Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №189/2021

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік

З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна — НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

а) затвердити у двадцятиденний строк заходи з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік та показники ефективності виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік;

б) забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік, органів місцевого самоврядування про хід та результати її виконання.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 травня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 травня 2021 року № 189/2021

РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік

Вступна частина

Річна національна програма під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік (далі — Програма) є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО та державами — членами Альянсу з метою реалізації рішень стосовно євроатлантичних прагнень України, які зафіксовані в Декларації Бухарестського саміту, прийнятій главами держав і урядів, що взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Бухаресті 3 квітня 2008 року.

Реалізація Програми стане ефективною відповіддю на виклики, які постали перед Україною, з урахуванням радикальних змін у світовому безпековому ландшафті, що тривають, а також сприятиме наближенню держави до відповідності базовим принципам, втіленим у Північноатлантичному договорі 1949 року, зокрема політичним, економічним і військовим критеріям.

Протидія збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України, а також захист і відновлення прав громадян України, які постраждали від збройного конфлікту та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, є пріоритетними завданнями держави Україна.

Поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, вплинуло на порядок денний євроатлантичної інтеграції. Головне завдання Програми полягає у мінімізації негативного впливу пандемії на темпи та спектр реформ, що наближують Україну до членства в НАТО, зробивши їх більш планомірними, цілеспрямованими і зорієнтованими на конкретний результат.

Окрему увагу у Програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО у рамках отриманого Україною у 2020 році статусу партнера розширених можливостей.

Головний акцент у Програмі зосереджується на зусиллях держави, спрямованих на забезпечення здоров’я, безпеки і добробуту людини як ключового суб’єкта національної безпеки. Людиноцентричність, права, свободи і законні інтереси громадян є у центрі реформ, що впроваджуються.

Програма гармонізована з основними стратегічними документами України, у тому числі Законом України "Про національну безпеку України", Стратегією національної безпеки України, Стратегічним оборонним бюлетенем України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року.

Провідну роль у питаннях координації діяльності, пов’язаної з підготовкою, виконанням та моніторингом заходів Програми, відіграє Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Суттєву допоміжну роль відіграють інститут національних координаторів співробітництва України з НАТО у відповідних сферах, система тематичних міжвідомчих робочих груп, а також низка ad hoc-робочих груп під егідою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Кабінет Міністрів України здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО, а також рішень Комісії Україна — НАТО.

Україна на постійній основі інформуватиме НАТО про результати виконання Програми.

Програма побудована з урахуванням міжнародної методології розроблення документів стратегічного характеру "Управління, орієнтоване на результат", прийнятої у державах — членах НАТО та у багатьох міжнародних організаціях. Це дасть змогу здійснювати ефективний контроль досягнення цілей внутрішньодержавних реформ, фіксацію пріоритетних завдань на рік, а також підготовку та виконання відповідних заходів. Завдяки впровадженню показників виконання та ефективності утворюється ефективна система моніторингу виконання Програми.

Виконання Програми не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України та здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, а також за рахунок фінансової допомоги НАТО та окремих держав — членів Альянсу.

Розділ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.1. Україна досягла основних критеріїв для набуття повноправного членства в НАТО та ЄС

Ціль 1.1.1. Органи державної влади мають інституційну спроможність, необхідну для набуття Україною членства в НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2022 року.

1.1.1.1. Ефективна міжвідомча координація діяльності державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції України, що досягається виконанням пріоритетного завдання із визначення повноважень національних координаторів з питань співробітництва України з НАТО, які дають змогу у повному обсязі забезпечувати міжвідомчу координацію галузевих процесів співробітництва з НАТО (строк виконання — 2022 рік).

1.1.1.2. У державних органах функціонують окремі структурні підрозділи з питань євроатлантичної інтеграції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення підготовки та ухвалення типового положення про структурні підрозділи з питань євроатлантичної інтеграції (строк виконання — 2021 рік);

б) формування та забезпечення функціонування окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції із урахуванням рекомендацій їх функціонального обстеження (строк виконання — 2021 рік).

1.1.1.3. Працівники структурних підрозділів державних органів, органів місцевого самоврядування, залучених до співробітництва з НАТО, володіють професійними компетентностями з питань євроатлантичної інтеграції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування переліку професійних компетентностей з питань євроатлантичної інтеграції для посад керівників різних ланок та національних координаторів з питань співробітництва України з НАТО, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення регулярного підвищення рівня професійної компетентності керівників різних ланок та національних координаторів з питань співробітництва України з НАТО, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції, у тому числі щодо оволодіння навичками управління, орієнтованого на результат (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення навчання з англійської мови працівників структурних підрозділів, до обов’язків яких належать питання євроатлантичної інтеграції (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.1.2. Україна створює передумови для набуття повноправного членства в ЄС

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2022 року.

1.1.2.1. Співробітництво з ЄС спрямоване на забезпечення інтеграції в європейський політичний, економічний та правовий простір, що досягається виконанням пріоритетного завдання з реалізації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони.

1.1.2.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують ефективне виконання заходів щодо європейської інтеграції та забезпечення набуття повноправного членства в ЄС, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення інституційної спроможності державних органів, відповідальних за реалізацію Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони. (строк виконання — 2022 рік);

б) підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції, гендерної рівності, а також з питань ведення переговорів та просування інтересів держави (строк виконання — 2021 рік).

1.1.2.3. Держави — члени ЄС підтримують прагнення України до набуття повноправного членства в Європейському Союзі, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення проведення інформаційних кампаній в інституціях Європейського Союзу та державах — членах ЄС стосовно відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі, зокрема щодо переваг для Європейського Союзу співпраці з Україною (строк виконання — 2022 рік);

б) налагодження ефективного співробітництва між Україною та ЄС з метою протидії гібридним загрозам, зокрема в інформаційній сфері, з урахуванням гендерної складової (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 1.1.3. Свідома підтримка громадянами державної політики щодо набуття Україною членства в НАТО та ЄС як інструменту забезпечення національної безпеки та економічного розвитку

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.1.3.1. Органи державної влади мають інституційну спроможність ефективно взаємодіяти з громадськістю з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення рекомендацій щодо інформаційної взаємодії з громадськістю з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (строк виконання — 2021 рік);

б) проведення для працівників державних органів, залучених до співробітництва з ЄС та НАТО, освітніх заходів щодо комунікації з громадськістю (строк виконання — 2021 рік).

1.1.3.2. Громадяни України мають достатній рівень обізнаності та обсяг інформації щодо державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення інформування громадян на постійній основі про перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції та її позитивний вплив на розвиток України (строк виконання — 2025 рік);

б) проведення у взаємодії з громадянським суспільством на дослідження громадської думки щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення моніторингу проведення інформаційної роботи державних органів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та результатів такої роботи (строк виконання — 2025 рік).

г) розроблення стратегічних документів щодо інформаційної взаємодії з громадськістю з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з урахуванням гендерної складової (строк виконання — 2022 рік);

ґ) проведення на загальнодержавному та місцевому рівнях інформаційних кампаній для різних цільових аудиторій щодо державної політики у сфері європейської інтеграції та переваги членства України в ЄС (строк виконання — 2025 рік);

1.1.3.3. Журналісти та представники засобів масової інформації обізнані щодо процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема переваг членства України в ЄС та НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження в рамках Платформи Україна — НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні проведення на постійній основі тренінгових заходів для журналістів, представників засобів в масової інформації та громадських об’єднань (строк виконання — 2025 рік);

б) розроблення та щорічне оновлення у разі потреби методичних рекомендацій для державних органів щодо роботи з журналістами, представниками засобів масової інформації та громадськими об’єднаннями щодо комунікування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (строк виконання — 2025 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.2. Державне управління різних рівнів ґрунтується на принципах справедливості, інклюзивності, доброчесності та підзвітності

Ціль 1.2.1. Ефективна система запобігання та протидії корупції забезпечує стабільне зниження рівня корупції в Україні та сприяє її економічному зростанню

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.2.1.1. Скоординована, цілісна, послідовна державна антикорупційна політика, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення, затвердження та забезпечення виконання Антикорупційної стратегії на 2021 — 2025 роки (строк виконання — до 2025 року);

б) забезпечення ефективного функціонування та подальша розбудова системи запобігання корупції в Україні (строк виконання — до 2025 року);

в) забезпечення невідворотності передбаченої законом відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення (строк виконання — до 2025 року);

г) удосконалення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів (строк виконання — до 2025 року);

ґ) забезпечення імплементації у діяльність складових сектору безпеки і оборони України принципів Програми НАТО з розбудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій (строк виконання — 2021 рік).

1.2.1.2. Ефективна система судочинства забезпечує невідворотність передбаченої законом відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня довіри до органів у системі правосуддя (строк виконання — 2022 рік);

б) удосконалення механізмів підтримання доброчесності суддівського корпусу (строк виконання — 2022 рік).

1.2.1.3. Антикорупційні інституції є спроможними та незалежними від будь-якого незаконного впливу чи втручання у їх діяльність, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) відновлення ефективних законодавчих механізмів запобігання корупції (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, посилення їхньої інституційної спроможності та покращення взаємодії (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.2.2. Ефективна, гнучка, прозора та підзвітна система державного управління надає якісні державні послуги громадянам відповідно до їх потреб

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.2.2.1. Удосконалена система та процедура управління персоналом забезпечує залучення компетентних кваліфікованих фахівців та їх професійне зростання, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження в державних органах інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження системи підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління персоналом (строк виконання — 2022 рік);

в) упровадження системи підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань аналізу публічної політики та стратегічного планування (строк виконання — 2022 рік).

1.2.2.2. Багаторівнева система міжвідомчої взаємодії забезпечує максимально ефективне формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) чітке розподілення повноважень, функцій та відповідальності між органами виконавчої влади (строк виконання — 2021 рік);

б) створення ефективної системи підзвітності та взаємодії органів виконавчої влади (строк виконання — 2022 рік).

1.2.2.3. Фізичні та юридичні особи отримують якісні та доступні адміністративні послуги за зручними процедурами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження правил загальної адміністративної процедури із забезпеченням базових гарантій фізичним та юридичним особам (строк виконання — 2022 рік);

б) створення умов для забезпечення зручного доступу фізичних та юридичних осіб до отримання адміністративних послуг в електронному вигляді (строк виконання — 2023 рік).

Ціль 1.2.3. Ефективні, відповідальні органи місцевого самоврядування у межах власних повноважень забезпечують комфортне та безпечне середовище для проживання людей на всій території України (децентралізація)

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.2.3.1. Громадяни активно беруть участь у вирішенні питань місцевого значення та користуються правом формувати органи місцевого самоврядування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування системи та інструментів прямої демократії та участю громадян у виробленні рішень, зокрема з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (строк виконання — 2025 рік);

б) підвищення рівня усвідомлення громадянами необхідності особистої участі у вирішенні питань місцевого значення (строк виконання — 2025 рік);

в) розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за принципом субсидіарності (строк виконання — 2025 рік);

г) створення інфраструктури надання адміністративних послуг, що забезпечує їх доступність (вимір часу та фінансових витрат) для жителів територіальних громад (строк виконання — 2025 рік).

1.2.3.2. Передбачуваність та послідовність бюджетної політики на місцевому рівні, прозоре та ефективне використання фінансових ресурсів територіальних громад, що досягається виконанням пріоритетного завдання із запровадження середньострокового бюджетного планування, удосконалення програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, використання гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі та забезпечення доступності інформації про місцеві бюджети (строк виконання — 2025 рік).

1.2.3.3. Спроможне місцеве самоврядування здатне здійснювати власні та делеговані повноваження, що досягається виконанням пріоритетного завдання з удосконалення міжбюджетного регулювання з урахуванням видаткових повноважень місцевих бюджетів різних рівнів (строк виконання — 2022 рік).

1.2.3.4. Сформовано оптимальну для України систему адміністративно-територіального устрою, що досягається виконанням пріоритетного завдання із запровадження нової системи адміністративно-територіального устрою на базовому та субрегіональному рівнях (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.2.4. Кожна територіальна громада є соціально стійкою та спроможною ефективно запобігати та протидіяти дестабілізуючим чинникам і конфліктам

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.2.4.1. Територіальні громади мають достатній рівень соціальної стійкості та спроможності протистояти викликам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) проведення діяльності, спрямованої на підвищення довіри, популяризації ефективної співпраці "жителі громади — органи місцевого самоврядування" (строк виконання — 2025 рік);

б) налагодження активної взаємодії органів місцевого самоврядування з ветеранами війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, та членами їхніх сімей (строк виконання — 2021 рік).

1.2.4.2. Органи державної влади, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування здійснюють постійний моніторинг, обмін та аналіз інформації відповідно до розробленої методології оцінки ризиків за визначеними індикаторами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення активної взаємодії територіальних громад у Донецькій та Луганській областях з Національною поліцією України у рамках проекту з питань розбудови миру, підвищення рівня соціальної стійкості та громадської безпеки — Community Policing (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення належної взаємодії між органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами щодо аналізу та оцінки ризиків із показниками на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях (строк виконання — 2022 рік);

в) визначення порядку обміну інформацією з оцінки ризиків між державними органами та органами місцевого самоврядування (строк виконання — 2021 рік).

1.2.4.3. Налагоджено ефективну міжвідомчу координацію та взаємодію з питань протидії конфліктам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) налагодження взаємодії вітчизняних та міжнародних експертів щодо здійснення заходів із підвищення рівня соціальної стійкості, розбудови миру та громадської безпеки з урахуванням кращих практик та досвіду міжнародних партнерів (строк виконання — 2021 рік);

б) запровадження навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо належного врядування та комунікації із громадами (строк виконання — 2025 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.3. Забезпечено умови для реалізації прав і свобод людини із врахуванням критеріїв, норм та принципів НАТО та ЄС

Ціль 1.3.1. Виборчий процес в Україні відбувається із дотриманням міжнародних стандартів та принципів демократії

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.3.1.1. Забезпечено доброчесність політичних партій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення прозорого механізму утворення, діяльності та припинення діяльності політичних партій (строк виконання — до 2023 року);

б) усунення впливу на політичні партії з боку фізичних або юридичних осіб (строк виконання — до 2023 року);

в) удосконалення системи контролю за діяльністю політичних партій та проведенням виборчих кампаній (строк виконання — 2021 рік).

1.3.1.2. Забезпечено невідворотність покарання за кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян та притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, що впливають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) налагодження співпраці правоохоронних органів з інститутами громадянського суспільства під час виборчих процесів в Україні (строк виконання — 2022 рік);

б) удосконалення законодавчої бази з метою передбачення дієвих правових механізмів притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти виборчих прав та порушення виборчого законодавства (строк виконання — 2025 рік).

1.3.1.3. Упроваджено електронні сервіси на допомогу суб’єктам виборчого процесу, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження системи електронного документообігу в Центральній виборчій комісії (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження системи подання документів суб’єктами виборчого процесу в електронній формі (строк виконання — 2025 рік);

в) розширення функціональних можливостей підсистеми Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.3.2. Громадяни мають безперешкодний доступ до об’єктивної інформації

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.3.2.1. Громадяни мають змогу отримати необхідну публічну інформацію з офіційних ресурсів державних органів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) досягнення уніфікації офіційних вебсайтів державних органів (строк виконання — 2025 рік);

б) створення каталогу інформаційних ресурсів усіх державних органів (строк виконання — 2025 рік).

1.3.2.2. Створено сприятливі умови для діяльності засобів масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення системи забезпечення рівних конкурентних умов для діяльності засобів масової інформації (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення імплементації положення Загального регламенту захисту даних (GDPR) в національне законодавство (строк виконання — 2025 рік).

1.3.2.3. Створена ефективна система (впливового і авторитетного) суспільного мовлення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення функціонування та розвитку Суспільного телебачення і радіомовлення України (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення фінансової стійкості Суспільного телебачення і радіомовлення України (строк виконання — 2025 рік).

1.3.2.4. Створено умови для доступу громадян на тимчасово окупованих територіях до об’єктивної інформації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення умов для розвитку системи інформування громадян на тимчасово окупованій території України (строк виконання — 2022 рік);

б) відновлення функціонування засобів масової інформації регіональної сфери розповсюдження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (строк виконання — 2025 рік).

1.3.2.5. Державна політика у сфері захисту свободи слова, професійної діяльності журналістів і працівників засобів масової інформації відповідає найкращим стандартам держав — членів НАТО та держав — членів ЄС, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження найкращих міжнародних практик забезпечення захисту свободи слова, професійної діяльності журналістів і працівників засобів масової інформації (строк виконання — 2025 рік);

б) упровадження системи контролю за дотриманням центральними органами виконавчої влади законодавства України про свободу слова та інформаційну діяльність (строк виконання — 2025 рік);

в) оновлення системи підвищення рівня професійної компетентності працівників правоохоронних органів у сфері захисту свободи слова, професійної діяльності журналістів і працівників засобів масової інформації (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 1.3.3. Національна система стратегічних комунікацій забезпечує ефективне впровадження інформаційної політики держави

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.3.3.1. Сформована державна інформаційна політика та побудована спроможна система національних стратегічних комунікацій з урахуванням гендерної складової, що забезпечується виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення національної стратегії України у сфері стратегічних державних комунікацій (строк виконання — 2022 рік);

б) затвердження та постійне оновлення стандартів і методик проведення моніторингу засобів масової інформації та збору аналітичних даних (строк виконання — 2022 рік);

в) створення мережі ситуаційних центрів у державних органах (строк виконання — 2022 рік);

г) створення та впровадження моделі освітньої системи з питань державних стратегічних комунікацій та розроблення плану її реалізації в державних органах (строк виконання — 2022 рік).

1.3.3.2. Створена та функціонує система урядових комунікацій в державних органах, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення стратегії розвитку системи урядових комунікацій в державних органах (строк виконання — 2022 рік);

б) формування системи урядових комунікацій в державних органах (строк виконання — 2023 рік);

в) забезпечення систематичного інформування громадян України, іноземців та осіб без громадянства про формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері (строк виконання — 2025 рік).

1.3.3.3. Створено механізми забезпечення стійкості України до внутрішніх та зовнішніх загроз у сфері стратегічних державних комунікацій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) реалізація Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО відповідно до заявлених строків (строк виконання — 2025 рік);

б) формування міжвідомчої системи комунікацій з НАТО та оперативного реагування на загрози безпеці, узгодження колективних дій та вироблення системних рішень щодо мінімізації загроз (строк виконання — 2025 рік).

1.3.3.4. Міжнародна спільнота сприймає Україну як надійного партнера, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) налагодження належної координації роботи з міжнародними аудиторіями та запровадження комплексних комунікаційних кампаній України у світі (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення вчасного донесення до міжнародної спільноти об’єктивної інформації про ситуацію в Україні та її державну політику (строк виконання — 2025 рік);

в) активізація інформаційної діяльності щодо протидії дезінформації та поширенню Російською Федерацією як державою-агресором пропагандистських дискредитаційних матеріалів стосовно захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, брали або беруть участь здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, висвітлення їх ролі, мужності та героїзму у захисті та відновленні територіальної цілісності України (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.3.4. Створено умови для забезпечення прав національних меншин і корінних народів відповідно до міжнародних зобов’язань України

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.3.4.1. Забезпечено належний захист та реалізацію прав національних меншин та корінних народів і задоволення їх етнокультурних потреб, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) сприяння інклюзивному діалогу з питань, що стосуються прав національних меншин і корінних народів (строк виконання — 2021 рік);

б) удосконалення та актуалізація нормативно-правової бази у сфері забезпечення і захисту прав національних меншин і корінних народів (строк виконання — 2021 рік);

в) запровадження державної інформаційної кампанії щодо самореалізації національних меншин в Україні (строк виконання — 2022 рік);

г) створення умов для фінансової підтримки друкованих засобів масової інформації, що видаються мовами національних меншин (строк виконання — 2022 рік);

ґ) забезпечення системної взаємодії державних органів з представниками та громадськими об’єднаннями національних меншин (строк виконання — 2022 рік);

д) розвиток міжнародного співробітництва України у сфері забезпечення прав національних меншин і корінних народів (строк виконання — 2025 рік).

1.3.4.2. Зміцнення національної єдності громадян України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) сприяння збереженню культурної самобутності національних меншин і корінних народів, єдності в розмаїтті українського суспільства (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення обізнаності та усвідомлення громадянами України неможливості повторення трагічних подій тоталітарних режимів (строк виконання — 2022 рік).

1.3.4.3. Усі громадяни України незалежно від етнічної приналежності отримують якісну освіту державною мовою, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення створення для усіх громадян рівних можливостей у реалізації конституційного права на освіту (строк виконання — 2025 рік);

б) створення умов для підготовки та підвищення кваліфікації вчителів з української мови та викладання українською мовою для представників національних меншин (строк виконання — 2025 рік);

в) створення центрів з вивчення української мови у місцях компактного проживання національних меншин (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.3.5. Внутрішньо переміщені особи відчувають себе комфортно у суспільстві та реалізують свої права і свободи без обмежень

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.3.5.1. Внутрішньо переміщені особи ефективно інтегровані до складу територіальних громад у разі прийняття ними рішення залишитися за новим місцем проживання, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) надання внутрішньо переміщеним особам належної правової допомоги (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження системи заохочення територіальних громад, які успішно інтегрують внутрішньо переміщених осіб (строк виконання — 2022 рік);

в) розроблення та забезпечення фінансування відповідних програм, спрямованих на забезпечення надання соціальних, медичних, освітніх та адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб (строк виконання — 2021 рік).

1.3.5.2. Ветерани війни з числа внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, мають доступ до правової допомоги, соціальних, медичних, освітніх та адміністративних послуг, що досягається виконанням пріоритетного завдання зі створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни (строк виконання — 2021 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.4. Діяльність судових, правоохоронних органів

і кримінально-виконавчих установ ґрунтується на принципах

верховенства права

Ціль 1.4.1. Незалежна, ефективна, доступна та відповідальна судова влада, якій довіряє суспільство

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.1.1. Судові справи розглядаються в розумні строки за принципами рівності учасників, змагальності, гласності і відкритості судового процесу та з використанням сучасних технічних засобів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та затвердження стратегії розвитку судової системи України (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (строк виконання — 2025 рік);

в) запровадження медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору) (строк виконання — 2022 рік);

г) визначення критеріїв допуску справ до провадження у Верховному Суді (строк виконання — 2025 рік);

ґ) удосконалення системи рівного та неупередженого розподілу справ між суддями, зокрема визначення судді та (або) складу колегії суддів на всіх стадіях судового провадження (строк виконання — 2022 рік);

д) забезпечення достатнього фінансового забезпечення суддів та діяльності судів (строк виконання — постійно).

1.4.1.2. Доброчесний та високопрофесійний суддівський корпус функціонує на засадах відповідальності і підзвітності перед суспільством, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оптимізація процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення належної діяльності Служби судової охорони (строк виконання — 2022 рік);

в) підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя (строк виконання — 2022 рік).

1.4.1.3. Правосуддя в Україні є доступним для кожного громадянина, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження нових стандартів доступності суду, органів і установ системи правосуддя для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (строк виконання — 2025 рік);

б) розширення використання інформаційних систем для забезпечення впровадження електронного суду (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.4.2. Ефективна система органів прокуратури

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.2.1. Добір та діяльність працівників органів прокуратури та органів прокурорського самоврядування здійснюється з дотриманням принципу незалежності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня незалежності процедури добору прокурорів, що надає впевненості громадськості та прокурорам у справедливості та неупередженості зазначеного процесу (строк виконання — 2022 рік);

б) підвищення незалежності органів прокурорського самоврядування (строк виконання — 2025 рік);

в) розроблення та впровадження комплексу заходів, що забезпечують запобігання зовнішньому втручанню у діяльність органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік).

1.4.2.2. Працівники органів прокуратури відповідають вимогам щодо доброчесності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення ефективного функціонування відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" (строк виконання — 2022 рік);

б) здійснення Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора контролю за доброчесністю працівників органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення здійснення комунікації органів прокуратури із засобами масової інформації та суспільством, зокрема через розроблення та реалізацію комунікаційної стратегії (строк виконання — 2025 рік).

1.4.2.3. Вмотивовані та кваліфіковані працівники органів прокуратури ефективно виконують свої функції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня професійної компетентності прокурорів (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів (строк виконання — 2021 рік).

1.4.2.4. Наявне достатнє ресурсне забезпечення та його ефективне використання для виконання органами прокуратури своїх функцій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення достатнього фінансування органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження електронного кримінального провадження (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.4.3. Створено гуманістичну систему виконання покарань

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.3.1. Створено ефективну службу пробації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення механізму застосування електронного моніторингу щодо осіб, які перебувають на пробації (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення службою пробації функції нагляду за особами, які звільняються з установ виконання покарань умовно-достроково (строк виконання — 2023 рік);

в) залучення державних установ та громадських організацій до задоволення потреб суб’єктів пробації (строк виконання — 2025 рік);

г) проведення відповідних консультацій та запуск ІТ-системи збору і обробки статистичних та адміністративних даних про результати діяльності підрозділів пробації для прийняття ефективних управлінських рішень (строк виконання — 2021 рік);

ґ) нормативне визначення та врегулювання соціально-правового статусу персоналу органу пробації (строк виконання — 2025 рік).

1.4.3.2. Умови поводження та тримання засуджених і осіб, узятих під варту, відповідають міжнародним стандартам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) приведення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, у відповідність із вимогами Європейських пенітенціарних правил, прийнятих Комітетом Міністрів Ради Європи 11 січня 2006 року (Рекомендація № R (2006) 2), і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення здійснення внутрішнього контролю за станом організації діяльності органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та дотриманням вимог законодавства і міжнародних стандартів під час виконання і відбування кримінальних покарань в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України, а також під час тримання в слідчих ізоляторах (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення поводження з особами в установах виконання покарань з дотриманням поваги до людської гідності та справедливості з урахуванням гендерних та вікових особливостей (строк виконання — постійно);

г) забезпечення реалізації реабілітаційних та корекційних програм для засуджених (строк виконання — 2021 рік);

ґ) унормування на законодавчому рівні можливості заміни в судовому порядку призначеного особі покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

д) підвищення рівня професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання прав людини (строк виконання — постійно);

е) підвищення кадрового та матеріально-технічного забезпечення державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" (строк виконання — 2022 рік);

є) підвищення кадрового та матеріально-технічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України (строк виконання — 2021 рік).

1.4.3.3. Державна кримінально-виконавча служба України забезпечує ефективну ресоціалізацію засуджених, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення індивідуального підходу до засуджених в рамках соціально-виховної роботи (строк виконання — постійно);

б) надання засудженим можливості для здобуття освіти за дистанційною формою навчання (строк виконання — 2021 рік);

в) запровадження дієвого механізму підготовки засуджених до звільнення та надання їм допомоги після звільнення (строк виконання — 2025 рік);

г) запровадження оцінки потреб засуджених та ризиків вчинення ними повторного кримінального правопорушення (строк виконання — 2022 рік).

1.4.3.4. Забезпечено перехід від карального підходу до реабілітації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення надання бюджетного утримання Державній кримінально-виконавчій службі України з урахуванням фінансових можливостей держави (строк виконання — 2021 рік);

б) проведення аудиту ефективності управління діяльністю органів та установ виконання покарань (строк виконання — 2021 рік);

в) досягнення розуміння суспільством важливості діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України та довіра до неї (строк виконання — постійно);

г) створення умов для досягнення персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України вмотивованості та компетентності (строк виконання — постійно).

Ціль 1.4.4. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, отримують вчасну та якісну правову допомогу

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.4.1. Ефективно діє система надання безоплатної правової допомоги, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення можливостей для отримання послуг безоплатної правової допомоги за допомогою засобів електронного зв’язку для усіх, хто потребує таких послуг та має право на їх отримання згідно із законом (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення ефективного функціонування міжрегіональних ресурсно-комунікаційних правових платформ (правових клубів PRAVOKATOR) як хабів поширення практичних знань та практик у сфері доступу до правосуддя, упровадження інновацій у сфері права на національному та міжнародному рівнях (строк виконання — 2025 рік);

в) посилення спроможності працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, до надання клієнтоорієнтованих правових послуг (строк виконання — 2025 рік);

г) посилення спроможності системи надання безоплатної правової допомоги до виявлення системних правових проблем (строк виконання — 2025 рік).

1.4.4.2. Права громадян захищені завдяки якісним та своєчасним правовим послугам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення захисту прав та законних інтересів осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення якості безоплатної правової допомоги, зокрема завдяки удосконаленню стандартів якості її надання та інструментів моніторингу якості (строк виконання — 2025 рік).

1.4.4.3. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, поінформовані про можливості отримання правової допомоги, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення умов для підвищення рівня правової культури та правової обізнаності осіб, які перебувають під юрисдикцією України (строк виконання — 2025 рік);

б) розвиток загальнодоступної довідково-інформаційної платформи правових консультацій "WikiLegalAid", що сприяє підвищенню рівня правової свідомості громадян та вирішенню їх правових питань (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.4.5. Державне бюро розслідувань спроможне забезпечити ефективне запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів відповідно до компетенції

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.5.1. Унормовано діяльність Державного бюро розслідувань, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення законодавчої бази з питань проходження служби в Державному бюро розслідувань (строк виконання — 2025 рік);

б) приведення штатної чисельності територіальних органів Державного бюро розслідувань до необхідного рівня з метою належного виконання визначених завдань (строк виконання — 2025 рік).

1.4.5.2. Професійний та кваліфікований персонал забезпечує ефективну роботу Державного бюро розслідувань, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження та використання електронної освітньої платформи для створення можливості підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань дистанційно (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження системи підвищення рівня професійної компетентності працівників Державного бюро розслідувань, зокрема шляхом участі у міжнародних конференціях, семінарах та інших міжнародних навчальних заходах (строк виконання — 2025 рік);

в) створення закладів освіти та науково-дослідних установ Державного бюро розслідувань (строк виконання — 2025 рік).

1.4.5.3. Державне бюро розслідувань забезпечено у повному обсязі матеріально-технічними ресурсами для ефективного функціонування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення центрального апарату Державного бюро розслідувань та його територіальних управлінь будівлями (приміщеннями), а також необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення автоматизації процесу обробки вхідних та вихідних документів, які не містять інформації з обмеженим доступом (строк виконання — 2024 рік).

1.4.5.4. Державне бюро розслідувань ефективно взаємодіє з державними органами України та правоохоронними органами держав — членів ЄС та НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення в установленому порядку доступу Державного бюро розслідувань до інформаційних систем органів державної влади (строк виконання — 2023 рік);

б) налагодження співробітництва Державного бюро розслідувань з правоохоронними органами держав — членів ЄС та НАТО (строк виконання — 2025 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.5. Забезпечення національної стійкості здійснюється на постійній основі

Ціль 1.5.1. Створено Національну систему стійкості

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.5.1.1. Створено нормативно-правові та організаційні засади функціонування Національної системи стійкості, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) законодавче унормування питання функціонування Національної системи стійкості (строк виконання — 2021 рік);

б) формування єдиної нормативно-правової бази у сфері планування та реагування на кризові ситуації та загрози з метою забезпечення координації дій державних органів у таких ситуаціях (строк виконання — 2022 рік);

в) законодавче закріплення регулярного проведення багаторівневої національної оцінки ризиків і загроз у сфері національної безпеки та визначення органу державної влади, який забезпечуватиме ведення Національного реєстру загроз (строк виконання — 2022 рік).

1.5.1.2. Єдина система міжвідомчої координації діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів із залученням громадських об’єднань, приватного бізнесу та міжнародних партнерів налагоджена та ефективно діє у рамках Національної системи стійкості, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення і функціонування постійно діючих механізмів взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, приватного бізнесу та міжнародних партнерів з питань забезпечення національної стійкості (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення достатніми організаційно-технічними та фінансовими спроможностями суб’єктів забезпечення національної стійкості для ефективного задоволення потреб населення у разі виникнення кризових ситуацій (строк виконання — 2022 рік).

1.5.1.3. Працівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які є суб’єктами забезпечення національної стійкості, мають достатній рівень професійної компетентності з питань розбудови системи національної стійкості, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження системи підвищення рівня професійної компетентності працівників суб’єктів забезпечення Національної системи стійкості з урахуванням досвіду держав — членів НАТО з протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження проведення на щорічній основі міжвідомчих навчань на усіх рівнях управління, зокрема на рівні вищого керівного складу, для відпрацювання процесу координації дій суб’єктів забезпечення Національної системи стійкості (строк виконання — 2021 рік);

в) запровадження проведення на щорічній основі міжвідомчих навчань та тренувань за участю населення з метою підвищення рівня обізнаності та готовності до реагування на широкий спектр загроз (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 1.5.2. Державна система захисту критичної інфраструктури забезпечує безперебійне та стійке функціонування об’єктів критичної інфраструктури та захист населення

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.5.2.1. Ефективно функціонує державна система захисту критичної інфраструктури, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування законодавчої бази з питань функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури (строк виконання — 2021 рік);

б) ресурсне та технічне забезпечення координаційного органу, відповідального за належне функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури (строк виконання — 2022 рік);

в) створення дорожньої карти з імплементації нормативно-правових актів для забезпечення функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури (строк виконання — 2022 рік).

1.5.2.2. Державна система захисту критичної інфраструктури стійка до загроз і ризиків, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення методології та критеріїв віднесення об’єктів інфраструктури до критично важливих (строк виконання — 2022 рік);

б) формування переліку об’єктів критичної інфраструктури з урахуванням категорій критичності та секторів (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення об’єктів критичної інфраструктури належно підготовленим та мотивованим персоналом (строк виконання — 2022 рік).

1.5.2.3. Створено мережу ситуаційних центрів моніторингу та аналізу ризиків для запобігання загрозам для об’єктів критичної інфраструктури, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування нормативно-правової бази для функціонування ситуаційних центрів (строк виконання — 2023 рік);

б) створення ефективної системи обміну інформацією між суб’єктами та об’єктами державної системи захисту критичної інфраструктури для прогнозування можливих загроз та запобігання їм (строк виконання — 2023 рік).

1.5.2.4. Державна топографічна карта України як база топографічних даних є складовою частиною національної інфраструктури геопросторових даних та забезпечує геопросторовими даними картографічне виробництво і геоінформаційні системи різного призначення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення Державної топографічної карти України як бази топографічних даних, що за змістом та точністю відповідає топографічній карті в масштабі 1:50 000, і впровадження сервісів для користувачів (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення функціонування постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (UAPOS) як сегмента Державної геодезичної мережі (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.5.3. Підвищено рівні енергетичної незалежності та енергетичної безпеки постачань енергоресурсів

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.5.3.1. Наявне єдине стратегічне бачення та затверджена державна політика у сфері розвитку енергетики України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) введення в дію Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату до 2030 року та узгодження відповідної державної політики з міжнародними зобов’язаннями України (строк виконання — 2022 рік);

б) залучення ключових міжнародних партнерів України та проектів міжнародної технічної допомоги до розроблення плану заходів з реалізації Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату до 2030 року (строк виконання — 2023 рік);

в) розроблення та запровадження регламентів взаємодії з обміну інформацією між складовими єдиної державної системи цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру (строк виконання — 2023 рік);

г) посилення міжнародного співробітництва, спрямованого на розвиток спроможностей та досягнення взаємосумісності, під час реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру (строк виконання — 2025 рік).

1.5.3.2. Підвищено рівень власного виробництва та видобутку енергоресурсів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення стимулів, механізмів та інструментів для збільшення вироблення енергії з відновлюваних джерел (строк виконання — 2025 рік);

б) формування стимулів для розвитку нафтогазовидобувної та нафтопереробної промисловості в Україні (строк виконання — 2025 рік);

в) посилення наукового потенціалу та розроблення технологій у сфері енергетики та формування повних ланцюгів виробництва і видобутку енергоресурсів (строк виконання — 2025 рік);

г) створення перших пілотних кластерів просьюмерів (строк виконання — 2025 рік).

1.5.3.3. Забезпечено надійне зберігання, постачання та транспортування енергоносіїв, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення умов для оновлення (створення) нових систем передачі і розподілу, транспортування та зберігання енергії (строк виконання — 2023 рік);

б) забезпечення розвитку інфраструктури для експорту та імпорту енергоносіїв в Україні: морський (водний), залізничний, автомобільний та трубопровідний транспорт (строк виконання — 2025 рік);

в) створення регуляторного середовища для зміни постачальника енергоресурсів (строк виконання — 2022 рік).

1.5.3.4. Забезпечено енергозбереження та раціональне використання енергії, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування та вдосконалення законодавчої бази щодо безпеки постачання енергоресурсів, а також підвищення надійності системи зберігання, постачання та транспортування енергоносіїв (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення поступового заміщення традиційних видів палива відновлюваними джерелами енергії (строк виконання — 2025 рік);

в) створення системи 100-відсоткового обліку енергії (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.5.4. Фінансова система України здатна протистояти загрозам та продовжувати виконувати свої функції з мінімальними втратами для населення, бізнесу та фінансових установ

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.5.4.1. Фінансові установи є стійкими до викликів (шоків), що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження найкращих практик корпоративного управління та управління ризиками для фінансових установ (строк виконання — 2024 рік);

б) законодавче врегулювання функціонування фінансової системи України в особливий період (строк виконання — 2022 рік).

1.5.4.2. Права кредиторів є захищеними, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) внесення змін до законодавства щодо посилення захисту прав кредиторів (строк виконання — 2025 рік);

б) зменшення обсягу старих непрацюючих кредитів банків (строк виконання — 2025 рік);

в) запровадження позасудових механізмів врегулювання спорів (строк виконання — 2022 рік);

г) законодавче врегулювання кредитування незавершеного будівництва (строк виконання — 2022 рік).

1.5.4.3. Права споживачів фінансових послуг є захищеними, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня фінансової грамотності населення та бізнесу (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження вимог до повного розкриття суттєвих умов фінансових послуг (строк виконання — 2023 рік);

в) запровадження вимоги щодо доброчесності реклами фінансових послуг (строк виконання — 2023 рік);

г) розроблення та впровадження ринкової поведінки учасників фінансового сектору (строк виконання — 2022 рік).

1.5.4.4. Рівень вразливості державних фінансів відповідає мінімально встановленому, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) зменшення обсягу державного боргу до безпечного рівня (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення дефіциту державного бюджету, який не перевищує безпечного рівня (строк виконання — 2025 рік);

в) збільшення питомої ваги державного боргу в національній валюті (строк виконання — 2025 рік);

г) збільшення середнього строку боргу в національній валюті (строк виконання — 2025 рік).

1.5.4.5. Підтримується цінова стабільність у державі, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення незалежності Національного банку України від політичних впливів (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення передбачуваності та послідовності монетарної політики (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення плаваючого валютного курсу (строк виконання — 2023 рік);

г) забезпечення дії принципу відсутності фіскального домінування (строк виконання — 2022 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.6. Сформована ринкова економіка забезпечує сталий розвиток держави

Ціль 1.6.1. Фіскальна система забезпечує умови для реалізації підприємницького потенціалу громадян, розвитку бізнесу, зростання ділової активності, залучення інвестицій

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.6.1.1. Фіскальна система є зрозумілою, стабільною, зручною для платників податків і зборів, що досягається виконанням пріоритетного завдання із розроблення та впровадження вдосконаленої системи адміністрування податків та зборів з урахуванням найкращих міжнародних практик у сфері податкового і митного адміністрування для надання зручних, доступних послуг платникам податків (строк виконання — 2025 рік).

1.6.1.2. Платники податків і зборів довіряють державним органам, що реалізують податкову та митну політику, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження системи інформаційно-комунікаційної взаємодії з платниками податків і зборів з метою популяризації добровільного дотримання податкового законодавства та підвищення обізнаності (поінформованості) щодо податкового та митного законодавства, змін у системі податкового і митного адміністрування (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення функціонування та розвиток (оновлення) системи оцінювання рівня задоволеності платників податків послугами податкових і митних органів (строк виконання — 2025 рік).

1.6.1.3. Підрозділи фіскальної системи, що реалізують податкову та митну політику, мають інституційну спроможність до виконання покладених на них функцій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження та забезпечення стабільної роботи сучасної, надійної, захищеної ІТ-інфраструктури підрозділів фіскальної системи (строк виконання — 2025 рік);

б) упровадження сучасної системи підготовки та підвищення кваліфікації персоналу підрозділів фіскальної системи, забезпечення постійного оновлення відповідних освітніх програм (строк виконання — 2023 рік).

Ціль 1.6.2. Сприятливий бізнес-клімат та позитивна  динаміка залучення інвесторів і обсягу інвестицій

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.6.2.1. Адміністративний тиск на бізнес зведено до мінімуму, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) усунення надмірних адміністративних бар’єрів щодо започаткування та ведення бізнесу (строк виконання — 2022 рік);

б) усунення системи тотального обтяжливого контролю за всіма суб’єктами господарської діяльності (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів (строк виконання — 2021 рік);

г) запровадження отримання споживачами і підприємствами послуг від держави в електронному вигляді (строк виконання — 2025 рік).

1.6.2.2. Покращений інвестиційний клімат, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення організаційних, фінансових та правових засад державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями з метою залучення в Україну стратегічних інвесторів, створення робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та підвищення конкурентоспроможності економіки України (строк виконання — 2021 рік);

б) створення законодавчих та технологічних передумов для надання транскордонних електронних довірчих послуг (строк виконання — 2022 рік).

1.6.2.3. Принципи корпоративного управління державними підприємствами Організації економічного співробітництва та розвитку застосовуються у всіх сферах господарювання, що досягається виконанням пріоритетного завдання із запровадження та широкого застосування на державних підприємствах, у юридичних осіб, акціонером (учасником, засновником) яких є держава, принципів корпоративного управління державними підприємствами Організації економічного співробітництва та розвитку (строк виконання — 2025 рік).

1.6.2.4. Підприємці обізнані з умовами ведення бізнесу в Україні, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) функціонування центрів підтримки підприємництва і надання ними інформаційних та консультативних послуг громадянам України та іноземцям у кожній області України (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення надання інформації про умови ведення бізнесу в Україні в доступному вигляді для осіб з інвалідністю (строк виконання — 2022 рік);

в) створення загальнонаціонального оператора з надання послуг інтернаціоналізації бізнесу, збільшення українського експорту, просування туризму та розвитку галузі досліджень "Business Ukraine", у тому числі з представництвами в регіонах та за кордоном (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.6.3. Антимонопольний комітет України забезпечує ефективний захист економічної конкуренції, підтримку сприятливого бізнес-клімату

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.6.3.1. Антимонопольний комітет України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади враховують структурні показники стану конкуренції на ринку під час формування та реалізації державної політики, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та впровадження системи показників стану конкуренції на ринку (строк виконання — 2021 рік);

б) розроблення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на підтримку окремих галузей економіки (строк виконання — 2021 рік);

в) запровадження єдиної системи (механізму) доступу до інформації і взаємодії державних органів та Антимонопольного комітету України (строк виконання — 2022 рік).

1.6.3.2. Ефективне запобігання, виявлення та припинення найбільш поширених видів порушень конкуренції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) адвокатування конкуренції (строк виконання — 2021 рік);

б) внесення змін до регламенту роботи колегіальних органів Антимонопольного комітету України (строк виконання — 2022 рік).

1.6.3.3. Посилено незалежність та інституційну спроможність Антимонопольного комітету України, що досягається виконанням пріоритетного завдання з організації комунікаційної кампанії, спрямованої на популяризацію Антимонопольного комітету України (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 1.6.4. Збалансована система енергозабезпечення є технологічно та економічно ефективною

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.6.4.1. Функціонує злагоджене управління у сфері енергопостачання, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування, узгодження та забезпечення реалізації документів стратегічного планування щодо енергопостачання (строк виконання — 2025 рік);

б) формування плану розвитку продуктивних сил та забезпечення необхідного енергопостачання з урахуванням міжгалузевої інтеграції (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення функціонування динамічних систем оцінки та управління ризиками у складових сфери енергозабезпечення (строк виконання — 2025 рік);

г) забезпечення ефективного залучення операторів до транскордонних енергетичних інфраструктурних проектів (строк виконання — 2025 рік);

ґ) актуалізація нормативно-правових актів відповідно до вимог інтеграції до систем європейської енергетичної безпеки (строк виконання — 2025 рік);

д) створення прозорої та недискримінаційної системи управління мінеральними ресурсами у взаємодії з міжнародними експертами (строк виконання — 2025 рік);

е) забезпечення на постійній основі належного збору, обліку та збереження інформації щодо необхідних статистичних показників у сфері енергетики (строк виконання — 2025 рік);

є) забезпечення синергії у рамках взаємодії органів державної влади у сфері енергетичної безпеки у співпраці України з НАТО, ЄС та Енергетичним співтовариством (строк виконання — 2025 рік).

1.6.4.2. Споживачі ефективно використовують енергетичний ресурс, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення обізнаності споживачів щодо переваг і доступності використання енергоефективних технологій та відновлюваних джерел (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення на постійній основі повноти та своєчасності надання вразливим категоріям споживачів України субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у повному обсязі з урахуванням погашення боргів за минулі періоди (строк виконання — 2025 рік);

в) створення ринкових умов закупівлі енергоносіїв для промисловості (строк виконання — 2025 рік).

1.6.4.3. Енергетичні ринки України є доступними для виробників та конкурентними для вітчизняних та іноземних підприємств, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення повної інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до Союзу центральноєвропейської електричної мережі відповідно до вимог ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії), ENTSO-G (Європейська мережа операторів газотранспортної системи), нафтотранспортної системи (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення формування системи прозорих та чітких правил доступу виробників енергії до відповідних ринків (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у сфері виробництва, зберігання та транспортування енергоресурсів, зокрема шляхом удосконалення тарифної, податкової та іншої державної політики стосовно таких підприємств (строк виконання — 2022 рік);

г) забезпечення доступу національних та іноземних інвесторів до енергетичної інфраструктури України (строк виконання — 2023 рік);

ґ) залучення інвесторів та партнерів для нарощення ресурсної бази та видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря (строк виконання — 2022 рік);

д) формування ринкових інструментів забезпечення заходів стабілізації розрахунків та підвищення платіжної дисципліни (строк виконання — 2022 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.7. Сучасна конкурентоспроможна наука, інтегрована у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір

Ціль 1.7.1. Держава створює сприятливі умови для реалізації спільних проектів вчених України та держав — членів НАТО та ЄС, держав-партнерів та імплементації їх результатів

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.7.1.1. Вчені отримують інформацію про наявні можливості щодо наукового співробітництва між Україною та державами — членами НАТО та ЄС, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення інформаційно-комунікаційної платформи щодо проектних можливостей, зокрема "Наука заради миру та безпеки" при Міністерстві освіти і науки України (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення підготовки фахівців з менеджменту наукової сфери, зокрема за науковими програмами ЄС (строк виконання — 2022 рік).

1.7.1.2. Наявний продукт, отриманий у рамках співробітництва науковців України з фахівцями держав — членів НАТО та ЄС, впроваджується в Україні та державах — партнерах, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення реалізації існуючих проектів, які виконуються закладами вищої освіти та науково-дослідними установами України за Програмою НАТО "Наука заради миру і безпеки", та впровадження нових проектів (строк виконання — 2021 рік);

б) створення умов для впровадження в Україні та в державах — партнерах результатів наукового продукту, отриманого в рамках співробітництва науковців України з партнерами в державах — членах НАТО та ЄС (строк виконання — 2022 рік).

1.7.1.3. Інтеграція України у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення участі України в програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" (строк виконання — 2022 рік);

б) розроблення та затвердження Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (строк виконання — 2022 рік);

в) налагодження ефективного двостороннього співробітництва між Україною та державами — членами НАТО і державами-партнерами (строк виконання — 2021 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.8. Мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище

Ціль 1.8.1. Стан довкілля є контрольованим і задовільним

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.8.1.1. Упроваджено систему екологічного управління, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування законодавчої бази щодо екологічного управління (строк виконання — 2022 рік);

б) оновлення нормативно-правової бази та засад державної політики України з використання екологічних видів пального, у тому числі альтернативного пального на транспорті, здійснення адаптації, імплементації і транспонування відповідного законодавства ЄС до законодавства України (строк виконання — 2021 рік);

в) створення інфраструктури для екологічного управління (строк виконання — 2025 рік);

г) забезпечення територіальних громад повноваженнями та ресурсами щодо оперативного реагування у разі екологічних катастроф (строк виконання — 2025 рік);

ґ) посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти довкілля (строк виконання — 2025 рік).

1.8.1.2. Суспільство мотивовано до екологічного сприйняття, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення системи економічного стимулювання природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності (строк виконання — 2022 рік);

б) створення системи стимулювання використання екологічних видів пального на транспорті в Україні (строк виконання — 2022 рік);

в) розбудова інфраструктури і транспортних коридорів України з урахуванням тенденцій і законодавства ЄС стосовно використання екологічних (альтернативних) видів пального на транспорті з відповідним скороченням частки нафтопродуктів (строк виконання — 2021 рік);

г) створення оптимальних потужностей для переробки відходів та їх утилізації, у тому числі забезпечення умов для сортування відходів (строк виконання — 2025 рік);

ґ) забезпечення екологічної безпеки на виробничих об’єктах (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.8.2. Складові сектору безпеки і оборони України мінімізують вплив своєї діяльності на стан довкілля та екосистему, здоров’я персоналу і населення

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.8.2.1. Складові сектору безпеки і оборони мають достатні спроможності мінімізувати та ліквідувати наслідки впливу на довкілля та екосистему, здоров’я персоналу і населення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення та забезпечення функціонування платформи міжвідомчої взаємодії у рамках державної системи захисту критичної інфраструктури (строк виконання — 2022 рік);

б) створення системи екологічного управління відповідно до ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) на об’єктах сектору безпеки і оборони (строк виконання — 2025 рік);

в) упровадження екологічно безпечного управління територіями складових сектору безпеки і оборони (строк виконання — 2025 рік);

г) розроблення системи попередження шкідливих впливів на довкілля, екосистему та здоров’я персоналу і населення під час проведення бойових і навчальних операцій складових сектору безпеки і оборони (строк виконання — 2025 рік);

ґ) створення нових природоохоронних територій на землях об’єктів складових сектору безпеки і оборони (строк виконання — 2024 рік).

1.8.2.2. Персонал складових сектору безпеки і оборони належно підготовлений з питань екологічної безпеки і уникнення впливу на екосистему, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження системи підвищення рівня професійної компетентності персоналу складових сектору безпеки і оборони з питань екологічної безпеки і мінімізації впливу на екосистему (строк виконання — 2023 рік);

б) налагодження системного обміну досвідом між персоналом складових сектору безпеки і оборони України та держав — членів НАТО з питань екологічної безпеки і уникнення впливу на екосистему, здоров’я персоналу і населення (строк виконання — 2023 рік);

в) включення до освітніх програм вищих військових навчальних закладів питання екологічної безпеки (строк виконання — 2025 рік).

1.8.2.3. Розроблена та впроваджена система ліквідації наслідків діяльності підрозділів сектору безпеки і оборони, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) зменшення впливу на довкілля, спричиненого діяльністю складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

б) проведення рекультивації очищених від небезпечних предметів та речовин територій у звільнених населених пунктах та прилеглих до них територій в окремих районах Донецької та Луганської областей (строк виконання — 2025 рік);

в) оснащення підрозділів складових сектору безпеки і оборони відповідно до потреб необхідними сучасними засобами, технікою та обладнанням для виконання заходів із очищення/розмінування територій, забруднених небезпечними предметами та речовинами (строк виконання — 2025 рік).

1.8.2.4. Забезпечено утилізацію застарілих (непридатних) боєприпасів і небезпечних речовин, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги до утилізації застарілих/звичайних видів боєприпасів (строк виконання — термін закінчення другого етапу Трастового фонду НАТО);

б) залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги до утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 (строк виконання — термін закінчення другого етапу Трастового фонду НАТО).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.9. Міжнародна спільнота сприймає Україну як надійного партнера у системі міжнародної безпеки

Ціль 1.9.1. Україна скоординовано з міжнародними партнерами застосовує політико-дипломатичні засоби з метою відновлення своєї територіальної цілісності в умовах збройної агресії Російської Федерації

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.9.1.1. Консолідовано політичну підтримку України з боку міжнародної спільноти у питаннях відсічі збройній агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) сприяння (забезпечення) визнанню Російської Федерації у документах провідних міжнародних організацій державою-агресором (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення збереження міжнародної політики невизнання спроби незаконної анексії Російською Федерацією тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення регулярного інформування держав — членів НАТО та держав — партнерів Альянсу про факти збройної агресії Російської Федерації проти України (строк виконання — постійно);

г) забезпечення підтримки міжнародними партнерами зусиль України у протидії збройній агресії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (строк виконання — 2021 рік);

ґ) продовження юридичного супроводу в міжнародних юрисдикційних органах справ проти Російської Федерації за порушення нею норм міжнародного права (строк виконання — 2021 рік).

1.9.1.2. Збережено/посилено дію міжнародних секторальних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб Російської Федерації, запроваджених у зв’язку з незаконними (протиправними) діями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) збереження існуючих та застосування додаткових спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції" (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення збереження консолідованої міжнародної позиції у питанні збереження існуючих і застосування додаткових спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації (строк виконання — 2021 рік);

в) здійснення інформування держав — членів НАТО та держав — партнерів НАТО про іноземних фізичних та юридичних осіб, які провадять незаконну економічну діяльність на тимчасово окупованих територіях України, що створює загрозу національним інтересам України, для врахування під час перегляду та запровадження обмежувальних заходів (санкцій) (строк виконання — постійно).

1.9.1.3. Питання припинення збройної агресії Російської Федерації проти України залишається пріоритетним у порядку денному ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО та інших міжнародних, у тому числі регіональних, організацій до моменту його вирішення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) продовження співпраці з НАТО для посилення безпеки у регіонах Чорного та Азовського морів та залучення додаткової підтримки для України у протидії збройній агресії Російської Федерації (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення ефективної дії Платформи Україна — НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення міжнародної спільноти постійним оперативним інформуванням про гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України (строк виконання — 2021 рік).

1.9.1.4. Здійснення у рамках міжнародних організацій та режимів контролю над озброєннями скоординованих з державами — партнерами заходів, спрямованих на забезпечення припинення незаконного постачання Російською Федерацією озброєння на територію України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) донесення до міжнародного співтовариства фактів незаконного постачання Російською Федерацією через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону у Донецькій та Луганській областях найманців, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів тощо (строк виконання — 2021 рік);

б) привернення уваги міжнародної спільноти до проблеми мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Азовського і Чорного морів (строк виконання — 2021 рік).

1.9.1.5. Відновлено територіальну цілісність України та реінтегровано тимчасово окуповані території України після їх звільнення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення відповідного реагування на факти порушень державного кордону України на її тимчасово окупованій території, виявлених за результатами моніторингу (строк виконання — постійно);

б) забезпечення відповідного реагування на факти порушень прав людини на тимчасово окупованій території України (строк виконання — постійно);

в) забезпечення інформаційної підтримки процесу реінтеграції населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (строк виконання — 2021 рік);

г) ужиття необхідних заходів із захисту прав і законних інтересів громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (строк виконання — 2021 рік);

ґ) залучення міжнародної фінансової та гуманітарної допомоги для відновлення та розвитку тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях після їх звільнення (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.9.2. Україна є контрибутором міжнародного миру і безпеки

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.9.2.1. Україна має можливість швидко та ефективно брати участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що досягається виконанням пріоритетного завдання із гармонізації законодавства України з керівними документами НАТО, ООН, ЄС, ОБСЄ щодо процесу підготовки, прийняття рішень та участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (строк виконання — 2022 рік).

1.9.2.2. Національний контингент та національний персонал України відповідають міжнародним вимогам щодо участі у миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки, у тому числі мають гендерні компетентності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) продовження участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, які здійснюються під егідою НАТО, інших міжнародних організацій (строк виконання — 2025 рік);

б) опрацювання питання збільшення представництва національного персоналу у складі спільної литовсько-польсько-української бригади (ЛИТПОЛУКРБРИГ) (строк виконання — 2021 рік);

в) досягнення національними підрозділами, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, достатньої професійної кваліфікації відповідно до стандартів НАТО, ООН, ЄС та ОБСЄ для ефективного виконання поставлених завдань (строк виконання — 2025 рік);

г) підвищення спроможностей національної системи логістики для забезпечення участі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 1.9.3. Система боротьби з тероризмом ефективно протидіє терористичним загрозам

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.9.3.1. Рівень міжвідомчої взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом дає змогу ефективно прогнозувати, запобігати, виявляти та реагувати на терористичні загрози, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) налагодження з урахуванням досвіду держав — членів НАТО ефективної співпраці та своєчасного міжвідомчого інформування, зокрема в режимі онлайн, щодо виявлення відповідних терористичних загроз (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження програми постійного підвищення рівня професійної компетентності персоналу суб’єктів боротьби з тероризмом (строк виконання — 2022 рік);

в) перегляд та модернізація системи навчання для персоналу об’єктів критичної інфраструктури щодо дій у випадку виникнення терористичних загроз (строк виконання — 2022 рік).

1.9.3.2. Громадяни обізнані щодо основних терористичних загроз та активно долучаються до антитерористичних заходів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження механізмів взаємодії населення і суб’єктів боротьби з тероризмом (строк виконання — 2022 рік);

б) налагодження системи взаємодії із засобами масової інформації для інформування населення щодо стану і тенденцій поширення тероризму в Україні та за її межами, заходів із протидії тероризму (строк виконання — 2022 рік);

в) упровадження сучасної системи оповіщення населення про загрози терористичних атак (строк виконання — 2022 рік).

1.9.3.3. Створені та діють правові та інші механізми протидії тероризму, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) криміналізація дій, пов’язаних з вербуванням, організацією, перевезенням та екіпіровкою осіб, які направляються до інших держав з метою підготовки до здійснення терористичної діяльності (строк виконання — 2022 рік);

б) визначення на законодавчому рівні переліку терористичних організацій та осіб, пов’язаних з ними (строк виконання — 2022 рік);

в) розроблення та впровадження механізму притягнення до відповідальності суб’єктів терористичної діяльності (строк виконання — 2022 рік).

1.9.3.4. Матеріально-технічне, методологічне та кадрове забезпечення підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом дає змогу ефективно протидіяти терористичним загрозам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення належного фінансування потреб матеріально-технічного оснащення суб’єктів боротьби з тероризмом (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження механізмів мотивації працівників суб’єктів боротьби з тероризмом, задіяних в антитерористичних заходах (строк виконання — 2022 рік);

в) модернізація системи добору фахівців суб’єктів боротьби з тероризмом, що відповідає рівню покладених на них завдань (строк виконання — 2022 рік);

г) модернізація системи вдосконалення практичних умінь та навичок персоналу суб’єктів боротьби з тероризмом (строк виконання — 2022 рік).

1.9.3.5. Законодавство з питань боротьби з тероризмом забезпечує ефективну участь України в антитерористичних операціях, які проводяться під егідою міжнародних організацій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення та адаптація законодавства до стандартів НАТО у сфері загальнодержавної системи боротьби з тероризмом (строк виконання — 2021 рік);

б) удосконалення механізмів співробітництва з НАТО і державами — членами НАТО, іншими міжнародними організаціями щодо протидії міжнародному тероризму (строк виконання — 2021 рік);

в) налагодження системи оперативного інформаційного обміну розвідувальною інформацією з партнерськими спецслужбами держав — членів НАТО під час міжнародних заходів щодо підтримання миру і безпеки, боротьби з тероризмом (строк виконання — 2021 рік);

г) забезпечення функціонування системи вивчення і впровадження найкращої світової практики протидії терористичним загрозам (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.9.4. Функціонує дієва та надійна система контролю над озброєннями та нерозповсюдженням зброї масового знищення і засобів її доставки

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.9.4.1. Україна дотримується міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки, а також у сфері контролю над звичайними озброєннями, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) актуалізація процедур і правил державного експортного контролю відповідно до міжнародно-правових норм та практик (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення функціонування надійної національної верифікаційної системи збору, обробки, аналізу та обміну даними за міжнародними договорами у галузі контролю над озброєннями (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення ефективної і надійної системи реагування на ризики у галузі контролю над озброєннями та нерозповсюдженням зброї масового знищення (строк виконання — 2021 рік);

г) забезпечення обміну інформацією з міжнародними партнерами у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки (строк виконання — 2021 рік);

ґ) продовження обміну досвідом у рамках виконання міжнародних договорів з питань контролю над звичайними озброєннями та діяльністю збройних сил (строк виконання — 2021 рік).

1.9.4.2. Оптимізовано процедури надання адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження електронної системи у сфері державного експортного контролю (строк виконання — 2021 рік);

б) унормування порядку отримання дозволу, висновку чи документа про державні гарантії у сфері державного експортного контролю з використанням електронної системи (строк виконання — 2021 рік).

1.9.4.3. Удосконалено правозастосування та попередження правопорушень у сфері державного експортного контролю, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) встановлення відповідальності за порушення зобов’язань, визначених у документах про гарантії, за неподання або несвоєчасне подання до Державної служби експортного контролю України сертифікатів підтвердження доставки (строк виконання — 2021 рік);

б) встановлення вимог щодо необхідності подання звітів про частково здійснені міжнародні передачі товарів за отриманими дозволами або інформування про нездійснення таких передач (строк виконання — 2021 рік);

в) посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (строк виконання — 2022 рік);

г) удосконалення системи управління ризиками в Державній митній службі України у частині здійснення державного експортного контролю (строк виконання — 2022 рік).

1.9.4.4. Наявні кваліфіковані та вмотивовані працівники в інституціях, що відповідають за контроль над озброєннями та нерозповсюдженням зброї масового знищення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження системи підвищення рівня професійної компетентності фахівців у галузі контролю над озброєнням та нерозповсюдженням зброї масового знищення та державного експортного контролю (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення матеріально-технічної бази та гідних умов праці для фахівців у галузі контролю над озброєнням та нерозповсюдженням зброї масового знищення та державного експортного контролю (строк виконання — 2022 рік).

1.9.4.5. Сформовано позитивний інформаційний вплив на національному та міжнародному рівнях щодо контролю над озброєнням та нерозповсюдженням зброї масового знищення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) спрямування інформаційної політики і комунікацій на створення та підтримку позитивного іміджу України щодо контролю над озброєннями та нерозповсюдженням зброї масового знищення (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення участі в удосконаленні міжнародних механізмів запобігання розповсюдженню зброї масового знищення (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.9.5. Суспільство та держава захищені ефективною системою запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, здатною протидіяти сучасним викликам

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.9.5.1. Наявні ресурси дають змогу ефективно запобігати та боротися з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) спрямування міжнародної співпраці на ознайомлення з найкращими практиками, отримання консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення системи запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення мотивованим та кваліфікованим персоналом (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення імплементації найкращої світової практики із повернення активів, що були задіяні в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення (строк виконання — 2025 рік).

1.9.5.2. Достатня поінформованість/фінансова культура громадян, що досягається виконанням пріоритетного завдання із залучення громадян до свідомого сприяння державним органам з питань запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (строк виконання — 2021 рік).

Розділ ІI. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.1. Складові сектору безпеки і оборони України забезпечують обороноздатність держави та безпеку її громадян

Ціль 2.1.1. Демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони України зміцнює національну безпеку

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.1.1.1. Громадяни та працівники органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, свідомо беруть участь у забезпеченні демократичного цивільного контролю, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів про завдання демократичного цивільного контролю і роль громадян у його здійсненні (строк виконання — 2022 рік);

б) створення єдиного інформаційного ресурсу з питань демократичного цивільного контролю для здійснення звернень громадян та своєчасного отримання зворотної відповіді про результати їх опрацювання (строк виконання — 2022 рік).

2.1.1.2. Діяльність органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, здійснюється прозоро з дотриманням балансу відкритості та конфіденційності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оптимізація рівня секретності інформації про діяльність органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, відповідно до євроатлантичних принципів та критеріїв (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення умов для ефективної роботи громадських рад при державних органах, що входять до складу сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення регулярного публічного звітування про діяльність органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, та формування і реалізацію державної політики з питань національної безпеки і оборони (строк виконання — 2021 рік);

г) створення умов для ефективної діяльності іноземних радників в органах, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, у тому числі з урахуванням досвіду держав — членів НАТО (строк виконання — 2022 рік);

ґ) періодичне видання "Білої книги України" органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.1.2. У секторі безпеки і оборони України працюють мотивовані та професійно підготовлені фахівці

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.1.2.1. Забезпечено прозору та доброчесну систему добору, розстановки та призначення особового складу у секторі безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) застосування службами управління персоналом складових сектору безпеки і оборони України сучасних методик кар’єрного планування та розвитку особового складу з урахуванням принципів гендерної рівності та недискримінації (строк виконання — 2023 рік);

б) запровадження із дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків агітаційно-просвітницької політики, спрямованої на популяризацію служби у складових сектору безпеки і оборони України, зокрема серед здобувачів загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти (строк виконання — 2022 рік);

в) упровадження новітніх технологій у систему професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби (строк виконання — 2022 рік).

2.1.2.2. Функціонує ефективна система підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України, яка відповідає сучасним потребам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення рівня підготовки, підвищення кваліфікації викладачів і інструкторів вищих військових навчальних закладів для викладання за навчальними програмами, який відповідає потребам інтеграції в НАТО (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

б) використання у повному обсязі керівництвом складових сектору безпеки і оборони України можливостей підвищення рівня професійної компетентності підпорядкованих їм військовослужбовців та цивільного персоналу (строк виконання — 2021 рік);

в) упровадження системного проведення інформаційних заходів щодо НАТО для фахівців сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

г) приведення у відповідність із сучасними вимогами освітніх програм у закладах вищої освіти органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, з урахуванням потреб інтеграції в НАТО та гендерної складової (строк виконання — 2025 рік);

ґ) упровадження системи вивчення та підвищення рівня володіння англійською мовою особовим складом, який планується залучати до заходів співробітництва з НАТО (строк виконання — 2021 рік);

д) підвищення рівня професійної компетентності цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України, у тому числі за підтримки програм допомоги НАТО, урядів держав — членів НАТО, міжнародних організацій (строк виконання — 2021 рік);

е) розроблення комплексної програми професійного навчання цивільного персоналу органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони (строк виконання — 2025 рік);

є) набуття достатніх спроможностей системи психологічного забезпечення для психологічної підтримки та супроводу військовослужбовців, надання своєчасної психологічної допомоги та реабілітації особового складу, в тому числі за програмою "Декомпресія" (строк виконання — 2025 рік);

ж) оновлення матеріально-технічної бази системи підготовки фахівців органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

з) створення сучасного психотренінгового комплексу для підготовки особового складу Національної гвардії України до виконання завдань за призначенням (строк виконання — 2021 рік);

и) проведення стандартизації та сертифікації психологічної служби Національної гвардії України (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.1.3. Жінки та чоловіки у секторі безпеки і оборони України користуються рівними правами та можливостями

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.1.3.1. Принципи рівності жінок і чоловіків реалізуються під час проходження ними служби, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення ефективної недискримінаційної та відкритої для персоналу сектору безпеки і оборони України системи добору, просування по службі, умов проходження служби жінок і чоловіків (строк виконання — 2023 рік);

б) створення у секторі безпеки і оборони України інфраструктури, що відповідає потребам жінок, чоловіків та членів їх сімей, і надання відповідного матеріально-технічного забезпечення (строк виконання — 2021 рік);

в) упровадження механізмів використання гнучкого робочого графіка у секторі безпеки і оборони України для жінок і чоловіків, які мають малолітніх дітей (строк виконання — 2022 рік);

г) забезпечення органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, кваліфікованим персоналом з питань управління та прийняття рішень щодо дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (строк виконання — 2022 рік).

2.1.3.2. Державна політика забезпечення гендерної рівності інтегрована у процеси реформування сектору безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення інтегрування гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів органами, що входять до складу сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2021 рік);

б) формування видатків на сектор безпеки і оборони України з урахуванням потреб жінок і чоловіків (строк виконання — 2021 рік);

в) застосування системи моніторингу і контролю за цільовим використанням коштів, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у секторі безпеки і оборони України (строк виконання — 2021 рік);

г) проведення інформування громадськості про впровадження принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у складових сектору безпеки і оборони України відповідно до принципів та політик НАТО (строк виконання — 2021 рік).

2.1.3.3. Підвищено рівень концептуального розуміння гендерної тематики особовим складом органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) інтегрування тематики стосовно принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, принципу недискримінації та нульової толерантності до сексуального насильства і експлуатації до навчальних та освітніх програм з підготовки та підвищення рівня професійної компетентності особового складу сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення інформування та навчання особового складу органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, щодо механізмів запобігання випадкам насильства і дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань і відповідного реагування на них (строк виконання — 2021 рік);

в) розроблення та затвердження механізмів реагування на випадки насильства і дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань в органах, що входять до складу у складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2022 рік);

г) включення питання розвитку гендерної компетентності до вимог стандартів вищої освіти та переліку компетентностей для курсантів і слухачів закладів вищої освіти органів, що входять до сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2022 рік).

2.1.3.4. Україна виконує міжнародні зобов’язання у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) проведення моніторингу виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" та відповідних резолюцій щодо миру та безпеки жінок (строк виконання — 2021 рік);

б) активне залучення фахівців з питань гендерної політики до участі у багатонаціональних військових операціях, зокрема під егідою НАТО, у якості гендерних радників, офіцерів штабів, офіцерів зв’язку та пошукових операцій (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.1.4. Військовослужбовцям складових сектору безпеки і оборони України, а також членам їх сімей забезпечено належний рівень соціального захисту

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.1.4.1. Національна система медичної, фізичної, психологічної реабілітації та соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової служби, і тих, які підлягають звільненню, та членів їх сімей функціонує відповідно до підходів НАТО та ЄС, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження міжвідомчої системи координації виконання національних та міжнародних програм, спрямованих на медичну, фізичну, психологічну реабілітацію та соціальну і професійну адаптацію ветеранів війни, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів сектору безпеки і оборони України, звільнених з військової служби, і тих, які підлягають звільненню, та членів їх сімей (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження системи професійної підготовки фахівців з протезування та фізичної реабілітації військовослужбовців відповідно до підходів держав — членів НАТО (строк виконання 2022 рік);

в) упровадження біопсихосоціального підходу в медичній, фізичній, психологічній реабілітації та соціальній і професійній адаптації на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я для ефективного визначення потреб та цілей реабілітаційного процесу та їх досягнення (строк виконання — 2022 рік);

г) розроблення, затвердження та забезпечення виконання державної програми професійної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової служби, і тих, які підлягають звільненню, та членів їх сімей (строк виконання — 2022 рік).

2.1.4.2. Ефективна міжвідомча координація та узгодженість дій забезпечують належний рівень соціального захисту військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їх сімей, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) конкретизація повноважень державних органів щодо соціального захисту військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їх сімей (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження системи міжвідомчої координації та узгодження дій для забезпечення соціального захисту військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їх сімей (строк виконання — 2021 рік).

2.1.4.3. Військовослужбовці складових сектору безпеки і оборони України, а також члени їх сімей мають рівний та безперешкодний доступ до пільг, гарантованих державою, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення, затвердження та забезпечення реалізації державної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їх сімей (строк виконання — 2022 рік);

б) удосконалення нормативно-правової бази щодо пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України шляхом упровадження однакових правил нарахування пенсій з метою забезпечення рівних умов незалежно від року виходу на пенсію (кінцевий строк виконання — 2022 рік).

2.1.4.4. Учасники антитерористичної операції та особи, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, поінформовані про можливості проходження ними фізичної, медичної, психологічної реабілітації, про гарантії їх соціального захисту, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження системи формування та закупівлі медичних послуг для учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що є додатковими до послуг, оплату за надання яких держава гарантує у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

б) створення сучасної системи адміністрування потреб учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (кінцевий строк виконання — 2025 рік);

в) створення системи інформаційної взаємодії (інформування) щодо реалізації проектів соціального захисту (адаптації, реабілітації) військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їх сімей (строк виконання — 2021 рік).

2.1.4.5. Служби, які забезпечують соціальний захист військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їх сімей, мають належне кадрове забезпечення (кваліфіковані, профільні фахівці), що досягається виконанням пріоритетного завдання із впровадження стандартів та принципів НАТО і ЄС у програми підготовки персоналу служб, які забезпечують соціальний захист військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їх сімей (строк виконання — 2023 рік).

Ціль 2.1.5. Наявна дієва, скоординована і незалежна система запобігання, виявлення та протидії корупції в секторі безпеки і оборони України, яка функціонує відповідно до міжнародних стандартів

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.1.5.1. Усунуто корупційні ризики у основних сферах політик, які формуються та реалізуються складовими сектору безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення систем з управління ризиками у складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2021 рік);

б) створення ефективної системи контролю за використанням фінансових ресурсів у складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення ефективного управління майном та активами, закріпленими за державними підприємствами (строк виконання — 2022 рік);

г) забезпечення імплементації принципів Програми НАТО з розбудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій у діяльність складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2022 рік).

2.1.5.2. Забезпечено невідворотність відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення законодавства щодо відповідальності окремих категорій посадових осіб за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження механізму звітування та контролю за виконанням рекомендацій підрозділів, відповідальних за запобігання та виявлення корупції (строк виконання — 2022 рік);

в) налагодження на постійній основі співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами для належного реагування на можливі та зафіксовані факти корупції (строк виконання — 2022 рік).

2.1.5.3. Сформовано нетерпимість до корупції у складових сектору безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження складовими сектору безпеки і оборони України ефективних механізмів роботи з викривачами корупції (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення організації на постійній основі спільної роботи з визначеними громадськими та експертними організаціями, у тому числі з міжнародними (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення навчання та тренування щодо принципів доброчесності для військового та цивільного персоналу керівного складу та відповідальності за їх дотримання (строк виконання — 2021 рік);

г) проведення інформаційно-методичних та роз’яснювальних кампаній щодо підвищення рівня доброчесності у складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік).

Підрозділ ІІ.І. СИЛИ ОБОРОНИ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.2. Система управління силами оборони відповідає принципам і підходам, прийнятим у державах — членах НАТО

Ціль 2.2.1. Ефективна система управління силами оборони

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.2.1.1. Процедури, процеси та практики у сфері управління силами оборони приведено у відповідність з євроатлантичними нормами та стандартами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) проведення аудиту процесів прийняття рішень у силах оборони на відповідність стандартам НАТО (строк виконання — 2021 рік);

б) розроблення рекомендацій щодо подальших кроків у розвитку системи управління силами оборони (строк виконання — 2021 рік);

в) приведення законодавства України у сфері оборони у відповідність з нормативними документами НАТО щодо визначення операційних просторів (земля, повітря, вода, кіберпростір, космічний та інформаційний простори) (строк виконання — 2021 рік).

2.2.1.2. Забезпечена взаємодія по вертикалі управління військовими формуваннями сил оборони, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення у Збройних Силах України делегування повноважень на нижчі рівні, підвищення персональної відповідальності посадових осіб за виконання покладених на них повноважень з урахуванням потреби сумісності з державами — членами НАТО (строк виконання — 2021 рік);

б) використання складовими сил оборони України бойових статутів і настанов Збройних Сил України (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.2.2. Система військового керівництва силами оборони забезпечує ефективне використання у повному обсязі спроможностей сил оборони

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.2.2.1. Розбудовано спільну структуру командування, контролю та координації сил оборони на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, сумісну із системами військового керівництва держав — членів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) завершення уніфікації системи стандартів та процедур планування, що застосовуються силами оборони (строк виконання — 2022 рік);

б) завершення унормування функцій, завдань і повноважень посадових осіб на стратегічному та оперативному рівнях (строк виконання — 2022 рік);

в) набуття Командуванням об’єднаних сил Збройних Сил України повних оперативних спроможностей ефективно керувати силами та засобами сил оборони, переданими в оперативне підпорядкування (строк виконання — 2022 рік).

2.2.2.2. Нормативно-правова база регулює комплексне застосування сил оборони, що досягається виконанням пріоритетного завдання із розроблення (уточнення) відповідно до затвердженого плану оборони України відомчих планів підготовки та застосування складових сил оборони (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.2.3. Система стратегічного та оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR) спільна для всіх складових сектору безпеки і оборони України та сумісна із системами НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.2.3.1. У складових сектору безпеки і оборони України функціонує система стратегічного та оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR), що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення міжвідомчого проектного офісу розбудови системи C4ISR (строк виконання — 2022 рік);

б) завершення переоснащення стратегічних, оперативних і тактичних систем зв’язку в складових сектору безпеки і оборони України на цифрову платформу зв’язку (строк виконання — 2025 рік);

в) упровадження системи C4ISR на стратегічному рівні для складових сектору безпеки і оборони України, яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО (строк виконання — 2021 рік);

г) упровадження системи C4ISR на оперативному та тактичному рівнях, рівні окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік).

2.2.3.2. Національна телекомунікаційна мережа забезпечує обмін інформацією між державними органами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення Національної телекомунікаційної мережі з можливістю надання сучасних телекомунікаційних послуг (строк виконання — 2025 рік);

б) унормування порядку взаємоз’єднання спеціальних телекомунікаційних мереж, спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем та систем спеціального зв’язку (строк виконання — 2023 рік);

в) інтегрування відомчих телефонних (мультимедійних) мереж сил безпеки і оборони в систему міжвідомчого телефонного зв’язку (строк виконання — 2024 рік);

г) створення мобілізаційного сегмента транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі (строк виконання — 2023 рік).

2.2.3.3. Автоматизована система оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження складових сектору безпеки і оборони України відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, що досягається виконанням пріоритетного завдання із забезпечення відповідності стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО автоматизації системи C4ІSR на оперативному і тактичному рівнях для видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік).

2.2.3.4. Система управління оборонними ресурсами інтегрована з автоматизованою системою оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження складових сил оборони, що досягається виконанням пріоритетного завдання з упровадження компоненти системи C4ISR (кінцевий строк виконання — 2021 рік).

2.2.3.5. Нарощено можливості ситуаційних центрів складових сектору безпеки і оборони України, що досягається виконанням пріоритетного завдання зі створення системи ситуаційних центрів складових сектору безпеки і оборони України для оперативного прийняття рішень у сфері оборони (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.2.4. Сили оборони здійснюють стратегічні комунікації відповідно до європейських та євроатлантичних принципів і підходів

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.2.4.1. Система стратегічних комунікацій сил оборони забезпечує своєчасне виявлення та оперативне реагування на загрози національній безпеці та національним інтересам України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування нормативно-правової бази для створення і функціонування системи стратегічних комунікацій сил оборони (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення відповідних підрозділів сил оборони сучасними технічними засобами, що дають змогу ефективно виконувати функції стратегічних комунікацій (строк виконання — 2021 рік);

в) створення сучасної системи аналізу інформаційного простору, визначення інформаційних загроз та оцінки ефективності проведених комунікаційних заходів на основі європейських та євроатлантичних принципів і підходів (строк виконання — 2022 рік).

2.2.4.2. Керівники та фахівці зі стратегічних комунікацій сил оборони застосовують європейські та євроатлантичні принципи і підходи у сфері стратегічних комунікацій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження системи підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій сил оборони у профільних навчальних центрах, зокрема у державах — членах НАТО та державах — членах ЄС (строк виконання — 2022 рік);

б) налагодження взаємодії з центрами передового досвіду та іншими підрозділами, що займаються питаннями стратегічних комунікацій, в державах — членах НАТО та державах — членах ЄС (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення адаптації та впровадження в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України політики, доктрини та практики стратегічних комунікацій держав — членів НАТО (кінцевий строк виконання — 2023 рік).

2.2.4.3. Фахівці зі стратегічних комунікацій сил оборони належно використовують систему кризових комунікацій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та впровадження складовими сил оборони відомчих алгоритмів реалізації кризових комунікацій (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження системи підготовки з кризових комунікацій фахівців зі стратегічних комунікацій сил оборони (строк виконання — 2022 рік);

в) розроблення (перегляд/оновлення) фахівцями зі стратегічних комунікацій сил оборони, установ та організацій відомчих алгоритмів реалізації кризових комунікацій та інструкції з їх застосування (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.2.5. Рівень безпеки використання повітряного простору відповідає міжнародним стандартам

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.2.5.1. У законодавство України впроваджено міжнародні стандарти організації повітряного руху та використання повітряного простору, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) внесення змін до нормативно-правових актів з питань авіації та організації повітряного руху і використання повітряного простору (строк виконання — 2021 рік);

б) приведення функцій та прав наглядових органів, які контролюють дотримання законодавства у сфері організації повітряного руху та використання повітряного простору, у відповідність з міжнародними стандартами (строк виконання — 2025 рік);

в) приведення до єдиних стандартів процесу обміну радіолокаційною інформацією про повітряну обстановку між заінтересованими органами (строк виконання — 2024 рік).

2.2.5.2. Рівень кваліфікації персоналу в галузі організації повітряного руху та використання повітряного простору відповідає міжнародним стандартам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження механізму обміну досвідом між українськими та іноземними фахівцями у сфері обслуговування та управління повітряним рухом (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення обміну досвідом між цивільними та військовими фахівцями у сфері організації повітряного руху та використання повітряного простору (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення гармонізації фразеології радіообміну в державній авіації з нормативними документами НАТО (STANAG) (строк виконання — 2022 рік).

2.2.5.3. Діє ефективний обмін інформацією про повітряну обстановку між Україною та державами — членами НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження процесу обміну класифікованими даними про повітряну обстановку у південному регіоні України в рамках програми обміну даними про повітряну обстановку (ASDE) (строк виконання — протягом двох років після погодження стороною НАТО);

б) забезпечення реалізації четвертого етапу Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору (RASP) (строк виконання — 2023 рік);

в) вивчення сучасних викликів, проблемних аспектів щодо безпеки використання повітряного простору та організації повітряного руху в рамках засідань Авіаційного комітету НАТО (строк виконання — 2021 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.3. Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони забезпечують гарантовану відсіч збройній агресії, оборону держави, підтримання миру і міжнародної безпеки

Ціль 2.3.1. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони ефективно взаємодіють між собою та підрозділами збройних сил держав — членів НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.1.1. Основоположні документи з підготовки та застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони приведені у відповідність із сучасними стандартами та відповідають найкращому світовому досвіду у цій сфері, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та затвердження проекту Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2025 року (строк виконання — 2021 рік);

б) розроблення та затвердження єдиного переліку доктринальних документів для усіх складових сил оборони (строк виконання — 2022 рік);

в) удосконалення доктринальних документів з підготовки та застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони на основі досвіду участі в антитерористичній операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях відповідно до сучасних стандартів і принципів, прийнятих у державах — членах НАТО і державах — членах ЄС (строк виконання — 2021 рік);

г) розроблення та схвалення доктрини розвитку та поетапної модернізації озброєння та військової техніки Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних Сил України до 2025 року (строк виконання — 2022 рік).

2.3.1.2. Підготовка Збройних Сил України та інших складових сил оборони здійснюється за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження спільної підготовки Збройних Сил України з іншими складовими сил оборони за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом (строк виконання — 2021 рік);

б) удосконалення навчально-матеріальної бази підготовки військ (сил) з урахуванням потреб Збройних Сил України та інших складових сил оборони (строк виконання — 2021 рік).

2.3.1.3. Національна система перевірок (сертифікації) та оцінки готовності військ (сил) до виконання покладених на них завдань адаптована до стандартів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення адаптації до стандартів НАТО національної системи перевірок (сертифікації) та оцінки готовності військ (сил) до виконання покладених завдань з метою досягнення оперативної сумісності зі збройними силами держав — членів НАТО (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення роботи єдиної системи узагальнення та впровадження досвіду підготовки і застосування військ (сил) оборони (строк виконання — 2022 рік);

2.3.1.4. Комплект військ (сил) сертифікований за стандартами НАТО та спроможний діяти у складі багатонаціональних військових формувань під проводом НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення комплекту військ (сил) для дій у складі багатонаціональних військових формувань під проводом НАТО (строк виконання — 2022 рік);

б) здійснення самооцінювання підготовки підрозділів складових сил оборони за стандартами НАТО (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення оцінювання НАТО першого та другого рівнів підрозділів складових сил оборони (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.3.2. Організаційні структури та склад сил оборони, бойовий склад Збройних Сил України сумісні та здатні разом виконувати покладені завдання з мінімізацією негативного впливу на місцеве населення

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.2.1. Визначено загальну структуру та уточнено основні функції Збройних Сил України та інших складових сил оборони з урахуванням досвіду їх спільного застосування та створення нових окремих родів військ, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) уточнення розподілу бойового складу Збройних Сил України на середньострокову перспективу за функціональними структурами (мирного часу) (строк виконання — 2021 рік);

б) набуття Центром забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва спроможностей виконувати завдання разом (у складі) з підрозділами НАТО (строк виконання — 2025 рік).

2.3.2.2. Організаційно-штатна структура та функціонал складових сил оборони дають змогу разом виконувати покладені завдання, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення оптимізації та уніфікації організаційно-штатної структури, чисельності органів управління, військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій складових сил оборони (строк виконання — 2021 рік);

б) утворення та забезпечення функціонування Центру передового досвіду захисту цивільного населення під час збройного конфлікту та протидії гібридній агресії правовими засобами (Center of excellence for protection of civilians during armed conflict and legal operations) (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.3.3. Сили оборони забезпечені озброєнням та військовою технікою для виконання поставлених завдань відповідно до існуючих та прогнозованих загроз

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.3.1. Озброєння та військова техніка уніфіковані між складовими сил оборони і сил безпеки, що досягається виконанням пріоритетного завдання із формування зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями з урахуванням переліку систем (комплексів) озброєння та/або військової техніки, які підлягають уніфікації (строк виконання — 2022 рік).

2.3.3.2. Упроваджено військові стандарти щодо розроблення і виробництва озброєння та військової техніки, інших матеріально-технічних засобів на основі стандартів НАТО відповідно до потреб сил оборони, фінансово-економічних можливостей України та виробничих спроможностей оборонної промисловості України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення військових стандартів системи розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки (стосовно управління проектом створення зразка озброєння та військової техніки, правил поставлення на виробництво та зняття з виробництва зразків озброєння та військової техніки, правил виконання аванпроекту, використання (експлуатації) озброєння та військової техніки, проведення ремонту озброєння та військової техніки) на основі стандартів НАТО та держав — членів НАТО (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження матеріальних стандартів НАТО на підприємствах оборонно-промислового комплексу з метою досягнення взаємосумісності озброєння та військової техніки, а також підвищення їх якісних характеристик (строк виконання — 2021 рік).

2.3.3.3. Озброєння та військова техніка відповідають вимогам взаємосумісності з озброєнням та військовою технікою держав — членів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) приведення визначених зразків озброєння та спеціальної техніки Збройних Сил України та інших складових сил оборони у відповідність зі стандартами держав — членів НАТО (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення імплементації положень Дорожньої карти Україна — НАТО з оборонно-технічного співробітництва (строк виконання — 2021 рік);

в) продовження співробітництва в рамках діяльності робочих груп Конференції національних директорів з озброєння (CNAD), проектів концепції НАТО "Розумна оборона", проектів Промислово-дорадчої групи НАТО (NIAG), Організації НАТО з питань науки та технологій (STO), Офісу стандартизації НАТО (NSO), інших проектів/ініціатив (строк виконання — 2021 рік).

2.3.3.4. Озброєння та військова техніка відновлені та підтримуються у справному стані, що досягається виконанням пріоритетного завдання із формування зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями з урахуванням результатів аналізу наявних зразків озброєння та військової техніки на предмет необхідності та доцільності їх модернізації (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.3.4. Сили спеціальних операцій є самодостатнім боєготовим окремим родом сил Збройних Сил України, достатньо інтегровані з іншими складовими сил оборони та відповідають стандартам НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.4.1. Система управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил України забезпечує управління військами за будь-яких умов обстановки та у будь-якому районі бойових дій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення достатньої кількості повноцінно оснащених рухомих пунктів управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення функціонування автономної захищеної системи зв’язку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (строк виконання — 2025 рік).

2.3.4.2. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України оснащені сучасним озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та забезпечені необхідними об’єктами інфраструктури, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення у короткі строки оснащення підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України новітніми зразками озброєння та військової техніки, створення запасів матеріальних засобів відповідно до норм забезпечення (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення модернізації/створення необхідних об’єктів інфраструктури та навчальної матеріально-технічної бази Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (строк виконання — 2025 рік).

2.3.4.3. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України ефективно взаємодіють з усіма підрозділами видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та відповідними підрозділами НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення взаємосумісності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з іншими видами, окремими родами військ (сил) та складовими сил оборони, відпрацювання на практиці процедур їх взаємодії (строк виконання — 2025 рік);

б) налагодження обміну інформацією між Силами спеціальних операцій Збройних Сил України та відповідними структурами НАТО (строк виконання — 2022 рік).

2.3.4.4. Стандарти НАТО імплементовано в повсякденну діяльність Сил спеціальних операцій Збройних Сил України: систему їх підготовки, забезпечення та утримання, порядок виконання ними завдань за призначенням, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження принципів і стандартів НАТО в навчальні програми підготовки підрозділів і складових Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (строк виконання — 2025 рік);

б) імплементація у повсякденну діяльність Сил спеціальних операцій Збройних Сил України стандартів та підходів НАТО (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.3.5. Система воєнної розвідки функціонує відповідно до принципів і стандартів НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.5.1. Посилено спроможності органів військового управління розвідки та військових частин розвідки Збройних Сил України для здобування розвідувальної інформації та проведення спеціальних заходів в інтересах застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення підготовки особового складу органів військового управління розвідки та військових частин розвідки Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення розвитку спроможності щодо здобування розвідувальних відомостей в інтересах застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО (строк виконання — 2021 рік).

2.3.5.2. Автоматизовано процеси збору і обробки розвідувальної інформації, створено автоматизовану систему управління розвідки на всіх рівнях з урахуванням принципів і стандартів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення автоматизованої системи управління розвідки на всіх рівнях з урахуванням принципів і стандартів НАТО (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення автоматизації процесу збору і обробки розвідувальних відомостей, інформації (строк виконання — 2023 рік).

2.3.5.3. Органи воєнної розвідки забезпечені достатніми матеріально-технічними засобами технічної розвідки для здобування розвідувальних відомостей в інтересах застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення розвитку та придбання новітніх високотехнологічних засобів розвідки (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення розвитку космічної та геопросторової розвідки (строк виконання — 2025 рік);

в) упровадження захищених каналів передачі інформації (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.3.6. Національні інтереси та економічні зони України на морі захищено

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.6.1. Створена скоординована система захисту безпеки і реагування на загрози з моря (JMOC), що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення Державної морської стратегії (строк виконання — 2022 рік);

б) розроблення і впровадження стандартів, алгоритмів і протоколів діяльності скоординованої системи захисту безпеки і реагування на загрози з моря (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення системи захисту безпеки і реагування на загрози з моря кваліфікованим персоналом (строк виконання — 2023 рік);

г) розроблення та реалізація концепції захисту національних інтересів на морі у міжнародних судах (арбітражах) та міжнародних організаціях (строк виконання — 2022 рік).

2.3.6.2. Військово-морські спроможності України достатні для забезпечення оборони морського узбережжя Чорного і Азовського морів, захисту інтересів держави у територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) набуття Військово-Морськими Силами Збройних Сил України спроможностей для виконання завдань за призначенням (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження принципів, підходів та цінностей НАТО в систему військової освіти у сфері захисту національних інтересів України на морі (строк виконання — 2023 рік);

в) розроблення системи логістичного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України за механізмами, прийнятими в провідних країнах світу (строк виконання — 2022 рік);

г) упровадження системи індивідуальної та колективної підготовки персоналу підрозділів сил оборони, які здійснюють охорону морського узбережжя Чорного і Азовського морів та захист інтересів держави у територіальному морі і виключній (морській) економічній зоні, за принципами і стандартами НАТО (строк виконання — 2022 рік).

2.3.6.3. Створена інфраструктура для спільного базування Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Морської охорони Державної прикордонної служби України, що досягається виконанням пріоритетного завдання із створення/відновлення необхідної інфраструктури базування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Чорному та Азовському морях (строк виконання — 2025 рік).

2.3.6.4. Ефективно працює державна інтегрована система висвітлення надводної та підводної обстановки, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) нормативне урегулювання створення та діяльності інтегрованої системи висвітлення надводної та підводної обстановки відповідно до стандартів НАТО (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення підготовки компетентного персоналу для якісного використання та обслуговування функціонування інтегрованої системи висвітлення надводної та підводної обстановки (строк виконання — 2025 рік);

в) надання необхідного матеріально-технічного забезпечення для функціонування інтегрованої системи висвітлення надводної та підводної обстановки (строк виконання — 2025 рік).

2.3.6.5. Суспільство усвідомлює загрози та потребу у захисті національних інтересів України на морі, що досягається виконанням пріоритетного завдання з розроблення та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо викликів, потреб та зусиль держави із захисту національних інтересів України на морі (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.3.7. Державна спеціальна служба транспорту спроможна забезпечити своєчасну відбудову об’єктів транспортної інфраструктури у воєнний час

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.7.1. Особовий склад підрозділів Державної спеціальної служби транспорту має необхідний рівень підготовки для виконання завдань за призначенням, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження сучасних програм підготовки особового складу Державної спеціальної служби транспорту (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення матеріально-технічними ресурсами для навчання і підготовки особового складу Державної спеціальної служби транспорту (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення високої мотивації особового складу Державної спеціальної служби транспорту (строк виконання — 2025 рік);

г) запровадження ефективної системи кар’єрного зростання для офіцерського, старшинського та сержантського складу Державної спеціальної служби транспорту (строк виконання — 2022 рік).

2.3.7.2. Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту мають достатній рівень матеріально-технічного забезпечення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) уточнення потреб Державної спеціальної служби транспорту та закупівля сучасних зразків спеціальної техніки, запасних частин та механізмів, засобів зв’язку, матеріальних засобів для використання у мирний час та в особливий період (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення відповідності запасів матеріальних засобів (продовольства, пально-мастильних засобів, обмундирування) потребам Державної спеціальної служби транспорту у мирний час та в особливий період (строк виконання — 2023 рік);

в) забезпечення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту сучасними засобами зв’язку (строк виконання — 2025 рік).

2.3.7.3. Система управління Державної спеціальної служби транспорту забезпечує виконання завдань за призначенням, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення вузлами зв’язку та інформатизації управління підпорядкованими підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, а також обміну інформацією з іншими органами військового управління (строк виконання — 2024 рік);

б) створення пунктів управління підрозділів Державної спеціальної служби транспорту на рухомих засобах (строк виконання — 2024 рік).

Ціль 2.3.8. Системи стандартизації і кодифікації у сфері оборони України сумісні з відповідними системами НАТО та повною мірою задовольняють потреби сил оборони

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.3.8.1. Створена і належно функціонує система стандартизації у сфері оборони, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) прийняття та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО зі стандартизації (строк виконання — 2025 рік);

б) упровадження і забезпечення функціонування Інформаційної системи управління стандартизацією в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України та науково-дослідних установах Збройних Сил України (строк виконання — 2022 рік).

2.3.8.2. Створена і належно функціонує система кодифікації предметів постачання сил оборони, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження в усіх підрозділах сил оборони єдиної автоматизованої інформаційної системи кодифікації (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження в системі закупівель в інтересах сил оборони STANAG 4177 "Єдиної системи отримання даних про предмети постачання" (строк виконання — 2022 рік).

2.3.8.3. Персонал зі стандартизації та кодифікації у складі сил оборони має достатній рівень професійної компетенції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) участь представників Міністерства оборони України та Збройних Сил України у міжнародних освітніх заходах з питань стандартизації та кодифікації в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО, інших програм міжнародного співробітництва (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження системи підготовки фахівців у сфері стандартизації та кодифікації, термінології зі знанням англійської/французької мови (строк виконання — 2022 рік);

в) участь представників України у засіданнях керівних та виконавчих органів НАТО зі стандартизації і кодифікації (строк виконання — постійно).

2.3.8.4. Рівень матеріально-технічного та фінансового забезпечення достатній для ефективного функціонування систем стандартизації та кодифікації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та впровадження порядку забезпечення систем стандартизації та кодифікації у сфері оборони належним фінансуванням за рахунок коштів Державного бюджету України (строк виконання — 2022 рік);

б) створення (перегляд/оновлення) системи залучення допомоги держав — членів НАТО у рамках Трастових фондів НАТО для реформування систем логістики та стандартизації Збройних Сил України (строк виконання — 2022 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.4. Об’єднані система логістичного забезпечення і система медичного забезпечення здатні надавати підтримку усім складовим сил оборони

Ціль 2.4.1. Єдина, сумісна зі стандартами НАТО система логістичного забезпечення сил оборони забезпечує виконання завдань відповідно до існуючих та прогнозованих загроз

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.4.1.1. Сили оборони застосовують єдину систему логістичного забезпечення під час спільного виконання завдань, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та впровадження організаційно-штатної структури логістики сил оборони відповідно до стандартів НАТО (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження єдиного порядку логістичного забезпечення сил оборони під час спільного виконання завдань у складі сил оборони (строк виконання — 2025 рік);

в) досягнення необхідного рівня взаємосумісності з НАТО відповідно до керівних положень, стандартів та інструкції НАТО з логістики (строк виконання — 2022 рік);

г) створення та запровадження автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням (строк виконання — 2025 рік);

ґ) створення структурних підрозділів на усіх рівнях військового управління для впровадження, підтримки та супроводження автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням (строк виконання — 2021 рік).

2.4.1.2. Система логістичного забезпечення дає змогу виконувати завдання силами оборони відповідно до існуючих та прогнозованих загроз, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення функціонування ефективної системи планування, обліку та контролю матеріально-технічних засобів та озброєння, військової та спеціальної техніки на всіх рівнях управління (строк виконання — 2025 рік);

б) удосконалення порядку забезпечення Збройних Сил України продуктами харчування, технічними засобами та майном продовольчої служби (строк виконання — 2021 рік);

в) запровадження системи електронного обліку в продовольчих службах військових частин та органах військового управління (строк виконання — 2022 рік);

г) розроблення з урахуванням стандартів НАТО та затвердження стандартів щодо контролю, безпечності та якості харчових продуктів, догляду, утримання та ветеринарного забезпечення штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України, інших військових формувань (строк виконання — 2023 рік);

ґ) поліпшення речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та розроблення нових зразків речового майна відповідно до стандартів НАТО (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.4.2. Наявна дієва, скоординована, ресурсо-орієнтована система медичного забезпечення сил оборони України

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.4.2.1. Сили оборони отримують належну медичну підтримку у виконанні покладених на них завдань, яка відповідає стандартам НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження системи медичного забезпечення у складових сил оборони (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення достатньою кількістю професійних медичних працівників Збройних Сил України та інших складових сил оборони з урахуванням принципів та стандартів НАТО (строк виконання — 2025 рік).

в) укомплектування Збройних Сил України сучасним, уніфікованим, стандартизованим медичним майном, медичною та санітарною технікою (строк виконання — 2021 рік);

г) забезпечення функціонування системи підготовки та перепідготовки військово-медичних працівників Збройних Сил України та інших складових сил оборони з питань тактичної медицини (строк виконання — 2021 рік);

ґ) забезпечення координованої міжвідомчої взаємодії Медичних сил Збройних Сил України з медичними службами інших складових сил оборони, а також з державною системою охорони здоров’я (строк виконання — 2021 рік);

д) забезпечення епідемічного благополуччя і високого рівня профілактики інфекційних захворювань особового складу Збройних Сил України та інших складових сил оборони (строк виконання — 2021 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.5. Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву

Ціль 2.5.1. Військовослужбовці та працівники складових сил оборони, а також члени їх сімей отримують достатнє соціально-гуманітарне забезпечення для успішного виконання своїх обов’язків

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.5.1.1. Гуманітарне забезпечення сил оборони формує належний рівень морально-психологічного стану особового складу, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення концепції гуманітарного забезпечення сил оборони відповідно до сучасних вимог і принципів на основі передового досвіду держав — членів НАТО (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження оновленої системи комплектування підрозділів сил оборони фахівцями гуманітарного профілю, здатних працювати відповідно до сучасних вимог і потреб (строк виконання — 2022 рік);

в) оновлення та впровадження програм військово-патріотичної, культурно-виховної та просвітницької роботи серед військовослужбовців (строк виконання — 2021 рік);

г) оновлення та впровадження програм військово-патріотичного виховання і цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти, закладах фахової передвищої освіти (строк виконання — 2022 рік).

2.5.1.2. Ментальність (спосіб мислення) особового складу сил оборони відповідає європейським цінностям, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження з урахуванням кращих світових практик в органах військового управління сил оборони нового стилю керівництва і управління та взаємовідносин між керівниками та підлеглими (строк виконання — 2022 рік);

б) розроблення та виконання програм інформаційної взаємодії (комунікації) з громадськістю щодо механізмів формування належних умов проходження служби особовим складом сил оборони (строк виконання — 2022 рік).

2.5.1.3. Умови проходження військової служби забезпечують задоволення соціально-гуманітарних потреб особового складу сил оборони, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення розвитку/будівництва об’єктів соціально-гуманітарної сфери у місцях дислокації підрозділів сил оборони згідно із затвердженим планом (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення підрозділів сил оборони матеріально-технічними засобами відповідно до потреб гуманітарного та соціального розвитку особового складу (строк виконання — 2023 рік);

в) удосконалення законодавства щодо надання додаткових відпусток військовослужбовцям, у тому числі в особливий період (строк виконання — 2025 рік).

2.5.1.4. Військовослужбовці — віряни різних конфесій мають можливість задовольнити свої релігійні потреби у пунктах постійної дислокації та під час виконання бойових (спеціальних) завдань, що досягається виконанням пріоритетного завдання із забезпечення функціонування служби військового духовенства (капеланська служба) на багатоконфесійній основі (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.5.2. Професійна підготовка особового складу забезпечує оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони та сумісність із силами оборони держав — членів НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.5.2.1. Особи, які навчаються у відповідних вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання) чи військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, мають достатній рівень практичної підготовки, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення достатнього рівня професійної підготовки випускників вищих військових навчальних закладів, їх відповідальності за прийняття управлінських рішень для виконання функціональних обов’язків за посадою (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення активної участі представників сил оборони у міжнародних навчаннях, тренувальних місіях, тренінгах, освітніх програмах, консультаціях, стажуваннях та інших подібних заходах (строк виконання — 2021 рік).

2.5.2.2. Якість змісту освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та навчально-тренувальних (навчальних) центрах є високою та відповідає передовим технологіям сучасності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження технології дистанційної форми здобуття освіти військовими фахівцями у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, зокрема в рамках виконання Програми НАТО "Удосконалення військової освіти" (DEEP) (строк виконання — 2025 рік);

б) упровадження практики залучення офіцерів військ до освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах (строк виконання — 2023 рік);

в) запровадження практики ротації під час призначення офіцерів та сержантів військ на посади науково-педагогічного складу вищих військових навчальних закладів та інструкторів навчальних центрів (строк виконання — 2025 рік).

2.5.2.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, навчально-тренувальні (навчальні) центри спроможні та надають послуги освіти за допомогою сучасної навчальної тренувальної та лабораторної бази, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) нормативне визначення підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення вищих військових навчальних закладів (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження сучасних технологій в систему навчання, зокрема під час використання тренажерів-симуляторів (строк виконання — постійно);

в) забезпечення вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчально-тренувальних центрів новими, сучасними зразками озброєння і військової техніки відповідно до визначених навчальних потреб (строк виконання — постійно).

2.5.2.4. Оптимізовано мережу вищих військових навчальних закладів (науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та навчально-тренувальних (навчальних) центрів відповідно до потреб сил оборони, що досягається виконанням пріоритетного завдання із оптимізації організаційно-штатних структур вищих військових навчальних закладів (науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та навчальних центрів, курсів підготовки (перепідготовки) військових фахівців (строк виконання — 2025 рік).

2.5.2.5. Створено ефективну систему військової освіти, яка інтегрована в державну систему освіти, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) ліцензування умов провадження освітньої діяльності вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти з урахуванням потреб та специфіки сил оборони (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення централізованої підготовки особового складу сил оборони оперативного рівня (строк виконання — 2025 рік);

в) здійснення підготовки особового складу сил оборони тактичного рівня за єдиними програмами (строк виконання — 2025 рік);

г) забезпечення узгодження строків навчання для здобуття тактичного, оперативного та стратегічного рівнів військової освіти у закладах вищої освіти органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони України, зі строками, прийнятими у державах — членах НАТО (строк виконання — 2025 рік).

2.5.2.6. Система вивчення іноземних мов військовослужбовцями сил оборони забезпечує достатній рівень для ефективної участі в заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) введення в дію вимоги щодо володіння випускниками вищих військових навчальних закладів іноземною мовою на рівні не нижче СМР-1 за стандартом НАТО STANAG 6001 (строк виконання — 2024 рік);

б) включення мовної підготовки до системи професійної підготовки військовослужбовців та цивільного персоналу Збройних Сил України з одночасним впровадженням курсів дистанційного навчання та тестування (за рівнями від СМР-1 до СМР-3 включно, за стандартом НАТО STANAG 6001) для підвищення рівня володіння іноземною мовою особовим складом (строк виконання — 2025 рік);

в) введення в дію вимоги щодо призначення військовослужбовців на посади штатно-посадових категорій "майор та вище" за умови володіння такими військовослужбовцями англійською/французькою мовою на рівні не нижче СМР-2 за стандартом НАТО STANAG 6001 (строк виконання — 2025 рік).

2.5.2.7. Особовий склад мотивований для отримання військової освіти та підвищення рівня професійної компетенції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження прогнозованої та недискримінаційної системи просування по службі військовослужбовців відповідно до рівня професійної компетенції та рівня освіти (строк виконання — 2025 рік);

б) здійснення інформування випускників закладів загальної середньої освіти і фахової передвищої освіти та потенційних здобувачів вищої освіти про переваги отримання професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.5.3. Система мобілізації людських ресурсів сил оборони забезпечує оборонні потреби держави

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.5.3.1. Населення, резервісти та військовозобов’язані обізнані та свідомо підтримують заходи з мобілізації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) проведення інформаційних кампаній для обізнаності населення про порядок дій на випадок мобілізації (строк виконання — 2022 рік);

б) законодавче унормування питання підвищення відповідальності громадян за ухилення від мобілізації та військового обліку (строк виконання — 2022 рік).

2.5.3.2. Сформовано військовий резерв людських ресурсів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) збільшення обсягів резервістів, які уклали контракти на проходження служби в резерві з командирами військових частин (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у частині наповнення баз даних (строк виконання — 2025 рік).

2.5.3.3. Система підготовки резервістів та військовозобов’язаних забезпечує їх відповідну кваліфікацію та готовність до виконання завдань, що досягається виконанням пріоритетного завдання із забезпечення організації та проведення регулярної підготовки резервістів і військовозобов’язаних на навчальних зборах у військових частинах (органах) Збройних Сил України, інших складових сил оборони у визначених обсягах (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.5.4. Система кадрового менеджменту дає змогу якісно комплектувати особовим складом Збройні Сили України відповідно до потреб

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.5.4.1. Створено ефективну систему управління кар’єрою військовослужбовців Збройних Сил України, що досягається виконанням пріоритетного завдання із законодавчого закріплення сучасних механізмів проходження військової служби, присвоєння військових звань, управління кар’єрою військовослужбовця (строк виконання — 2021 рік).

2.5.4.2. Упроваджено прозору та доброчесну систему добору, розстановки та призначення особового складу на посади, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) впровадження нової системи управління кар’єрою військовослужбовця на основі рейтингових показників (строк виконання — 2024 рік);

б) формування єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом "Персонал" та її запровадження до рівня окремої військової частини (строк виконання — 2021 рік);

в) проведення перевірок доброчесності особового складу Збройних Сил України (строк виконання — 2024 рік);

г) досягнення раціонального співвідношення категорій особового складу Збройних Сил України відповідно до їх структури та чисельності, а також загальноприйнятих показників у збройних силах держав — членів НАТО (строк виконання — 2021 рік).

2.5.4.3. Військовослужбовці призначаються на посади відповідно до професійної компетенції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування дієвого резерву кандидатів для просування по службі за рейтинговим принципом (строк виконання — 2021 рік);

б) комплектування Збройних Сил України за змішаним та екстериторіальним принципами з поступовим збільшенням кількості військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом (строк виконання — 2021 рік);

в) подолання тенденції щодо недостатньої укомплектованості посад молодшого офіцерського складу (строк виконання — 2021 рік);

г) розвиток професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України (строк виконання — 2023 рік).

 

Підрозділ ІІ.ІІ. СИЛИ БЕЗПЕКИ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.6. Єдина стійка, керована і функціональна система внутрішніх справ як частина національної безпеки

Ціль 2.6.1. Скоординована політика органів системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечує безпечне середовище та ефективне надання послуг громадянам

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.6.1.1. Координація діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечує ефективну реалізацію їх функцій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження підходу до планування діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України на п’ятирічний період на основі оцінки загроз, аналізу безпекового середовища та з урахуванням економічних можливостей держави (строк виконання — 2021 рік);

б) запровадження єдиної системи ситуаційного управління органами системи Міністерства внутрішніх справ України, що, зокрема, передбачає спільні оперативні повноваження цих органів (строк виконання — 2022 рік);

в) розроблення та затвердження документів довгострокового планування на виконання положень Закону України "Про національну безпеку України" (кінцевий строк виконання — 2021 рік).

2.6.1.2. Посилено інституційне забезпечення координації та планування діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України, що досягається виконанням пріоритетного завдання із включення тренувальних курсів зі стратегічного планування до програм службової підготовки, підвищення рівня професійної компетентності працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України та до освітніх програм закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.6.2. Суспільство безперервно та оперативно отримує публічні послуги завдяки функціонуванню єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.6.2.1. Створено інтегрований робочий простір для суб’єктів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення технічних умов для функціонування інтегрованого робочого простору для суб’єктів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення підготовки працівників суб’єктів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України з питань, пов’язаних з користуванням та обслуговуванням системи (строк виконання — 2022 рік);

в) упровадження механізму зворотної комунікації з громадянами щодо якості адміністративних послуг, які надаються за допомогою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (строк виконання — 2025 рік).

2.6.2.2. Забезпечено належний рівень захисту інформації та кіберзахисту єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) встановлення на ключових елементах єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України сенсорів подій (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення функціонування централізованої системи керування інцидентами (строк виконання — 2022 рік);

в) створення центру кіберзахисту єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.6.3. В Україні ефективно функціонує єдина авіаційна система безпеки та цивільного захисту

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.6.3.1. Забезпечено належну спроможність єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту в органах системи Міністерства внутрішніх справ України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження законодавчого врегулювання використання та реєстрації безпілотних літальних апаратів як складової частини єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту (строк виконання — 2022 рік);

б) укомплектування єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту професійним та мотивованим авіаційним персоналом (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту достатнім обсягом матеріально-технічних засобів (техніка, обладнання та інше майно відповідно до видів забезпечення) та фінансування для виконання завдань (строк виконання — 2025 рік);

г) нарощення спроможностей авіаційних підрозділів органів системи Міністерства внутрішніх справ України (строк виконання — 2021 рік);

ґ) залучення до охорони державного кордону України легких патрульних гелікоптерів Н125 від компанії "AIRBUS HELICOPTERS SAS" (строк виконання — 2021 рік);

д) залучення до охорони державного кордону України легкого літака (строк виконання — 2021 рік);

е) застосування під час охорони державного кордону України органами та підрозділами Державної прикордонної служби України безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних літальних апаратів (строк виконання — 2021 рік).

2.6.3.2. Створено єдину аеродромну мережу забезпечення авіаційної системи безпеки та цивільного захисту, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення та оновлення відповідної законодавчої бази для функціонування єдиної аеродромної мережі (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення єдиної аеродромної мережі достатнім обсягом матеріально-технічних засобів (техніка, обладнання та інше майно відповідно до видів забезпечення) та фінансування для виконання завдань (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.6.4. Населення отримує ефективну екстрену допомогу

за єдиним телефонним номером 112

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.6.4.1. Створено нормативно-правову базу, необхідну для роботи системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) реалізація концепції впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (строк виконання — 2021 рік);

б) удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (строк виконання — 2021 рік).

2.6.4.2. Систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 створено та введено в експлуатацію, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) затвердження проектно-технічної документації щодо побудови системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

б) проведення комплексних приймальних випробувань системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (кінцевий строк виконання — 2025 рік);

в) введення системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112 у промислову експлуатацію на всій території України (кінцевий строк виконання — 2025 рік).

2.6.4.3. Систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 забезпечено необхідними фінансовими та іншими ресурсами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 належними матеріально-технічними ресурсами, що дає змогу якісно та у повному обсязі надавати відповідні послуги (кінцевий строк виконання — 2025 рік);

б) організація підготовки працівників центрів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (кінцевий строк виконання — 2025 рік).

2.6.4.4. Населення обізнано про можливість отримання екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112, що досягається виконанням пріоритетного завдання із забезпечення поінформованості населення щодо можливості одержання екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112 (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.6.5. Система медичного забезпечення дає змогу усім категоріям військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу цивільного захисту, поліцейських та працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема звільнених зі служби у відставку та у запас, а також членам їх сімей отримувати якісні медичні та реабілітаційні послуги у повному обсязі

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.6.5.1. Діє єдиний принцип організації медичного забезпеченням органів системи Міністерства внутрішніх справ України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження сучасних підходів до надання медичної допомоги військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським та працівникам органів системи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема звільненим зі служби у відставку та у запас, а також членам їх сімей відповідно до клінічних протоколів, з урахуванням інших галузевих стандартів держав — членів НАТО у сфері охорони здоров’я (кінцевий строк виконання — 2025 рік);

б) налагодження медичного забезпечення з’єднань, військових частин і навчальних центрів та центрів підготовки підрозділів (закладів) Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України (строк виконання — 2025 рік);

в) поліпшення інфраструктури закладів охорони здоров’я органів системи Міністерства внутрішніх справ України та їх оснащення необхідною матеріально-технічною базою (строк виконання — 2025 рік).

2.6.5.2. Заклади охорони здоров’я органів системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечені висококваліфікованими, мотивованими та підготовленими за єдиними стандартами медичними працівниками, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення формування державного замовлення на підготовку психологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів (кінцевий строк виконання — 2025 рік);

б) проведення навчання та підготовки працівників закладів охорони здоров’я щодо користування електронними системами документообігу та обміну медичною інформацією (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення опанування та використання працівниками медичних служб знань галузевих стандартів держав — членів НАТО у сфері охорони здоров’я (строк виконання — 2025 рік).

2.6.5.3. В органах системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечено епідемічне благополуччя і високий рівень профілактики захворювань серед військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема звільнених зі служби у відставку та у запас, а також членів їх сімей, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за умовами служби та життєдіяльності військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема звільнених зі служби у відставку та у запас, а також членів їх сімей (кінцевий строк виконання — 2023 рік);

б) здійснення протиепідемічних заходів (строк виконання — 2022 рік).

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.7. Національна гвардія України боєздатна

 та спроможна виконувати завдання за призначенням

Ціль 2.7.1. Система управління Національної гвардії України, побудована відповідно до принципів та підходів, прийнятих в аналогічних формуваннях держав — членів НАТО, зорієнтована на взаємодію, забезпечує ефективне прийняття рішень та стійке управління військами

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.7.1.1. Система управління та організація процесів відповідає принципам НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження нових організаційно-штатних структур органів військового управління, аналогічних структурам підрозділів Головного управління Національної гвардії України та наближеним до принципів управління держав — членів НАТО (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення доукомплектування мережі пунктів управління та підрозділів Головного управління Національної гвардії України сучасними засобами зв’язку, інформатизації, необхідною технікою та іншими матеріально-технічними засобами (строк виконання — 2025 рік);

в) автоматизація системи управління та оповіщення підрозділів протиповітряної оборони Національної гвардії України (кінцевий строк виконання — 2025 рік);

г) інтегрування пунктів моніторингу радіаційної обстановки, оснащених приладами ІТ-09Т, до підсистеми автоматизованого розподіленого радіаційного моніторингу інформаційно-телекомунікаційної мережі Національної гвардії України (строк виконання — 2025 рік).

2.7.1.2. Створена та функціонує інформаційно-телекомунікаційна система Національної гвардії України відповідно до принципів та стандартів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Національної гвардії України, яка забезпечує функціонування єдиного інформаційного простору (строк виконання — 2025 рік);

б) створення Центру кіберзахисту Національної гвардії України (строк виконання — 2022 рік);

в) створення сучасної захищеної системи радіозв’язку, сумісної з системами інших складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

г) розгортання мережі обміну інформацією з обмеженим доступом Національної гвардії України (строк виконання — 2022 рік).

2.7.1.3. Упроваджена система стратегічних комунікацій та цивільно-військового співробітництва сприяє ефективному прийняттю управлінських рішень у поєднанні з іншими військовими/правоохоронними діями, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення поетапного нарощування спроможностей стратегічних комунікацій на оперативному рівні (строк виконання — 2021 рік);

б) активізація співробітництва з державами — членами НАТО у сфері стратегічних комунікацій (строк виконання — 2022 рік);

в) забезпечення підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій (строк виконання — 2021 рік);

г) нарощення спроможностей цивільно-військового співробітництва у Національній гвардії України (строк виконання — 2025 рік).

2.7.1.4. Система кадрового менеджменту забезпечує реалізацію професійного потенціалу військовослужбовців та працівників Національної гвардії України, що досягається виконанням пріоритетного завдання із вдосконалення кадрової політики, програм та процесів планування щодо прогнозування потреб Національної гвардії України у людських ресурсах (строк виконання — 2021 рік).

2.7.1.5. Система планування у сферах безпеки і оборони в Національній гвардії України побудована з використанням євроатлантичних підходів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження методу планування на основі спроможностей в Національній гвардії України відповідно до євроатлантичних принципів і підходів (строк виконання — 2025 рік);

б) створення системи управління ризиками та внутрішнього контролю в Національній гвардії України як складової системи оборонного планування (строк виконання — 2023 рік).

Ціль 2.7.2. Підготовка військ у Національній гвардії України здійснюється відповідно до підходів щодо підготовки в інших складових сектору безпеки і оборони України та у державах — членах НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.7.2.1. Доктринальні та керівні документи (бойові статути, настанови, методики, нормативи та програми) дають змогу проводити ефективну стандартизовану підготовку військ, у тому числі разом з підрозділами інших складових сектору безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та впровадження в систему підготовки та застосування військ керівних (доктринальних) документів — бойових статутів, настанов, методик, нормативів та програм (строк виконання — 2024 рік);

б) створення системи узагальнення та вивчення досвіду застосування військ та його імплементація в документи підготовки (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

в) упровадження системи перевірки (сертифікації) та системи оцінки рівня підготовки (навченості) органів управління, військових частин (підрозділів) відповідно до стандартів та критеріїв НАТО (строк виконання — 2022 рік).

2.7.2.2. Система підготовки Національної гвардії України забезпечує якісну та ефективну підготовку військ, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оновлення навчально-тренувальних засобів (строк виконання — 2025 рік);

б) удосконалення системи військової освіти та підготовки військовослужбовців Національної гвардії України за рахунок практичного спрямування навчання, впровадження в освітній процес передових методик підготовки збройних сил держав — членів НАТО (строк виконання — 2025 рік);

в) упровадження сучасних технологій в систему підготовки військ Національної гвардії України (строк виконання — 2025 рік);

г) створення сучасного психотренінгового комплексу для підготовки особового складу Національної гвардії України до виконання завдань за призначенням (строк виконання — 2025 рік);

ґ) забезпечення розвитку можливостей тренінгових містечок командного згуртування (строк виконання — 2022 рік);

д) упровадження кваліфікаційних стандартів підготовки та спроможностей посад "снайпер", "марксмен" з урахуванням досвіду держав — членів НАТО (строк виконання — 2022 рік);

е) створення системи підготовки осіб сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом за військово-обліковими спеціальностями для артилерійських підрозділів Національної гвардії України та коректувальників артилерійського вогню (строк виконання — 2022 рік);

є) проведення стандартизації та сертифікації психологічної служби (строк виконання — 2023 рік).

2.7.2.3. Система підготовки військ Національної гвардії України забезпечена професійним персоналом, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) укомплектування військових частин та навчальних центрів компетентними та вмотивованими інструкторами (строк виконання — 2021 рік);

б) проходження інструкторським складом підготовки за програмами НАТО (строк виконання — 2024 рік);

в) проведення підготовки фахівців з посиленим вивченням офіційних мов НАТО — англійської та французької (строк виконання — 2023 рік).

Ціль 2.7.3. Збалансована і сумісна з іншими складовими сектору безпеки і оборони України система логістичного забезпечення відповідає якісному виконанню Національною гвардією України завдань за призначенням

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.7.3.1. Створена чітка, скоординована та ефективна інтегрована система логістики Національної гвардії України відповідно до кращих практик ЄС та з урахуванням підходів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження системи управління постачанням у Національній гвардії України (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення імплементації нової системи управління життєвим циклом озброєння та військової техніки (строк виконання — 2023 рік);

в) створення системи перевезень та транспортування у Національній гвардії України відповідно до кращих практик ЄС та з урахуванням підходів НАТО (строк виконання — 2025 рік);

г) оптимізація системи залучення цивільних суб’єктів господарювання до забезпечення матеріально-технічними засобами військ (сил) у мирний час та особливий період для підтримання спроможностей військових частин Національної гвардії України (строк виконання — 2025 рік).

2.7.3.2. Оновлення системи управління інфраструктурою та її розвиток відповідають потребам Національної гвардії України та здійснюються відповідно до кращої практики ЄС та з урахуванням підходів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розвиток інфраструктури навчальних закладів Національної гвардії України (строк виконання — 2025 рік);

б) розвиток інфраструктури військових частин Національної гвардії України (строк виконання — 2025 рік);

в) удосконалення системи надання житлової площі, у тому числі службового житла, військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей (строк виконання — 2025 рік);

г) оптимізація складської бази та забезпечення безпеки для зберігання непорушних запасів військових частин Національної гвардії України (строк виконання — 2025 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.8. Населення України довіряє власну безпеку Національній поліції України

Ціль 2.8.1. Національна поліція України функціонально та структурно спроможна забезпечити безпеку населення України

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.8.1.1. Побудовано ефективну модель Національної поліції України, яка якісно виконує завдання щодо охорони та захисту інтересів суспільства і держави, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) затвердження стратегії розвитку Національної поліції України (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення ефективної діяльності дільничних офіцерів поліції і патрульної поліції як першої ланки взаємодії з населенням у складі територіальних органів Національної поліції України (строк виконання — 2021 рік);

в) удосконалення системи внутрішнього аудиту в органах поліції з метою забезпечення системного аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань (строк виконання — 2021 рік);

г) задоволення відповідно до міжнародних стандартів потреб Національної поліції України у спеціально відведених приміщеннях для утримання затриманих осіб (строк виконання — 2025 рік).

2.8.1.2. Підрозділи Національної поліції України мають достатні спроможності для виконання завдань за призначенням, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) набуття спроможностей підрозділів поліції, які виконують завдання на водних об’єктах та у повітряному просторі (строк виконання — 2023 рік);

б) набуття спроможностей структурного підрозділу, який здійснює контроль за безпекою дорожнього руху на автомобільних дорогах державного значення (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.8.2. Система розкриття та розслідування кримінальних правопорушень забезпечує захист особи, суспільства і держави

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.8.2.1. Забезпечено якісну та оперативну міжвідомчу взаємодію у розслідуванні та розкритті кримінальних правопорушень, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження та використання у діяльності Національної поліції України концепції правоохоронної діяльності, керованої аналітикою (строк виконання — 2021 рік);

б) формування ситуативних міжвідомчих робочих груп для вирішення проблемних питань у ході розкриття та розслідування окремих категорій правопорушень (строк виконання — 2025 рік).

2.8.2.2. Спроможності Національної поліції України є достатніми для ефективної протидії та боротьби із злочинністю, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) посилення інституційних спроможностей Національної поліції України щодо протидії організованій злочинності (строк виконання — 2022 рік);

б) розвиток спроможностей вибухотехнічної служби Національної поліції України (строк виконання — 2025 рік);

в) розвиток спроможності підрозділів кіберполіції Національної поліції України у протидії кіберзлочинам (строк виконання — 2025 рік).

2.8.2.3. Рівень матеріально-технічного і фінансового забезпечення Національної поліції України є достатнім для якісного виконання функціональних обов’язків, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оновлення комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення Національної поліції України відповідно до вимог часу (строк виконання — 2022 рік);

б) здійснення належного транспортного забезпечення працівників Національної поліції України під час виконання ними оперативних завдань та службових обов’язків (строк виконання — 2025 рік);

в) збільшення кількості обладнання відеоспостереження для потреб Національної поліції України (строк виконання — 2025 рік).

2.8.2.4. Населення України обізнане про діяльність Національної поліції України та позитивно її оцінює, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) налагодження постійної співпраці Національної поліції України із засобами масової інформації для повного, об’єктивного та неупередженого інформування населення про оперативну обстановку в державі та діяльність поліції (строк виконання — 2025 рік);

б) формування зрозумілої та доступної для споживача бази правової інформації щодо діяльності поліції, форми звернень до Національної поліції України (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.8.3. Система інформаційно-аналітичного забезпечення дає змогу Національній поліції України у повному обсязі виконувати функції з надання якісного сервісу громадянам

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.8.3.1. Упроваджено масштабовану версію програмно-технічного ядра інформаційного порталу Національної поліції України як функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України для інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Національної поліції України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення основного та резервного центрів обробки даних інформаційного порталу Національної поліції України (кінцевий строк виконання — 2023 рік);

б) створення (модернізація) каналів передачі даних необхідної потужності для ефективного функціонування інформаційного порталу Національної поліції України (строк виконання — 2023 рік).

2.8.3.2. Оновлено нормативно-правову базу щодо використання інформаційних підсистем інформаційного порталу Національної поліції України як функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) актуалізація нормативно-правової бази щодо порядку доступу користувачів до підсистем інформаційного порталу Національної поліції України (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення інформаційної взаємодії інформаційного порталу Національної поліції України з телекомунікаційними системами інших державних органів (строк виконання — 2023 рік).

2.8.3.3. Забезпечено надійний, гарантований та безпечний доступ авторизованих користувачів до інформаційних ресурсів інформаційного порталу Національної поліції України, що досягається виконанням пріоритетних завдань:

а) упровадження підсистеми авторизації доступу користувачів до інформаційних ресурсів інформаційного порталу Національної поліції України відповідно до функціональних обов’язків (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження єдиної керованої служби управління користувачами та об’єктами інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури в Національній поліції України на основі служби каталогів Microsoft Active Directory Domain Services (строк виконання — 2024 рік);

в) завершення приведення у відповідність із типовими організаційно-технічними рішеннями вимог комплексної системи захисту інформації автоматизованих робочих місць користувачів інформаційного порталу Національної поліції України (строк виконання — 2021 рік).

2.8.3.4. Інформаційний портал Національної поліції України забезпечено необхідними ресурсами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) виділення належного фінансового забезпечення для безперебійності функціонування інформаційного порталу Національної поліції України (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення професійної підготовки та належних умов праці для працівників підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (строк виконання — 2025 рік);

в) розроблення та постійна актуалізація сервісів, необхідних для користування інформаційними ресурсами Національної поліції України як складової єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.8.4. Національна поліція України забезпечує публічну безпеку і порядок у взаємодії із громадськістю

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.8.4.1. Мінімізовано рівень дорожньо-транспортного травматизму, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) запровадження єдиного загальнодержавного реєстру дорожньо-транспортних пригод (строк виконання — 2021 рік);

б) запровадження механізму контролю та інформування відповідних служб щодо невідповідності вулично-дорожньої мережі вимогам безпеки (строк виконання — 2022 рік);

в) проведення інформаційних кампаній, у тому числі із залученням громадських об’єднань, щодо пропагування безпечної поведінки на дорозі для різних цільових аудиторій, зокрема водіїв, дітей і осіб похилого віку (строк виконання — 2022 рік).

2.8.4.2. Налагоджено партнерські відносини Національної поліції України та населення для забезпечення публічної безпеки і порядку, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на залучення населення до співпраці з працівниками поліції (строк виконання — 2022 рік);

б) залучення громадських об’єднань та органів місцевого самоврядування до заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку (строк виконання — 2021 рік);

в) проведення підготовки (тренінги, семінари) поліцейських щодо користування сучасними технологіями (соціальні мережі, мобільні додатки, тощо) для комунікації з населенням (строк виконання — 2022 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.9. Державна прикордонна служба України ефективно реалізує політику у сфері безпеки державного кордону

Ціль 2.9.1. Відновлений контроль над ділянкою державного кордону України в межах окремих районів Донецької та Луганської областей

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.9.1.1. Сили і засоби Державної прикордонної служби України готові до виконання завдань з відновлення контролю над ділянкою державного кордону України в межах окремих районів Донецької та Луганської областей, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) планування порядку виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України (строк виконання — 2021 рік);

б) укомплектування визначених підрозділів Державної прикордонної служби України особовим складом та забезпечення озброєнням і військовою технікою у повному обсязі (строк виконання — 2025 рік);

в) здійснення заходів бойового злагодження підрозділів "військовослужбовець-розрахунок-підрозділ" (строк виконання — 2025 рік).

2.9.1.2. Охорона ділянки державного кордону України в межах окремих районів Донецької та Луганської областей відновлена, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) відновлення дотримання режиму державного кордону та здійснення контролю прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах (строк виконання — 2025 рік);

б) отримання необхідного логістичного забезпечення відновленими прикордонними підрозділами Державної прикордонної служби України (строк виконання — 2025 рік);

в) облаштування місць дислокації органів, підрозділів охорони кордону Державної прикордонної служби України на звільненій території (строк виконання — 2025 рік).

2.9.1.3. Жителі прикордонних регіонів України підтримують Державну прикордонну службу України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) свідоме сприяння жителями прикордонних регіонів уздовж східної ділянки державного кордону України підрозділам Державної прикордонної служби України у їх діяльності (строк виконання — 2021 рік);

б) підвищення рівня відповідальності за сприяння здійсненню протиправної діяльності на державному кордоні України (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.9.2. Підвищено спроможності підрозділів складу бойового резерву Державної прикордонної служби України для ефективного реагування у разі виникнення кризових ситуацій воєнного характеру

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.9.2.1. Створені ефективні, мобільні, оснащені сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою підрозділи швидкого реагування Державної прикордонної служби України, які забезпечують своєчасне реагування на воєнні загрози прикордонній безпеці України, раціонально використовуючи наявний потенціал (спроможності), що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення оптимізації структури органів та підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України, а також реформування їх системи управління відповідно до загроз та покладених на них завдань (строк виконання — 2022 рік);

б) застосування широкого спектра методів навчання, зокрема денне/нічне, всепогодне (навчання у фізичному середовищі), віртуальне (із застосуванням сучасних тренажерів), для підготовки прикордонних підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України (строк виконання — 2022 рік);

в) створення ефективної системи логістики підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України, забезпечення їх технічного переоснащення сучасними засобами (строк виконання — 2025 рік).

2.9.2.2. Підрозділи швидкого реагування Державної прикордонної служби України мають достатню кількість техніки зв’язку та автоматизації для виконання завдань у повному обсязі, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження та підтримання у постійній готовності до застосування за призначенням стійких телекомунікаційних мереж, які забезпечують різноманітні способи обміну інформацією, зокрема захищені дані, голосовий зв’язок (строк виконання — 2025 рік);

б) застосування у діяльності підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України сучасних геоінформаційних систем та гарнітурних пристроїв зв’язку, що підходять для прикордонних операцій для забезпечення більш простого в експлуатації, стабільного та безпечного вертикального і горизонтального зв’язку, особливо в мережі зв’язку цих підрозділів (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.9.3. Забезпечено оперативне реагування на правопорушення на державному кордоні України

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.9.3.1. Сформовано інституційну спроможність, яка дає змогу Державній прикордонній службі України оперативно реагувати на правопорушення на державному кордоні України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) покращення співпраці між суб’єктами інтегрованого управління кордонами з метою забезпечення узгодженості оперативних та управлінських дій (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

б) посилення міжнародної співпраці Державної прикордонної служби України з відповідними органами держав — членів ЄС (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

в) застосування широкого спектра методів навчання, зокрема денне/нічне, всепогодне (навчання у фізичному середовищі), віртуальне (із застосуванням сучасних тренажерів), до підготовки прикордонних підрозділів швидкого реагування (строк виконання — протягом року після звільнення територій);

г) нарощення щільності підрозділів охорони державного кордону України відповідно до нормативних вимог ЄС (строк виконання — 2025 рік);

ґ) підвищення рівня мобільності та реагування на зміни обстановки сил та засобів підрозділів охорони державного кордону України за рахунок поновлення парку автомобільної техніки та технічних засобів охорони кордону згідно з новими штатами підрозділів, забезпечення їх правильного використання в службі (строк виконання — 2025 рік).

2.9.3.2. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України оперативно здійснюють пошук та фіксацію фактичних даних з питань протидії транскордонній організованій злочинності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

б) посилення оперативного співробітництва з правоохоронними органами на національному та міжнародному рівнях з питань обміну інформацією та проведення спільних оперативних заходів із протидії злочинності (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення розвитку системи кримінального аналізу шляхом підключення всіх підрозділів до інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-10" та використання інформаційних масивів в оперативно-розшуковій діяльності (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.9.4. Достатня кількість ділянок державного кордону України, обладнаних сучасними засобами спостереження та інженерно-технічним облаштуванням, мінімізує випадки незаконного перетинання кордону як на суходолі, так і на морі

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.9.4.1. Оформлено в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України землі прикордонної смуги, які необхідні для інженерно-технічного облаштування та перебувають у використанні суб’єктів господарювання або місцевих органів виконавчої влади, що досягається виконанням пріоритетного завдання із повернення у встановленому порядку в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України земель прикордонної смуги, які необхідні для інженерно-технічного облаштування та перебувають у користуванні суб’єктів господарювання або органів місцевої влади (кінцевий строк виконання — 2025 рік).

2.9.4.2. Ділянки державного кордону України облаштовані сучасними інженерно-технічними засобами та забезпечені новітньою інженерною технікою і транспортом, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оновлення парку автомобільної, бронетанкової та інженерної техніки, а також оснащення підрозділів спеціального призначення Державної прикордонної служби України сучасними зразками озброєння з підвищеною ефективністю (строк виконання — 2025 рік);

б) удосконалення системи висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення розвитку та модернізації системи (ІТ-рішення та реальна інфраструктура) спостереження на суходолі, насамперед на українсько-російській ділянці державного кордону (строк виконання — 2025 рік).

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.10. Розвиток Державної міграційної служби України

Ціль 2.10.1. Державна політика у сфері міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів реалізується згідно з міжнародними стандартами

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.10.1.1. Сформовано законодавчу базу у сфері управління міграційними процесами, що досягається виконанням пріоритетного завдання з удосконалення законодавства щодо надання захисту іноземцям та особам без громадянства, зокрема врегулювання порядку надання притулку (строк виконання — 2022 рік).

2.10.1.2. Удосконалена інфраструктура дає змогу користувачам отримувати якісні адміністративні послуги за допомогою електронних сервісів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення надання територіальними органами і територіальними підрозділами Державної міграційної служби України адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" через систему фронт-офісів та бек-офісів (строк виконання — 2022 рік);

в) запровадження реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні за декларативним принципом шляхом подання заяви в електронній формі (строк виконання — 2021 рік).

2.10.1.3. Забезпечено якісний рівень роботи з іноземцями та особами без громадянства, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення методології виявлення нелегальних мігрантів та їх ідентифікації у разі відсутності документів, що посвідчують їх особу (строк виконання — 2022 рік);

б) створення ситуаційного центру Державної міграційної служби України з моніторингу та аналізу міграційних ризиків (строк виконання — 2022 рік);

в) утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України у містах Києві та Харкові (строк виконання — 2024 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.11. Державна служба України з надзвичайних ситуацій як ключова складова Єдиної державної системи цивільного захисту України спроможна виконувати завдання за призначенням

Ціль 2.11.1. Забезпечено дієву міжвідомчу взаємодію Державної служби України з надзвичайних ситуацій з іншими суб’єктами забезпечення цивільного захисту

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.11.1.1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій здійснює разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику та здійснює районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та впровадження планів управління ризиками затоплення (строк виконання — 2022 рік);

б) розроблення нормативно-правових актів щодо заходів безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки (строк виконання — 2022 рік).

2.11.1.2. Діє система моніторингу, прогнозування та реагування на надзвичайні ситуації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення модернізації Державного центру управління у надзвичайних ситуаціях, який виконує функції з моніторингу, прогнозування та реагування на надзвичайні ситуації (строк виконання — 2023 рік);

б) забезпечення матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби (строк виконання — 2025 рік);

в) упровадження програм підготовки та підвищення рівня професійної компетентності для персоналу, який займається аналізом та прогнозом розвитку надзвичайних ситуацій (строк виконання — 2023 рік).

2.11.1.3. Діє ефективна система координації між суб’єктами забезпечення цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення ефективного функціонування удосконаленого механізму взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій з іншими складовими сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

б) підвищення ефективності взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів (частин) місцевої і добровільної пожежної охорони територіальних громад з іншими силами цивільного захисту відповідного регіону (строк виконання — 2025 рік);

в) надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо утворення пожежно-рятувальних підрозділів (частин) місцевої і добровільної пожежної охорони в територіальних громадах (строк виконання — 2021 рік).

2.11.1.4. Підвищено рівень спроможності органів управління та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій до ефективного захисту населення та територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) переоснащення сил цивільного захисту, що входять до системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сучасною технікою, аварійно-рятувальними засобами та спеціальним обладнанням (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення співробітництва з державами — членами НАТО та державами — членами ЄС у сфері цивільного захисту (строк виконання — 2021 рік);

в) оновлення освітніх програм для працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема з опанування навичок користування сучасними технічними засобами та оснащенням (строк виконання — 2025 рік);

г) забезпечення популяризації в засобах масової інформації, мережі Інтернет, соціальних мережах служби в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 2.11.2. Забезпечено оперативне реагування на випадки виявлення населенням боєприпасів, а також здійснення заходів щодо очищення (розмінування) забрудненої вибухонебезпечними предметами території України

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.11.2.1 Налагоджено скоординовану взаємодію з міжнародними організаціями та донорами з підтримки протимінної діяльності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування запитів на міжнародну технічну допомогу у сфері протимінної діяльності на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення участі у діяльності міжнародних міжурядових організацій та громадських об’єднань, що опікуються питаннями гуманітарного розмінування (строк виконання — 2025 рік);

в) запровадження здійснення спільних міжнародних заходів за напрямом протимінної діяльності, зокрема в рамках існуючих відповідних трастових фондів НАТО (строк виконання — 2025 рік).

2.11.2.2. Налагоджено скоординовану взаємодію уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо заходів з гуманітарного розмінування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення єдиної уніфікованої системи збору інформації щодо вибухонебезпечних предметів та територій, що містять ризики наявності вибухонебезпечних предметів (строк виконання — 2025 рік);

б) проведення кампаній з інформування населення щодо правил поводження на забруднених територіях та співпраці з відповідними органами сил безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення моніторингу контролю якості робіт з гуманітарного розмінування (строк виконання — 2025 рік);

г) забезпечення оперативного реагування на випадки виявлення населенням боєприпасів, а також здійснення заходів щодо очищення (розмінування) забрудненої вибухонебезпечними предметами території України (строк виконання — 2025 рік).

2.11.2.3. Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій мають достатній рівень спроможності забезпечувати оперативне реагування на випадки виявлення населенням боєприпасів та проведення планових робіт з очищення (розмінування) території України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оснащення відповідно до потреб сучасною технікою та обладнанням піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (строк виконання — 2025 рік);

б) підвищення рівня професійної підготовки особового складу піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій відповідно до національних стандартів протимінної діяльності (розрахунків) центральних органів виконавчої влади, що здійснюють заходи з розмінування (строк виконання — 2025 рік).

2.11.2.4. Уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади мають достатні спроможності забезпечувати оперативне реагування на випадки виявлення населенням боєприпасів та проведення планових робіт із очищення (розмінування) території України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оснащення сучасною технікою та обладнанням піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, груп розмінування і протидії саморобним вибуховим пристроям Збройних Сил України та вибухотехнічних підрозділів Національної поліції України відповідно до потреб (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення внесення урядовими та неурядовими операторами інформації до Системи управління інформацією з питань протимінної діяльності (строк виконання — 2025 рік);

в) підвищення рівня професійної підготовки особового складу піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, груп розмінування та протидії саморобним вибуховим пристроям Збройних Сил України та вибухотехнічних підрозділів Національної поліції України відповідно до національних стандартів протимінної діяльності (розрахунків) центральних органів виконавчої влади, що здійснюють заходи з розмінування (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.11.3. Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій сумісні з підрозділами відповідних органів держав — членів НАТО та держав — членів ЄС

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.11.3.1. Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оснащені сучасними технікою і обладнанням відповідно до потреб, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) залучення міжнародної технічної допомоги (строк виконання — 2025 рік);

б) здійснення закупівлі техніки і обладнання, які відповідають сучасним технічним вимогам, зокрема вимогам Міжнародної дорадчої групи ООН з проведення пошуково-рятувальних операцій "ІНСАРАГ" (строк виконання — 2025 рік).

2.11.3.2. Особовий склад підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій володіє сучасними методиками роботи відповідно до міжнародних стандартів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення закладів вищої освіти цивільного захисту та навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності сучасними зразками обладнання і техніки (строк виконання — 2025 рік);

б) залучення до проведення тренінгів і підготовки підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій фахівців, які мають сертифікати системи ООН "ІНСАРАГ" та освітніх програм НАТО, ЄС, а також виробників спеціальної техніки і обладнання, які використовуються під час реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків (строк виконання — 2025 рік).

2.11.3.3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій активно співпрацює з відповідними органами держав — членів НАТО та держав — членів ЄС, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення активної участі особового складу органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у спільних міжнародних навчальних заходах, тренінгах, які проводяться під егідою НАТО, ЄС, ООН та інших міжнародних організацій (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення цілодобового обміну інформацією з Євроатлантичним координаційним центром НАТО з реагування на природні лиха та катастрофи (EADRCC) та Координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) (строк виконання — 2025 рік);

в) переатестування пошуково-рятувальної команди важкого класу Мобільного рятувального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій в системі ООН "ІНСАРАГ" для участі у спільних міжнародних пошуково-рятувальних та гуманітарних операціях (строк виконання — 2024 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.12. Сучасна та ефективна Служба безпеки України спроможна на достатньому рівні забезпечувати державну безпеку

Ціль 2.12.1. Служба безпеки України забезпечує ефективну протидію загрозам у сфері державної безпеки України з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.12.1.1. Населення України довіряє та свідомо сприяє діяльності Служби безпеки України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) проведення інформаційних кампаній для населення України щодо діяльності Служби безпеки України (строк виконання — 2022 рік);

б) налагодження взаємодії бізнес-спільнот зі Службою безпеки України (строк виконання — 2022 рік);

в) налагодження взаємодії громадських правозахисних об’єднань зі Службою безпеки України (строк виконання — 2022 рік).

2.12.1.2. Служба безпеки України має спроможність ідентифікувати нові зовнішні та внутрішні загрози та швидко реагувати на них, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) здійснення оновлення змісту та форм інформаційно-аналітичної діяльності у системі Служби безпеки України (строк виконання — 2024 рік);

б) нарощення можливостей Ситуаційного центру Служби безпеки України для ефективного реагування на кризові ситуації щодо загроз національній безпеці України (строк виконання — 2024 рік);

в) налагодження взаємодії центрів Служби безпеки України з аналогічними центрами НАТО (строк виконання — 2024 рік);

г) упровадження інституту оперативних аналітиків у всіх оперативних підрозділах Служби безпеки України на центральному та регіональному рівнях (строк виконання — 2024 рік).

2.12.1.3. Реформування Служби безпеки України відбувається відповідно до визначених концептуальних засад в інтересах громадян та держави, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення нормативно-правової бази реформування Служби безпеки України (строк виконання — 2022 рік);

б) упровадження механізмів підвищення ефективності та оптимізації діяльності Служби безпеки України, які не потребують внесення змін до законодавства (строк виконання — 2021 рік);

в) удосконалення кадрового менеджменту у системі Служби безпеки України з урахуванням досвіду спеціальних служб держав — членів ЄС і держав — членів НАТО (строк виконання — 2023 рік);

г) забезпечення адаптації системи підготовки персоналу Служби безпеки України до сучасних безпекових реалій та потреб Служби (строк виконання — 2022 рік);

ґ) створення системи матеріальних та нематеріальних соціальних гарантій для мотивації молодих працівників Служби безпеки України будувати свою кар’єрну траєкторію у системі Служби безпеки України (строк виконання — 2025 рік).

2.12.1.4. Налагоджено міжвідомчу взаємодію між Службою безпеки України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також іноземними партнерськими спецслужбами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) налагодження ефективного міжвідомчого обміну інформацією з виявлення та нейтралізації загроз національній безпеці України (строк виконання — 2025 рік);

б) законодавче уточнення повноважень та завдань Служби безпеки України у системі складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2022 рік);

в) налагодження взаємодії з партнерськими спецслужбами держав — членів НАТО та держав — членів ЄС в питаннях обміну досвідом у сфері інформаційно-пошукової та аналітичної діяльності (строк виконання — 2025 рік);

г) проведення стажування працівників Служби безпеки України у спеціальних органах держав — членів НАТО та системі НАТО (строк виконання — 2022 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.13. Посилення розвідувальних

спроможностей держави

Ціль 2.13.1. Розвідувальні органи спроможні ефективно захищати національні інтереси держави від зовнішніх загроз

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.13.1.1. Забезпечено розбудову розвідувального співтовариства України, що досягається виконанням пріоритетного завдання із забезпечення прийняття нових та/або внесення змін до чинних актів законодавства України для реалізації Закону України "Про розвідку" (строк виконання — 2022 рік).

2.13.1.2. Наявне достатнє ресурсне забезпечення розвідувальних органів України для виконання ними завдань за призначенням, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення відповідності рівня матеріально-технічного забезпечення розвідувальних органів України потребам, що дає змогу якісно виконувати завдання (строк виконання — 2022 рік);

б) побудова логістичного забезпечення розвідувальних органів з урахуванням стандартів НАТО (строк виконання — 2023 рік);

в) упровадження удосконалених механізмів контролю за використанням коштів розвідувальними органами України (строк виконання — 2022 рік).

2.13.1.3. Кадровий склад суб’єктів розвідувального співтовариства України спроможний якісно і оперативно виконувати поставлені завдання, що досягається виконанням пріоритетного завдання з удосконалення системи управління персоналом та професійної підготовки працівників для суб’єктів розвідувального співтовариства України (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 2.13.2. Розвідувальні органи України ефективно взаємодіють між собою, з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства та із споживачами розвідувальної інформації

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.13.2.1. Удосконалено систему керівництва та координації розвідувальним співтовариством України, що досягається виконанням пріоритетного завдання з удосконалення порядку організації взаємодії між розвідувальними органами України та їх взаємодії з іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями України (строк виконання — 2021 рік).

2.13.2.2. Державні органи, що визначені споживачами розвідувальної інформації, своєчасно отримують інформацію для прийняття управлінських рішень, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) періодичне уточнення переліку інформаційних потреб державних органів (строк виконання — 2022 рік);

б) удосконалення зворотного зв’язку щодо результатів використання розвідувальної інформації у процесі прийняття управлінських рішень (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.13.3. Взаємодія розвідувальних органів України із спеціальними службами держав — членів НАТО забезпечує обсяг інформації, який є достатнім для вчасного виконання завдань за призначенням

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.13.3.1. Співробітництво зі спецслужбами держав — членів НАТО відбувається на засадах паритету та взаємної довіри, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення формату та критеріїв співробітництва із спецслужбами держав — членів НАТО, що становлять інтерес (строк виконання — 2022 рік);

б) проведення аналізу можливостей отримання консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги з боку держав-партнерів та НАТО (строк виконання — 2021 рік);

в) створення захищених каналів зв’язку та нових інформаційно-комунікаційних спроможностей для обміну розвідувальною інформацією (строк виконання — 2025 рік).

2.13.3.2. Обмін досвідом між розвідувальними органами України і спецслужбами держав — членів НАТО дає змогу ефективно протидіяти сучасним загрозам національній безпеці України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення пріоритетних напрямів співробітництва із спецслужбами держав — партнерів та міжнародними організаціями з урахуванням потреби у розширенні програм (заходів) з обміну досвідом (строк виконання — 2025 рік);

б) упровадження нових методик роботи спецслужб держав — членів НАТО у закладах вищої освіти розвідувальних органів України та у програми підвищення рівня професійної компетентності працівників розвідувальних органів України (строк виконання — 2025 рік);

в) збільшення кількості персоналу розвідувальних органів України, який пройшов підготовку за стандартами НАТО (строк виконання — 2025 рік);

г) створення матеріально-технічної бази розвідувальних органів України та умов для обміну досвідом, зокрема проведення відеоконференцій із використанням закритих каналів зв’язку (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 2.13.4. Обмін розвідувальною інформацією між Україною, державами — членами НАТО та відповідними органами НАТО здійснюється на взаємовигідній основі

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

2.13.4.1. Підвищено рівень координації та ефективності взаємодії з відповідними органами НАТО та державами — членами Альянсу у сфері обміну розвідувальною інформацією, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) здійснення відповідними органами України та НАТО і держав — членів Альянсу обміну інформацією з актуальних для національної безпеки питань (строк виконання — 2025 рік);

б) досягнення відповідності сучасним стандартам НАТО щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення обміну розвідувальною інформацією між Україною, державами — членами НАТО та відповідними органами Альянсу (строк виконання — 2025 рік).

2.13.4.2. Підвищено рівень взаємної довіри у процесі співробітництва між розвідувальними органами України та спеціальними службами держав — членів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) зміцнення співпраці між розвідувальними органами України і державами — членами НАТО в інформаційній сфері щодо загроз національній, європейській та світовій безпеці (строк виконання — 2025 рік);

б) вивчення досвіду держав — членів НАТО та відповідних органів НАТО щодо критеріїв оцінки розвідувальної інформації (строк виконання — 2025 рік);

в) вивчення досвіду держав — членів НАТО та відповідних органів НАТО щодо підготовки та оформлення розвідувальної інформації (строк виконання — 2025 рік).

2.13.4.3. Україна бере робочу участь в органах НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення проходження працівниками розвідувальних органів України стажування у відповідних органах НАТО (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення безпосередньої участі спеціальних служб України у роботі розвідувальних та спеціальних органів НАТО (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення участі спеціальних служб України в підготовці спільної оцінки щодо безпекових питань навколо України (строк виконання — 2025 рік).

Розділ IІІ. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 3.1. Ефективна політика планування та управління ресурсами в секторі безпеки і оборони України з використанням

сучасних євроатлантичних підходів

Ціль 3.1.1. Система планування, управління та обліку дає змогу забезпечити якісне управління фінансовими ресурсами у сфері безпеки і оборони України

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

3.1.1.1. Упроваджено відповідно до практик держав — членів НАТО раціональний розподіл видатків на забезпечення озброєнням та військовою технікою, персоналом, на розвиток інфраструктури та експлуатаційні витрати, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення пріоритетного спрямування видатків Державного бюджету України, передбачених для потреб оборони і безпеки держави, на соціальний захист персоналу, матеріально-технічне оснащення військ, розвиток озброєння та військової техніки відповідно до принципів, критеріїв і стандартів НАТО (строк виконання — 2021 рік);

б) формування перспективної моделі складових сектору безпеки і оборони України з урахуванням змін у безпековому середовищі та реальних економічних і фінансових можливостей держави (строк виконання — 2021 рік);

в) визначення зв’язку між процесами розвитку спроможностей, розвитку сил та бюджетним процесом складових сектору безпеки і оборони України через підготовку доктрин, наказів та інших керівних документів відповідно до прикладів держав — членів НАТО (строк виконання — 2021 рік);

г) забезпечення передачі на законодавчому рівні органам місцевого самоврядування частини функцій міграційної служби, центрів надання адміністративних послуг, державної служби з надзвичайних ситуацій, територіальної оборони (строк виконання — 2025 рік);

ґ) забезпечення підготовки персоналу складових сектору безпеки і оборони України з питань оборонного планування (строк виконання — 2021 рік).

3.1.1.2. Громадяни України обізнані про використання фінансових ресурсів у секторі безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) здійснення перегляду критеріїв віднесення інформації до таємної та відкритої (строк виконання — 2025 рік);

б) оприлюднення відкритої інформації про використання бюджетних коштів складовими сектору безпеки і оборони України в машиночитаному форматі (строк виконання — 2022 рік).

Ціль 3.1.2. Управління ризиками є невід’ємною складовою прийняття рішень у системі оборонного планування

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

3.1.2.1. Функціонує єдина для всіх складових сектору безпеки і оборони України система управління ризиками у сфері оборонного планування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення методологічного та програмного забезпечення управління ризиками та відповідних відомчих адміністративних регламентів (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення підвищення рівня професійної компетентності з управління ризиками фахівців складових сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2022 рік).

3.1.2.2. Управлінські рішення у сфері оборонного планування приймаються та коригуються з урахуванням результатів ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення функціонування автоматизованої системи збору інформації про планування та виконання планів розвитку складових сектору безпеки і оборони України від органів управління всіх рівнів, у тому числі інформації за результатами ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків (строк виконання — 2025 рік);

б) розроблення та впровадження системи управління ризиками для програм придбання на основі рекомендацій НАТО зі стандартизації STANREC 4739 "Управління ризиками" та Посібника НАТО з управління ризиками для програм придбання ARAMP-1 (строк виконання — 2025 рік);

в) упровадження національного та/або військового стандарту України з управління ризиками для програм придбання ARAMP-1 (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 3.1.3. Функціонує система державного гарантування якості продукції оборонного призначення

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

3.1.3.1. Визначено нормативно-правові засади та методологічні основи створення та функціонування системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення відповідно до стандартів НАТО, визначено методологічні основи функціонування уповноваженого органу з державного гарантування якості оборонної продукції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) схвалення Концепції створення системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення та імплементації плану заходів з її реалізації (строк виконання — 2022 рік);

б) визначення уповноваженого органу з державного гарантування якості продукції оборонного призначення та набуття ним необхідних спроможностей, створення та забезпечення ефективного функціонування системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення (строк виконання — 2024 рік);

в) забезпечення ефективної взаємодії державних органів та заінтересованих сторін, залучених до системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення (строк виконання — 2025 рік).

3.1.3.2. Упроваджено систему національних та/або військових стандартів у сфері забезпечення/гарантування якості продукції оборонного призначення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення методу та подальше прийняття публікацій (стандартів) НАТО як військових стандартів (строк виконання — 2023 рік);

б) забезпечення постійного моніторингу нормативних змін в НАТО у сфері гарантування/забезпечення якості продукції оборонного призначення з метою актуалізації військових стандартів України (строк виконання — 2021 рік).

3.1.3.3. Персонал, що працює в системі державного гарантування якості продукції оборонного призначення, є компетентним, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення системи підготовки, підвищення рівня професійної компетенції персоналу системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення та їх атестації (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення володіння англійською мовою на достатньому рівні відповідним персоналом системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення (строк виконання — 2023 рік).

3.1.3.4. Упроваджено положення Угоди НАТО із стандартизації STANAG 4107, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) прийняття нормативно-правового акта щодо приєднання України до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107 (строк виконання — 2023 рік);

б) забезпечення повідомлення НАТО про приєднання України до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107 (строк виконання — 2023 рік).

Ціль 3.1.4. Система управління, розвитку та експлуатації інфраструктури сектору безпеки і оборони України забезпечує обороноздатність відповідно до сучасних вимог і викликів

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

3.1.4.1. Нормативно-правова база є достатньою для безперервного комплексного розвитку та ефективної експлуатації інфраструктури сектору безпеки і оборони України, що досягається виконанням пріоритетного завдання з удосконалення нормативно-правової бази стосовно умов і норм розвитку та експлуатації інфраструктури (строк виконання — 2023 рік).

3.1.4.2. Система управління інфраструктурою сектору безпеки і оборони України та її розвитку є збалансованою, забезпечує раціональне використання відповідних ресурсів і відповідає сучасним вимогам та викликам у сфері безпеки і оборони України, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження системи створення, розвитку та підтримання інфраструктури сектору безпеки і оборони України на основі аналізу ризиків та Стратегії національної безпеки України (строк виконання — 2023 рік);

б) упровадження сучасної системи постійного моніторингу технічного стану об’єктів інфраструктури сектору безпеки і оборони України на основі підходів та стандартів НАТО (строк виконання — 2023 рік);

в) упровадження системи комплектування штатної структури підрозділів, відповідальних за функціонування системи управління інфраструктурою сектору безпеки і оборони України та її розвитку відповідно до підходів та стандартів НАТО (G4 та G7) (строк виконання — 2022 рік);

г) упровадження сучасної системи підготовки та підвищення рівня професійної компетентності працівників оперативного та стратегічного рівня, відповідальних за функціонування системи управління інфраструктурою сектору безпеки і оборони України та її розвитку (строк виконання — 2022 рік).

3.1.4.3. Система управління інфраструктурою сектору безпеки і оборони України відповідає сучасним вимогам і викликам у сфері безпеки і оборони України, що досягається виконанням пріоритетного завдання зі створення на базі військових містечок системи автономних військових баз із необхідною інфраструктурою для розташування військових частин, а також фондом службового житла та соціально-побутовими об’єктами для військовослужбовців та членів їх сімей (строк виконання — 2025 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 3.2. Оборонно-промисловий комплекс функціонує ефективно та прозоро

Ціль 3.2.1. Оборонно-промисловий комплекс України забезпечує основні потреби складових сектору безпеки і оборони України в озброєнні, військовій та спеціальній техніці

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

3.2.1.1. Створено системну раціональну модель формування та реалізації державної військово-промислової політики, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) затвердження нової редакції Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження принципів корпоративного управління державними підприємствами Організації економічного співробітництва та розвитку на підприємствах оборонно-промислового комплексу (строк виконання — 2022 рік).

3.2.1.2. Запроваджено ефективні механізми взаємодії між замовниками та підприємствами оборонно-промислового комплексу, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення нормативно-правової бази та впровадження механізмів для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб оборони, у тому числі за імпортом, з урахуванням міжнародних практик, принципів, процедур і стандартів (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення функціонування у Міністерстві оборони України єдиного закупівельного органу, що здійснює закупівлі та реалізує політику у сфері оборонних закупівель (строк виконання — 2022 рік);

в) упровадження системи професійної підготовки у сфері закупівель (строк виконання — 2025 рік);

г) створення єдиної інформаційної системи для замовників та учасників оборонних закупівель (строк виконання — 2022 рік);

ґ) створення та впровадження системи управління повним життєвим циклом озброєння та військової техніки відповідно до підходів НАТО, у тому числі з підтримкою та утилізацією наявного озброєння (строк виконання — 2025 рік).

3.2.1.3. Розширено військово-технічне співробітництво з державами — членами НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та затвердження стратегії військово-технічного співробітництва (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення участі українських підприємств у багатонаціональних проектах НАТО у сфері розроблення та виробництва озброєння і техніки (строк виконання — 2021 рік);

в) підвищення рівня професійної компетентності фахівців, які беруть участь у багатонаціональних проектах НАТО у сфері розроблення та виробництва озброєння і техніки, зокрема в рамках Програми НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України (строк виконання — 2025 рік);

г) залучення студентів закладів вищої освіти, які успішно проходять навчання відповідно до спеціалізації, до участі в багатонаціональних проектах НАТО у сфері розробки та виробництва озброєння і техніки, що реалізуються українськими підприємствами (строк виконання — 2025 рік);

ґ) упровадження матеріальних (виробничих) стандартів НАТО на підприємствах оборонно-промислового комплексу (строк виконання — 2025 рік);

д) розроблення єдиної термінологічної бази у сфері озброєння та військової техніки (строк виконання — 2025 рік);

е) укомплектування підприємств оборонно-промислового комплексу компетентними та мотивованими фахівцями з маркетингу та збуту на міжнародних ринках (строк виконання — 2025 рік).

3.2.1.4. Підвищено інвестиційну привабливість підприємств оборонно-промислового комплексу, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) внесення змін до деяких законодавчих актів України про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема шляхом утворення спільних підприємств (строк виконання — 2021 рік);

б) затвердження порядку залучення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони і безпеки держави (строк виконання — 2022 рік);

в) здійснення заходів з фінансового оздоровлення державних підприємств оборонно-промислового комплексу (строк виконання — 2022 рік);

г) формування законодавчої бази щодо особливостей перетворення державних унітарних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та їх приватизації (строк виконання — 2022 рік).

 

Розділ IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.1. Удосконалена система безпеки інформації забезпечує захищеність, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї

Ціль 4.1.1. Система охорони інформації з обмеженим доступом забезпечує її безпеку в умовах сучасних викликів та загроз

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

4.1.1.1. Діяльність усіх учасників системи забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом відбувається за єдиними стандартами та вимогами, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) формування законодавчої бази з питань безпеки інформації з обмеженим доступом (строк виконання — 2024 рік);

б) приведення у відповідність із вимогами НАТО координації діяльності із забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом (строк виконання — 2025 рік).

4.1.1.2. Персонал та особовий склад державних органів та установ України здатний реалізувати функції забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом в умовах сучасних викликів і загроз, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження оновленої системи підготовки та підтвердження кваліфікації для персоналу та особового складу державних органів та установ України, які використовують інформацію з обмеженим доступом (строк виконання — 2022 рік);

б) визначення єдиних вимог з питань реалізації функції забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом на всіх рівнях підготовки персоналу (строк виконання — 2025 рік);

в) запровадження механізму підвищення рівня професійної компетенції персоналу та особового складу державних органів та установ України, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом (строк виконання — 2021 рік);

г) визначення типової структури підрозділів, що забезпечують безпеку інформації з обмеженим доступом (кінцевий строк виконання — 2022 рік).

4.1.1.3. Сформовано ефективну та надійну систему отримання доступу до інформації з обмеженим доступом, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення дії багаторівневого допуску до інформації з обмеженим доступом (строк виконання — 2023 рік);

б) оптимізація дозвільної та допускної системи для роботи з інформацією з обмеженим доступом (кінцевий строк виконання — 2024 рік);

в) застосування оновлених підходів для забезпечення контролю за дотриманням у державних органах та установах вимог законодавства щодо допуску їх працівників до роботи з інформацією НАТО з обмеженим доступом та правил поводження з такою інформацією (строк виконання — 2021 рік);

г) розширення співробітництва між Україною та Альянсом у сферах, що передбачають передачу секретної інформації до органів НАТО (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 4.1.2. Інформація з обмеженим доступом захищена за визначеними законодавством критеріями та згідно з міжнародними стандартами

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

4.1.2.1. Законодавство України у сфері безпеки інформації з обмеженим доступом удосконалено та гармонізовано із нормативними документами НАТО та міжнародними стандартами у цій сфері, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення удосконалення законодавства України у сфері безпеки інформації, її криптографічного та технічного захисту з урахуванням директив і стандартів НАТО та ЄС (кінцевий строк виконання — 2025 рік);

б) набуття Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повноважень безпекового акредитаційного органу щодо комунікаційно-інформаційних систем, призначених для оброблення, зберігання та обміну інформацією НАТО з обмеженим доступом (строк виконання — 2021 рік);

в) узгодження критеріїв та процедур погодження з Військовим комітетом НАТО щодо застосування засобів криптографічного захисту та апаратних засобів для забезпечення конфіденційності інформації із ступенем обмеження доступу NATO SECRET (строк виконання — 2025 рік).

4.1.2.2. Створено достатні інституційні спроможності у сфері акредитації комунікаційно-інформаційних систем, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення визначення заінтересованих в акредитації комунікаційно-інформаційних систем суб’єктів, їх спроможності та потреби у здійсненні такої акредитації (строк виконання — 2022 рік);

б) оновлення засад та підходів до здійснення контролю за дотриманням у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях вимог законодавства щодо передачі секретної інформації до установ НАТО в рамках реалізації програм співробітництва між Україною та Альянсом (строк виконання — 2022 рік);

в) запровадження підготовчих та навчальних спеціалізованих курсів для суб’єктів, заінтересованих в акредитації комунікаційно-інформаційних систем, у подальшому — спеціалізованих курсів у вищих військових навчальних закладах за напрямами підготовки (строк виконання — 2022 рік).

4.1.2.3. Рівень компетентності фахівців з інформаційної безпеки забезпечує захист інформації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів з інформаційної безпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та безпеки комунікаційно-інформаційних систем (строк виконання — 2021 рік);

б) створення навчальних/тренінгових центрів з підвищення та оцінки рівня професійної компетентності спеціалістів з інформаційної безпеки (строк виконання — 2021 рік);

в) оновлення програми спеціалізованої підготовки науково-педагогічного складу з питань криптографічного та технічного захисту інформації (строк виконання — 2025 рік).

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.2. Створено умови для безпечного функціонування кіберпростору та його використання в інтересах особи, суспільства і держави

Ціль 4.2.1. Національна система кібербезпеки відповідає сучасним вимогам і викликам

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

4.2.1.1. Законодавчі, організаційно-технічні та технологічні основи національної системи кібербезпеки гарантують її функціонування відповідно до євроатлантичних принципів і стандартів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення нової редакції Стратегії кібербезпеки України (строк виконання — 2022 рік);

б) розроблення та впровадження цілісної системи нормативних документів у сфері виявлення кібератак та протидії кіберзагрозам щодо державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури (строк виконання — 2023 рік);

в) упровадження сучасної системи підготовки та підвищення рівня професійної компетентності фахівців у сфері кіберзахисту та кібербезпеки за міжнародними стандартами (строк виконання — 2021 рік);

г) упровадження системи підвищення рівня професійної компетентності працівників Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України за стандартами НАТО (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

ґ) упровадження системи фахової підготовки працівників підрозділів кібербезпеки сектору безпеки і оборони України на навчальних курсах та тренінгах НАТО (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

д) посилення організаційно-технічних і технологічних спроможностей Національного координаційного центру кібербезпеки (кінцевий строк виконання — 2022 рік).

4.2.1.2. Координація між основними суб’єктами національної системи кібербезпеки та взаємодія з приватним сектором посилює стійкість до кіберзагроз, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження системи дієвого багатостороннього співробітництва між основними суб’єктами національної системи кібербезпеки для вирішення проблеми завчасного виявлення і попередження кібератак на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

б) розроблення та впровадження автоматизованої системи обміну інформацією (взаємооповіщення) щодо кібератак, кіберінцидентів та їх джерел між суб’єктами національної системи кібербезпеки (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

в) упровадження системи інформаційної взаємодії між державним та приватним сектором (строк виконання — 2021 рік);

г) упровадження системи міжвідомчих навчань щодо виявлення та попередження кібератак на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури (строк виконання — 2022 рік).

4.2.1.3. Суб’єкти національної системи кібербезпеки мають достатнє ресурсне забезпечення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження системи доступу до програм співробітництва в рамках трастових фондів НАТО на підтримку України для всіх суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

б) посилення спроможностей операторів критичної інформаційної інфраструктури щодо виявлення кібератак і кіберінцидентів, зокрема для диверсифікації джерел інформації про зовнішні та внутрішні кіберзагрози (кінцевий строк виконання — 2022 рік).

4.2.1.4. Міжнародне співробітництво та підтримка Україною міжнародних ініціатив підвищують спроможність національної системи кібербезпеки, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення взаємодії з відповідними (спеціальними) органами держав — членів НАТО та держав — членів ЄС з метою обміну інформацією про проведені кібератаки для ефективного та своєчасного реагування (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

б) налагодження механізмів міжнародного співробітництва і взаємодії з компетентними органами інших держав у сфері протидії кіберзагрозам державній безпеці або іншим життєво важливим національним інтересам України (кінцевий строк виконання — 2021 рік);

в) упровадження системи класифікації кіберзагроз та кіберінцидентів, сумісної з NATO Computer Incident Response Capability (кінцевий строк виконання — 2021 рік).

Ціль 4.2.2. Створена єдина мережа галузевих ситуаційних центрів кібербезпеки, що здатна забезпечити оперативне реагування на кіберзагрози на рівні, який відповідає стандартам НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

4.2.2.1. Державні органи мають узгоджене розуміння цілей створення мережі галузевих ситуаційних центрів кібербезпеки, вимог до цієї мережі та підходу до її створення і функціонування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення сфери відповідальності державних органів, залучених до створення єдиної мережі галузевих ситуаційних центрів кібербезпеки, та затвердження концепції створення такої мережі (строк виконання — 2021 рік);

б) запровадження механізмів взаємодії та координації дій між основними суб’єктами забезпечення кібербезпеки держави та приватного ІТ-сектору, а також іноземними партнерами у сфері протидії кіберзагрозам та забезпечення безпеки в кіберпросторі (строк виконання — 2021 рік).

4.2.2.2. Єдина мережа галузевих ситуаційних центрів кібербезпеки створена та забезпечена ресурсами для ефективного функціонування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення спроможностей Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України та Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших галузевих центрів кібербезпеки та суб’єктів забезпечення кібербезпеки щодо надання Національному координаційному центру кібербезпеки інформації про кібератаки і кіберінциденти, здійснення обміну інформацією у режимі реального часу та співпраці з іноземними партнерами (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження розподілу повноважень та фінансових ресурсів, які забезпечують ефективне та надійне функціонування національної системи кібербезпеки (строк виконання — 2022 рік).

Розділ V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 5.1. Національне законодавство гармонізоване із законодавством держав — членів НАТО у сфері безпеки і оборони України

Ціль 5.1.1. Законодавство України гармонізоване із законодавством держав — членів НАТО для набуття Україною членства в НАТО

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

5.1.1.1. Створено ефективний механізм гармонізації законодавства України із законодавством держав — членів НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення та налагодження функціонування спільної системи моніторингу та оцінки наближення нормативно-правової бази України до стандартів НАТО (строк виконання — 2021 рік);

б) створення координаційного центру з питань упровадження стандартів НАТО (строк виконання — 2022 рік).

5.1.1.2. Працівники центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання щодо правового забезпечення співробітництва України з НАТО, мають достатній рівень професійної компетентності та забезпечені правовою інформацією про міжнародні договори, інші документи НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) налагодження механізму проведення на постійній основі консультацій між представниками України та НАТО з правових питань (строк виконання — 2022 рік);

б) створення системи підвищення рівня професійної компетентності працівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів щодо стандартів НАТО (строк виконання — 2022 рік);

в) досягнення достатнього рівня володіння англійською мовою працівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів для роботи з документами щодо стандартів НАТО (строк виконання — 2022 рік).

5.1.1.3. Регламентована та ефективна взаємодія центральних органів виконавчої влади, інших державних органів із профільними комітетами Верховної Ради України та відповідними органами НАТО забезпечує гармонізацію законодавства з євроатлантичної інтеграції та готовність набуття Україною членства в НАТО, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) посилення повноважень структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідають за взаємодію з комітетами Верховної Ради України (строк виконання — 2025 рік);

б) упровадження системи підвищення рівня професійної компетентності з питань євроатлантичної інтеграції працівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідають за взаємодію з комітетами Верховної Ради України (строк виконання — 2022 рік).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК