧАРУКА Андрія Івановича - Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України головою Державної комісії з питань співробітництва з СОТ.

4. Голові Державної комісії з питань співробітництва з СОТ подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

15 квітня 2013 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 квітня 2013 року №214/2013

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну комісію з питань співробітництва з СОТ

1. Державна комісія з питань співробітництва з СОТ (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка та внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із Світовою організацією торгівлі, державами - членами СОТ, зокрема щодо вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, а також забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами - членами СОТ;

моніторинг виконання Україною та іншими державами - членами СОТ зобов'язань у рамках членства у Світовій організації торгівлі.

4. Комісія для здійснення покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію та документи;

запрошувати на свої засідання представників державних органів, наукових установ, асоціацій товаровиробників та заслуховувати інформацію з питань, віднесених до компетенції Комісії;

утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань діяльності Комісії;

залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, а також експертів, учених, фахівців.

5. Комісія утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комісії, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

До складу Комісії входять керівники (заступники керівників) Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства промислової політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національного інституту стратегічних досліджень, а також за згодою - представник Українського союзу промисловців і підприємців, представник Торгово-промислової палати України, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями.

Виконавчим секретарем Комісії визначається один із заступників Керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням голови Комісії.

6. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії;

скликає засідання Комісії та виносить питання на її розгляд;

головує на засіданнях Комісії;

вносить пропозиції щодо змін персонального складу Комісії;

представляє Комісію у взаємодії з державними органами, підприємствами, установами та організаціями;

регулярно, не рідше одного разу на квартал, доповідає Президентові України про діяльність Комісії.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу.

Члени Комісії беруть участь в її засіданнях особисто. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою.

У разі необхідності прийняття законодавчих актів, видання актів Президента України з питань, що розглядаються Комісією, пропозиції з цих питань вносяться на розгляд Комісії разом із проектами відповідних нормативно-правових актів.

9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Адміністрацією Президента України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


Офіційні документи

Графік Президента

Фотоальбом

Анонси

Відео