Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №89/2021

Про затвердження Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

1. Затвердити Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

 

4 березня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 березня 2021 року № 89/2021

ПОЛОЖЕННЯ

про Конгрес місцевих та регіональних влад

при Президентові України

1.  Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України (далі - Конгрес) є консультативно-дорадчим органом.

2. Конгрес у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Конгресу є:

1) представництво інтересів органів місцевих та регіональних влад, зміцнення і захист інтересів органів місцевих та регіональних влад;

2) вивчення та моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях, вироблення за результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної політики і механізмів забезпечення сталого розвитку територіальних громад та регіонів;

3) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування;

4) моніторинг стану розвитку територіальних громад, проведення консультацій стосовно актуальних питань забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

5) сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, інших реформ із децентралізації влади;

6) обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері регіональної політики, проектів державних програм і стратегій регіонального, економічного, екологічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку з метою врахування у таких проектах інтересів територіальних громад;

7) вивчення та узагальнення міжнародного досвіду у сфері територіального розвитку, розвитку місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо його практичної реалізації, зокрема з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування;

8) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

9) організація роботи стосовно формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;

10) моніторинг та вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди та запровадження європейських стандартів і практик у сфері місцевого самоврядування;

11) сприяння налагодженню зв'язків між органами місцевого самоврядування України та держав - членів Європейського Союзу;

12) проведення консультацій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом, зокрема через реалізацію проектів транскордонного співробітництва.

4. Конгрес для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи, зокрема комітети, для розроблення та детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Конгресу, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

3) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

4) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Конгресу, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, що належать до компетенції Конгресу.

5. Конгрес у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх всеукраїнськими асоціаціями та міжнародними організаціями.

6. Конгрес утворюється у складі Голови Конгресу, Президії Конгресу, Палати регіонів та Палати місцевих влад.

Головою Конгресу є Президент України.

Голова Конгресу здійснює загальне керівництво діяльністю Конгресу, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Конгресу.

7. До складу Конгресу входять за посадою Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Керівник Офісу Президента України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, заступники Керівника Офісу Президента України, до відання яких віднесені питання регіональної політики, економічної політики, внутрішньої та гуманітарної політики, зовнішньої політики, Представник Президента України у Верховній Раді України, Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, Керівник Державного управління справами, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністр соціальної політики України, Міністр охорони здоров'я України, Міністр розвитку громад та територій України, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністр аграрної політики та продовольства України, Міністр інфраструктури України, Міністр фінансів України, Міністр у справах ветеранів України, голова Антимонопольного комітету України, голови комітетів Верховної Ради України, голови обласних, Київської міської, районних (районних у містах) державних адміністрацій, голови обласних, районних рад, міські, селищні, сільські голови, керівники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, а також члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Голова Верховної Ради України, голови комітетів Верховної Ради України, голови обласних, районних рад, міські, селищні, сільські голови, керівники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи входять до складу Конгресу за згодою, а члени Кабінету Міністрів України - за погодженням із Прем'єр-міністром України.

Члени Конгресу беруть участь у його роботі на громадських засадах.

8. Основною організаційною формою роботи Конгресу є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Конгресу є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від складу Конгресу.

Рішення Конгресу приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конгресу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Конгресу є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головою Президії Конгресу.

Рішення Конгресу можуть надсилатися для розгляду міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення Конгресу реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

9. Для забезпечення організації діяльності Конгресу діє Президія Конгресу.

Президія Конгресу:

1) забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань Конгресу з урахуванням пропозицій членів Конгресу;

2) подає Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;

3) здійснює моніторинг стану реалізації рішень Конгресу;

4) затверджує плани діяльності палат Конгресу та утворених Конгресом тимчасових робочих груп, інших робочих органів, зокрема комітетів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

5) звітує перед Конгресом про свою діяльність.

10. Президія Конгресу складається з голови Президії, виконавчого секретаря Президії та членів Президії.

До складу Президії Конгресу входять Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Керівник Офісу Президента України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністр охорони здоров'я України, Міністр розвитку громад та територій України, Міністр фінансів України, Міністр у справах ветеранів України, голова Антимонопольного комітету України, заступники Керівника Офісу Президента, до відання яких віднесені питання регіональної політики, економічної політики, директор Національного інституту стратегічних досліджень, голови та по два представники від кожної з палат Конгресу, глава делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Голова Президії Конгресу обирається Президією Конгресу з числа її членів шляхом голосування строком на три роки.

Голова Президії Конгресу:

1) скликає за дорученням Голови Конгресу засідання Конгресу;

2) готує проекти рішень Конгресу;

3) головує на засіданнях Президії Конгресу, підписує прийняті нею рішення;

4) регулярно інформує Голову Конгресу та інших членів Конгресу про стан реалізації рішень Конгресу;

5) представляє Конгрес у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та міжнародними організаціями;

6) виконує за дорученням Голови Конгресу інші завдання.

Виконавчим секретарем Президії Конгресу є Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесені питання регіональної політики.

Виконавчий секретар Президії Конгресу:

1) організовує роботу Президії Конгресу;

2) забезпечує ведення протоколів засідань Конгресу;

3) забезпечує моніторинг стану виконання рішень Конгресу;

4) виконує за дорученням голови Президії Конгресу інші завдання.

Засідання Президії Конгресу скликається головою Президії Конгресу у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Рішення Президії Конгресу приймаються більшістю голосів.

11. У складі Конгресу діють дві палати: Палата місцевих влад та Палата регіонів.

До Палати місцевих влад входять: голови районних рад, міські, селищні, сільські голови, голови районних (районних у містах) державних адміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, які входять до складу Палати місцевих влад названого Конгресу.

До Палати регіонів входять: голови обласних рад, голови обласних державних адміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, які входять до складу Палати регіонів названого Конгресу.

Голови Палат та їх заступники обираються членами Палат.

Голови Палат планують та організовують роботу Палат, інформують про неї голову Президії Конгресу.

Засідання палат проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

12. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Конгресу, його тимчасових робочих груп та інших робочих органів, зокрема комітетів, здійснюється Офісом Президента України та Національним інститутом стратегічних досліджень, інше забезпечення - Офісом Президента України і Державним управлінням справами (у межах компетенції).

13. Конгрес інформує громадськість про свою діяльність та прийняті ним рішення. Інформація про діяльність Конгресу розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

14. Конгрес використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК