Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №138/2003

Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України

З метою вдосконалення практики відзначення державними нагородами України, врегулювання питань щодо представлення до нагородження та вручення державних нагород України постановляю:1. Затвердити Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України (додається).

2. Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України затвердити у місячний строк новий зразок бланка нагородного листа для представлення до відзначення державними нагородами України.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 лютого 2003 року N138/2003

ПОРЯДОК
представлення до нагородження
та вручення державних нагород України


1. Цей Порядок установлює загальні правила представлення до нагородження та вручення державних нагород України.

2. Подання про відзначення державними нагородами вносять Президентові України Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України, а також Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, які вносять спільне подання.

3. Висунення кандидатур до відзначення державними нагородами здійснюється гласно за місцем роботи осіб, яких представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності.
Клопотання про відзначення державною нагородою порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня.

4. Клопотання про відзначення державними нагородами, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються через Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

5. Клопотання про відзначення державними нагородами, які порушуються центральними органами творчих спілок, товариств, об'єднань громадян, подаються через відповідні центральні органи виконавчої влади або Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

6. Подання про відзначення державними нагородами:
  • керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вносяться Кабінетом Міністрів України;
  • іноземців та осіб без громадянства вносяться Міністерством закордонних справ України.


7. Подання про відзначення державними нагородами, що вносяться:
  • Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим (за спільним поданням), обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - мають бути попередньо письмово погоджені з відповідними центральними органами виконавчої влади;
  • міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади - мають бути попередньо письмово погоджені з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.


8. Органи, яким надано право вносити подання про відзначення державними нагородами, надсилають на ім'я Президента України подання і нагородний лист установленого зразка, затверджений Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.
У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її державною нагородою, та проставляється печатка підприємства, установи, організації за місцем роботи особи.

9. Подання про відзначення державними нагородами, які вносяться з нагоди державного, професійного свята, ювілею особи або ювілею підприємства, установи, організації, області, району, міста, селища, села, вносяться не пізніш як за місяць до відповідної дати.
У разі представлення до відзначення державними нагородами з нагоди ювілею підприємства, установи, організації, області, району, міста, селища, села до подання додаються також архівна довідка, що підтверджує дату ювілею, та документ, в якому зазначається дата святкування відповідного заходу.

10. Особу, яку відзначено державною нагородою, може бути представлено до наступного нагородження не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження, за винятком представлення до нагородження за виявлену особисту мужність і героїзм.

11. Документи про представлення до відзначення державними нагородами попередньо опрацьовуються в Управлінні державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України (далі - Управління державних нагород та геральдики).
У разі внесення зазначених документів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються органу, який вносив подання.

12. Особі, удостоєній державної нагороди, вручаються державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.

13. Вручення державних нагород та документів про нагородження провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про нагородження.

14. Державні нагороди та документи про нагородження вручає Президент України або за його дорученням Голова Верховної Ради України, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, Глава Адміністрації Президента України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Вищого господарського суду України, Генеральний прокурор України, посли України в іноземних державах, Голова Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

15. Вручення державних нагород та документів про нагородження має бути проведено протягом двох місяців з дня набрання чинності указом Президента України про нагородження.
Відповідальність за організацію і своєчасне вручення державних нагород та документів про нагородження покладається на орган, якому доручено провести вручення.

16. Про вручення державних нагород та документів про нагородження складається Протокол вручення державних нагород України за встановленою формою (додаток N 1), що підписується особою, яка їх вручила, та скріплюється печаткою органу, що проводив вручення.
Протокол надсилається до Управління державних нагород та геральдики не пізніше як через тиждень після вручення державних нагород.

17. Контроль за своєчасним врученням державних нагород та документів про нагородження здійснюється на підставі протоколів вручення державних нагород. Відомості про вручення заносяться до облікових карток нагороджених, що зберігаються в картотеці Управління державних нагород та геральдики. В обліковій картці нагородженого робиться відмітка "вручено" та зазначається дата вручення.

18. Органи, яким було доручено провести вручення державних нагород та документів про нагородження, ведуть персональний облік осіб, яким державні нагороди та документи до них не вручено.
У разі коли нагороджений через хворобу або іншу поважну причину не зміг з'явитися на вручення, державну нагороду та документ про нагородження може бути вручено вдома, в лікарні тощо, де він перебуває.

19. У разі смерті нагородженого, якому за життя державну нагороду та документ про нагородження не було вручено, або нагородження особи посмертно державна нагорода та документ до неї передаються сім'ї такого нагородженого для зберігання як пам'ять. Передача державної нагороди та документа про нагородження оформляється протоколом установленої форми (додаток N2). Протокол передачі надсилається до Управління державних нагород та геральдики.

20. У разі виявлення розбіжностей у написанні прізвища, імені, по батькові нагородженого органом, що вносив подання про відзначення державною нагородою, складається акт уточнення за встановленою формою (додаток N 3) і порушується клопотання на ім'я Голови Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України щодо внесення відповідних змін до указу Президента України про нагородження.
Акт уточнення складається на підставі запису в паспорті прізвища, імені, по батькові нагородженого. В акті уточнення зазначається причина допущеної розбіжності.
     

Глава Адміністрації
Президента України

В.МЕДВЕДЧУКНагородний лист