Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №187/2021

Питання Центру протидії дезінформації

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" постановляю:

1. Затвердити Положення про Центр протидії дезінформації (додається).

2. Установити граничну чисельність працівників Центру протидії дезінформації у кількості 52 штатні одиниці.

3. Державному управлінню справами спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України вжити в установленому порядку заходів щодо розміщення та забезпечення функціонування Центру протидії дезінформації.

4. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити взаємодію центральних органів виконавчої влади та Центру протидії дезінформації, у тому числі щодо залучення працівників Центру до розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів з питань протидії дезінформації, участі у нарадах з питань, які потребують узгоджених дій органів виконавчої влади та Центру, надання Центру в установленому порядку інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

2) визначити у двотижневий строк умови оплати праці працівників Центру протидії дезінформації;

3) спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування Центру протидії дезінформації у 2021 році, а також передбачати під час підготовки проектів законів України про Державний бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для забезпечення діяльності Центру.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 травня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 7 травня 2021 року № 187/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр протидії дезінформації

1. Центр протидії дезінформації (далі – Центр) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

2. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України, цього Положення, а також розпоряджень Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України.

4. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Банкова, 11.

5. Офіційне найменування Центру:

українською мовою: повне – Центр протидії дезінформації, скорочене – ЦПД;

англійською мовою: повне – Center for Countering Disinformation, скорочене – ССD.

6. Основними завданнями Центру є:

1) проведення аналізу та моніторингу подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі;

2) виявлення та вивчення поточних і прогнозованих загроз  інформаційній безпеці України, чинників, які впливають на їх формування, прогнозування та оцінка наслідків для безпеки національних інтересів України;

3) забезпечення Ради національної безпеки і оборони України, Голови Ради національної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичними матеріалами з питань забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;

4) підготовка та внесення Раді національної безпеки і оборони України, Голові Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

визначення концептуальних підходів у сфері протидії дезінформації та деструктивним інформаційним впливам і кампаніям;

координації діяльності та взаємодії органів виконавчої влади з питань національної безпеки в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;

здійснення системних заходів, спрямованих на посилення спроможностей суб'єктів сектору безпеки та оборони, інших державних органів задля забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою, розвитку національної інфраструктури у відповідній сфері;

удосконалення системи правового та наукового забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;

5) участь у розбудові системи стратегічних комунікацій, організації та координації заходів щодо її розвитку;

6) участь у розробленні та реалізації Стратегії інформаційної безпеки України, здійсненні аналізу стану її реалізації, зокрема з питань ефективності заходів щодо протидії дезінформації;

7) участь у створенні інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них;

8) розроблення методології виявлення загрозливих інформаційних матеріалів маніпулятивного та дезінформаційного характеру;

9) сприяння взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства щодо протидії дезінформації та деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, організація та участь в інформаційно-просвітницьких заходах з питань підвищення медіа-грамотності суспільства;

10) вивчення, узагальнення й аналіз досвіду інших держав і міжнародних організацій з протидії дезінформації та підготовка пропозицій щодо його використання в Україні;

11) бере участь у визначенні пріоритетів залучення міжнародної технічної допомоги з питань забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

7. Центр для виконання покладених на нього завдань:

1) одержує в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних та розвідувальних органів, органів прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали;

2) користується в установленому законодавством порядку інформаційними базами даних державних органів, державними, зокрема урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

3) створює в разі потреби експертні та робочі групи, залучає в установленому порядку до вивчення окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

4) виступає замовником науково-дослідних робіт з питань протидії дезінформації, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям та забезпечення інформаційної безпеки;

5) організовує проведення конференцій, семінарів, нарад, інших заходів;

6) взаємодіє з органами державної влади, правоохоронними та розвідувальними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, в тому числі іноземними;

7) встановлює партнерські відносини з центрами стратегічних комунікацій і протидії дезінформації іноземних держав та міжнародних організацій, що займаються питаннями забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою, здійснює обмін з ними в установленому порядку інформацією з цих питань;

8) бере участь у структурованих діалогах з питань стратегічних комунікацій і протидії дезінформації між Україною та міжнародними організаціями й іноземними державами;

9) здійснює інші дії, передбачені законодавством України.

8. Загальне спрямування та координацію діяльності Центру здійснює Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

9. Гранична чисельність працівників Центру визначається Президентом України.

Організаційну структуру, штатний розпис і кошторис Центру затверджує в установленому законодавством порядку Секретар Ради національної безпеки і оборони України за поданням керівника Центру.

10. Центр очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

11. Керівник Центру:

1) організовує роботу Центру, здійснює безпосереднє керівництво його діяльністю, забезпечує виконання Центром покладених на нього завдань, несе відповідальність за результати його роботи;

2) представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, а також міжнародними організаціями;

3) укладає та підписує від імені Центру договори та угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та банках;

4) здійснює в установленому порядку розпорядження коштами в межах кошторису Центру;

5) подає на затвердження Секретарю Ради національної безпеки і оборони України організаційну структуру, штатний розпис і кошторис Центру;

6) затверджує склад робочих та експертних груп (у разі їх створення);

7) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції працівників Центру;

8) приймає в установленому порядку на роботу та звільняє з роботи працівників Центру;

9) видає обов'язкові до виконання структурними підрозділами і працівниками Центру доручення, накази, організовує та забезпечує контроль за їх виконанням;

10) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Центру;

11) забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру;

12) забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії, соціального страхування;

13) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у Центрі, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Центру, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

14) забезпечує додержання законодавства про державну таємницю, про інформацію;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Керівник Центру має заступників, у тому числі першого, які призначаються керівником Центру за погодженням із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Керівник Центру розподіляє обов'язки між своїми заступниками.

13. У разі відсутності керівника Центру його обов’язки за погодженням із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України виконує перший заступник керівника або заступник керівника Центру.

14. Центр є бюджетною установою. Фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності Центру, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законом.

15. Центр є юридичною особою, що функціонує як державна установа, має самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, рахунки в банках України, відкриті відповідно до законодавства України, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, бланк зі своїм найменуванням.

16. Припинення діяльності Центру здійснюється у визначеному законодавством порядку за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК