Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №185/2021

Про внесення змін до Положення про Національну службу посередництва і примирення

1. Внести до Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення" (зі змінами, внесеними Указами від 30 грудня 2000 року № 1393, від 11 квітня 2007 року № 291 та від 2 квітня 2013 року № 178), такі зміни:

1) у підпункті 17 пункту 4 слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Офісом Президента України";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. НСПП очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

Голова НСПП має заступників, у тому числі одного першого.

Голова НСПП:

здійснює загальне керівництво діяльністю НСПП;

призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови НСПП, визначає їх функціональні обов'язки;

координує діяльність першого заступника та заступників голови НСПП, керівника апарату НСПП, забезпечує координацію роботи центрального апарату НСПП, відділень НСПП;

представляє НСПП у відносинах із центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, об'єднаннями роботодавців, іноземними та міжнародними організаціями;

видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує та забезпечує контроль їх виконання;

розпоряджається у межах своєї компетенції фінансовими та матеріально-технічними ресурсами НСПП;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства";

3) доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71. Керівник апарату НСПП призначається на посаду та звільняється з посади головою НСПП в порядку, визначеному законодавством про державну службу.

Керівник апарату НСПП здійснює повноваження з питань державної служби, організації роботи державних службовців та інших працівників центрального апарату НСПП, а також керівників відділень НСПП і їх заступників.

Керівник апарату НСПП в установленому порядку:

організовує роботу центрального апарату НСПП, здійснює керівництво його діяльністю;

затверджує в межах визначеної граничної чисельності структуру, штатний розпис та чисельність центрального апарату НСПП, а також чисельність відділень НСПП;

організовує планування роботи з персоналом в центральному апараті НСПП, з керівниками відділень НСПП та їх заступниками, в тому числі організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в центральному апараті НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників;

призначає на посади та звільняє з посад державних службовців центрального апарату НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження ними державної служби;

присвоює ранги державним службовцям центрального апарату НСПП, керівникам відділень НСПП та їх заступникам;

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників;

вирішує питання щодо заохочення державних службовців центрального апарату НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в центральному апараті НСПП, а також керівниками відділень НСПП та їх заступниками;

виконує функції роботодавця стосовно працівників центрального апарату НСПП, які не є державними службовцями;

створює належні умови для роботи працівників центрального апарату НСПП та їх матеріально-технічне забезпечення;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Керівник апарату НСПП у межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства видає накази.

Керівник апарату НСПП має заступника, який є керівником самостійного структурного підрозділу центрального апарату НСПП".

2. Голові Національної служби посередництва і примирення здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 травня 2021 року