Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №484/2021

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115 (зі змінами, внесеними Указами від 17 серпня 2017 року № 219 та від 3 вересня 2020 року № 372), такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

2) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

«військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки»;

3) у пункті 4 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

4) у пункті 9:

в абзаці другому слова «державних органів, установ і організацій» замінити словами «державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти»;

в абзаці третьому слова «направлені за кордон як миротворчий персонал, до дипломатичних представництв» замінити словами «направлені для проходження військової служби за кордон як національний персонал, до закордонних дипломатичних установ»;

5) у пункті 10:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці можуть бути направлені за їх згодою для проходження військової служби в Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Управлінні державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях (далі — інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу органів Держприкордонслужби.

Військовослужбовці інших військових формувань, громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини і проходять службу в правоохоронних органах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби із зарахуванням їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби після виключення їх зі списків особового складу інших військових формувань чи правоохоронних органів»;

в абзаці третьому слова «чи Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Направлення військовослужбовців із Держприкордонслужби для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань, а так само направлення військовослужбовців чи осіб, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, з інших військових формувань або правоохоронних органів до Держприкордонслужби здійснюється за погодженням із Головою Державної прикордонної служби України та керівниками інших військових формувань або правоохоронних органів за згодою військовослужбовця (особи, яка має спеціальне звання або класний чин) та оформлюється наказами Голови Державної прикордонної служби України»;

6) у пунктах 11, 12, абзаці другому пункту 13, пункті 14 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

7) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Про результати добору та прийняття громадянина на військову службу за контрактом інформується територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому громадянин перебуває на військовому обліку»;

8) у пункті 18:

абзац четвертий замінити трьома абзацами такого змісту:

«з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:

спеціальностями льотного складу авіації, — строком на 10 років;

іншими спеціальностями, — строком на 5 років».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«з громадянами і військовослужбовцями, які вислужили строк військової служби за призовом осіб офіцерського складу та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, — строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін»;

9) пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для осіб рядового складу — на 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу — на строк від 3 до 5 років;

для осіб офіцерського складу — на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі»;

10) доповнити підрозділ «Строки, на які укладаються контракти» розділу ІІ пунктом 211 такого змісту:

«211. Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково»;

11) пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Строк контракту обчислюється повними роками, крім випадків укладення з військовослужбовцем контракту до досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі або укладення контракту строком на шість місяців відповідно до абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

12) в абзацах четвертому і п’ятому пункту 23 слова «військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів» замінити словами «військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти»;

13) у пункті 24 слова «чинного контракту» замінити словами «попереднього контракту»;

14) у пункті 25 слова «запис, яким засвідчується» замінити словами «запис, який засвідчується»;

15) у пункті 26 слова «частиною шостою» замінити словами «частиною п’ятою»;

16) пункт 27 викласти в такій редакції:

«27. Днем припинення (розірвання) контракту є:

1) день закінчення строку контракту;

2) день, зазначений у наказі начальника органу Держприкордонслужби про виключення військовослужбовця зі списків особового складу цього органу в разі дострокового припинення (розірвання) контракту;

3) день набрання чинності контрактом про навчання в разі вступу особи рядового складу, сержантського і старшинського складу до вищого військового навчального закладу;

4) день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця;

5) день набрання чинності новим контрактом — у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

6) день, зазначений у наказі ректора вищого військового навчального закладу про виключення курсанта зі списків особового складу;

7) дата смерті, зазначена у свідоцтві про смерть військовослужбовця, у разі встановлення в судовому порядку факту смерті військовослужбовця в певний час або оголошення його померлим;

8) день набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця в установленому законом порядку безвісно відсутнім.

Визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим чи встановлення факту смерті військовослужбовця здійснюється в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України, за заявою начальника органу Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходив службу або у розпорядженні якого він перебував, якщо з такою заявою до суду не звернулися інші особи.

Контракт не припиняється (не розривається), а військовослужбовець не виключається із списків особового складу органу Держприкордонслужби у разі:

перебування на лікуванні;

захоплення в полон або заручником, а також інтернування в нейтральну державу;

безвісної відсутності — до визнання його в установленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим;

настання інших випадків, визначених законодавством»;

17) у пункті 29:

у підпункті 1 слова «за якими штатом передбачені військові звання до капітана (капітан-лейтенанта)» замінити словами і цифрою «у військових званнях до майора (капітана 3 рангу)»;

у підпункті 2 слова «закінчився контракт» замінити словами «закінчився строк контракту»;

у підпункті 3 слова «розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби» та «у розвідувальному органі» виключити;

доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:

«31) керівнику розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби — із особами, зазначеними у підпункті 1 цього пункту, а також з особами офіцерського складу у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно, які проходять військову службу в цьому розвідувальному органі»;

у підпункті 4 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

18) у пункті 32:

в абзаці шостому слова «військових формувань (правоохоронних органів)» замінити словами «військових формувань або правоохоронних органів»;

доповнити абзацами такого змісту:

«наявності вислуги не менше 18 місяців військової служби з дати продовження дії контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

наявності вислуги не менше 24 місяців військової служби за контрактом, укладеним на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації»;

19) пункт 34 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

«11) з військовослужбовцями, які проходили військову службу у військовому званні рядового складу і яким присвоєно військове звання сержантського і старшинського складу, — з дня, зазначеного в наказі про присвоєння військового звання сержантського і старшинського складу»;

20) у пункті 41:

в абзаці третьому слова «миротворчого персоналу» замінити словами «національного персоналу»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Під час дії особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період, визначений пунктом 2 частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», крім випадків, визначених пунктом 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону»;

21) у пункті 48 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

22) доповнити розділ ІІ підрозділом такого змісту:

«Призупинення та продовження військової служби

481. Для військовослужбовців, які самовільно залишили органи Держприкордонслужби або місця служби, дезертирували із Держприкордонслужби або добровільно здалися в полон, військова служба призупиняється відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

482. Військова служба для військовослужбовців призупиняється з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв, повідомлень начальників органів Держприкордонслужби про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

483. Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються, про що видається наказ начальника органу Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходив службу.

Звільнення з посад військовослужбовців, військову службу яких призупинено, здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, зазначених у пункті 89 цього Положення.

Звільнення з посад військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, військову службу яких призупинено, здійснюється Президентом України.

484. Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

485. Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, не входять до загальної чисельності Держприкордонслужби.

486. Військовослужбовці, військову службу яких призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до пункту «г» частини другої, пункту «г» частини третьої, підпункту «д» пункту 1, підпункту «в» пункту 2 частини четвертої, підпункту «е» пункту 1, підпункту «е» пункту 2, підпункту «в» пункту 3 частини п’ятої та підпункту «е» пункту 1, підпункту «д» пункту 2, підпункту «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», крім військовослужбовців, яким вироком суду визначено міру покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Військовослужбовці, яким призначено кримінальне покарання у виді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 Кримінального кодексу України, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини четвертої, підпункту «д» пункту 1 та підпункту «д» пункту 2 частини п’ятої, підпункту «д» пункту 1 та підпункту «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Звільнення військовослужбовців, військову службу яких призупинено, з військової служби здійснюється в установленому порядку посадовими особами, зазначеними у пункті 270 цього Положення.

487. Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, військова служба та дія контракту продовжуються. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання, та поновлюються пільги і соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримане продовольче, речове та інші види забезпечення.

Продовження військової служби та дії контракту з військовослужбовцями, зазначеними у цьому пункті, здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, зазначених у пункті 89 цього Положення»;

23) пункт 49 доповнити абзацами такого змісту:

«Сержантський і старшинський склад поділяється на молодший сержантський і старшинський склад, старший сержантський і старшинський склад та вищий сержантський і старшинський склад.

Офіцерський склад поділяється на молодший офіцерський склад, старший офіцерський склад та вищий офіцерський склад»;

24) пункт 52 викласти в такій редакції:

«52. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання рекрута.

Для осіб сержантського і старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті).

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, що має військовослужбовець.

Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які вступили на військову службу за контрактом осіб рядового складу або прийняті на військову службу (навчання) за контрактом курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і не мають військових звань, до складання ними Військової присяги. Після складання Військової присяги таким військовослужбовцям (курсантам) присвоюється військове звання солдата (матроса).

Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які вступили на військову службу за контрактом осіб рядового складу, наказом посадової особи, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення військовослужбовців на відповідні посади, а громадянам, які прийняті на військову службу (навчання) за контрактом курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, — керівником відповідного закладу освіти.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється:

військовослужбовцям рядового складу, які пройшли навчання (підготовку) за програмою підготовки сержантів і старшин, — начальником навчального центру або ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, в яких проходили навчання такі військовослужбовці відповідно;

військовослужбовцям рядового складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за контрактом, резервістам, військовозобов’язаним, які не мають військових звань офіцерського складу, особам віком від 18 років, які мають вищу, фахову передвищу, професійну (професійно-технічну) або повну загальну середню освіту та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, — одночасно із призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади.

Первинне військове звання офіцерського складу присвоюється Головою Державної прикордонної служби України»;

25) пункт 53 виключити;

26) у пункті 54:

у підпункті 1 слова «капітана (капітан-лейтенанта)» замінити словами і цифрою «майора (капітана 3 рангу)»;

у підпункті 2 слова «розвідувального органу» виключити;

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

«21) до полковника (капітана 1 рангу) включно — керівником розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби»;

27) пункти 56 і 57 викласти в такій редакції:

«56. Чергове військове звання військовослужбовцям до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Військовослужбовцям, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов’язку та досягли високих показників у службовій діяльності, Головою Державної прикордонної служби України може бути присвоєно чергове військове звання, яке на один ступінь вище від звання, передбаченого за займаною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому військовому званні.

Чергове військове звання достроково може бути присвоєно:

до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно — начальниками органів Держприкордонслужби, яким надано право видавати накази по особовому складу;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно — начальниками регіональних управлінь, розвідувального органу, ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

до полковника (капітана 1 рангу) включно — Головою Державної прикордонної служби України.

Питання щодо присвоєння в порядку заохочення достроково чергового військового звання, а також військового звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, розглядається колегіями Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь, атестаційними комісіями органів Держприкордонслужби.

Чергове військове звання достроково та на один ступінь вище від звання, передбаченого за займаною посадою, може бути присвоєно військовослужбовцям один раз за весь період проходження військової служби.

Під час дії особливого періоду Головою Державної прикордонної служби України військовослужбовцям за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України, може бути присвоєно посмертно чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно. Такі військові звання можуть бути присвоєні незалежно від строку вислуги військовослужбовця в попередньому військовому званні та займаної ним посади.

57. Для військовослужбовців рядового складу, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Для військовослужбовців сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта (старшини 2 статті) — 1 рік;

сержанта (старшини 1 статті) — 2 роки;

старшого сержанта (головного старшини), головного сержанта (головного корабельного старшини), штаб-сержанта (штаб-старшини), майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини) — 3 роки.

Строк вислуги у військовому званні головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини) не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта — 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) — 3 роки;

майора (капітана 3 рангу) — 4 роки;

підполковника (капітана 2 рангу) — 5 років;

полковника (капітана 1 рангу) — 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти з п’ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік. Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за другим або наступним контрактом, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, після прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строк вислуги у військовому званні молодшого лейтенанта становить 1 рік.

Для осіб офіцерського складу льотного складу авіації установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта — 1 рік;

лейтенанта, старшого лейтенанта — 2 роки;

капітана, майора — 3 роки;

підполковника — 4 роки;

полковника — 2 роки.

З оголошенням стану війни і до дня та часу його припинення для осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого та старшого сержантського і старшинського складу, молодшого офіцерського складу — 1 рік;

вищого сержантського і старшинського складу, старшого офіцерського складу — 2 роки»;

28) у пункті 58:

абзац другий доповнити словами і цифрами «а також час призупинення військової служби, якщо судом стосовно військовослужбовця винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«час призупинення військової служби».

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати абзацами сьомим і восьмим;

29) підпункт 3 пункту 61 викласти в такій редакції:

«3) військовослужбовцям строкової військової служби, які прослужили не менше ніж шість місяців, особам рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов’язаним і жінкам, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, які мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, яка відповідає профілю службової діяльності, та атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності — для розвідувального органу»;

30) в абзаці першому пункту 62 слова «Первинне військове звання» замінити словами «Військове звання»;

31) пункти 63 і 64 викласти в такій редакції:

«63. Військове звання лейтенанта запасу присвоюється випускникам вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, які звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення цього навчального закладу на підставі підпунктів «б» і «ґ» пункту 1 та підпунктів «б» і «ґ» пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

64. Порядок атестації осіб для присвоєння військових звань молодшого лейтенанта, лейтенанта визначається наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

32) пункт 66 виключити;

33) у пункті 69 слова «дипломатичних представництв України» замінити словами «закордонних дипломатичних установ України»;

34) у пункті 70 слова «миротворчого персоналу» замінити словами «національного персоналу»;

35) у пункті 73:

в абзаці першому слово «подання» замінити словами «подання до присвоєння військового звання»;

абзац одинадцятий замінити двома абзацами такого змісту:

«Подання до присвоєння чергового військового звання надсилається до органу Держприкордонслужби, начальник якого має право присвоювати таке військове звання, не пізніше ніж за місяць до закінчення строку вислуги військовослужбовця в попередньому військовому званні.

Своєчасна підготовка та внесення подань до присвоєння чергових військових звань підпорядкованим військовослужбовцям забезпечується посадовими особами, зазначеними в абзацах другому, четвертому — дев’ятому цього пункту»;

36) абзац перший пункту 75 викласти в такій редакції:

«75. Своєчасна підготовка наказів щодо присвоєння чергових військових звань підпорядкованим військовослужбовцям забезпечується посадовими особами, зазначеними в пункті 54 цього Положення»;

37) пункт 76 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

«4) військовослужбовцям, військову службу яких призупинено»;

38) пункт 78 викласти в такій редакції:

«78. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, чергових військових звань здійснюється Головою Державної прикордонної служби України за поданням керівників зазначених органів, підприємств, установ, організацій та закладів освіти із додержанням вимог, передбачених пунктом 60 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, що заміщуються військовослужбовцями в державних органах, підприємствах, установах і організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, відповідає черговому військовому званню або є вищим»;

39) пункт 80 виключити;

40) пункт 81 викласти в такій редакції:

«81. Військовослужбовці та військовозобов’язані зараховуються на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби у військовому званні, яке вони мали до вступу до навчального закладу»;

41) абзац перший пункту 83 викласти в такій редакції:

«83. Військовослужбовці сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім тих, яким присвоєно первинні військові звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. У такому випадку військовослужбовцям присвоюються військові звання, нижчі на один ступінь за військові звання, які вони мали»;

42) доповнити Положення пунктом 831 такого змісту:

«831. Військовослужбовці сержантського і старшинського складу (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні з переведенням на нижчу посаду в дисциплінарному порядку. У такому випадку військовослужбовцям присвоюються військові звання, нижчі на один ступінь за військові звання, які вони мали, і вони призначаються на нижчі посади від тих, які займали»;

43) пункт 84 викласти в такій редакції:

«84. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання за вироком суду у зв’язку із засудженням за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину»;

44) пункт 86 викласти в такій редакції:

«86. Військовослужбовцям, пониженим у військовому званні в дисциплінарному порядку, чергове військове звання присвоюється з дотриманням порядку, визначеного цим Положенням»;

45) в абзаці першому пункту 87 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказами начальників органів Держприкордонслужби, які мають право присвоювати відповідні військові звання»;

46) у пункті 88 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

47) у підпункті 2 пункту 89:

в абзаці другому слова «капітана (капітан-лейтенанта)» замінити словами і цифрою «майора (капітана 3 рангу)»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«на посади у розвідувальному органі Адміністрації Держприкордонслужби, за якими передбачено граничне військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно, крім посад заступників керівника цього розвідувального органу, призначення на які здійснюється Президентом України або Головою Державної прикордонної служби України, — наказом керівника цього розвідувального органу».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

48) у пункті 90 слова «та є вищим за посадою від начальника органу Держприкордонслужби, яким цього військовослужбовця було призначено на посаду» замінити словами «відповідно до номенклатури посад»;

49) у пункті 93:

у підпункті 3 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

абзац третій підпункту 5 доповнити словами «чи залучені до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або забезпечують їх здійснення»;

50) пункт 94 викласти в такій редакції:

«94. Посада вважається вищою, якщо штатом за цією посадою передбачено вище граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань — більший тарифний розряд (посадовий оклад); нижчою, якщо штатом за цією посадою передбачено нижче граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань — менший тарифний розряд (посадовий оклад); рівною, якщо штатом за цією посадою передбачено рівне граничне військове звання та рівні тарифні розряди (посадові оклади)»;

51) абзац четвертий пункту 95 викласти в такій редакції:

«У разі неподання або подання недостовірних відомостей військовослужбовець не може бути призначений на відповідну посаду, а призначений на посаду підлягає звільненню з посади, якщо інше не передбачено законом»;

52) у пункті 99:

в абзаці четвертому слова «вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах вищої освіти»;

доповнити абзацом такого змісту:

«мають досвід участі в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, або забезпеченні здійснення таких заходів, а також високі досягнення в індивідуальній підготовці»;

53) у пункті 100 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

54) в абзаці третьому пункту 104 слова «попередження про неповну службову відповідність, що не відіграло своєї ролі, або пониження в посаді» замінити словами «пониження в посаді або попередження про неповну службову відповідність, протягом шести місяців після накладення якого військовослужбовець не виправив своєї поведінки і вчинив правопорушення»;

55) в абзаці першому пункту 106 слова «дітей-інвалідів» замінити словами «дітей з інвалідністю»;

56) у пункті 109 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

57) пункт 110 доповнити абзацом такого змісту:

«Для потреб Держприкордонслужби щодо комплектування окремих посад регіональних управлінь і вище на військову службу за контрактом за рішенням посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на відповідні посади, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби за станом здоров’я»;

58) пункт 112 викласти в такій редакції:

«112. Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов’язаних із викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту. Призначення на посади в порядку службового сумісництва здійснюється наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить така посада, на підставі відповідного подання.

Особи офіцерського складу, які мають наукові ступені (вчені звання) або оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень військової освіти та відповідний досвід роботи за фахом, з дозволу Голови Державної прикордонної служби України чи його заступників можуть залучатися до проведення навчальних занять із курсантами, слухачами, ліцеїстами військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти «;

59) абзац четвертий пункту 114 викласти в такій редакції:

«військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, фахову передвищу, професійну (професійно-технічну) або повну загальну середню освіту та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу»;

60) пункти 115 — 117 викласти в такій редакції:

«115. Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають досвід участі в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, та не отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби щодо доукомплектування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, за умови, що їм не будуть підпорядковані сержанти (старшини). Призначення таких військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад. У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб сержантського і старшинського складу особи рядового складу, які займають посади, що підлягають заміщенню особами сержантського і старшинського складу, призначаються на посади, рівні тим, які вони займали до призначення на посади сержантського і старшинського складу, а в разі відсутності таких — за їх згодою на інші посади.

116. Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, за умови, що їм не будуть підпорядковані особи офіцерського складу. Призначення таких військовослужбовців на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказами посадових осіб, визначених у пункті 89 цього Положення. Якщо протягом року такі особи не були направлені на курси підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з подальшим прийняттям їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу, приймається рішення про звільнення їх із займаних посад і призначення на посади, рівні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких — за їх згодою на інші посади сержантського і старшинського складу.

Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід і не мають вищої освіти, з урахуванням потреби щодо доукомплектування Держприкордонслужби під час дії особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, за умови, що їм не будуть підпорядковані особи офіцерського складу. Призначення таких військовослужбовців на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказами посадових осіб, визначених у пункті 89 цього Положення.

117. Курсанти і слухачі, які до вступу у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти мали військові звання сержантського і старшинського складу, можуть призначатися на посади перемінного складу вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, за якими передбачені військові звання сержантського і старшинського складу»;

61) у пункті 119 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти», а слова «Адміністрації Держприкордонслужби» —словами «Голови Державної прикордонної служби України»;

62) в абзаці першому пункту 122 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, яким присвоєно первинне» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, яким вперше присвоєно»;

63) пункт 126 викласти в такій редакції:

«126. Плановій заміні на посадах підлягають військовослужбовці, які проходять військову службу на території України у місцевостях, на посадах, в підрозділах з установленим строком військової служби, а також військовослужбовці, направлені за кордон.

Перелік місцевостей з установленим строком військової служби визначається Кабінетом Міністрів України, а строк військової служби встановлюється відповідно до законодавства.

Планова заміна на посадах військовослужбовців, які проходять військову службу в місцевостях, на посадах, в підрозділах з установленим строком військової служби, проводиться не пізніше закінчення відповідного строку.

Повторне призначення військовослужбовців у місцевості, на посади, в підрозділи з установленим строком військової служби без їх згоди не допускається раніше ніж через п’ять років.

Військовослужбовець, який проходить військову службу в місцевості, на посаді, в підрозділі з установленим строком військової служби, у разі службової необхідності та за його згоди може бути залишений для дальшого проходження військової служби в (на) цій місцевості, посаді, підрозділі за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

Перелік посад і підрозділів з установленим строком військової служби, а також порядок заміни військовослужбовців на таких посадах визначається наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

64) пункт 127 викласти в такій редакції:

«127. Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальників, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого проходження такими військовослужбовцями військової служби допускається у разі:

1) розформування (реформування) органу Держприкордонслужби чи його підрозділу, скорочення штатних посад або організаційно-штатних змін, якщо до закінчення встановленого строку проведення зазначених заходів не вирішено питання щодо подальшого проходження служби військовослужбовцями, які вивільняються, — до двох місяців;

2) коли начальник органу Держприкордонслужби вищого рівня здійснює переміщення військовослужбовця, призначення якого на посаду належить до повноважень начальника органу Держприкордонслужби нижчого рівня, а також у разі переміщення військовослужбовця на посаду до розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, — до двох місяців;

3) пониження в посаді у порядку дисциплінарного стягнення або на підставі результатів атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду, — до двох місяців;

4) повернення до органів Держприкордонслужби військовослужбовця, прикомандированого до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, — до двох місяців;

5) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження — до закінчення строку застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

6) якщо військовослужбовця відсторонено від виконання службових повноважень у зв’язку зі складенням стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, — до закінчення розгляду справи судом;

7) якщо стосовно військовослужбовця застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, — до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбуття кримінального покарання;

8) коли більше десяти днів відсутні відомості про місцезнаходження військовослужбовця, — до повернення військовослужбовця до органу Держприкордонслужби (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ним військової служби) або до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

9) якщо військовослужбовець перебуває на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи перебуває у полоні як заручник або інтернована особа, — до його повернення;

10) скорочення посади, яку займає військовослужбовець, що перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною, в разі неможливості перевести такого військовослужбовця на вакантну посаду, — до виходу з такої відпустки;

11) закінчення військовослужбовцем вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, вищого військового навчального закладу іншого військового формування або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти в разі відсутності вакантних посад — до двох місяців;

12) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби — на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби, але не більше одного місяця;

13) позбавлення військовослужбовця допуску до державної таємниці — на період вирішення питання щодо дальшого проходження ним військової служби, але не більше двох місяців;

14) направлення військовослужбовця для проходження військової служби (навчання) за кордоном з виключенням зі списків особового складу органу Держприкордонслужби — до повернення з відрядження та призначення на посаду;

15) навчання військовослужбовця за денною формою у вищому військовому навчальному закладі іншого військового формування до закінчення навчального закладу;

16) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу — на період вирішення питання щодо дальшого проходження ними військової служби, але не більше двох місяців;

17) призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складу — до призначення на посади;

18) звільнення військовослужбовця з посади, віднесеної до номенклатури призначення Президента України, — на період вирішення питання щодо подальшого проходження ним військової служби, але не більше двох місяців.

Час перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні, в санаторіях, центрах оздоровлення та відпочинку, куди він направлений після стаціонарного лікування згідно з висновком військово-лікарської комісії, в основній та додатковій відпустках, відпустці для лікування у зв’язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії не зараховується до строку його перебування у розпорядженні відповідного начальника. До цього строку також не зараховується період тимчасового виконання військовослужбовцем обов’язків на посаді.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами начальників, які мають право призначення на ці посади згідно з номенклатурою посад, та вищими начальниками.

Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження начальників органів Держприкордонслужби відповідно до підпунктів 1 — 6, підпункту 7 (щодо військовослужбовців, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час), підпунктів 11, 12, 13 і 16, 17, 18 цього пункту, виконують обов’язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, в розпорядженні якої вони перебувають. Начальники зобов’язані організовувати службову діяльність військовослужбовців, зарахованих у їх розпорядження, та здійснювати контроль за виконанням покладених на них завдань.

Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким, що перебуває у розпорядженні відповідного начальника органу Держприкордонслужби, у списках якого він перебуває, з дня, що настає за днем здавання посади, але не раніше дня звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов’язків за новою військовою посадою, на яку його призначено.

Військовослужбовець, якого Указом Президента України звільнено з посади, вважається таким, що перебуває в розпорядженні Голови Державної прикордонної служби України, без видання відповідного наказу по особовому складу. Надалі зазначений військовослужбовець може бути призначений на іншу посаду, зарахований наказом Голови Державної прикордонної служби України в розпорядження начальника, який має право призначати на посади, або звільнений з військової служби в установленому порядку.

За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження начальників органів Держприкордонслужби відповідно до підпунктів 1 — 3, 8, 9, 12, 16, 18 цього пункту, зберігається право на забезпечення всіма видами матеріального та грошового забезпечення за останньою посадою, яку вони займали. Порядок грошового забезпечення військовослужбовців, які зараховані у розпорядження з інших підстав, визначається законодавством, що регулює питання грошового забезпечення військовослужбовців»;

65) у пункті 132:

в абзаці десятому слова «молодших офіцерів» замінити словами «осіб молодшого офіцерського складу»;

в абзаці одинадцятому слова «старших офіцерів» замінити словами «осіб старшого офіцерського складу»;

в абзаці дванадцятому слова «офіцерів, які мають військові звання вищого офіцерського складу» замінити словами «осіб вищого офіцерського складу»;

66) в абзаці першому пункту 133 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

67) пункт 134 викласти в такій редакції:

«134. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків видається письмовий наказ»;

68) пункт 136 викласти в такій редакції:

«136. Військовослужбовці, відсторонені від посад або виконання службових повноважень чи усунені від виконання службових обов’язків, зараховуються в розпорядження відповідної посадової особи з дня, що настає за днем відсторонення (усунення), і продовжують проходити військову службу, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають (якщо до них не застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, крім випадків застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, або тримання під вартою)»;

69) пункти 137 і 138 викласти в такій редакції:

«137. Військовослужбовці, які мають необхідну професійну і психологічну підготовку, можуть проходити військову службу за кордоном у складі національного персоналу, з метою охорони закордонних дипломатичних установ України, а також навчання.

138. Відбір та направлення військовослужбовців для проходження військової служби за кордоном у складі національного персоналу, з метою охорони закордонних дипломатичних установ України здійснюється на добровільній основі в порядку, що визначається наказами Міністерства внутрішніх справ України, з резерву кандидатів для направлення за кордон у складі національного персоналу, з метою охорони закордонних дипломатичних установ України (далі — резерв кандидатів для направлення за кордон).

Порядок формування резерву кандидатів для направлення за кордон та вимоги до кандидатів визначаються наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

70) у пункті 139 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

71) у пункті 140 слова «миротворчого персоналу» замінити словами «національного персоналу», а слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» — словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

72) у пунктах 141 — 144 та 147 слова «миротворчого персоналу» замінити словами «національного персоналу»;

73) у пункті 145 слова «миротворчого персоналу чи з метою охорони дипломатичних представництв України» замінити словами «національного персоналу, з метою охорони закордонних дипломатичних установ України»;

74) у пункті 148 слова «дипломатичних представництв України» замінити словами «закордонних дипломатичних установ України»;

 

75) у пункті 150:

абзац перший після слова «арешт» доповнити словами «громадські роботи»;

в абзаці другому слово та цифру «підпунктом 6» замінити словом та цифрою «підпунктом 7»;

76) у пункті 153:

після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«виконання обов’язків військової служби у складі органів Держприкордонслужби, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, забезпечення їх здійснення;

лікування, реабілітації або проходження медичного огляду військово-лікарською, лікарсько-льотною комісією».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — дев’ятнадцятим;

в абзаці вісімнадцятому слова «дитину-інваліда» замінити словами «дитину з інвалідністю»;

77) в абзаці третьому пункту 154 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

78) у пункті 155 слова «військового комісара» замінити словами «керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

79) пункти 160 та 161 викласти в такій редакції:

«160. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади в державних органах, підприємствах, установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти відповідно до Переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, який затверджується Президентом України.

У разі потреби у військовослужбовцях для заміщення вакантних посад у державних органах, підприємствах, установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби письмовий запит з інформацією про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

Рішення про відрядження військовослужбовця приймається Головою Державної прикордонної служби України та оформлюється його наказом на підставі запиту керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти та рапорту військовослужбовця.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади та переміщення по службі керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти письмово повідомляють Адміністрацію Держприкордонслужби.

161. Звільнення з посад відряджених військовослужбовців здійснюється за рішенням керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби з подальшим направленням їх у розпорядження Голови Державної прикордонної служби України в разі:

виконання визначеного обсягу робіт оборонного характеру;

звернення військовослужбовця;

невиконання військовослужбовцем обов’язків за посадою в державному органі, підприємстві, установі, організації, державному чи комунальному закладі освіти.

У разі потреби Голова Державної прикордонної служби України має право у будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти відряджених військовослужбовців, повідомивши за місяць про таке відкликання керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти.

Звільнені з посад у державному органі, підприємстві, установі, організації, державному чи комунальному закладі освіти військовослужбовці направляються в місячний строк у розпорядження Голови Державної прикордонної служби України з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади. До зазначеного місячного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Після повернення в розпорядження Голови Державної прикордонної служби України військовослужбовець призначається на посаду з урахуванням рівня його професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом підготовки чи основною або спорідненою спеціальністю та стану здоров’я, але не нижчу за ту, з якої він відряджався»;

80) у пунктах 162 та 164 слова «державних органів, установ і організацій» замінити словами «державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти»;

81) пункт 165 викласти в такій редакції:

«165. Нагородження військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, державними нагородами та відзнаками Держприкордонслужби здійснюється на загальних підставах за поданням керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти, до яких вони відряджені, а за потреби — за спільним поданням керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти та Голови Державної прикордонної служби України»;

82) у пункті 167:

в абзацах третьому і четвертому слова «проходять службу за контрактом та» виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«військовослужбовців Держприкордонслужби перед направленням для проходження військової служби в органах та підрозділах, які виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, забезпеченні їх здійснення, — на курсах підготовки»;

83) у пункті 168 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

84) в абзаці четвертому пункту 173 слова «частиною шостою» замінити словами «частиною п’ятою»;

85) пункт 177 викласти в такій редакції:

«177. Військовослужбовці Держприкордонслужби, які мають військові звання старшого та вищого сержантського і старшинського складу, за їх бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу за умови їх відповідності вимогам законодавства щодо прийняття на військову службу осіб офіцерського складу після проходження ними у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України, навчання на курсах підготовки осіб офіцерського складу. За рішенням Адміністрації Держприкордонслужби курси підготовки осіб офіцерського складу можуть організовуватися у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби»;

86) у пункті 181 слова «військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти»;

87) у пункті 182 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти», а слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» — словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

88) у пункті 185 слова «напрямами підготовки або за спеціальностями, перелік яких визначається Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «будь-якими напрямами підготовки або за спеціальностями»;

89) у пункті 186 слова «базову вищу освіту» замінити словами «вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра»;

90) у пункті 194:

в абзаці першому слова «частиною шостою» замінити словами «частиною п’ятою»;

в абзаці другому слова «військових комісаріатів» замінити словами «територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки»;

в абзаці третьому слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

91) у пункті 196 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» та «військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу» замінити відповідно словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти» та «військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти»;

92) у пункті 197:

абзац перший викласти в такій редакції:

«197. Переведення курсантів (слухачів) з вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти або переведення з вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби здійснюється за погодженням між Головою Державної прикордонної служби України та керівником іншого військового формування за згодою курсантів (слухачів) та оформлюється наказами Голови Державної прикордонної служби України»;

в абзаці третьому слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

93) назву підрозділу «Здобуття військовослужбовцями освіти у вищих навчальних закладах без відриву від військової служби» розділу VI викласти в такій редакції:

«Здобуття військовослужбовцями освіти у закладах вищої освіти без відриву від військової служби»;

94) пункт 198 викласти в такій редакції:

«198. Особи рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від військової служби з метою здобуття вищої освіти за напрямом підготовки або спеціальністю, спорідненими з їх військовою спеціальністю, а ті з них, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, — також за напрямом підготовки або спеціальністю, що не є спорідненими з їх військовою спеціальністю.

Особи офіцерського складу після здобуття вищої освіти за державним замовленням у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби, вищих військових навчальних закладах інших військових формувань чи військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти можуть навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від військової служби після проходження ними строку військової служби, який дорівнює часу їх навчання для здобуття попередньої вищої освіти»;

95) в абзаці першому пункту 199 слова «вищого навчального закладу» замінити словами «закладу вищої освіти»;

96) у пункті 202 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

97) пункт 203 викласти в такій редакції:

«203. Військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

У мирний час військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються:

1) щорічні відпустки:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов’язане з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;

інші додаткові відпустки, передбачені законом;

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;

3) творчі відпустки;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;

додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;

5) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин»;

98) у пункті 206:

в абзаці першому слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

в абзаці другому слова «вищого навчального закладу» замінити словами «вищого військового навчального закладу»;

в абзаці третьому слова «вищих навчальних закладів інших військових формувань» замінити словами «вищих військових навчальних закладів інших військових формувань, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

в абзаці четвертому слова «вищому навчальному закладі» замінити словами «вищому військовому навчальному закладі»;

в абзаці п’ятому слова «військових навчальних закладах» замінити словами «вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

99) в абзаці першому пункту 209 слова «чотирьох місяців» замінити словами «чотирьох місяців підряд»;

100) пункт 210 доповнити абзацом такого змісту:

«Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії військовослужбовцям, відрядженим до інших органів Держприкордонслужби, можуть надаватися начальниками органів Держприкордонслужби за місцем такого відрядження. Посадова особа, яка надала таку відпустку, письмово інформує про це начальника органу Держприкордонслужби, який направив військовослужбовця у відрядження»;

101) в абзаці другому пункту 213 слова і цифри «ніж 24 календарні дні» замінити цифрами і словами «15 календарних днів»;

 

102) пункт 215 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем проходження військової служби»;

103) абзац перший пункту 219 викласти в такій редакції:

«219. Порядок розрахунку часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, затверджується наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

104) пункти 222 і 223 викласти в такій редакції:

«222. Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов’язані стати на облік, а в разі вибуття — знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

У разі втрати відпускного квитка в дорозі або місці проведення відпустки військовослужбовець повинен доповісти про це своєму безпосередньому начальникові та керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки.

223. Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї, на фактичний строк затримки, що підтверджується відповідними документами.

Право продовження військовослужбовцеві відпустки належить начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки»;

105) у пунктах 224 та 226 слова «у зв’язку із скороченням штатів» замінити словами «у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів»;

106) пункти 228 і 230 викласти в такій редакції:

«228. У разі звільнення військовослужбовця, який не використав щорічну основну відпустку, зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади, у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», у зв’язку з припиненням громадянства України, у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави) за його бажанням надається невикористана відпустка з подальшим звільненням зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби в такому випадку є останній день відпустки»;

«230. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише в разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

В інших випадках відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток здійснюється за рішеннями Голови Державної прикордонної служби України та керівника розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби або їх заступників.

Виконання рішення про відкликання з відпустки здійснюється посадовою особою, яка направила військовослужбовця в щорічну основну відпустку, з виданням відповідного наказу. Посадова особа, яка видала наказ про відкликання із щорічної основної відпустки, повідомляє військовослужбовцеві про прийняте рішення не пізніше ніж за п’ять календарних днів до такого відкликання, якщо її тривалість не менше п’яти днів. У день прибуття військовослужбовця до місця проходження військової служби посадова особа, яка видала наказ про відкликання із відпустки, ознайомлює військовослужбовця з цим наказом.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, у поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 і більше календарних днів, військовослужбовцеві оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано»;

107) у пункті 232 слова «в мирний час» виключити, а цифри «25» замінити цифрами «27»;

108) пункт 233 викласти в такій редакції:

«233. У випадках, передбачених частиною шостою статті 23 та частиною одинадцятою статті 25 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», строкову військову службу проходять військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби та громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, в разі розірвання контракту про проходження військової служби, а також військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти в разі розірвання контракту про навчання. При цьому у строк строкової військової служби зазначеним військовослужбовцям зараховується тривалість:

строкової військової служби до вступу на військову службу за контрактом та/або до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

військової служби за контрактом;

військової служби під час навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти із розрахунку два місяці служби (навчання) за контрактом — за один місяць строкової військової служби.

Звільнення в запас військовослужбовців, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться відразу після вислуги ними встановлених строків строкової військової служби, передбачених частиною першою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Про відрахування та звільнення з військової служби за контрактом військовослужбовця чоловічої статі, який не вислужив строк військової служби, рівнозначний визначеному законом строку строкової військової служби, інформується керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання військовослужбовця»;

109) у пункті 234 слова «наказом обласного військового комісара» замінити словами «керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя»;

110) пункт 236 викласти в такій редакції:

«236. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються військові звання:

1) старший солдат (старший матрос) — солдатам (матросам), які призначені на посади, за якими штатами передбачено військове звання старшого солдата (старшого матроса);

2) молодший сержант (старшина 2 статті) — військовослужбовцям рядового складу, які пройшли навчання за програмами підготовки сержантського і старшинського складу в навчальних центрах, склали встановлені іспити і призначені на посади сержантського і старшинського складу;

3) сержант (старшина 1 статті) — молодшим сержантам (старшинам 2 статті), які призначені на посади, за якими штатами передбачено військове звання не нижче ніж сержант (старшина 1 статті), і які вислужили строк вислуги у військовому званні»;

111) пункт 238 викласти в такій редакції:

«238. Військовослужбовців строкової військової служби, які мають військові звання від старшого солдата (старшого матроса) до сержанта (старшини 1 статті) включно, стосовно яких за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів набрав законної сили обвинувальний вирок суду, яким призначено основне покарання, не пов’язане із позбавленням волі, та додаткове покарання у виді позбавлення військового звання, продовжують проходити військову службу у військовому званні солдата (матроса)»;

112) у пункті 239:

в абзаці першому слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

в абзаці шостому слова «професійно-технічних навчальних закладах» замінити словами «закладах професійної (професійно-технічної) освіти»;

113) в абзаці третьому пункту 241 слова «військовим комісаріатом» замінити словами «територіальним центром комплектування та соціальної підтримки», а слова «обласним військовим комісаром» — словами «керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя»;

114) підпункт 1 пункту 242 викласти в такій редакції:

«1) основна відпустка»;

115) у пункті 243 слова «в Морській охороні» виключити;

116) абзац четвертий пункту 244 виключити;

117) пункт 245 викласти в такій редакції:

«245. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової військової служби надається за високі показники в бойовій (оперативній) підготовці, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки один раз за весь період служби тривалістю до п’яти діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.

Така відпустка надається, як правило, разом з основною відпусткою військовослужбовця, а в разі використання основної відпустки додаткова відпустка надається протягом місяця з дня оголошення заохочення»;

118) в абзаці першому пункту 246 слова «військовому комісаріаті» замінити словами «територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки»;

119) в абзаці другому пункту 247 друге речення виключити;

120) абзац третій пункту 248 виключити;

121) у пункті 250:

в абзаці першому слова «у військовому комісаріаті» замінити словами «у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки»;

в абзаці третьому слова «пункту «а» частини третьої» замінити словами «пункту «б» частини другої»;

122) у пункті 251 слова «пункту «б» частини третьої» замінити словами «пункту «в» частини другої», а слова «обласним військовим комісаром» — словами «керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя»;

123) абзац перший пункту 252 викласти в такій редакції:

«252. Начальники органів Держприкордонслужби зобов’язані протягом 5 днів з дня надходження від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, надіслати акт разом із своїм висновком за підпорядкованістю до вищого органу Держприкордонслужби для прийняття рішення, а в разі відсутності підстав для звільнення зі строкової військової служби у визначені законодавством строки — надати відповідь територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя та заявнику з повідомленням причин відмови у звільненні»;

124) в абзаці другому пункту 253 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

125) пункт 254 викласти в такій редакції:

«254. На військову службу за призовом осіб офіцерського складу в разі потреби за наказом Міністра оборони України призиваються офіцери запасу на строк, у чисельності і за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Міністром оборони України.

Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день їх відправлення до органу Держприкордонслужби з територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

126) в абзаці другому пункту 257 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

127) пункт 258 викласти в такій редакції:

«258. Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається:

1) начальниками органів Держприкордонслужби, які мають право видання наказів по особовому складу, — щодо всіх військовослужбовців у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно, які проходять військову службу в цих органах Держприкордонслужби;

2) начальниками регіональних управлінь, ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби — щодо всіх військовослужбовців у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно, які проходять службу у структурних підрозділах регіонального управління та підпорядкованих йому органах, вищому військовому навчальному закладі відповідно;

3) керівником розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби — щодо всіх військовослужбовців у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно, які проходять службу у цьому розвідувальному органі;

4) Головою Державної прикордонної служби України — щодо осіб, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, а також усіх військовослужбовців у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) включно та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти»;

128) у пункті 264 слова «пунктом «в» частини шостої та пунктом «в» частини сьомої» замінити словами і цифрами «підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 та підпунктом «а» пункту 3 частини п’ятої, підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «б» пункту 2 та підпунктом «а» пункту 3 частини шостої»;

129) пункти 267, 268 та 269 викласти в такій редакції:

«267. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», з ініціативи:

1) командування органу Держприкордонслужби — за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «з», «и», «і», «ї», «й», «л», «м» та «н» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «і», «ї» та «л» пункту 2, пунктом 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

2) військовослужбовця — за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «ж», «к» та «л» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «й», «к» пункту 2, підпунктами «а» та «б» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

268. Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною шостою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», з ініціативи:

1) командування органу Держприкордонслужби — за наявності підстав, передбачених підпунктами «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и» «і» та «ї» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «д», «є», «ж», «з» та «и» пункту 2, пунктом 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

2) особи офіцерського складу — за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «ґ» та «і» пункту 1, підпунктами «а», «б», та «г» пункту 2, підпунктами «а» та «б» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

269. Контракт про навчання може бути припинено (розірвано) достроково, а курсанта, який вислужив установлені строки строкової служби, звільнено з військової служби з ініціативи:

а) ректора вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби — за наявності підстав, передбачених підпунктами «б», «д», «е», «з», «и», «і», «й» «л», «м» та «н» пункту 1, підпунктами «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «і», «ї» та «л» пункту 2, підпунктами «б» та «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

б) курсанта — за наявності підстав, передбачених підпунктами «б», «ґ», «ж» та «л» пункту 1, підпунктами «б», «ґ» пункту 2, підпунктом «б» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

130) у пункті 270:

в абзаці першому слова «пунктами «а», «г» та «ґ» частини другої, частинами третьою, шостою — восьмою» замінити словами «частинами другою — шостою»;

в абзаці другому слова «капітана (капітан-лейтенанта)» замінити словами і цифрою «майора (капітана 3 рангу)»;

в абзаці третьому слово «осіб» замінити словом «військовослужбовців», а слова «вищому навчальному закладі» — словами «вищому військовому навчальному закладі»;

в абзаці четвертому слово «осіб» замінити словом «військовослужбовців», а слова «генерал-полковника (адмірала)» — словами «генерал-лейтенанта (віце-адмірала)»;

в абзаці п’ятому слова «генерала армії України» замінити словами «генерала (адмірала)»;

131) пункт 272 викласти в такій редакції:

«272. Військовослужбовці звільняються з військової служби за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі, встановленого частиною першою статті 22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Військовослужбовці, які набули право на пенсію за вислугою років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі яких залишилося п’ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених підпунктом «в» пункту 1 частини п’ятої, підпунктом «в» пункту 1 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

132) у пункті 275:

абзаци четвертий — шостий замінити чотирма абзацами такого змісту:

«начальників органів Держприкордонслужби, які мають право видання наказів по особовому складу, — щодо всіх військовослужбовців у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно, які проходять військову службу в цих органах Держприкордонслужби;

начальників регіональних управлінь, ректора вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби — щодо всіх військовослужбовців у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно, які проходять службу у структурних підрозділах регіонального управління та підпорядкованих йому органах, вищому військовому навчальному закладі відповідно;

керівника розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби — щодо всіх військовослужбовців у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно, які проходять службу у цьому розвідувальному органі;

Голови Державної прикордонної служби України — щодо всіх військовослужбовців у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) включно та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, за зверненням керівників відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — дев’ятнадцятим;

в абзаці восьмому слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

в абзаці десятому слова «надсилаються до органу Держприкордонслужби, начальник якого уповноважений згідно з цим пунктом приймати рішення щодо залишення військовослужбовця на службі» замінити словами «подаються начальнику органу Держприкордонслужби (надсилаються до органу Держприкордонслужби, начальник якого уповноважений згідно з цим пунктом приймати рішення щодо залишення військовослужбовця на службі)»;

в абзаці тринадцятому слова «начальника органу Держприкордонслужби» замінити словами «безпосереднього начальника»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«Прийняття рішення та видання наказу про залишення військовослужбовця на військовій службі здійснюється протягом одного місяця з дня подання документів начальнику органу Держприкордонслужби (надходження документів до відповідного органу Держприкордонслужби), про що невідкладно повідомляється безпосередньому начальникові військовослужбовця або начальникові органу Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходить військову службу»;

абзац сімнадцятий після слів «з дня отримання органом Держприкордонслужби» доповнити словами «(прийняття рішення начальником органу Держприкордонслужби)»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«У такому самому порядку визначається порядок продовження військової служби (дії контракту) військовослужбовцям військової служби за контрактом, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених наказом Міністерства внутрішніх справ України).

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

133) абзац третій пункту 277 виключити;

134) у пункті 280:

абзац другий викласти в такій редакції:

«1) у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення — звільнення з військової служби через службову невідповідність (крім осіб, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, а також військовозобов’язаних під час проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів і резервістів під час проходження підготовки та зборів)»;

абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:

«3) якщо протягом шести місяців після накладення дисциплінарного стягнення — попередження про неповну службову відповідність військовослужбовець не виправив своєї поведінки та вчинив правопорушення і начальником органу Держприкордонслужби прийнято рішення про звільнення такої особи з військової служби.

Наказ про звільнення військовослужбовця видається протягом місяця після закінчення шестимісячного строку з дня накладення на військовослужбовця зазначеного дисциплінарного стягнення»;

абзац одинадцятий виключити;

135) пункт 281 викласти в такій редакції:

«281. Підставою для оформлення документів, необхідних для видання начальником органу Держприкордонслужби наказу по особовому складу про звільнення військовослужбовця з військової служби у зв’язку з позбавленням військового звання, є набрання стосовно військовослужбовця законної сили обвинувальним вироком суду, яким його засуджено за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину та призначено додаткове покарання у виді позбавлення військового звання.

У разі надходження до органу Держприкордонслужби обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким військовослужбовцю призначено покарання у виді позбавлення військового звання, такому військовослужбовцеві наказом начальника органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу, присвоюється в установленому порядку військове звання солдата (матроса) і він без призначення на посаду, яка підлягає заміщенню особами рядового складу, звільняється з військової служби та виключається із списків особового складу органу Держприкордонслужби після здавання займаної посади»;

136) пункт 282 виключити;

137) у пункті 286:

в абзаці першому слова «позбавлення військового звання» виключити;

абзац другий виключити;

138) доповнити Положення пунктами 2871 — 2876 такого змісту:

«2871. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та виключаються із списків особового складу органу Держприкордонслужби у триденний строк з дня отримання органом Держприкордонслужби відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

2872. У зв’язку з неможливістю призначення військовослужбовців на інші посади в разі прямого підпорядкування їх близьким особам начальники органів Держприкордонслужби згідно з наданими повноваженнями зобов’язані в місячний строк з моменту виникнення обставин звільнити таких військовослужбовців з військової служби та виключити із списків особового складу органу Держприкордонслужби.

2873. Начальник органу Держприкордонслужби на підставі висновку про результати проведення стосовно військовослужбовця перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», яким встановлено недостовірність відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 цього Закону, зобов’язаний не пізніше ніж на третій день з дня отримання такого висновку звільнити військовослужбовця з військової служби та виключити його зі списків особового складу або в такий же строк надіслати подання про звільнення військовослужбовця начальнику органу Держприкордонслужби, до повноважень якого належить звільнення з військової служби такого військовослужбовця.

2874. У разі припинення військовослужбовцем громадянства України начальники органів Держприкордонслужби звільняють таких військовослужбовців із військової служби та виключають їх із списків особового складу органу Держприкордонслужби.

2875. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, здійснюється не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення, а тих, які на час набуття права на звільнення із служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, — протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань.

У такі самі строки здійснюється звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

2876. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та кадрову військову службу, звільняються з військової служби у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави»;

139) в абзаці третьому пункту 288 слова «Адміністрацією Держприкордонслужби» замінити словами «наказом Міністерства внутрішніх справ України»;

140) пункт 290 викласти в такій редакції:

«290. Перед вирішенням питання про звільнення з військової служби військовослужбовці направляються для встановлення придатності до військової служби за станом здоров’я на медичний оглядвійськово-лікарською комісією, висновки якої враховуються для визначення підстав щодо звільнення.

На медичний огляд військово-лікарською комісією не направляються військовослужбовці, яких звільняють з військової служби:

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

через службову невідповідність;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

у зв’язку з припиненням громадянства України;

у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

На медичний огляд військово-лікарською комісією також не направляються військовослужбовці, які звільняються з військової служби, у разі, коли вони письмово відмовилися від проходження медичного огляду»;

141) пункт 291 викласти в такій редакції:

«291. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених пунктами «а», «б» та «в» частини другої, пунктами «а», «б», «в», «д» та «е» частини третьої, підпунктами «а», «б», «в» та «г» пункту 1, підпунктами «а» та «б» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «ж» «к» та «л» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «й» та «к» пункту 2, підпунктами «а» та «б» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «а», «б», «в», «ґ» та «і» пункту 1, підпунктами «а», «б» та «г» пункту 2, підпунктами «а» та «б» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них»;

142) в абзаці другому пункту 292 слова «районного (міського) військового комісаріату» замінити словами «районного (об’єднаного районного), міського (районного у місті, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

143) у пункті 298 слова «акта прокурорського реагування» виключити;

144) у пункті 300 слова «державних органів, установ і організацій» замінити словами «державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти»;

145) у пункті 301:

в абзаці першому слова і цифру «пунктом 2 частини третьої, частинами шостою — восьмою» замінити словами «частинами другою — шостою»;

в абзаці другому слова «пунктами «е» та «и» частини шостої, пунктом «е» частини сьомої» замінити словами і цифрами «підпунктом «ґ» пункту 1 частини четвертої, підпунктами «д» та «з» пункту 1, підпунктами «д» та «ж» пункту 2 частини п’ятої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2 частини шостої»;

146) в абзаці першому пункту 304 слова «військових комісаріатах» замінити словами «територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки»;

147) розділ XIV викласти в такій редакції:

«XIV. Проходження військової служби та деякі питання виконання військового обов’язку в особливий період

305. В особливий період військовослужбовці проходять військову службу в порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок проходження військової служби в особливий період.

306. Доукомплектування особовим складом Держприкордонслужби в особливий період здійснюється шляхом прийому громадян на військову службу за контрактом, а також призову резервістів та військовозобов’язаних, які не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

Призов резервістів та військовозобов`язаних на військову службу здійснюється у терміни, визначені мобілізаційними планами Державної прикордонної служби України, та в порядку, визначеному законами України «Про військовий обов`язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

307. З моменту оголошення мобілізації — протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану — до оголошення демобілізації:

1) військовослужбовці Держприкордонслужби звільненню не підлягають, крім випадків, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а строк військової служби (дія контракту) продовжуються на строки, визначені статтею 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення військовослужбовців у відставку у зв’язку із визнанням їх за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, та наказів про звільнення військовослужбовців в запас на підставах, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

2) за рішенням начальників органів Держприкордонслужби військовослужбовці, які перебувають у відпустках (за винятком відпусток для лікування у зв’язку з хворобою, з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — на підставі медичного висновку), можуть бути відкликані із цих відпусток та за викликом зобов’язані негайно повернутися до місця служби;

3) військовослужбовці, які перебувають у відрядженні (крім військовослужбовців, зазначених у пункті дев’ятому цього Положення), зобов’язані за погодженням із посадовими особами, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять військову службу;

4) заміна військовослужбовців, які проходять військову службу в місцевостях, на посадах, в підрозділах з установленим строком військової служби, припиняється;

5) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади згідно з відповідними планами, а також резервісти та військовозобов’язані, призвані на військову службу із запасу до органів Держприкордонслужби, приступають до виконання обов’язків за посадами з моменту призначення на відповідні посади;

6) резервісти і військовозобов’язані, які проходять збори, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження начальників відповідних органів Держприкордонслужби. Резервісти, які проходять службу у військовому резерві за контрактом і не виконують обов’язки служби у військовому резерві, повинні прибути до органу Держприкордонслужби, в якому вони проходять службу у військовому резерві, за викликом начальника цього органу.

Якщо органи Держприкордонслужби, в яких проходять службу військовослужбовці, змінили місце дислокації, військовослужбовці, які перебували за межами їх дислокації, зобов’язані прибути до найближчого органу Держприкордонслужби або територіального центру комплектування та соціальної підтримки і діяти згідно із наказом (розпорядженням) відповідного начальника органу Держприкордонслужби чи керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

308. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, розміщуються в казармах (спальних приміщеннях), які розташовані на території органу Держприкордонслужби чи його підрозділу, в порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, або з дозволу начальника органу Держприкордонслужби — у жилих приміщеннях за межами цього органу чи підрозділу.

309. Атестація військовослужбовців в особливий період не проводиться. Для призначення військовослужбовців на вищі посади, нагородження чи присвоєння їм чергових військових звань складаються службові характеристики, що додаються до відповідного подання.

310. В особливий період просування військовослужбовців по службі може здійснюватися без дотримання вимог пунктів 97 та 98 цього Положення.

Призначення військовослужбовців на вищі, рівні та нижчі (не більше ніж на один ступінь) посади у воєнний час здійснюється без згоди цих військовослужбовців.

311. Присвоєння військових звань (у тому числі в порядку переатестації) під час дії особливого періоду здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

312. Порядок надання відпусток військовослужбовцям в особливий період визначається Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

313. Лікування військовослужбовців у воєнний час у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання повинно бути закінчено у закладі охорони здоров’я. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії військовослужбовцю може бути надано начальником органу Держприкордонслужби, а в разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби — начальником військово-медичного закладу охорони здоров’я, відпустку для лікування у зв’язку з хворобою тривалістю до 30 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв’язку із хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показаннями — продовжено ще раз. Відпустка для лікування у зв’язку із хворобою не повинна перевищувати чотирьох місяців. Після закінчення відпустки для лікування у зв’язку із хворобою військово-лікарська комісія надає висновок про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби.

314. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї із зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров’я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців — звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення про те, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку»;

148) у додатку 1 до Положення:

у пункті 1:

в абзаці третьому слова «Кодексу професійної етики військовослужбовця Державної прикордонної служби України» замінити словами «Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами»;

в абзаці шостому слова «злочинів та адміністративних правопорушень» замінити словами «кримінальних та адміністративних правопорушень»;

абзац восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції:

«подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку та на умовах, встановлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про військовий обов’язок і військову службу;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що стала відомою у зв’язку з виконанням службових обов’язків»;

в абзаці шістнадцятому слова «за два місяці» замінити словами «за три місяці»;

абзац одинадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

«виплату грошового забезпечення з урахуванням передбачених законодавством надбавок, доплат, винагород та премій»;

149) у додатку 2 до Положення:

у пункті 1:

в абзаці четвертому слова «Кодексу професійної етики військовослужбовця Державної прикордонної служби України» замінити словами «Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами»;

в абзаці п’ятому слова «злочинів та адміністративних правопорушень» замінити словами «кримінальних та адміністративних правопорушень»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що стала відомою у зв’язку з виконанням службових обов’язків»;

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«необхідні для навчання умови, а також фінансове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства»;

150) у назві та тексті додатку 3 до Положення слова «миротворчого персоналу» замінити словами «національного персоналу».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

27 вересня 2021 року