Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №214/2024

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430/2009, від 26 жовтня 2012 року № 613/2012, від 3 грудня 2012 року № 672/2012, від 14 липня 2015 року № 417/2015, від 14 листопада 2016 року № 503/2016, від 3 травня 2017 року № 126/2017, від 12 вересня 2018 року № 277/2018, від 26 квітня 2019 року № 171/2019, від 16 липня  2019 року № 524/2019, від 10 квітня 2020 року № 135/2020, від 3 вересня 2020 року № 372/2020, від 27 вересня 2021 року № 483/2021, від 11 квітня 2022 року № 231/2022, від 12 вересня 2022 року № 641/2022 та від 18 липня 2023 року № 439/2023), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1 слова "регулюються питання, пов'язані з проходженням такої служби під час виконання громадянами військового обов'язку в запасі" замінити словами "регулюються питання, пов'язані з виконанням громадянами військового обов'язку в запасі";

2) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, можуть бути направлені за кордон у складі військових підрозділів або індивідуально на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) та в інших цілях, передбачених законами"; 

3) абзац третій пункту 12 викласти в такій редакції:

"Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, призупинення військової служби або звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, переведення військовослужбовців строкової військової служби на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад встановлені строки до термінів, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

4) абзац дев'ятий пункту 18 викласти в такій редакції:

"з особами, які приймаються на військову службу за контрактом під час дії воєнного стану, у тому числі з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до оголошення демобілізації або на строки, визначені частиною другою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

5) абзац другий підпункту 5 пункту 23 викласти в такій редакції:

"із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі з військовозобов'язаними, які проходять збори, та особами, які проходять службу у військовому резерві (далі – резервісти) під час мобілізації";

6) абзац третій пункту 331 викласти в такій редакції:

"на час перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), а також на час увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із захворюванням";

7) в абзаці другому пункту 391 слова та цифри "у випадку, визначеному пунктом 104 цього Положення" замінити словами та цифрами "у випадку, визначеному абзацом другим пункту 104 цього Положення";

8) у пункті 43:

в абзаці третьому слова "командиром військової частини А0515" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"до полковника (капітана 1 рангу) включно – Міністром оборони України та Головнокомандувачем Збройних Сил України (крім військовослужбовців, призначення на посади яких здійснюється Міністром оборони України), командиром військової частини А0515 (військовослужбовцям військової частини А0515, підпорядкованих військових частин, закладів, установ та організацій)";

9) абзац двадцять другий пункту 46 викласти у такій редакції:

"У період дії воєнного стану для осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:";

10) у пункті 50:

у підпункті 2 слова "у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві" виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які відповідно до абзацу третього пункту 104 цього Положення приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу";

11) у пункті 59:

абзац другий викласти в такій редакції:

"У період дії воєнного стану обов'язковий строк вислуги в попередньому військовому званні щодо дострокового присвоєння чергового військового звання вперше не встановлюється";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У період дії воєнного стану або відсічі збройної агресії проти України військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу в порядку заохочення може бути достроково вдруге за весь період проходження військової служби присвоєно чергове військове звання, але не раніше ніж через шість місяців із дня присвоєння попереднього військового звання та за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

12) у пункті 104:

в абзаці першому слова "або проходять службу у військовому резерві," виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"У період дії воєнного стану особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову  службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не менше трьох місяців брали безпосередню участь у воєнних (бойових) діях та не менше трьох місяців успішно виконують службові обов'язки на посадах осіб офіцерського складу, перелік яких визначається Міністерством оборони України, за поданими ними рапортами приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого лейтенанта відповідно до підпункту 4 пункту 50 цього Положення.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, під час укладення такого контракту беруть зобов'язання не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності.

Особи офіцерського складу, первинне військове звання офіцерського складу яким присвоєно відповідно до підпункту 4 пункту 50 цього Положення, у разі порушення взятого ними під час укладення контракту зобов'язання щодо проходження відповідного курсу військової підготовки звільняються з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем";

13) підпункт 16 пункту 116 викласти в такій редакції:

"16) перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), у разі розформування військової частини та за відсутності можливості перемістити такого військовослужбовця на вакантну посаду – до закінчення відпустки по догляду за дитиною";

14) підрозділ "Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, які направляються за кордон" розділу IV доповнити  пунктом 1401 такого змісту:

"1401. В особливий період добір і направлення за кордон військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством оборони України";

15) абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий пункту 180 викласти в такій редакції:

"5) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва);

6) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин";

16) у пункті 186:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення надається військовослужбовцю відповідно до пункту 11 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"В особливий період військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені пунктами 17 – 19 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

в абзаці п'ятому слова "у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення" замінити словами "відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва)";

абзац шостий виключити;

17) пункт 195 доповнити абзацами такого змісту:

"Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 зазначеного Закону, та які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців, можуть звернутися по команді з рапортом щодо переведення їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Зарахування зазначених військовослужбовців за грошовим, продовольчим, речовим та іншими видами забезпечення, передбаченими для військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється з дня видання відповідного наказу по стройовій частині.

Командиром військової частини до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призову військовослужбовця на строкову військову службу у п'ятиденний строк надсилається витяг з наказу про переведення військовослужбовця на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період";

18) підпункт 5 пункту 204 викласти в такій редакції:

"5) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва)";

19) пункт 205 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям строкової військової служби надання відпустки здійснюється у порядку, визначеному пунктом 18 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

20) у пункті 208:

абзац перший замінити трьома абзацами такого змісту:

"Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) надається зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не може перевищувати чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення встановленого абзацом другим цього пункту строку безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець строкової військової служби підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про його придатність за станом здоров’я до військової служби".

У зв'язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

в абзацах четвертому та п'ятому слова "відпустка для лікування у зв'язку з хворобою" у всіх відмінках замінити словами "відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва)" у відповідному відмінку;

абзац шостий виключити;

21) пункт 247 викласти в такій редакції:

"247. Виключення зі списків особового складу Збройних Сил України військовослужбовців, визнаних судом безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється на підставі рішень суду про таке визнання чи оголошення:

1) у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періоду дії воєнного стану):

осіб офіцерського складу – Міністром оборони України;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу – командувачами видів Збройних Сил України, прирівняними до них особами і вище;

2) під час дії воєнного стану:

осіб офіцерського складу – командувачами видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України і вище, командиром військової частини А0515, керівником служби персоналу Міністерства оборони України;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу – командирами корпусів та командувачами військ оперативних командувань і вище";

22) у назві розділу ХІV слова "служби в резерві" виключити;

23) підпункт 3 пункту 252 викласти в такій редакції:

"3) за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відповідних відпустках (за винятком відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), можуть бути відкликані із цих відпусток та за викликом зобов'язані негайно повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для переосвідчення (повторного огляду), а в разі неможливості прибути за станом здоров'я – негайно повідомити про це керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки письмово з поданням довідки закладу охорони здоров'я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В особливий період надання військовослужбовцям відпусток здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

24) пункти 258 і 259 викласти в такій редакції:

"258. Лікування військовослужбовців повинно бути закінчено в закладі охорони здоров'я. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не може перевищувати чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення надається військовослужбовцям за висновком (постановою) військово-лікарської комісії з урахуванням вимог пунктів 11 та 19 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) надається:

Головнокомандувачу Збройних Сил України, командиру військової частини А0515, начальнику Національного університету оборони України – Міністром оборони України;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів корпусів, прирівняних до них осіб і вище, – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів з'єднань, – командувачами видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачами військ оперативних командувань та прирівняними до них посадовими особами;

військовослужбовцям військової частини А0515 – командиром військової частини А0515;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів (начальників) військових частин, кораблів 1 і 2 рангів, – командиром корпусу, прирівняною до нього посадовою особою і вище;

іншим військовослужбовцям – прямими начальниками від командира полку (бригади), прирівняної до неї посадової особи і вище.

Порядок направлення у відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) визначається Міністерством оборони України.

259. Військовослужбовці, які згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії мають право на відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), за їх рапортами направляються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання переданих з військової частини документів щодо надання такої відпустки.

Військовослужбовці також мають право особисто подавати документи для оформлення зазначеної відпустки.

Порядок направлення військовослужбовців до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання документів з військової частини щодо надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) та оформлення такої відпустки встановлюється Міністерством оборони України";

25) у пункті 260:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі, підлягають звільненню з військової служби. У разі оголошення демобілізації військовослужбовці, які досягли:";

в абзаці сьомому слова "та у військовому резерві" виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та під час дії воєнного стану визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, підлягають звільненню в запас із зазначенням у наказі про звільнення, що такі особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку";

після абзацу дев'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Військовослужбовці, які згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними за станом здоров'я до військової служби, направляються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання переданих з військової частини документів щодо звільнення з військової служби.

Військовослужбовці також мають право особисто подавати документи для оформлення звільнення з військової служби.

Порядок направлення військовослужбовців до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання з військової частини документів щодо звільнення з військової служби та оформлення звільнення встановлюється Міністерством оборони України".

У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 квітня 2024 року