Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №25/2019

Про внесення змін до Положення про Державну спеціальну службу транспорту

1. Внести до Положення про Державну спеціальну службу транспорту, затвердженого Указом Президента України від 6 серпня 2004 року № 873 "Питання Державної спеціальної служби транспорту" (зі змінами, внесеними Указами від 5 січня 2005 року № 4, від 18 листопада 2011 року № 1047 та від 30 квітня 2013 року № 243), такі зміни:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Державна спеціальна служба транспорту (Держспецтрансслужба) є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міністерства оборони України, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту, що використовується в інтересах оборони держави, в мирний час та в особливий період.

Із введенням воєнного стану Держспецтрансслужба приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану і підпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України.

2. Держспецтрансслужба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України, спільними наказами Міністерства оборони України та Міністерства інфраструктури України, наказами і директивами Міністра оборони України, а також наказами та директивами начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, що регулюють відносини щодо планування застосування сил оборони та організації підготовки військ, а також цим Положенням";

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова "на об'єктах" замінити словами "на визначених об'єктах", а після слів "законів України" доповнити словами "(далі – інші військові формування)";

в абзаці третьому слова "умовах воєнного стану" замінити словами "особливий період";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"участь у плануванні та виконанні заходів оперативного обладнання території".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати абзацами шостим і сьомим;

абзац шостий після слова "охорона" доповнити словами "та оборона визначених";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"виконання інших завдань, пов'язаних з обороною держави і забезпеченням ефективного функціонування національної транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань";

3) у пункті 4:

у підпункті 1:

в абзаці п'ятому слова "свого потенціалу" замінити словами "сил та засобів";

в абзаці шостому слова "Міністерства надзвичайних ситуацій України" замінити словами "Державної служби України з надзвичайних ситуацій";

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"участь у будівництві об'єктів загальновійськового, житлового та іншого призначення;

охорона та оборона визначених транспортних об'єктів;

участь у плануванні та виконанні заходів оперативного обладнання території";

у підпункті 2:

в абзаці другому слова "своїх підрозділів" замінити словами "сил та засобів";

в абзаці третьому слова "найважливіших об'єктах залізниць" замінити словами "визначених транспортних об'єктах";

доповнити підпункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"участь у будівництві об'єктів загальновійськового, житлового та іншого призначення;

охорона та оборона визначених транспортних об'єктів;

участь у виконанні заходів оперативного обладнання території".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;

абзац десятий після слова "виконання" доповнити словами "визначених Генеральним штабом Збройних Сил України";

4) у пункті 6:

в абзаці першому слова "із відповідними органами інших держав" замінити словами "здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Повноваження Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у взаємовідносинах із Держспецтрансслужбою визначаються Законом України "Про Державну спеціальну службу транспорту", іншими актами законодавства України";

5) у пункті 7:

абзац третій викласти в такій редакції:

"бригади, полки, окремі батальйони";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"До особового складу Адміністрації Держспецтрансслужби входять військовослужбовці, державні службовці та працівники, а до структурних підрозділів Держспецтрансслужби – військовослужбовці та працівники";

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Адміністрація Держспецтрансслужби є органом управління, який здійснює безпосереднє керівництво Держспецтрансслужбою в мирний час та в особливий період";

7) у пункті 9:

у підпункті 1 слова "у створенні" замінити словами "в організації";

у підпункті 2 слова "об'єднаних загонів, загонів, окремих загонів" замінити словами "бригад, полків, окремих батальйонів";

у підпункті 5 слова "та мобілізаційному резерві" виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) здійснює спрямування бюджетних асигнувань структурним підрозділам Держспецтрансслужби та контролює цільове використання бюджетних коштів";

підпункт 14 після слів "передові методи" доповнити словами "безпеки військової служби та";

у підпункті 16 слова "Міністерству інфраструктури України" замінити словами "Міністру оборони України";

у підпункті 17 слово "осіб" замінити словами "громадян України";

підпункт 20 викласти в такій редакції:

"20) забезпечує взаємодію з підрозділами Міністерства оборони України та Міністерства інфраструктури України, закладами, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління відповідно, з питань технічного прикриття, охорони, відбудови і будівництва транспортних об'єктів, а також територіальної оборони";

підпункт 21 виключити;

підпункти 22 і 25 викласти відповідно в такій редакції:

"22) бере участь у здійсненні в межах повноважень міжнародного співробітництва за напрямом діяльності";

"25) готує в установленому порядку пропозиції щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, підвищення кваліфікації кадрів для потреб Держспецтрансслужби";

у підпункті 27 слова "Міністерству інфраструктури України" замінити словами "Міністерству оборони України";

у підпункті 28 слово "підрозділами" замінити словами "структурними підрозділами";

у підпункті 29 слова "складає програму" замінити словом "контролює";

доповнити пункт підпунктами 291 – 299 такого змісту:

"291) організовує та контролює у межах повноважень, передбачених законом, виконання у структурних підрозділах Держспецтрансслужби Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України, спільних наказів Міністерства оборони України і Міністерства інфраструктури України, наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та інших нормативних актів;

292) організовує комплекс заходів морально-психологічного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби;

293) організовує медичне забезпечення в Держспецтрансслужбі;

294) здійснює в установленому порядку в межах компетенції державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу в Адміністрації та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

295) організовує та контролює в межах повноважень проведення робіт із забезпечення безпеки дорожнього руху, заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам у структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

296) здійснює відомчу реєстрацію транспортних засобів, закріплених за структурними підрозділами Держспецтрансслужби, ведення їх обліку та зняття з нього;

297) проводить обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, зареєстрованих та закріплених за структурними підрозділами Держспецтрансслужби;

298) організовує участь сил і засобів Держспецтрансслужби в заходах спільної зі Збройними Силами України підготовки;

299) організовує узагальнення досвіду застосування сил і засобів Держспецтрансслужби";

8) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Адміністрацію Держспецтрансслужби очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Міністра оборони України.

Голова Адміністрації Держспецтрансслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України";

9) у пункті 11:

у підпункті 1 слова "її підрозділів" замінити словами "її структурних підрозділів", а слова "Міністром інфраструктури України" – словами "Міністром оборони України";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) затверджує штати, штатний розпис, табелі до штатів та кошториси структурних підрозділів Держспецтрансслужби, а також за погодженням з Міністром оборони України – штат, штатний розпис та кошторис Адміністрації Держспецтрансслужби";

у підпункті 4 слово "підрозділи" замінити словами "структурні підрозділи";

підпункти 6 – 8 викласти в такій редакції:

"6) видає в межах своїх повноважень накази, розпорядження і директиви з питань здійснення організаційних заходів, організовує та контролює їх виконання;

7) здійснює в установленому порядку присвоєння військовослужбовцям Держспецтрансслужби військових звань до полковника включно та вносить Міністру оборони України подання про присвоєння військових звань, звільнення з військової служби, а також стосовно заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності вищого офіцерського складу;

8) вносить Міністру оборони України подання щодо представлення військовослужбовців, державних службовців та працівників Держспецтрансслужби до відзначення державними нагородами України та відзнаками Міністерства оборони України";

у підпункті 9 після слова "несе" доповнити словами "встановлену законом", а слово "підрозділів" замінити словами "структурних підрозділів";

підпункт 11 доповнити словами "та інше військове майно, а також списує військове майно Держспецтрансслужби в межах повноважень та в порядку, визначених законодавством";

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) укладає в установленому порядку від імені Адміністрації Держспецтрансслужби договори, представляє Держспецтрансслужбу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за кордоном";

доповнити пункт підпунктами 121 – 124 такого змісту:

"121) розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками;

122) організовує роботу військової ради і головує на її засіданнях;

123) утворює у разі необхідності для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності Держспецтрансслужби постійні або тимчасові консультативні, дорадчі, допоміжні органи та затверджує їх кількісний і персональний склад та положення про них;

124) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції";

10) у пункті 12:

абзац перший доповнити словом "Держспецтрансслужби";

в абзаці другому:

у першому реченні слова "Міністром інфраструктури України" замінити словами "Міністром оборони України";

друге речення після слова "наказами" доповнити словом "Адміністрації";

11) в абзаці другому пункту 13 слова "на підставі наказів і розпоряджень" замінити словами "на підставі наказів, розпоряджень і директив з питань здійснення організаційних заходів";

12) пункти 14 – 17 і 19 викласти відповідно в такій редакції:

"14. Загальна чисельність Держспецтрансслужби встановлюється відповідним законом.

Гранична чисельність особового складу Адміністрації Держспецтрансслужби затверджується Президентом України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із Генеральним штабом Збройних Сил України.

15. Комплектування особового складу Держспецтрансслужби військовослужбовцями здійснюється за участю Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, а державними службовцями та працівниками – згідно із законодавством про державну службу та про працю відповідно.

16. Особовий склад Держспецтрансслужби під час виконання посадових обов'язків користується правами, визначеними Законом України "Про Державну спеціальну службу транспорту" та іншими актами законодавства України.

17. Військовослужбовці Держспецтрансслужби забезпечуються речовим майном у встановленому законодавством порядку";

"19. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу Держспецтрансслужби проводяться в навчальних центрах, закладах освіти, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, інших закладах освіти України та інших держав";

13) у пункті 20:

в абзаці першому слова "навчань, маневрів, тренувань" замінити словами "проведення заходів підготовки";

в абзаці другому слова "за узгодженими планами Міністерства інфраструктури України і Міністерства оборони України" замінити словами "(тренувань) відповідно до планів підготовки";

14) пункти 21 – 23 викласти в такій редакції:

"21. Медичне забезпечення військовослужбовців Держспецтрансслужби здійснюється військово-медичними закладами Міністерства оборони України в порядку, встановленому Міністерством оборони України.

22. Призначення та виплата пенсій військовослужбовцям Держспецтрансслужби здійснюються відповідно до законодавства.

23. Забезпечення Держспецтрансслужби засобами зв'язку, автоматизованими системами управління та засобами криптографічного захисту інформації, допоміжним обладнанням, запасними частинами та ремонтними комплектами, ремонт і утилізація засобів криптографічного захисту інформації здійснюються в порядку, визначеному Міністерством оборони України";

15) у пункті 24 слова "об'єднані загони, загони, окремі загони" замінити словами "бригади, полки, окремі батальйони";

16) у тексті Положення слово "Служба" в усіх відмінках замінити словом "Держспецтрансслужба" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

31 січня 2019 року