Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №139/2024

Питання конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України

З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 106 Конституції України, на виконання Закону України "Про Конституційний Суд України" постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (додається).

2. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (далі – конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад (додається).

3. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України";

Указ Президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 лютого 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

       від 29 лютого 2024 року

                 № 139/2024

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду

судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких

призначає Президент України

 

1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Законом України "Про Конституційний Суд України" (далі – Закон) та цим Положенням.

 

2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (далі – конкурсний відбір), здійснює конкурсна комісія, утворена Президентом України (далі – конкурсна комісія).

Склад конкурсної комісії формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду України.

Персональний склад конкурсної комісії затверджує Президент України.

Під час проведення конкурсного відбору не допускаються участь та залучення у будь-якій формі громадян держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України, а також громадських об'єднань, засновниками яких є такі особи.

Під час проведення конкурсного відбору конкурсна комісія дотримується вимог, визначених Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

 

3. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях конкурсної комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам конкурсної комісії або іншим особам.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Діяльність конкурсної комісії щодо організації і проведення конкурсного відбору ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, прозорості та політичної нейтральності.

 

4. Голова та секретар конкурсної комісії обираються з числа її членів на  першому засіданні конкурсної комісії.

Переобрання голови та/або секретаря конкурсної комісії може бути здійснено за рішенням конкурсної комісії.

Обрання та переобрання голови та секретаря конкурсної комісії здійснюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від складу конкурсної комісії.

 

5. Голова конкурсної комісії:

організовує роботу конкурсної комісії;

ініціює засідання конкурсної комісії, визначає дату, час і місце їх проведення, головує на них;

уживає заходів, необхідних для підготовки та організації засідань конкурсної комісії;

підписує протоколи засідань і документи конкурсної комісії;

підписує листи та інші документи, пов'язані з організацією роботи конкурсної комісії;

здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

 

6. Секретар конкурсної комісії:

організовує підготовку матеріалів з питань, що розглядаються конкурсною комісією;

веде протоколи засідань, здійснює підрахунок голосів під час ухвалення рішень конкурсною комісією;

готує проекти документів конкурсної комісії;

підписує протоколи засідань та документи, затверджені конкурсною комісією;

за дорученням голови конкурсної комісії підписує листи та інші документи, пов'язані з організацією роботи конкурсної комісії;

виконує доручення голови конкурсної комісії, пов'язані з організацією засідань конкурсної комісії.     

 

7. Члени конкурсної комісії мають право:

пропонувати питання для включення до порядку денного засідання конкурсної комісії;

ознайомлюватися з документами, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії, брати участь у їх підготовці;

готувати для розгляду на засіданні конкурсної комісії окремі питання, необхідні для забезпечення її діяльності, проведення конкурсного відбору тощо;

висловлювати пропозиції, а також надавати додаткові документи та пояснення щодо питань, що розглядаються на засіданні конкурсної комісії;

доповідати на засіданні конкурсної комісії з питань порядку денного, готувати проект рішення конкурсної комісії;

вносити пропозиції до проекту рішення конкурсної комісії з будь-яких питань;

голосувати "за" чи "проти" щодо будь-якого рішення конкурсної комісії або утриматися від голосування;

висловлювати на засіданні конкурсної комісії підстави свого волевиявлення;

оголошувати усно окрему думку щодо рішення конкурсної комісії із наступним її письмовим викладенням та переданням секретарю конкурсної комісії.

 

8. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії може бути проведено в режимі відеоконференції з використанням електронних засобів відеозв'язку.

Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв'язку.

Рішення конкурсної комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

У разі рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії проводиться повторне голосування.

У разі рівного розподілу голосів під час повторного голосування голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні секретаря конкурсної комісії його обов'язки в частині ведення та підписання протоколу засідання, здійснення підрахунку голосів під час ухвалення рішення конкурсною комісією виконує член конкурсної комісії, визначений за її рішенням.

Інформація про засідання конкурсної комісії та ухвалені рішення оприлюднюється на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

 

9. Конкурсна комісія оприлюднює оголошення про початок конкурсного відбору на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня закінчення строку повноважень або досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України, або не пізніше двадцяти днів з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 1491 Конституції України.

У разі одночасного виникнення більше ніж однієї вакансії на посаду судді Конституційного Суду України конкурсний відбір може бути оголошений і проведений на всі вакантні посади.

В оголошенні про початок конкурсного відбору зазначаються:

вимоги до судді Конституційного Суду України, визначені Конституцією України та Законом;

перелік документів, визначених частиною другою статті 105 Закону, строки та способи їх подання.

 

10. Особи, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України і відповідають установленим Конституцією України та Законом вимогам до судді Конституційного Суду України, протягом тридцяти днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору подають до конкурсної комісії документи, визначені частиною другою статті 105 Закону.

У прийнятті документів не може бути відмовлено з інших підстав, ніж у зв'язку із закінченням строку їх подання.

Документи, що подані після спливу строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, не розглядаються.

 

11. Конкурсна комісія оприлюднює на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України документи, подані кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України, крім відомостей, визначених частиною третьою статті 105 Закону.

 

12. Конкурсна комісія упродовж двадцяти днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною другою статті 105 Закону для подання документів для участі у конкурсному відборі, перевіряє комплектність документів, поданих особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України.

Помилки і неточності, виявлені в поданих особами документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту зазначених відомостей, не є підставою для відмови у допуску до конкурсного відбору.

На підставі поданих документів конкурсна комісія встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, визначеним Конституцією України та Законом вимогам до судді Конституційного Суду України (щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти і стажу), після чого ухвалює рішення про допуск або про відмову в допуску до конкурсного відбору.

Якщо особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, відповідає визначеним Конституцією України та Законом вимогам, але не подала всі необхідні документи, визначені частиною другою статті 105 Закону, чи подала їх із помилками та неточностями, які не є підставою для відмови у допуску до конкурсного відбору, конкурсна комісія надає такій особі додатковий строк для подання та виправлення відповідних документів, який не може перевищувати десяти робочих днів. У разі неподання або невиправлення відповідних документів протягом наданого додаткового строку конкурсна комісія, залежно від характеру та змісту таких документів, ухвалює стосовно такої особи рішення про допуск або про відмову у допуску до конкурсного відбору.

Конкурсна комісія публікує рішення про допуск або про відмову в допуску до конкурсного відбору стосовно осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного дня з дня ухвалення такого рішення.

Конкурсна комісія повідомляє осіб про відмову у допуску до конкурсного відбору із зазначенням підстав ухвалення такого рішення.

Якщо до конкурсного відбору допущено менше двох осіб на одну вакантну посаду, конкурсна комісія невідкладно, але не пізніше двадцяти днів, оголошує новий конкурсний відбір на таку вакантну посаду, який проводиться у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

 

13. Фізичні особи, а також громадські об'єднання з дня оприлюднення рішення про допуск до конкурсного відбору мають право надсилати до конкурсної комісії інформацію та матеріали щодо відповідності або невідповідності певного кандидата або кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України встановленим Конституцією України та Законом вимогам до судді Конституційного Суду України.

Конкурсна комісія може врахувати таку інформацію та матеріали під час проведення конкурсного відбору.

Інформація та матеріали, отримані від анонімних джерел, а також інформація та матеріали, джерела походження яких встановити неможливо, конкурсною комісією не враховуються під час проведення конкурсного відбору.

 

14. Конкурсна комісія не пізніше трьох днів після ухвалення рішення про допуск кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України до конкурсного відбору надсилає копії документів, поданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України, до Дорадчої групи експертів для оцінки моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України та надання списку кандидатів, оцінених Дорадчою групою експертів.

 

15. Якщо за результатами оцінювання Дорадчою групою експертів кількість кандидатів, які відповідають критерію високих моральних якостей або критерію визнаного рівня компетентності у сфері права, становить менше ніж дві особи на одну вакантну посаду судді Конституційного Суду України, конкурсна комісія невідкладно, але не пізніше двадцяти днів, оголошує новий конкурсний відбір на таку вакантну посаду, який проводиться у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

 

16. Стосовно кандидатів, допущених до конкурсного відбору, проводиться спеціальна перевірка в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".

Результати спеціальної перевірки враховуються під час проведення конкурсного відбору.

Конкурсна комісія невідкладно, але не пізніше наступного дня, надсилає до Дорадчої групи експертів довідку про результати спеціальної перевірки кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.

У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають визначеним законом вимогам для зайняття посади, участь такого кандидата у конкурсному відборі вважається припиненою.

 

17. Після отримання від Дорадчої групи експертів списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, рішень Дорадчої групи експертів щодо оцінки відповідності кожного кандидата конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, включеними до списку оцінених кандидатів.

Форма проведення співбесіди визначається конкурсною комісією.

Інформація про дату, час і місце проведення співбесіди розміщується конкурсною комісією на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

 

18. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, з урахуванням списку оцінених кандидатів, рішень Дорадчої групи експертів щодо оцінки відповідності кожного кандидата та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія ухвалює рішення щодо рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду України стосовно кожного кандидата.

 

19. Голова конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсного відбору подає Президентові України рішення конкурсної комісії щодо рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду України стосовно кожного кандидата разом із довідками про результати спеціальної перевірки, проведеної в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції", списком оцінених Дорадчою групою експертів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, рішеннями Дорадчої групи експертів щодо оцінки відповідності кожного кандидата, а також документами, поданими кандидатами для участі у конкурсному відборі.

 

20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

 

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 29 лютого 2024 року

№ 139/2024

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатур

на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб,

яких призначає Президент України

 

ЛАЗУР Ярослав Володимирович – декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЛОТЮК Ольга Степанівна – завідувач кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор       (за згодою)

СКРИПНЮК Олександр Васильович – директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

СЛІНЬКО Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

Богдан ФУТЕЙ – доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК