Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №135/2020

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430, від 26 жовтня 2012 року № 613, від 14 липня 2015 року № 417, від 14 листопада 2016 року № 503, від 3 травня 2017 року № 126, від 12 вересня 2018 року № 277 та від 26 квітня 2019 року № 171 ), такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 16 доповнити абзацом такого змісту:

"з визначеними статтею 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" громадянами, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, не мають військових звань офіцерського складу та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу";

2) абзац сьомий пункту 20 доповнити реченням такого змісту:

"Для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення демобілізації на строк шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". У разі закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації дія таких контрактів припиняється достроково";

3) пункт 39 викласти в такій редакції:

"39. З військовослужбовцями, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 38 цього Положення, контракт про проходження військової служби укладається посадовими особами, визначеними пунктом 16 цього Положення";

4) пункт 72 викласти в такій редакції:

"72. Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом України.

Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом.

Пропозиції щодо переатестації подаються за підписом керівника органу військового управління до Міністерства оборони України.

Переатестація громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, для присвоєння військового звання здійснюється одночасно з прийняттям цих осіб на військову службу за контрактом та призначенням на відповідну посаду наказами Міністра оборони України по особовому складу";

5) підпункт 121 пункту 116 викласти в такій редакції:

"121) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження – до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України";

6) абзац дев'ятий пункту 121 після слів "з укладенням з ними на цей період" доповнити словом "строкового";

7) у назві підрозділу "Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонення від посади" розділу IV слова "повноважень на посаді" виключити;

8) абзац п'ятий пункту 144 викласти в такій редакції:

"на осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу – наказами керівників служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України";

9) абзаци п'ятий – восьмий пункту 153 замінити двома абзацами такого змісту:

"Відрядження оформлюється на підставі письмового запиту керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти, рапорту військовослужбовця та відповідного подання наказами Міністра оборони України.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти письмово повідомляють Міністерство оборони України";

10) абзац п'ятий пункту 186 викласти в такій редакції:

"В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Порядок надання відпусток військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку з демобілізацією або з вислугою встановлених строків військової служби за призовом, визначається Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

11) абзац перший пункту 219 викласти в такій редакції:

"219. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово­-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років";

12) у пункті 225:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

"1) у мирний час на підставах, передбачених частиною третьою, пунктом 1 частини п'ятої і пунктом 1 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

"2) під час дії особливого періоду (крім строку проведення мобілізації та часу воєнного стану) – на підставах, передбачених частиною третьою, пунктом 1 частини четвертої, пунктом 2 частини п'ятої і пунктом 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції:

"3) під час воєнного стану та строку проведення мобілізації – на підставах, передбачених пунктом 2 частини четвертої, пунктом 3 частини п'ятої і пунктом 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

13) абзац другий пункту 257 викласти в такій редакції:

"Для доукомплектування Збройних Сил України в особливий період просування військовослужбовців по службі здійснюється без дотримання вимог пунктів 85, 87 цього Положення, а призначення військовослужбовців на рівнозначні та нижчі посади здійснюється без згоди військовослужбовців, за винятком випадків, визначених пунктом 112 цього Положення".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

10 квітня 2020 року