Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №105/2018-рп

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 "Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" призначити на 2018 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

АНОП Анні Вікторівні – 1989 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для проведення дослідження "Еліптичні диференціальні рівняння у просторах Хермандера"

БАЛАГУРІ Ірині Валеріївні – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України для проведення дослідження "Визначення експертних груп для наукової та технічної експертизи на основі аналізу баз даних наукових публікацій"

БАРАНЦЮ Святославу Олександровичу – 1988 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України для проведення дослідження "Фізико-хімічні основи синтезу, структурні та медико-біологічні характеристики координаційних сполук платинових металів з халькогалогенідами та гетероциклічними біолігандами як прекурсорів протипухлинних та антибактеріальних препаратів нового покоління"

БЕДЕРНІЧЕКУ Тимуру Юрійовичу – 1985 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, докторантові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України для проведення дослідження "Ремедіація ґрунтів, порушених внаслідок нелегального видобутку бурштину"

БЄЛОКОНЮ Юрію Олександровичу – 1984 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Запорізької державної інженерної академії для проведення дослідження "Розробка інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану для деталей газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної техніки"

БІЛЕТ Вікторії Вікторівні – 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для проведення дослідження "Дослідження асимптотичної та графічної структур заданих класів метричних просторів"

БІЛОУС Олені Петрівні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту гідробіології Національної академії наук України для проведення дослідження "Колекція культур мікроводоростей (HPDP) як основа формування дослідницьких інфраструктур Європи в контексті співпраці з українськими вченими"

БІЛОУСУ Андрію Михайловичу – 1983 року народження, докторові сільськогосподарських наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення дослідження "Екосистемні послуги лісів Українського Полісся"

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні – 1986 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення дослідження "Структурні механізми таутомеризації біологічно-важливих Н-зв'язаних молекулярних комплексів: розвиток нових уявлень"

ВЕРБІ Роману Володимировичу – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України для проведення дослідження "Нелінійні спін-хвильові процеси у феромагнітних наноструктурах з інтерфейсною взаємодією Дзялошинського-Морія"

ВЛАДИМИРСЬКОМУ  Ігорю Анатолійовичу – 1988 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" для проведення дослідження "Низькотемпературне формування магнітно-градієнтних нанорозмірних матеріалів на основі FePt"

ВОРОБЦЮ Олексію Дмитровичу – 1985 року народження, кандидатові філологічних наук, докторантові Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" для проведення дослідження "Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект"

ГНАТЕНКО Христині Павлівні – 1991 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, асистентові кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення дослідження "Фізичні системи у квантованому просторі"

ГОРЮНОВІЙ Інні Іванівні – 1988 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" для проведення дослідження "Дослідження впливу токсичних металів: свинцю, хрому та ванадію на рослинну клітину"

ГРУШКОВСЬКІЙ Вікторії Василівні – 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для проведення дослідження "Нелінійні задачі оптимізації та стабілізації динамічних систем зі швидкоосцілюючими компонентами"

ДЕМУЗ Інні Олександрівні – 1983 року народження, докторові історичних наук, професорові кафедри Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" для проведення дослідження "Український націотворчий проект П.Стебницького (1862–1923 рр.)"

ДЕМЧУКУ Андрію Богдановичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Національного університету "Львівська політехніка" для проведення дослідження "Розроблення програмного комплексу тифлокоментування відеоконтенту для осіб з вадами зору"

ДЕРЕВ'ЯНЧУКУ Михайлу Вікторовичу – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для проведення дослідження "Роль диацигліцерол кіназ в реалізації біологічної дії брасиностероїдів в процесі формування захисної реакції від патогенних бактерій"

ДОБРОВЕЦЬКІЙ Оксані Ярославівні – 1989 року народження, кандидатові технічних наук, інженерові кафедри Національного університету "Львівська політехніка" для проведення дослідження "Електрохімічний синтез наноструктурованих біметалевих каталітично активних електродів для паливних елементів"

ДОЛІНСЬКІЙ Ірині Ярославівні – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України для проведення дослідження "Методи прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій, що працюють в маневровому режимі тривалої експлуатації"

ЗАЇЦІ Василю Михайловичу – 1990 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві кафедри Черкаського державного технологічного університету для проведення дослідження "Розробка мобільного багатокомпонентного ультразвукового хірургічного інструменту з коливальними системами різної фізичної природи для військової та цивільної медицини"

КАРПЕЛЬ Олені Михайлівні – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України для проведення дослідження "Канторівські динамічні системи та їх класифікація"

КАСПЕРОВИЧ Юлії Володимирівні – 1988 року народження, кандидатові економічних наук, головному консультантові сектору бюджетної децентралізації Національного інституту стратегічних досліджень для проведення дослідження "Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни"

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу – 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачу науково-дослідного відділу системної математики, виконуючому обов'язки директора навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" для проведення дослідження "Методи нелінійного та багатозначного аналізу для задач обробки великих даних різної природи"

КЛІЩУКУ Богдану Анатолійовичу – 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для проведення дослідження "Геометричні та аналітичні методи в теорії відображень"

КОБЗАРЮ Олександру Леонідовичу – 1990 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для проведення дослідження "Похідні тіаміну та його структурні аналоги як інгібітори холінестераз"

КОЗАЧКУ Олегу Петровичу – 1990 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України для проведення дослідження "Контактна взаємодія мікротекстурованих тіл з гідрофобними поверхнями за наявності рідинних містків у міжконтактних просвітах"

КОНОВАЛОВУ Сергію Вікторовичу – 1987 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для проведення дослідження "Синтез суміші етилових та бутилових естерів жирних кислот алкогольною переестерифікацією рослинної олії"

КОСОГОР Анні Олексіївні – 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України для проведення дослідження "Вплив механічних напружень на функціональні властивості сплавів з ефектом пам'яті форми"

КОТЛЯРОВІЙ Анні-Малгожаті Борисівні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для проведення дослідження "Властивості інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів кардіоміоцитів"

КУЧЕРУ Анатолію Васильовичу – 1987 року народження, кандидатові педагогічних наук, докторантові, старшому науковому співробітникові сектору економічних досліджень Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" для проведення дослідження "Еколого-економічні засади формування стратегічних напрямів розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату"

ЛАБИНЦЕВУ Андрію Юрійовичу – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України для проведення дослідження "Біологічні ефекти N-ацилетаноламінів на пухлинні та нормальні клітини"

ЛЕБЕДЮ Олександру Анатолійовичу – 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення дослідження "Процеси квантової електродинаміки в інтенсивних силових полях"

ЛИСЕНКО Оксані Миколаївні – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України для проведення дослідження "Теплофізичні основи підвищення ефективності теплоспоживання будівлі"

МАКСИМЧУКУ Павлу Олеговичу – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України для проведення дослідження "Розробка редокс-активних матеріалів на основі нанокристалів оксидів з катіонами змінної валентності для контролю рівня активних форм кисню у живій клітині"

МАРЕНКОВУ Олегу Миколайовичу – 1988 року народження, кандидатові біологічних наук, доцентові кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара для проведення дослідження "Репродуктивний потенціал інвазійних гідробіонтів водойм Придніпров'я та їх вплив на формування біопродуктивності"

МИКИТЮКУ Тарасу Володимировичу – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України для проведення дослідження "Вплив дефектів планарної текстури холестеричних рідких кристалів на характеристики їх лазерної генерації"

МІХАЛЬОВІЙ Олені Анатоліївні – 1988 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для проведення дослідження "Створення фотохромних матеріалів нового покоління на основі координаційних сполук лантаноїдів для сучасної оптоелектронної техніки і світлоперетворюючих пристроїв"

МОЛТАСОВУ Андрію Валерійовичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України для проведення дослідження "Дослідження напруженого стану в зонах концентрації напружень стикових зварних з'єднань з одностороннім підсиленням"

МОСКАЛЕНКО Олександрі Миколаївні – 1983 року народження, докторові економічних наук, професорові кафедри Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" для проведення дослідження "Інноваційний розвиток і фіскальна демократія в Україні в умовах політики жорсткої економії"

МОСКАЛЕНКУ В'ячеславу Васильовичу – 1989 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження "Автономна бортова система безпілотного літального апарату для розпізнавання і визначення координат об'єктів на місцевості"

М'ЯГКОТІ Олесі Степанівні – 1989 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення дослідження "Комплексні фізико-хімічні підходи створення полімер-неорганічних наноматеріалів з керованими спеціальними фізичними властивостями"

НАТОРІНІЙ Альоні Олександрівні – 1991 року народження, кандидатові економічних наук, завідувачу сектору навчальних закладів відділу статистики і аналітики вищої освіти Інституту освітньої аналітики для проведення дослідження "Моделювання адаптивної системи управління маркетинговою товарною політикою онлайн-ритейлерів"

НЕУЙМІНУ Олександру Станіславовичу – 1988 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" для проведення дослідження "Розробка методів виявлення безпілотних літальних апаратів на послідовності відеозображень"

НОВОГРУДСЬКІЙ Ріні Леонідівні – 1986 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" для проведення дослідження "Систематизація даних антарктичних досліджень з використанням інтелектуальних засобів представлення знань"

ОМЕЛЬЯНЕНКУ Віталію Анатолійовичу – 1988 року народження, кандидатові економічних наук, викладачеві кафедри Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка для проведення дослідження "Формування механізмів стратегічного управління в сфері національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної системи"

ПОЛИВАНОМУ Степану Володимировичу – 1988 року народження, кандидатові біологічних наук, асистентові кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського для проведення дослідження "Фізіологічне обґрунтування регламентів застосування синтетичних регуляторів росту для оптимізації продукційного процесу сільськогосподарських культур"

ПОПОВУ Олександру Олександровичу – 1982 року народження, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України" для проведення дослідження "Розробка програмно-моделюючого комплексу для оцінки впливу нерадіаційних викидів АЕС України на атмосферне повітря та населення прилеглих територій"

ПТАШНИКУ Вадиму Вікторовичу – 1988 року народження, кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки доцента кафедри Львівського національного аграрного університету для проведення дослідження "Ресурсозберігаюча технологія доочищення води у локальних системах питного водопостачання"

ПУЕРТАС Савіні Даніелі Клавдії – 1988 року народження, кандидатові психологічних наук, старшому викладачеві кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для проведення дослідження "Стратегії професійної самореалізації у жінок"

РЕВТЬЄ Аліні Вікторівні – 1987 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" для проведення дослідження "Конвергенція методів визначення якості ґрунту в контексті євроінтеграції України"

САГЕР Людмилі Юріївні – 1987 року народження, кандидатові економічних наук, старшому викладачеві кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження "Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку"

САПРОНОВУ Олександру Олександровичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові, старшому викладачеві кафедри Херсонської державної морської академії для проведення дослідження "Розроблення полімерних нанокомпозитних покриттів для корозійного захисту обладнання і техніки військового призначення"

СЕГІДІ Катерині Юріївні – 1985 року народження, кандидатові географічних наук, докторантові, доцентові кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для проведення дослідження "Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем"

СМІРНОВУ Олександру Євгеновичу – 1989 року народження, кандидатові біологічних наук, асистентові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження "Адаптивний потенціал зернових та бобових культур та його корекція нанорозмірними елементами мінерального живлення"

СОЛОДКОМУ Євгену Васильовичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" для проведення дослідження "Розробка високоміцних жаростійких керамічних матеріалів системи B-Si-C авіакосмічного застосування"

СТОЛЯРЧУК Надії Миколаївні – 1989 року народження, кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" для проведення дослідження "Оцінка, облік та комерційне використання інноваційної продукції як засіб підвищення інвестиційної привабливості галузі"

СУХОРОЛЬСЬКІЙ Ірині Юріївні – 1988 року народження, кандидатові політичних наук, асистентові кафедри Національного університету "Львівська політехніка" для проведення дослідження "Використання інструментарію громадської дипломатії для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені"

ТРУСОВІЙ Валерії Михайлівні – 1984 року народження, докторові фізико-математичних наук, доцентові кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для проведення дослідження "Розробка нових анти-амілоїдних стратегій на основі широкомасштабного скрінінгу інгібіторів патологічної агрегації білків"

ЧАБАНУ Тарасу Ігоровичу – 1988 року народження, кандидатові фармацевтичних наук, доцентові кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для проведення дослідження "Раціональний дизайн біологічно активних речовин серед конденсованих похідних на основі 4-тіокситіазолідин-2-ону із використанням методів хемоінформатики та комп'ютерної хімії"

ШАПОВАЛУ Володимиру Миколайовичу – 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України для проведення дослідження "Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів"

ЯРМОЛЮК Олені Сергіївні – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" для проведення дослідження "Розробка моделі оптимального функціонування енергетичних хабів в інтелектуальних системах енергопостачання України".

Президент України П.ПОРОШЕНКО

16 липня 2018 року