Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №215/2001

Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"

З метою організації виконання Закону України "Про громадянство України" постановляю:

1. Затвердити Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства (додається).
2. Покласти виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства на Міністерство внутрішніх справ України.
3. Затвердити Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень (додається).
4. Кабінету Міністрів України:
а) затвердити у місячний строк:
зразки свідоцтва про належність до громадянства України та тимчасового посвідчення громадянина України;
правила та порядок оформлення і видачі свідоцтва про належність до громадянства України та тимчасового посвідчення громадянина України;
б) забезпечити виготовлення бланків свідоцтва про належність до громадянства України та тимчасового посвідчення громадянина України.
5. Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству закордонних справ України у двотижневий строк:
затвердити зразки документів, які відповідно до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України;
забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків зазначених документів.
6. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 6 листопада 1997 року N 1247 "Про заходи щодо поліпшення організації розгляду питань громадянства".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 27 березня 2001 року N 215/2001

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію при Президентові України з питань громадянства

1. Комісія при Президентові України з питань громадянства (далі - Комісія) є допоміжним органом при Президентові України, утвореним відповідно до Закону України "Про громадянство України".
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про громадянство України", іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданням Комісії є:
розгляд заяв про прийняття до громадянства України і про вихід з громадянства України, подань про втрату громадянства України, внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення цих заяв і подань;
здійснення контролю за виконанням рішень з питань громадянства, прийнятих Президентом України;
внесення пропозицій щодо прийняття законів, видання актів Президента України та інших правових актів з питань громадянства, участь у підготовці проектів таких актів;
вивчення і узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду у питаннях громадянства, внесення пропозицій Президентові України щодо вдосконалення діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з вирішенням таких питань.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
повертати документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України Міністерству внутрішніх справ України або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України;
одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади матеріали, необхідні для розгляду заяв про прийняття до громадянства України і про вихід з громадянства України, подань про втрату громадянства України;
звертатися у межах своєї компетенції до центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення ними перевірки підстав, наявність або відсутність яких є необхідною для прийняття до громадянства України або припинення громадянства України, та виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України;
утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, працівників установ та організацій, провідних учених і спеціалістів;
заслуховувати на своїх засіданнях керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції;
користуватися в установленому порядку інформаційними банками даних центральних та місцевих органів виконавчої влади;
організовувати проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад з питань громадянства.
5. Комісія утворюється у складі Голови, заступника Голови, відповідального секретаря та членів Комісії.
Заступником Голови Комісії за посадою є Керівник Управління з питань громадянства Адміністрації Президента України, відповідальним секретарем Комісії - завідувач сектора по забезпеченню діяльності Комісії з питань громадянства цього Управління.
Персональний склад Комісії затверджує Президент України.
6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.
Головує на засіданнях Комісії її Голова, а в разі його відсутності - заступник Голови Комісії.
На засідання Комісії можуть бути запрошені представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій, провідні вчені та спеціалісти, а також особи, які подали заяви про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України.
7. Попереднє опрацювання та підготовка на розгляд Комісії матеріалів з питань громадянства України здійснюється Управлінням з питань громадянства Адміністрації Президента України. Про результати опрацювання та підготовки зазначених матеріалів доповідає на засіданнях Комісії відповідальний секретар Комісії.
8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.
Рішення Комісії оформляються протоколами, що підписують всі члени Комісії, які брали участь у засіданні.
Член Комісії, який не згоден з прийнятим рішенням, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу.
9. Рішення Комісії разом з підготовленими на їх підставі проектами указів Президента України про прийняття до громадянства України або про припинення громадянства України подаються на розгляд Президентові України.
Проекти указів Президента України про прийняття до громадянства України або про припинення громадянства України візують Голова Комісії, Глава Адміністрації Президента України, його заступник з правових питань та Керівник Управління з питань громадянства Адміністрації Президента України.
10. Організаційне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється Управлінням з питань громадянства Адміністрації Президента України.
11. Комісія для виконання покладених на неї завдань та реалізації наданих прав використовує бланки зі своїм найменуванням.
     

Глава Адміністрації
Президента України

В.ЛИТВИН


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 27 березня 2001 року N215/2001

ПОРЯДОК
провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень

Цей Порядок відповідно до Закону України "Про громадянство України" (далі - Закон) визначає перелік документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, а також процедуру подання цих документів та провадження за ними, виконання прийнятих рішень з питань громадянства України.

І. Порядок подання заяв та інших документів для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, а також виходу з громадянства України

1. Для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України або виходу з громадянства України особа подає заяву, а також інші документи, передбачені розділом ІІ цього Порядку.
У випадках, передбачених законодавством України, за подання заяви та інших документів з питань громадянства сплачується державне мито або консульський збір, документ про сплату якого подається разом із заявами та іншими документами з питань громадянства.
2. Заяви з питань громадянства оформлюються:
про прийняття до громадянства України та про вихід з громадянства України - на ім'я Президента України;
про оформлення набуття громадянства України особою, яка проживає на території України, - на ім'я начальника головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управління МВС України в області, місті Севастополі за місцем проживання особи;
про оформлення набуття громадянства України особою, яка постійно проживає за кордоном, - на ім'я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи.
3. Заява з питань громадянства складається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником.
Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник дитини.
Особа, яка уклала шлюб до досягнення вісімнадцятирічного віку, заяву з питань громадянства підписує самостійно.
Заяву з питань громадянства недієздатної особи підписує її опікун.
Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або фізичні вади, заяву на його прохання підписує інша особа.
4. Заяви та інші документи з питань громадянства подаються:
особою, яка проживає в Україні, - до районного, районного у місті, міського управління або відділу МВС України за місцем проживання особи;
особою, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, - до районного, районного у місті, міського управління або відділу МВС України за місцем реєстрації особи;
особою, яка постійно проживає за кордоном, - до дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи.
5. Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.
За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява та інші документи з питань громадянства на прохання заявника можуть подаватися іншою особою або надсилатися поштою.
Заява та інші документи з питань громадянства дитини подаються одним з її батьків або іншим законним представником дитини.
Особа, яка уклала шлюб до досягнення вісімнадцятирічного віку, заяву та інші документи з питань громадянства подає самостійно.
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території Україні або про його постійне проживання за кордоном.
6. Набуття громадянства України дитиною віком від 15 до 18 років або її вихід з громадянства України відбувається лише за згодою дитини.
Згода на набуття громадянства України або на вихід з громадянства України дитини віком від 15 до 18 років надається нею письмово у формі заяви, подається у присутності дитини. За наявності поважних причин (хвороба дитини, стихійне лихо тощо) така заява може подаватися у відсутності дитини.

ІІ. Документи, що подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, а також виходу з громадянства України

1. Документи, що подаються для встановлення належності до громадянства України

7. Встановлення належності до громадянства України стосується:
а) громадян колишнього СРСР, які не одержали паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон та не мають у паспортах громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт їхнього постійного проживання на території України за станом на 24 серпня 1991 року або проживання на території України за станом на 13 листопада 1991 року;
б) дітей осіб, зазначених у підпункті "а" цього пункту;
в) дітей, які за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року виховувалися в державних дитячих закладах України.
8. Для встановлення належності до громадянства України відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 Закону особа, яка за станом на 24 серпня 1991 року постійно проживала на території України і перебувала у громадянстві колишнього СРСР, але не має у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт її постійного проживання на території України на зазначену дату, подає такі документи:
а) заяву про встановлення належності до громадянства України;
б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР;
в) рішення суду, яке підтверджує факт постійного проживання особи на території України за станом на 24 серпня 1991 року.
9. Для встановлення належності до громадянства України відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону особа, яка проживала на території України за станом на 13 листопада 1991 року і перебувала у громадянстві колишнього СРСР, але не має у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт її проживання на території України на зазначену дату, подає такі документи:
а) заяву про встановлення належності до громадянства України;
б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР;
в) рішення суду, яке підтверджує факт проживання особи на території України за станом на 13 листопада 1991 року.
10. Для встановлення належності до громадянства України відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 3 Закону дитини один із її батьків або інший законний представник подає такі документи:
а) заяву про встановлення належності до громадянства України дитини;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) один з таких документів:
- довідку, що підтверджує факт постійного проживання дитини на території України за станом на 24 серпня 1991 року або факт її проживання на території України за станом на 13 листопада 1991 року;
- довідку, що підтверджує факт постійного проживання на території України за станом на 24 серпня 1991 року батьків (одного з них) дитини або іншого її законного представника, з яким дитина постійно проживала, або факт їх проживання на території України за станом на 13 листопада 1991 року;
- копії паспортів батьків дитини (одного з них), іншого її законного представника - громадян колишнього СРСР з відміткою про прописку, що підтверджує факт їх постійного проживання на території України за станом на 24 серпня 1991 року або факт їх проживання на території України за станом на 13 листопада 1991 року;
- рішення суду, яке підтверджує факт постійного проживання дитини на території України за станом на 24 серпня 1991 року або факт її проживання на території України за станом на 13 листопада 1991 року;
- рішення суду, яке підтверджує факт постійного проживання на території України батьків (одного з них) дитини або іншого її законного представника, з яким дитина постійно проживала, за станом на 24 серпня 1991 року або факт їх проживання на території України за станом на 13 листопада 1991 року.
Якщо документи про встановлення належності дитини до громадянства України подає не один із батьків дитини, а інший її законний представник, також подається копія документа про те, що заявник є законним представником дитини.
11. Для встановлення належності до громадянства України відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 3 Закону дитини, батьки якої померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими та яка за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року виховувалася у державному дитячому закладі України, представник цього закладу подає такі документи:
а) заяву про встановлення належності до громадянства України дитини;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) документ, який підтверджує факт перебування дитини за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року у державному дитячому закладі України.
12. Для встановлення належності до громадянства України відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 3 Закону особа, яка за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року відбувала покарання у місцях позбавлення волі на території України та перебувала у громадянстві колишнього СРСР і до набрання вироком суду законної сили постійно проживала відповідно на території УРСР або на території України, подає такі документи:
а) заяву про встановлення належності до громадянства України;
б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР;
в) документ, що підтверджує факт постійного проживання особи відповідно на території УРСР або на території України на момент набрання вироком суду законної сили;
г) документ, який підтверджує факт відбування особою покарання у місцях позбавлення волі на території України за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року.
13. Для встановлення належності до громадянства України відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону особа подає такі документи:
а) заяву про встановлення належності до громадянства України;
б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР із внесеним написом "громадянин України".
Для встановлення належності до громадянства України дитини на підставі пункту 3 частини першої статті 3 Закону особа, зазначена у абзаці першому цього пункту Порядку, подає також копію свідоцтва про народження дитини.
14. Для встановлення належності до громадянства України відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону повнолітня особа, яка у неповнолітньому віці разом зі своїми батьками (одним із них) після 13 листопада 1991 року прибула на постійне проживання в Україну, подає такі документи:
а) заяву про встановлення належності до громадянства України;
б) копії паспортів своїх батьків (одного з них) - громадян колишнього СРСР із внесеним написом "громадянин України";
в) копію свідоцтва про народження особи.

2. Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України за народженням

15. Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, батьки (один із них) якої на момент її народження були громадянами України (частина перша статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
б) копію свідоцтва про народження особи;
в) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент народження дитини.
16. Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України (частина друга статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
б) копію свідоцтва про народження особи;
в) копії посвідок на проживання в Україні для осіб без громадянства або інші документи, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і проживали на законних підставах на території України.
17. Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави (частина третя статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
б) копію свідоцтва про народження особи або інший документ, який підтверджує факт народження особи за межами України;
в) копії посвідок на проживання в Україні для осіб без громадянства або інші документи, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і постійно на законних підставах проживали на території України;
г) декларацію про ненабуття особою громадянства іншої держави за народженням.
18. Для оформлення набуття громадянства України за народженням особи, яка народилася на території України від іноземців, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків (частина четверта статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
б) копію свідоцтва про народження особи;
в) копії документів, які підтверджують факт перебування батьків особи у громадянстві іншої держави (держав) на момент її народження;
г) копії документів, які підтверджують факт постійного на законних підставах проживання батьків особи на території України на момент її народження;
д) декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків.
19. Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні (частина п'ята статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
б) копію свідоцтва про народження особи;
в) копію посвідчення біженця, виданого одному з батьків особи в Україні, або копію документа, що підтверджує факт надання одному з її батьків притулку в Україні;
г) декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків або декларацію про набуття особою за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
20. Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем (частина шоста статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
б) копію свідоцтва про народження особи;
в) документи, які підтверджують, що на момент народження особи один з її батьків перебував у громадянстві іншої держави (держав), а інший - був особою без громадянства;
г) документи, що підтверджують факт постійного на законних підставах проживання батьків особи на території України на момент її народження;
д) декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем.
21. Для оформлення набуття громадянства України за народженням новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда) (частина сьома статті 7 Закону), законний представник дитини подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;
б) копію свідоцтва про народження дитини.

3. Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

22. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, яка народилися до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) (частина перша статті 8 Закону), подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням;
б) дві фотокартки (розміром 35х45 мм);
в) один з таких документів:
- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;
- декларацію про відмову від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України та набуття громадянства України відповідно до законодавства України;
- документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав;
- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для інших категорій іноземців. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
г) копію свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує факт народження особи до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому цього пункту.
23. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, яка постійно проживала до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 22 цього Порядку, а також документ, що підтверджує факт постійного проживання особи до 16 липня 1990 року на зазначеній території.
24. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, батько чи мати якої народилися до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 22 цього Порядку, а також:
а) документ, який підтверджує факт народження батька чи матері заявника до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку;
б) копію свідоцтва про народження заявника або інші документи, що засвідчують родинні стосунки заявника з батьком чи матір'ю.
25. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, батько чи мати якої постійно проживали до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 22 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує факт постійного проживання батька чи матері заявника до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку;
б) копію свідоцтва про народження заявника або інші документи, що засвідчують родинні стосунки заявника з батьком чи матір'ю.
26. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, дід чи баба якої народилися до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 22 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує факт народження діда чи баби заявника до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку;
б) документи, що засвідчують родинні стосунки заявника з дідом чи бабою.
27. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, дід чи баба якої постійно проживали до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 22 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує факт постійного проживання діда чи баби заявника до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку;
б) документи, що засвідчують родинні стосунки заявника з дідом чи бабою.
28. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, повнорідні брат чи сестра якої народилися до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 22 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує факт народження повнорідних брата чи сестри заявника до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку;
б) документи, що засвідчують родинні стосунки заявника з повнорідними братом чи сестрою.
29. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, повнорідні брат чи сестра якої постійно проживали до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 22 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує факт постійного проживання повнорідних брата чи сестри заявника до 16 липня 1990 року на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку;
б) документи, що засвідчують родинні стосунки заявника з повнорідними братом чи сестрою.
30. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною разом з одним із батьків, який оформлює набуття громадянства України відповідно до пунктів 22 - 29 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), один із батьків дитини порушує клопотання про це у своїй заяві, а також додає:
а) заяву про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України;
б) копію свідоцтва про народження дитини.
31. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка народилася на території УРСР та є особою без громадянства (частина друга статті 8 Закону), один з її батьків або її опікун чи піклувальник подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням;
б) дві фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини;
в) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
г) декларацію про відсутність у дитини іноземного громадянства;
д) копію свідоцтва про народження дитини або будь-який інший документ, що підтверджує факт народження дитини на території УРСР.
Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
32. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка постійно проживала на території УРСР та є особою без громадянства (частина друга статті 8 Закону), один із батьків дитини або її опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 31 цього Порядку, а також:
а) копію свідоцтва про народження дитини;
б) документ, що підтверджує постійне проживання дитини на території УРСР.
Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
33. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка є особою без громадянства та один із батьків якої народився на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина друга статті 8 Закону), один з батьків дитини або її опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 31 цього Порядку, а також:
а) копію свідоцтва про народження дитини або інші документи, що засвідчують родинні стосунки дитини з одним з її батьків;
б) документ, що підтверджує факт народження одного з батьків дитини на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку.
Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
34. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка є особою без громадянства та один із батьків якої постійно проживав на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина друга статті 8 Закону), один із батьків дитини або її опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 31 цього Порядку, а також:
а) копію свідоцтва про народження дитини або інші документи, що засвідчують родинні стосунки дитини з одним з її батьків;
б) документ, що підтверджує факт постійного проживання одного з батьків дитини на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку.
Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
35. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка є особою без громадянства та дід чи баба якої народилися на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина друга статті 8 Закону), один з батьків дитини або її опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 31 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує родинні стосунки дитини з дідом чи бабою;
б) документ, що підтверджує факт народження діда чи баби дитини на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку.
Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
36. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка є особою без громадянства та дід чи баба якої постійно проживали на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку (частина друга статті 8 Закону), один з батьків дитини або її опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 31 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує родинні стосунки дитини з дідом чи бабою;
б) документ, що підтверджує факт постійного проживання діда чи баби дитини на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку.
Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
37. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка народилася на території України від іноземців і набула за народженням громадянства іншої держави (держав), яке було припинено (частина третя статті 8 Закону), один із батьків дитини або її опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 31 цього Порядку, а також:
а) копію свідоцтва про народження дитини;
б) копії документів, що підтверджують факт перебування батьків дитини у громадянстві іншої держави (держав) на момент народження дитини;
в) документ про припинення дитиною іноземного громадянства.
Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
38. У разі відсутності документів про постійне проживання на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 22 цього Порядку, або документів, що підтверджують родинні стосунки, подається відповідне рішення суду.

4. Документи, що подаються для прийняття до громадянства України

39. Для прийняття до громадянства України особа (за винятком особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; особи, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах; особи, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; особи, яка має визначні заслуги перед Україною, та особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України) подає такі документи:
а) заяву в двох примірниках про прийняття до громадянства України;
б) три фотокартки (розміром 35х45 мм);
в) один із таких документів:
- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;
- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України та набуття громадянства України відповідно до законодавства України;
- документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав;
- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для інших категорій іноземців. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
г) один із таких документів:
- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх 5 років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем;
- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх 3 років, разом з документом, який підтверджує, що особа в'їхала в Україну особою без громадянства, - для особи, яка в'їхала в Україну особою без громадянства;
д) один з таких документів:
- копію документа, що підтверджує отримання дозволу на постійне проживання в Україні;
- копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України;
е) один із таких документів:
- документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;
- копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;
- документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (німа, сліпа, глуха);
є) документ про наявність законних джерел існування.
40. Для прийняття до громадянства України особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, подає документи, передбачені підпунктами "а", "б", "е" пункту 39 цього Порядку, а також:
а) один із таких документів:
- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;
- декларацію про відмову від іноземного громадянства - для іноземців;
б) документи, що підтверджують надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом 3 років з моменту надання їй такого статусу чи притулку.
41. Для прийняття до громадянства України особа, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "д" - "є" пункту 39 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки;
б) копію документа, що підтверджує перебування чоловіка (дружини) особи у громадянстві України.
42. Для прийняття до громадянства України особа, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "д" - "є" пункту 39 цього Порядку, а також:
а) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки;
б) копію свідоцтва про смерть чоловіка (дружини);
в) копію документа, який підтверджує, що чоловік (дружина) особи перебував у громадянстві України.
43. Для прийняття до громадянства України особа, яка має визначні заслуги перед Україною, або особа, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 39 цього Порядку, а також подання центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України.
44. Для прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один з батьків якої або опікун чи піклувальник має дозвіл на постійне проживання в Україні (частина четверта статті 9 Закону), разом із одним із батьків дитини або її опікуном чи піклувальником одна з зазначених повнолітніх осіб порушує клопотання про це у своїй заяві і додає до документів, передбачених пунктом 39 цього Порядку, такі документи:
а) копію свідоцтва про народження дитини;
б) заяву про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України;
в) один із таких документів:
- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для дітей, які є особами без громадянства;
- декларацію про відмову від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання дитині статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для дітей, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
- заяву про зміну громадянства - для дітей, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України та набуття громадянства України відповідно до законодавства України;
- документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, - для дітей, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав;
- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для дітей, які перебувають у громадянстві інших держав. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від дітей, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
Якщо документи про прийняття дитини до громадянства України подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
45. Для прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або опікун чи піклувальник має дозвіл на постійне проживання в Україні (частина четверта статті 9 Закону), один із батьків дитини або її опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 44 цього Порядку, а також:
а) три фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
б) заяву в двох примірниках про прийняття дитини до громадянства України;
в) документ, який підтверджує, що один з батьків дитини або її опікун чи піклувальник має дозвіл на постійне проживання в Україні.
Якщо документи про прийняття дитини до громадянства України подає її опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

5. Документи, що подаються для оформлення поновлення у громадянстві України

46. Для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства (частина перша статті 10 Закону), подає такі документи:
а) заяву у двох примірниках про поновлення у громадянстві України;
б) три фотокартки (розміром 35х45 мм);
в) довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;
г) декларацію про відсутність іноземного громадянства.
47. Для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України набула іноземного громадянства та повернулася в Україну на постійне проживання (частина друга статті 10 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 46 цього Порядку, а також:
а) копію документа, який підтверджує постійне проживання особи на території України;
б) один із таких документів:
- декларацію про відмову від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України та набуття громадянства України відповідно до законодавства України;
- документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав;
- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для інших категорій іноземців. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
48. Для оформлення поновлення у громадянстві України дитини разом з одним із батьків, який після припинення громадянства України не набув іноземного громадянства (частина перша статті 10 Закону), один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві і подає разом із документами, передбаченими пунктом 46 цього Порядку, такі документи:
а) один із таких документів:
- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для дітей, які є особами без громадянства;
- декларацію про відмову від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання дитині статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для дітей, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
- заяву про зміну громадянства - для дітей, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України та набуття громадянства України відповідно до законодавства України;
- документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, - для дітей, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав;
- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для дітей, які перебувають у громадянстві інших держав. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від дітей, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) заяву про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України;
г) довідку про припинення громадянства України дитини або інший документ, який підтверджує припинення громадянства України дитини.
49. Для оформлення поновлення у громадянстві України дитини разом з одним із батьків, який після припинення громадянства України набув іноземного громадянства та повернувся в Україну на постійне проживання (частина друга статті 10 Закону), один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві і подає разом з документами, передбаченими пунктом 47 цього Порядку, документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 48 цього Порядку.

6. Документи, що подаються для оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення

50. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляють громадяни України (частина перша статті 11 Закону), один з усиновителів подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення;
б) дві фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
в) декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
г) копію рішення суду або дипломатичного представництва чи консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнається дійсним в Україні;
д) копію свідоцтва про народження дитини;
е) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
є) копії паспортів громадян України або інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування усиновителів дитини (одного усиновителя, якщо дитину усиновила одна особа) у громадянстві України.
51. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства (частина перша статті 11 Закону), один з усиновителів подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 50 цього Порядку, а також:
а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з усиновителів дитини у громадянстві України;
б) копію документа, який підтверджує, що другий з усиновителів дитини є особою без громадянства;
в) копію документа, який підтверджує факт перебування усиновителів дитини у шлюбі на момент її усиновлення.
52. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем (частина друга статті 11 Закону), один з усиновителів подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 50 цього Порядку, а також:
а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з усиновителів дитини у громадянстві України;
б) копію документа, який підтверджує перебування другого з усиновителів дитини у громадянстві іншої держави (держав);
в) копію документа, який підтверджує факт перебування усиновителів дитини у шлюбі на момент її усиновлення.

7. Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

53. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, над якою встановлено опіку чи піклування громадян України (частина перша статті 12 Закону), один з опікунів чи піклувальників дитини подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок встановлення над нею опіки чи піклування;
б) дві фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
в) копію свідоцтва про народження дитини;
г) декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
д) копію рішення органу опіки і піклування про встановлення над дитиною опіки чи піклування;
е) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
є) копії паспортів громадян України або інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування опікунів чи піклувальників дитини у громадянстві України.
54. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства (частина перша статті 12 Закону), один з опікунів чи піклувальників дитини подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 53 цього Порядку, а також:
а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з опікунів чи піклувальників дитини у громадянстві України;
б) копію документа, який підтверджує, що другий з опікунів чи піклувальників дитини є особою без громадянства.
55. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка проживає на території України і над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, та у зв'язку із встановленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем (частина друга статті 12 Закону), один з опікунів чи піклувальників дитини подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 53 цього Порядку, а також:
а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з опікунів чи піклувальників дитини у громадянстві України;
б) копію документа, який підтверджує перебування другого з опікунів чи піклувальників дитини у громадянстві іншої держави (держав);
в) декларацію про те, що дитина не набула іноземного громадянства у зв'язку з встановленням над нею опіки чи піклування;
г) документ, що підтверджує проживання дитини на території України.
56. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батьки якої померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими та яка виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника (частина третя статті 12 Закону), адміністрація цього закладу подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г", "е" пункту 53 цього Порядку, а також:
а) документ, який підтверджує, що дитина виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника;
б) документ про те, що батьки дитини померли, або позбавлені батьківських прав, або визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, або оголошені померлими.
57. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батьки якої померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими та яка виховується в дитячому будинку сімейного типу, якщо хоча б один із батьків-вихователів є громадянином України (частина третя статті 12 Закону), один із батьків-вихователів подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г", "е" пункту 53 цього Порядку, а також:
а) документ, який підтверджує, що дитину передано на виховання в дитячий будинок сімейного типу;
б) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з батьків-вихователів у громадянстві України;
в) документ про те, що батьки дитини померли, або позбавлені батьківських прав, або визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, або оголошені померлими.

8. Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

58. Для оформлення набуття громадянства України особою, яка проживає в Україні на законних підставах, визнана судом недієздатною, над якою встановлено опіку громадянина України (стаття 13 Закону), опікун цієї особи подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття особою, яка визнана судом недієздатною, громадянства України внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України;
б) дві фотокартки (розміром 35х45 мм) особи, яка визнана судом недієздатною;
в) копію рішення органу опіки і піклування про встановлення над особою, яка визнана судом недієздатною, опіки;
г) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування опікуна особи, яка визнана судом недієздатною, у громадянстві України;
д) документ, що підтверджує проживання особи, яка визнана судом недієздатною та над якою встановлено опіку, на території України.

9. Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

59. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є іноземцем або особою без громадянства та один з батьків якої є громадянином України, а другий - особою без громадянства (частина перша статті 14 Закону), один із батьків дитини, який є громадянином України, подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них;
б) дві фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
в) копію свідоцтва про народження дитини;
г) декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
д) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві України;
е) копію документа про те, що другий із батьків дитини є особою без громадянства;
є) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.
60. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є особою без громадянства та один із батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем (частина друга статті 14 Закону), один із батьків дитини, який є громадянином України, подає документи, передбачені у підпунктах "а" - "в", "д", "є" пункту 59 цього Порядку, а також:
а) декларацію про те, що дитина є особою без громадянства;
б) копію документа, який підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві іншої держави (держав).
61. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є іноземцем або особою без громадянства та батьки якої перебувають у громадянстві України (частина третя статті 14 Закону), один із батьків дитини подає документи, передбачені у підпунктах "а" - "г", "є" пункту 59 цього Порядку, а також копії паспортів громадян України або інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування обох батьків дитини у громадянстві України.

10. Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства

62. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнано громадянина України (частина перша статті 15 Закону), один із батьків дитини подає такі документи:
а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок встановлення батьківства;
б) дві фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
в) копію свідоцтва про народження дитини;
г) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування батька дитини у громадянстві України. Якщо документи для оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства подає мати дитини, яка не має можливості одержати копію документа, що підтверджує перебування батька дитини у громадянстві України, нею може бути подано декларацію про належність батька дитини до громадянства України;
д) копію документа, що підтверджує факт встановлення батьківства;
е) копію документа, який підтверджує, що мати дитини є громадянкою іншої держави (держав) або особою без громадянства;
є) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.

11. Документи, що подаються для виходу з громадянства України

63. Для виходу з громадянства України громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон (частина перша статті 18 Закону), подає такі документи:
а) заяву в двох примірниках про вихід з громадянства України;
б) три фотокартки (розміром 35х45 мм);
в) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України;
г) один із таких документів:
- документ, який свідчить, що заявник набув громадянства іншої держави (держав);
- документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що громадянин України набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України.
64. Для виходу з громадянства України дитина, яка виїхала разом із батьками на постійне проживання за кордон та разом із батьками виходить з громадянства України (частина друга статті 18 Закону), один із батьків дитини порушує у заяві про свій вихід з громадянства України клопотання про вихід дитини з громадянства України, а також подає разом із документами, передбаченими пунктом 63 цього Порядку, такі документи:
а) копію свідоцтва про народження дитини;
б) копію документа, який підтверджує перебування дитини у громадянстві України;
в) один із таких документів:
- документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);
- документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;
г) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України;
д) документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон.
65. Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала разом з одним із батьків на постійне проживання за кордон та разом з ним виходить з громадянства України, а другий із батьків якої залишається громадянином України або є іноземцем чи особою без громадянства (частини третя і четверта статті 18 Закону), той із батьків дитини, який виходить з громадянства України, порушує в заяві про свій вихід з громадянства України клопотання про вихід дитини з громадянства України та подає разом з документами, передбаченими пунктом 63 цього Порядку, документи, передбачені підпунктами "а" - "д" пункту 64 цього Порядку.
66. Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала на постійне проживання за кордон і батьки якої вийшли з громадянства України (частина п'ята статті 18 Закону), один із батьків дитини подає такі документи:
а) заяву в двох примірниках про вихід дитини з громадянства України;
б) три фотокартки (розміром 35х45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
в) копію свідоцтва про народження дитини;
г) копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;
д) один із таких документів:
- документ, який свідчить, що дитина набула громадянства іншої держави (держав);
- документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України;
е) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на вихід з громадянства України;
є) документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон;
ж) документи, які підтверджують, що батьки дитини вийшли з громадянства України.
67. Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків, який вийшов з громадянства України, а другий із батьків якої є громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства (частини шоста і сьома статті 18 Закону), той із батьків дитини, який вийшов з громадянства України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "є" пункту 66 цього Порядку, а також документ, який підтверджує, що один із батьків дитини вийшов з громадянства України.
68. Для виходу з громадянства України дитини, яка набула за народженням громадянства України (частина восьма статті 18 Закону), один із батьків дитини подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 66 цього Порядку.
69. Для виходу з громадянства України дитини, яка усиновлена подружжям, один з я