Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

Указом Президента України від 4 квітня 2019 року № 100  "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" утворено конкурсну комісію з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

18 квітня 2019 року конкурсна комісія на своєму засіданні обрала Н.С.Кузнєцову головою конкурсної комісії.

Відповідно до Указу Президента України від 1 листопада 2007 року
№ 1043 "Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" конкурсною комісією оголошено конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України, який:

має високі моральні якості;

має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в інших державах та визнану в Україні в установленому порядку, і не менш як десять років стажу професійної діяльності у сфері права, та/або досвіду наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;

вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи.

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа:

яка на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

яка має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

щодо якої провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або яка має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 20 квітня 2019 року по 27 квітня 2019 року включно.

Документи подаються до конкурсної комісії поштою (рекомендованим листом) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом) за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11.

Місце, час та дата проведення тестування щодо визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи:

 • перша мова (англійська або французька) – 2 травня 2019 року з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2.
 • друга мова (французька або англійська) –
  3 травня 2019 року з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2.

Місце, час та дата проведення співбесіди: 6 травня 2019 року з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом № 1
засідання конкурсної комісії
від 18 квітня 2019 року

Умови проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

 1. Конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі – конкурс) проводиться конкурсною комісією, утвореною Указом Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України", для забезпечення добору трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

2. Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії:

 1. написану власноруч письмову заяву на ім'я голови конкурсної комісії;
 2. автобіографію за затвердженим конкурсною комісією зразком (додаток 1);
 3. мотиваційний лист;
 4. копію паспорта громадянина України;
 5. копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;
 6. копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 7. копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, що подаються до конкурсної комісії, мають бути завірені в установленому порядку.

Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

Документи, визначені підпунктами 2–8 пункту 5 Умов, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені у порядку їх черговості, визначеному пунктом 5 Умов, та пронумеровані згідно із загальною кількістю аркушів додатка.

3. За достовірність поданих до конкурсної комісії документів, правильність їх оформлення і правдивість наданої інформації несе відповідальність особа, яка подає документи.

4. Дати заповнення (засвідчення) документів повинні відповідати строку, визначеному для подання документів.

5. Додаткове направлення кандидатом документів до заяви (після 27 квітня 2019 року) не допускається, за винятком зміни прізвища/імені/по батькові учасника конкурсу.

У разі зміни прізвища/імені/по батькові учасник конкурсу повинен невідкладно повідомити про це конкурсну комісію  шляхом направлення відповідної заяви, до якої долучити копії підтверджувальних документів.

6. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Умовами проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі – Умови), подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають вимогам, встановленим Порядком проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженим Указом Президента України від 1 листопада 2007 року № 1043 "Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України".

7. З метою визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи Міністерство закордонних справ України організовує проведення тестування.

8. Конкурсна комісія проводить співбесіду з учасниками конкурсу після проведення тестування щодо визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи.

9. За результатами розгляду поданих документів, тестування та співбесіди конкурсна комісія формує список із трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, який оголошується у день завершення конкурсу.

10. Конкурсна комісія за результатами конкурсу подає список кандидатів Міністерству закордонних справ України для його внесення в установленому порядку до Ради Європи та інформує Президента України про результати конкурсу.


Додаток 1
до Умов проведення конкурсу

Форма короткої автобіографії для кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

I. Особисті дані

      Прізвище, ім’я

      Стать

      Дата і місце народження

      Громадянство

II. Освіта, науковий ступінь та інші кваліфікації

III. Професійна діяльність:

a) судова діяльність

б) несудова юридична діяльність

внеюридична професійна діяльність

(вкажіть діяльність, якою займаєтесь на сьогодні)

IV. Діяльність та досвід роботи у галузі захисту прав людини

V. Інша діяльність, у тому числі публічна:

a) посада в державній установі

б) виборні посади

в) займані посади у політичних партіях та рухах

(вкажіть діяльність, якою займаєтесь на сьогодні)

VI. Діяльність в інших сферах:

a) сфера діяльності

б) строк діяльності

в) функції

(вкажіть нинішню посаду)

VII. Публікації та інші роботи

Вкажіть загальну кількість опублікованих книг та/або статей, зазначивши найбільш важливі з них (максимум 10)

VIII. Знання мов

(Володіння офіційними мовами Ради Європи: В – відмінно; Д – добре; З – задовільно)

Мова

 

Читання

Письмо

Усне мовлення

В

Д

З

В

Д

З

В

Д

З

Офіційні мови Ради Європи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Французька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші мови:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Якщо Ви вважаєте свій рівень володіння офіційними мовами Ради Європи недостатньо професійним для посади судді, будь-ласка, підтвердіть Ваш намір пройти інтенсивні мовні курси на початку строку повноважень у разі обрання Вас суддею Європейського суду з прав людини від України.

X. Інша важлива інформація

XI. Будь-ласка, підтвердіть, що Ви будете постійно проживати в Страсбурзі у разі обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.