Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №155/2019

Питання європейської та євроатлантичної інтеграції

З метою забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, відповідно до частини третьої статті 102 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити План заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

виконання разом з відповідними державними органами Плану заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, затвердженого цим Указом, та щокварталу інформувати Президента України про хід виконання;

звітування щодо виконання зазначеного Плану заходів в установлені строки.

З. Секретарю Ради національної безпеки і оборони України: забезпечити розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у травні 2019 року питання щодо проведення окремих оглядів, що включені до комплексного огляду сектору безпеки;

подати за підсумками консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО у другому півріччі 2019 року на розгляд Президентові України проекти законів України про охорону секретної інформації та про розвідку.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

20 квітня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 20 квітня 2019 року

№ 155/2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного

членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору

1. Здійснювати діалог з Європейським Союзом та його державами - членами у відповідних сферах співробітництва з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі.

Постійно

2. Опрацювати у взаємодії з Європейським Союзом та його державами - членами пропозиції щодо реалізації у рамках ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" комплексу додаткових заходів, які сприятимуть підготовці України до набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

2020 рік

З. Опрацювати зі стороною ЄС питання щодо започаткування нових форм співробітництва в рамках ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" з питань торговельної та секторальної інтеграції, зокрема проведення регулярних зустрічей на рівні представників галузевих міністерств держав - членів ЄС, Грузії, Республіки Молдова та України.

Червень 2020 року

4. Забезпечити розроблення з урахуванням поточного стану співробітництва пропозицій щодо перегляду Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами - членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, та їх обговорення зі стороною ЄС.

Грудень 2019 року

5. Опрацювати зі стороною ЄС питання щодо: подальшої лібералізації торгівлі, укладення Угоди про·оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів; інтеграції до внутрішніх ринків ЄС у сферах енергетики та цифрової економіки; співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки.

2019 - 2020 роки

6. Підготувати із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, інших науково-дослідних установ аналітичний звіт (скринінг) про стан відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі; провести консультації зі стороною ЄС щодо здійснення його оцінки; опрацювати та внести за результатами оцінки звіту на розгляд Президентові України відповідні пропозиції.

2019 - 2020 роки

7. Вжити в установленому порядку заходів щодо розширення джерел та способів залучення міжнародної допомоги відповідно до визначених стратегічними документами цілей і завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Грудень 2019 року

8. Вжити заходів до поліпшення фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, які забезпечують співробітництво з Європейським Союзом та НАТО.

2020 рік

9. Сприяти розвитку та поглибленню співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері освіти, участі закладів освіти та органів державного управління освітою у відповідних програмах та проектах Європейського Союзу, проведенні загальноєвропейських порівняльних досліджень якості освіти.

Постійно

10. Сприяти розробленню та реалізації освітніх програм, проведенню наукових досліджень з питань європейської історії, культури, мистецтва, права, політики та економіки.

Постійно

11. Вжити в установленому порядку заходів стосовно розширення присутності іноземних закладів освіти в Україні, зокрема шляхом відкриття в Україні філії Коледжу Європи та Європейської школи Східного партнерства, а також щодо дальшого розвитку Європейського табору в Україні.

Травень 2020 року

12. Провести консультації зі стороною ЄС щодо можливої участі України у Рамковій програмі досліджень та інновацій Європейського Союзу "Горизонт Європа".

Грудень 2019 року

13. Забезпечити під час розроблення та перегляду стандартів вищої освіти за спеціальностями у галузях знань 03 "Гуманітарні науки", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 08 "Право", 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" визначення вимог до освітніх програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вересень 2020 року

4. Поліпшити роботу із підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, військовослужбовців і працівників Збройних Сил України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

До кінця 2019 року

15. Забезпечувати провадження ефективної інформаційної політики у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Постійно

16. Провести переговори зі стороною ЄС щодо розширення форм участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз в рамках Угоди між Європейських Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз, ратифікованої Законом України від 6 березня 2008 року № 137-VI.

Грудень 2019 року

17. Забезпечити поглиблення співробітництва з ЄС у питаннях інформаційної безпеки та кібербезпеки, забезпечення стійкості критичної інфраструктури, протидії транснаціональній злочинності, посилення охорони кордонів, мінімізації ризиків у сфері міграції.

 Грудень 2019 року

18. Забезпечити участь України у проектах, що реалізуються в рамках Європейського оборонного фонду, Постійної структурованої співпраці з питань безпеки і оборони (PESCO), Координованого річного огляду оборони (CARD), а також участь у міжнародних програмах наукових досліджень та інновацій в інтересах посилення оборонних можливостей України.

Грудень 2019 року

19. Опрацювати з ЄС можливості розширення співпраці у сферах протидії дезінформації, у тому числі шляхом співпраці із East StratCom Task Force, зміцнення інституційних спроможностей у боротьбі з кіберзагрозами.

Грудень 2019 року

20. Опрацювати пропозиції щодо розширення участі України у виконанні Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки".

2019 рік

21. Забезпечити в установленому порядку підготовку візиту в Україну делегації Північноатлантичної ради НАТО.

Липень 2019 року

22. Забезпечувати співробітництво України з НАТО щодо моніторингу ситуації та спільного реагування на агресію Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Постійно

23. Забезпечити підготовку та подання пропозицій щодо звернення до Північноатлантичної ради НАТО та Генерального секретаря НАТО про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Грудень 2019 року

24. Забезпечити опрацювання зі стороною НАТО питання щодо приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО.

2020 рік

25. Забезпечити за участю Служби безпеки України із залученням Представництва НАТО в Україні, Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України підготовку проекту закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України".

Червень 2019 року

26. У рамках впровадження ефективного оборонного менеджменту відповідно до принципів, прийнятих у державах- членах НАТО:

вжити заходів щодо унормування питань створення перспективної системи управління Збройних Сил України відповідно до євроатлантичних норм 1 принципів;

Грудень 2020 року

завершити створення системи об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України відповідно до вимог Закону України "Про національну безпеку України",

Грудень 2020 року

27. Забезпечити узгодження оборонного планування з бюджетним процесом шляхом:

зміни формату планів утримання і розвитку (діяльності) Збройних Сил України з визначенням пріоритетності та обсягів інвестицій в розвиток спроможностей Збройних Сил України;

Березень 2020 року

чіткої регламентації (унормування) питань організації в силах оборони оборонного планування;

Жовтень 2020 року

запровадження програмно-проектного менеджменту в системі оборонного планування;

Грудень 2020 року

автоматизації процесу планування та управління ресурсами на основі спроможностей Збройних Сил України.

Грудень 2020 року

28. Забезпечити здійснення Міністерством оборони України прямих закупівель продукції (робіт, послуг) оборонного призначення за імпортом та впровадження ключових інфраструктурних проектів шляхом:

укладення прямих контрактів з іноземними партнерами щодо закупівель за імпортом озброєння, військової техніки, матеріальних ресурсів і послуг для потреб Збройних Сил України;

Постійно

створення єдиного закупівельного органу в Міністерстві оборони України для закупівлі озброєння, військової техніки, матеріальних ресурсів і послуг для потреб Збройних Сил України;

Грудень 2020 року

проведення консультацій стосовно закупівель високотехнологічних (високозатратних) систем озброєння;

Постійно

розроблення проекту автономної військової бази на Сході України та військово-морської бази на узбережжі Азовського моря.

До грудня 2020 року

29. У рамках оптимізації структури та спроможностей Збройних Сил України:

провести аналіз спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, позбавитися від надлишкових і застарілих спроможностей, забезпечити першочерговий розвиток пріоритетних бойових спроможностей;

Протягом 2020 року

забезпечити поетапну інтеграцію систем військової освіти, кадрового менеджменту та соціального захисту з метою комплектування військ (сил) професійним та вмотивованим персоналом;

Постійно

трансформувати систему морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України відповідно до принципів НАТО.

Грудень 2020 року

30. Розробити із залученням фахівців Європейського Союзу та НАТО концепцію державної програми з питань психосоціальної адаптації учасників бойових дій.

Грудень 2019 року

З1. Забезпечити в рамках співпраці за програмами НАТО навчання учасників бойових дій з питань зміни військової кар'єри на цивільну.

Травень 2020 року

Глава Адміністрації Президента України   І.РАЙНІН