Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №241/2019-рп

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2019 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2019 рік гранти Президента України таким докторам наук:

БУКЕТОВУ Андрію Вікторовичу — 1973 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Херсонської державної морської академії для здійснення наукового дослідження «Закономірності створення антикорозійних і зносостійких полімерних нанокомпозитів для відновлення засобів водного та наземного військового транспорту»

ГРИЦЕНКУ Олександру Миколайовичу — 1975 року народження, докторові технічних наук, доцентові кафедри Національного університету «Львівська політехніка» для здійснення наукового дослідження «Розроблення перспективних технологій формування високоефективних гідрогелевих пов’язок медичного призначення»

ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу — 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Стабілізація траєкторій динамічних систем з гібридними керуваннями та проблеми апроксимації розв’язків неавтономних граничних задач»

ІВАННІКОВУ Роману Вікторовичу — 1974 року народження, докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Вивчення та використання унікальних колекцій тропікогенних інтродуцентів ех situ та in vitro для одержання біологічно активних сполук з антиоксидантними/відновлювальними властивостями»

КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу — 1973 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Комплекс моделей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: асиміляція даних вимірів»

КОРНОВЕНКУ Сергію Валерійовичу — 1974 року народження, докторові історичних наук, проректорові з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для здійснення наукового дослідження «Національне державотворення періоду Української революції 1917-1921 рр.: селянські республіки»

КУЗЬМЕНКО Ользі Віталіївні — 1984 року народження, докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Сумського державного університету для здійснення наукового дослідження «Розробка прототипу автоматизованого модуля фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів»

МИРОНЦОВУ Микиті Леонідовичу — 1980 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту телекомунікації і глобального інформаційного простору Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Моделювання електрометрії нафтогазових свердловин»

ОРИСИК Світлані Іванівні — 1975 року народження, докторові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Розробка нових гідроксаматних та тіосечовинних комплексів благородних металів з протипухлинною, антиметастатичною та метаболічною функцією як прекурсорів лікарських препаратів нового покоління з подоланою резистентністю патогенних клітин до їх дії»

ПАНЧУКУ Ростиславу Руслановичу — 1983 року народження, докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біології клітини Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Структурно-функціональні закономірності, що визначають протипухлинну активність ангуциклінових антибіотиків родини ландоміцинів»

ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні — 1974 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Ієрархічні цеолітні структури на основі українських сировинних ресурсів»

ПІЧУРІ Віталію Івановичу — 1981 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» для здійснення наукового дослідження «Геомоделювання природно- антропогенної обумовленості зміни структурно-функціонального стану басейну ріки Дніпро»

ПРОКОПЕНКУ Олександру Володимировичу — 1979 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Надшвидкі пристрої генерування, детектування та обробки електромагнітних сигналів на основі антиферомагнітних спінтронних наноструктур»

РЕЗНІКУ Олександру Станіславовичу — 1975 року народження, докторові соціологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту соціології Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Суб’єкти громадянських практик як соціальна основа демократичного транзиту України»

СОРОКІНУ Олександру Васильовичу — 1979 року народження, докторові фізико-математичних наук, заступникові директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Керування люмінесцентними властивостями молекулярних агрегатів через їх формування y наноструктурованих середовищах»

ТЕЛЬВАКУ Віталію Васильовичу — 1974 року народження, докторові історичних наук, професору кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка для здійснення наукового дослідження «Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ — першій третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, досвід для сьогодення»

ТОКОВОМУ Юрію Владиславовичу — 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Розробка аналітичне-числових методів дослідження температурних та залишкових напружень в товстостінних неоднорідних елементах трубопроводів»

ЦУПИКОВУ Олегу Михайловичу — 1977 року народження, докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Розробка критеріїв біобезпеки стовбурових клітин жирової тканини»

ШЕВЧЕНКУ Сергію Миколайовичу — 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Дослідження актуальних систем квантової інженерії на основі квантових бітів»

ШИДЛІЧУ Андрію Любомировичу — 1978 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Конструктивні методи аналізу крайових задач та відновлення функцій».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

6 серпня 2019 року