Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №809/2022

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити премії Президента України для молодих вчених 2022 року:

– за роботу "Екстремальні проблеми і алгебраїчно-аналітичні методи комплексного та гіперкомплексного аналізу":

ДЕНЕЗІ Ірині Вікторівні – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України

ШПАКІВСЬКОМУ Віталію Станіславовичу – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України

ЗАБОЛОТНОМУ Ярославу Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України

КЛІЩУКУ Богдану Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України;

– за роботу "Магнон-магнонні та магнон-фононні процеси в елементах магнітоелектроніки та магнітокалорики":

ВЕРБІ Роману Володимировичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

КОСОГОР Анні Олексіївні – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов'язків завідувача лабораторії Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

СЛОБОДЯНЮКУ Денису Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України;

– за роботу "Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу":

БЄЛОКОНЮ Юрію Олександровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Запорізького національного університету

КУЛИНИЧ Вікторії Дмитрівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

СЕРЕДІ Дмитру Борисовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Дніпровського державного технічного університету;

– за роботу "Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту":

ШИХНЕНКУ Максиму Олеговичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України

РИЖКОВУ Олександру Михайловичу – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України

НОЖЕНКО Вікторії Юріївні – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

СЬОМЦІ Олександру Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

– за роботу "Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів":

ГАСІЮ Григорію Михайловичу – докторові технічних наук, професорові Національного авіаційного університету

ВАСИЛЕНКО Вікторії Миколаївні – кандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету

ГОРБУ Олександру Григоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету

ДУБИКУ Олександру Миколайовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету;

– за роботу "Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту":

ГАЛАЙЧАК Світлані Анатоліївні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України

ДАЦКУ Богдану Миколайовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України;

– за роботу "Концептуальні основи вибору хімічного складу сталі для залізничних коліс з підвищеною стійкістю":

КОНОНЕНКО Ганні Андріївні – докторові технічних наук, вченому секретареві Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України

СНІГУРІ Ірині Романівні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України

ПОДОЛЬСЬКОМУ Ростиславу Вячеславовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України;

– за роботу "Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки":

ВЛАДИМИРСЬКОМУ Ігорю Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, виконуючому обов'язки директора Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О.Патона Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

– за роботу "Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з'єднання у суднобудуванні":

БОБРОВУ Максиму Миколайовичу – кандидатові технічних наук,  докторантові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

БУТУРЛІ Євгену Андрійовичу – докторові філософії, викладачеві Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

УРСОЛОВУ Олександру Ігоровичу – докторові філософії, асистентові кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

МАКРУСІ Тетяні Олександрівні – кандидатові технічних наук, доцентові Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті;

– за роботу "Матеріали і технології для адитивного формування і зварювання полімерних виробів":

МАСЮЧОК Ользі Павлівні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України

КОЛІСНИКУ Роману Валерійовичу – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України

МАЛЬЦЕВУ Олександру Юрійовичу – головному технологові Державного підприємства "АНТОНОВ";

– за роботу "Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для газової сенсорики":

БОВГИРІ Ростиславу Вікторовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України

САВЦІ Степану Степановичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України

ВЕНГРИНУ Юрію Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України;

– за роботу "Розробка наукових засад виробництва і використання нанорідин для підвищення безпеки енергетичного обладнання":

КОМИШУ Дмитру Віталійовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту газу Національної академії наук України;

– за роботу "Електромагнітні методи при вивченні рудопроявів корисних копалин":

КУШНІРУ Антону Миколайовичу – докторові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна Національної академії наук України;

– за роботу "Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територій":

БОГОМАЗ Ользі Петрівні – докторові філософії, доцентові Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет";

– за роботу "Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктів":

КУНИЦЬКОМУ Сергію Олеговичу – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національного університету водного господарства та природокористування

ІВАНЧУК Наталії Віталіївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету водного господарства та природокористування

ШАТНОМУ Сергію В'ячеславовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету водного господарства та природокористування;

– за роботу "Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення":

ЗВАРИЧУ Віктору Ігоровичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка";

– за роботу "Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання органічних продуктів з відновлювальної сировини":

ЖОХУ Олексію Олексійовичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України

ЛАРІНІЙ Ользі Вікторівні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України

ВАЛІГУРІ Каріні Віталіївні – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України

ПЕРТКО Олександрі Петрівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря Національної академії наук України;

– за роботу "Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування":

МОРОЗУ Миколі Володимировичу – докторові хімічних наук, професорові Національного університету водного господарства та природокористування;

– за роботу "Синтез та дослідження неорганічних і органо-неорганічних матеріалів для систем перетворення та зберігання енергії":

ПЛУТЕНКО Тетяні Олександрівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України

ТОРЧИНЮКУ Павлу Васильовичу – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України;

– за роботу "Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки":

РУДИШУ Мирону Ярославовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка

КОРДАНУ Василю Михайловичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка

ЩЕПАНСЬКОМУ Павлу Андрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка

ГОРЯЧІЙ Мирославі Миронівні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу "Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали":

МАЙЗЕЛІС Антоніні Олександрівні – докторові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ПІНЧУК Наталії Володимирівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ВОЛОЩУК Валентині Василівні – молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

– за роботу "Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані":

КІЗІМУ Ярославу Володимировичу – докторові філософії, молодшому науковому співробітникові Державної установи "Інститут отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України";

– за роботу "Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем":

ЗЛАТОГУРСЬКІЙ Марині Анатоліївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України

ЛОБОДІ Марії Іванівні – докторові філософії, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України

ГАВРИЛЮК Олесі Анатоліївні – аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України

ДІМОВІЙ Марії Іванівні – аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України;

– за роботу "Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослин":

ПОРОХНЯВІЙ Ользі Леонідівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України

ТАРАБУН Марині Олександрівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Державного дендрологічного парку "Тростянець" Національної академії наук України

ЦИБУЛІ Марині Миколаївні – провідному науковому співробітникові Національного природного парку "Мале Полісся";

– за роботу "Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в Гетьманщині":

СЕРДЮКУ Ігорю Олександровичу – докторові історичних наук, професорові Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

– за роботу "Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді":

ПРЕДКО Вікторії Володимирівні – докторові філософії, старшому науковому співробітникові Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;

– за роботу "Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні":

ЗАБОРОВСЬКОМУ Віктору Вікторовичу – докторові юридичних наук, професорові Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

– за роботу "Правове забезпечення енергетичної безпеки України":

ШУЛЬЗІ Євгенію Вікторовичу – докторові юридичних наук, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ШИНКАРУК Наталії Василівні – кандидатові юридичних наук, державному експертові Секретаріату Кабінету Міністрів України;

– за роботу "Інвестиційна та інноваційна складові розвитку агропромислового виробництва":

СЕРГЄЄВІЙ Наталі Валеріївні – кандидатові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України 

СТОЛЯРЧУК Надії Миколаївні – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки";

– за роботу "Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання":

БІЛЬ Мар'яні Михайлівні – докторові економічних наук, старшому науковому співробітникові Державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України"

БАРАНЯКУ Ігорю Євгеновичу – кандидатові економічних наук, науковому співробітникові Державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України"; 

– за роботу "Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем":

БОРЯКУ Богдану Радиславовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ЗАХАРЧЕНКУ Руслану Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ЛАКТІОНОВУ Олександру Ігоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ЧЕРВ'ЯК Анні Володимирівні – докторові філософії, ученому секретареві вченої ради Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

– за роботу "Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур":

ВІНЮКОВУ Олександру Олександровичу – докторові сільськогосподарських наук, виконувачеві обов'язків директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України

ЗВОНАР Анастасії Михайлівні – докторові філософії, науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського".

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 листопада 2022 року