Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №365/2021

Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України

З метою забезпечення відбору на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 106 Конституції України, на виконання Закону України «Про Конституційний Суд України» постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України (додається).

2. Затвердити персональний склад конкурсної комісії для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України (додається).

3. Конкурсній комісії для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України:

розмістити в установленому порядку оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України, на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України;

забезпечити проведення на конкурсних засадах відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 серпня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 серпня 2021 року № 365/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України

1. Це Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України (далі — Положення).

2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах з урахуванням вимог Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд України» та цього Положення.

Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України становить два місяці.

3. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює конкурсна комісія, яку створює Президент України (далі — конкурсна комісія).

Склад конкурсної комісії формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду України.

Персональний склад конкурсної комісії затверджує Президент України. Конкурсна комісія утворюється у складі семи членів, троє з яких є міжнародними експертами у сфері права.

Голова та секретар конкурсної комісії обираються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від складу конкурсної комісії на першому засіданні з числа її членів.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях конкурсної комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам конкурсної комісії або іншим особам.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Діяльність конкурсної комісії щодо організації і проведення конкурсу ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, відкритості, прозорості та політичної нейтральності.

4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке є правомочним за умови присутності на ньому щонайменше п’яти членів конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв’язку.

Засідання конкурсної комісії проводяться публічно. Публічність засідань конкурсної комісії забезпечується їх онлайн-трансляцією, вільним доступом на засідання конкурсної комісії представників засобів масової інформації, міжнародних організацій, дипломатичних місій, журналістів з урахуванням протиепідемічних заходів, що проводяться у зв’язку зі встановленим Кабінетом Міністрів України карантином.

Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою й секретарем конкурсної комісії, та підлягає оприлюдненню на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

5. Голова конкурсної комісії:

організовує роботу конкурсної комісії;

ініціює засідання конкурсної комісії, визначає дату, час і місце їх проведення, головує на них;

уживає заходів, необхідних для підготовки та організації засідань конкурсної комісії;

підписує протоколи засідань і документи конкурсної комісії;

підписує листи та інші документи, пов’язані з організацією роботи конкурсної комісії;

здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

Секретар конкурсної комісії:

організовує підготовку матеріалів з питань, що розглядаються конкурсною комісією;

веде протоколи засідань, здійснює підрахунок голосів під час ухвалення рішень конкурсною комісією;

готує проекти документів конкурсної комісії;

підписує протоколи засідань та документи, затверджені конкурсною комісією;

виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією засідань конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії мають право:

пропонувати питання для включення до порядку денного засідання конкурсної комісії;

ознайомлюватися з документами, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії, брати участь у їх підготовці;

готувати для розгляду на засіданні конкурсної комісії окремі питання, необхідні для забезпечення її діяльності, проведення конкурсу тощо;

висловлювати пропозиції, а також надавати додаткові документи та пояснення щодо питань, що розглядаються на засіданні конкурсної комісії;

доповідати на засіданні конкурсної комісії з питань порядку денного, готувати проект рішення конкурсної комісії;

вносити пропозиції до проекту рішення конкурсної комісії з будь-яких питань;

голосувати «за» чи «проти» щодо будь-якого рішення конкурсної комісії або утриматися від голосування;

висловлювати на засіданні конкурсної комісії підстави свого волевиявлення;

оголошувати усно окрему думку щодо рішення конкурсної комісії із наступним її письмовим викладенням та переданням секретарю конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні голови та/або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки в частині ведення засідання та підписання відповідних протоколів виконують інші визначені конкурсною комісією члени.

Переобрання голови та/або секретаря конкурсної комісії може бути здійснене за рішенням конкурсної комісії.

6. Конкурс проводиться у такі етапи:

1) оголошення про початок конкурсу шляхом розміщення відповідної інформації на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України;

2) подання документів особами, які мають намір узяти участь у конкурсі;

3) розгляд конкурсною комісією поданих документів на відповідність вимогам до судді Конституційного Суду України, установленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», та прийняття рішення про допуск осіб до участі в конкурсі;

4) проведення спеціальної перевірки в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»;

5) проведення співбесід із кандидатами, допущеними до участі в конкурсі, та ухвалення рекомендації щодо кожного кандидата, складання списку кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду України;

6) подання списку кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду України, Президентові України для прийняття рішення про призначення на посаду судді Конституційного Суду України.

7. Конкурсна комісія розміщує оголошення про початок конкурсу на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

В оголошенні про початок конкурсу зазначаються визначені Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимоги до судді Конституційного Суду України та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі, строки їх прийому та способи подання.

Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі визначається календарною датою, яка настає не раніше ніж через тридцять календарних днів із дня розміщення конкурсною комісією оголошення про початок конкурсу.

Документи, що надійшли після спливу кінцевого терміну подання документів, не розглядаються. У прийнятті документів не може бути відмовлено з інших підстав, ніж у зв’язку із закінченням терміну їх подання.

Конкурсна комісія розміщує список осіб, які подали документи для участі в конкурсі, на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України впродовж двох робочих днів після завершення приймання документів.

8. Конкурсна комісія здійснює розгляд документів, поданих особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, на відповідність вимогам, визначеним Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», та приймає рішення про допуск осіб до участі в конкурсі або про відмову в допуску.

Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про допуск осіб до участі в конкурсі або про відмову в такому допуску розміщує на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, допущених до участі в конкурсі, їх автобіографії та мотиваційні листи, а також ініціює питання про проведення стосовно цих осіб спеціальної перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

9. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою перевірки відповідності учасників конкурсу вимогам, установленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».

Форма проведення співбесіди визначається рішенням конкурсної комісії.

Інформація про дату, час і місце проведення співбесіди розміщується конкурсною комісією на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

10. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України, та проведення співбесіди конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, затверджує список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду України. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.

Голова конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після затвердження конкурсною комісією списку кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду України, подає його разом із матеріалами щодо кандидатів на розгляд Президентові України для прийняття рішення про призначення на посаду судді Конституційного Суду України.

У разі якщо за результатами конкурсу не рекомендовано жодного кандидата, проводиться повторний конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, а в разі якщо не рекомендовано необхідної кількості кандидатур — додатковий конкурс для добору необхідної кількості кандидатур для здійснення Президентом України призначення судді Конституційного Суду України. Повторний, додатковий конкурси проводяться у порядку, визначеному цим Положенням.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 серпня 2021 року № 365/2021

СКЛАД
конкурсної комісії для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України

Мірослав ВИЖИКОВСЬКИЙ — член Panel 255 — дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій Європейського Союзу, суддя Конституційного Трибуналу Республіки Польща (2001 — 2010), професор Варшавського університету, доктор права (за згодою)

КУХНЮК Дмитро Володимирович — доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильович — завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

СКРИПНЮК Олександр Васильович — заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Спиридон ФЛОГАІТІС — директор Європейської організації публічного права, професор (за згодою)

ФУТЕЙ Богдан Петрович — суддя Федерального Суду Претензій Сполучених Штатів Америки, доктор права, професор (за згодою)

ЯНЧУК Артем Олександрович — професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК