Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №365/2016

Питання Національної інвестиційної ради

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про Національну інвестиційну раду (додається).

2. Призначити ЛОЖКІНА Бориса Євгеновича секретарем Національної інвестиційної ради.

3. Секретареві Національної інвестиційної ради провести консультації з представниками національних та іноземних суб'єктів інвестиційної діяльності, бізнес-асоціацій, аудиторських, юридичних компаній, міжнародних фінансових організацій і внести за результатами консультацій пропозиції щодо персонального складу Національної інвестиційної ради.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

29 серпня 2016 року

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 серпня 2016 року № 365/2016

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну інвестиційну раду

1. Національна інвестиційна рада (далі - Рада) є консультативно- дорадчим органом при Президентові України.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

розроблення пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, у тому числі з урахуванням найкращої міжнародної практики;

сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні;

напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних та національних інвестицій в розвиток економіки держави;

вивчення ініціатив та потенційних пропозицій щодо інвестиційних проектів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами;

аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів;

участь в опрацюванні проектів актів законодавства з питань інвестиційної діяльності.

4. Рада для здійснення покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності необхідні інформацію, документи і матеріали;

утворювати дорадчі, експертні комітети та комісії, інші робочі органи, зокрема для підготовки пропозицій до розгляду Радою, інформаційного, аналітичного, експертного забезпечення діяльності Ради, визначати порядок роботи таких органів, запрошувати представників таких органів до участі у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу;

залучати в установленому порядку до участі в роботі Ради працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади України, підприємств, установ і організацій, а також іноземних фахівців;

запрошувати на засідання Ради керівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, представників інших державних органів та органів місцевого самоврядування і залучати їх до обговорення окремих питань.

5. Рада утворюється у складі Голови, секретаря Ради, а також інших членів Ради.

Головою Ради є Президент України.

До складу Ради входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Голова Національного банку України (за згодою), Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Міністр фінансів України, Міністр юстиції України, а також за згодою: представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів.

Персональний склад Ради затверджує Президент України за поданням секретаря Ради.

Голова, секретар Ради, інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше двох разів на рік. Голова Ради за власною ініціативою або за пропозицією не менш як половини членів Ради може призначити позачергове засідання Ради.

Засідання Ради скликає секретар Ради за дорученням Голови Ради. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від складу членів Ради.

7. Голова Ради:

призначає засідання Ради;
визначає порядок денний засідання Ради;
головує на засіданнях Ради.

8. Секретар Ради:

скликає за дорученням Голови Ради засідання Ради;
організовує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради;
забезпечує оформлення протоколів за результатами засідань Ради;
регулярно інформує Голову та інших членів Ради про стан реалізації рішень Ради;
представляє Раду у відносинах із центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також із відповідними органами іноземних держав та міжнародних організацій;

спрямовує роботу утворених Радою дорадчих, експертних комітетів та комісій, інших робочих органів, скликає їх засідання;
виконує за дорученням Голови Ради інші завдання.

9. З питань, що належать до її відання, Рада приймає рішення.

Рішення Ради приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Ради.

За результатами засідання Ради може оформлятися протокол, який підписує секретар Ради.

Рішення Ради в разі потреби реалізовуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів або взяття відповідними членами Ради публічних зобов'язань реалізувати право законодавчої ініціативи, право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України, ініціювати прийняття актів Національного банку України.

10. Діяльність Ради є відкритою і гласною.

Рада інформує громадськість про свою діяльність шляхом розміщення відповідної інформації, проектів рішень та прийнятих рішень Ради на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами (в межах компетенції).

Глава Адміністрації
Президента України                                                                          Б.ЛОЖКІН