Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №280/2016-рп

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу":

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації (додаються).

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

30 листопада 2016 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 30 листопада 2016 року
№ 280/2016-рп

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації

І. Загальні умови

1. Посадові обов'язки

Голова обласної державної адміністрації:

1) очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень;

2) представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів;

4) призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату обласної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації;

5) затверджує положення про апарат обласної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи;

6) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників;

7) погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;

8) у межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

9) регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію;

10) утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної  адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

11) здійснює повноваження керівника державної служби в обласній  державній адміністрації;

12) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

2. Умови оплати праці

Розмір посадового окладу голови обласної державної адміністрації та надбавок до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу".

Додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 289.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Голова обласної державної адміністрації призначається на посаду на строк повноважень Президента України.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади голови відповідної обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Документи приймаються до 18.00 15 грудня 2016 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться о 10.00 20 грудня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Велієва Олеся Валеріївна,

тел.: (044) 256 00 01, e-mail: velieva@nads.gov.ua.

ІІ. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади голови Одеської обласної державної адміністрації

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища; ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "А", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

 

Загальний стаж роботи – не менше семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері – не менше трьох років.

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Знання законодавства

 

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Земельний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про державну службу";

Закон України "Про запобігання корупції";

Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";

Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

Закон України "Про адміністративні послуги";

Закон України "Про вибори народних депутатів України";

Закон України "Про вибори Президента України";

Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

Закон України "Про доступ до публічної інформації";

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";

Закон України "Про засади державної регіональної політики";

Закон України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про звернення громадян";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про місцеві вибори";

Закон України "Про очищення влади";

Закон України "Про соціальний діалог в Україні";

інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

2.

Професійні знання

Відповідно до посади:

1) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні та здатність до формулювання зрозумілих меседжів у рамках реалізації відповідних цілей;

2) оперування інформацією щодо стану реалізації проголошених Президентом України реформ, у тому числі стану реалізації реформ в області, та наявність власного бачення щодо подальших заходів із їх упровадження;

3) знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик області та потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) стратегічне розуміння пріоритетів розвитку області, цілей регіональної політики та спроможність формулювати операційні завдання для їх реалізації;

5) орієнтація у поточній суспільно-політичній ситуації в державі, області та наявність бачення щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності і зменшення соціальної напруги в області;

6) володіння та оперування знаннями щодо забезпечення законності, охорони прав і свобод громадян, територіальної та національної безпеки, розуміння ролі обласної державної адміністрації та специфіки питань у відповідній сфері суспільних відносин, поінформованість та наявність бачення щодо поточного стану, механізмів функціонування, проблематики, перспективних напрямів розвитку системи безпеки та правоохоронної системи в області та державі;

7) знання та наявність бачення виробничої специфіки та конкурентоспроможності області, управління об'єктами державної та комунальної власності, забезпечення взаємодії суб'єктів господарювання різних форм власності області та ефективного використання економічного потенціалу;

8) розуміння та наявність бачення шляхів підвищення фінансової самодостатності області, застосування сучасних інструментів залучення фінансових ресурсів, ефективності розпорядження бюджетними коштами;

9) спроможність здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу області чи локального об'єкта, визначати пріоритетні напрями спрямування інвестицій, наявність бачення щодо покращення інвестиційного клімату, шляхів, способів та механізмів додаткового залучення інвестицій в економіку та об'єкти життєдіяльності області;

10) бачення розвитку інноваційної діяльності в області;

11) знання функціонування системи енергозабезпечення, житлово-комунального господарства області та існуючих проблем у цих сферах, наявність бачення шляхів і механізмів їх вирішення, поінформованість щодо процесів реформування відповідних галузей і пріоритетних напрямів їх розвитку на державному та місцевому рівнях;

12) поінформованість із питань гуманітарного розвитку області, державної політики у розрізі окремих галузей гуманітарної сфери та реалізації відповідних заходів на місцевому рівні, а також наявність бачення щодо належного впровадження на місцевому рівні реформ у відповідних галузях;

13) володіння інформацією щодо екосистеми регіону, наявності екологічно небезпечних об'єктів, розуміння та наявність бачення шляхів збереження і розвитку природно-заповідного фонду регіону, ефективного і безпечного використання земель та інших природних ресурсів;

14) знання процедури розроблення та затвердження програм соціально-економічного розвитку області та відповідного бюджету, забезпечення виконання бюджету та програмних документів, що реалізуються в регіоні;

15) знання повноважень місцевих органів виконавчої влади з питань проведення виборів;

16) спроможність забезпечити взаємодію та співпрацю з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями, волонтерськими рухами, бізнес-, політичними та культурними елітами області;

17) інші знання, необхідні для забезпечення реалізації обласною державною адміністрацією визначених законом повноважень;

18) вміння користуватися комп'ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням.

3.

Наявність лідерських навичок

Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів.

4.

Вміння приймати ефективні рішення

 

Аналіз державної політики;

наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5.

Комунікації та взаємодія

 

Вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

відкритість.

6.

Управління змінами

Формування плану змін та покращень;

управління змінами та реакцією на них;

оцінка ефективності змін.

7.

Управління організацією та персоналом

 

Організація роботи і контроль;

управління проектами;

управління якісним обслуговуванням;

мотивування;

управління людськими ресурсами.

8.

Особистісні компетенції

 

Принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

системність;

інноваційність та неупередженість;

самоорганізація та саморозвиток; 

вміння працювати в стресових ситуаціях.

9.

Управління публічними фінансами

Знання основ бюджетного законодавства;

знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10.

Робота з інформацією

Знання основ законодавства про інформацію;

вміння працювати в умовах електронного урядування.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН