Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №242/2019-рп

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» призначити на 2019 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

АБДУРАХМАНОВІЙ Есмі Рустемівні — 1990 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для проведення дослідження «Спрямований синтез нових похідних 1,3-оксазолу як потенційно біологічно активних речовин»

АНОП Анні Вікторівні — 1989 року народження, кандидатові фізико- математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для проведення дослідження «Еліптичні диференціальні рівняння в узагальнених просторах Соболева»

АНТИПОВУ Євгену Олексійовичу — 1989 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення дослідження «Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних акумулюючих матеріалів з наночастинками металів»

БАСНУКАЄВІЙ Разет Магомедівні — 1990 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Фізико- технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України для проведення дослідження «Синтез новітніх графенових наноструктур для армування композитних матеріалів з метою підвищення їх експлуатаційних характеристик»

БЄЛЯЄВІЙ Наталії Сергіївні — 1990 року народження, кандидатові економічних наук, доцентові кафедри Київського національного торговельно-економічного університету для проведення дослідження «Гармонізація вітчизняного кадрового аудиту з міжнародною практикою»

БРОДНІКОВСЬКІЙ Ірині Володимирівні — 1986 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові, старшому науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України для проведення дослідження «Порівняльне дослідження впливу структури електроліту керамічної паливної комірки на його механічну поведінку та електричні властивості»

ВАСИЛИШИНУ Тарасу Васильовичу — 1989 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» для проведення дослідження «Дослідження симетричних функцій на деяких банахових просторах»

ГАЙДАБРУС Наталії Віталіївні — 1991 року народження, кандидатові економічних наук, асистентові кафедри Сумського Державного університету для проведення дослідження «Формування системи логістичного сервісу підприємства на інноваційних засадах»

ГАНЖІ Олені Анатоліївні — 1990 року народження, кандидатові геологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту геологічних наук Національної академії наук України для проведення дослідження «Дослідження Харківського розсипного району як основа нарощування мінерально-сировинної бази цирконію України»

ГНАТЕНКО Христині Павлівні — 1991 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення дослідження «Фундаментальні проблеми теорії квантованого простору»

ГНАТИКУ Роману Богдановичу — 1990 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, провідному інженерові Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження «Джерела мультитевного гамма- випромінювання в Галактиці та її супутниках»

ГРИЧУ Артему Вікторовичу — 1990 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова для проведення дослідження «Розробка інноваційної енергоефективної технології кондиціювання повітря автономних теплоелектростанцій»

ГРУБ’ЯКУ Андрію Богдановичу — 1989 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова Національної академії наук України для проведення дослідження «Електродні матеріали на основі нанокомпозитів ультрадисперсних гідроксидів заліза та нанопористого вуглецю для пристроїв накопичення енергії»

ГРУПІКОВСЬКІЙ Вікторії Василівні — 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для проведення дослідження «Стабілізація та планування руху неголономних систем зi збуреннями»

ГУШТАНУ Габріелю Гавриловичу — 1990 року народження, кандидатові біологічних наук, провідному інженерові Державного природознавчого музею Національної академії наук України для проведення дослідження «Вплив антропогенних трансформацій на угруповання панцирних кліщів (Acari, Oribatida), як біоіндикаторів стану навколишнього середовища в умовах Закарпаття»

ДЕГТЯРЬОВУ Івану Михайловичу — 1989 року народження, кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження «Оптимізація виробничого циклу виготовлення деталей складної форми з використанням модульної технологічної оснастки»

ДЕНИСЮК Наталії Михайлівні — 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України для проведення дослідження «Нові матеріали для активних середовищ твердотільних лазерів»

ЗВАРИЧУ Віктору Ігоровичу — 1990 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення дослідження «Молекулярний дизайн похідних 9,10-антрахінону — прототипів нових протипухлинних субстанцій»

ІЛЬНИЦЬКОМУ Василю Івановичу — 1985 року народження, докторові історичних наук, завідувачу кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка для проведення дослідження «Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939-1953): причини, наслідки, політика пам’яті»

КАВУННИКУ Валентину Леонідовичу — 1988 року народження, кандидатові історичних наук, науковому співробітникові Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грущевського Національної академії наук України для проведення дослідження «Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання директорів департаментів (1918-1921)»

КАРЛИ Захару Вадимовичу — 1988 року народження, кандидатові геологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка Національної академії наук України для проведення дослідження «Палеогеографічна реконструкція Південно-Західної частини Східноєвропейської платформи в неопротерозої»

КАРЯЦІ Наталії Сергіївні — 1988 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження «Нові люмінесцентні біядерні комплекси лантаноїдів з біс-хелатуючими карбациламідофосфатами»

КОЛЕСНИКУ Віталію Олександровичу — 1988 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження «Технологічне забезпечення точності циліндричних отворів авіаційних компонентів у складі пакетів вуглепластик/титановий сплав, шляхом зниження впливу вібрацій різального інструменту при свердлінні»

КОНОПЦІ Володимиру Михайловичу — 1988 року народження, кандидатові історичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту народознавства Національної академії наук України для проведення дослідження «Еволюція гендерної ролі чоловіка: від народження до старості (на матеріалах Покуття)»

КРАМАРЕНКУ Олександру Сергійовичу — 1990 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, асистентові кафедри Миколаївського національного аграрного університету для проведення дослідження «Аналіз наслідків міжвидової інтрогресивної гібридизації з використанням мікросателітів ДНК (на прикладі південної м’ясної породи худоби)»

КРУПНІЦЬКІЙ Олесі Михайлівні — 1990 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України для проведення дослідження «Ефекти фрустрації у квантових спінових системах»

КУЗЬМАКУ Андрію Романовичу — 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення дослідження «Заплутаність і геометрія квантових станів спінових систем з різними типами взаємодії»

КУЧЕРЕНКУ Івану Сергійовичу — 1989 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення дослідження «Розробка ферментних аргінін-чутливих біосенсорів для медичної діагностики та контролю якості ліків»

КУШНІРУ Анатолію Степановичу — 1988 року народження, кандидатові географічних наук, науковому співробітникові Інституту географії Національної академії наук України для проведення дослідження «Отримання та просторова прив'язка даних палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в межах рівнинної частини України на основі ГІС-технологій»

ЛИТВИНЕНКУ Антону Сергійовичу — 1988 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для проведення дослідження «Створення нових композитних матеріалів на основі наноструктурованих металевих пін, модифікованих пористими координаційними полімерами, для детектування та знешкодження галогенвмісних органічних забруднювачів»

ЛЯЦІЕНКУ Якову Олександровичу — 1983 року народження, докторові фізико-математичних наук, доцентові кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження «Перехідний режим між адгезією і ковзанням у тангенціальному динамічному контакті для нормальних і градієнтних матеріалів»

МАКАРЕЦЬ Юлії Сергіївні — 1987 року народження, кандидатові філологічних наук, докторантові, доцентові кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова для проведення дослідження «Лінгвосоціологічний моніторинг динаміки структури й статусу української мови в новітній час»

НАЗАРКЕВИЧ Оксані Богданівні — 1990 року народження, кандидатові економічних наук, науковому співробітникові Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього» Національної академії наук України для проведення дослідження «Напрямки ефективного використання потенціалу малого підприємництва в об'єднаних територіальних громадах»

ОНИЩЕНКО Євгенії Олександрівні — 1989 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка Національної академії наук України для проведення дослідження «Вплив поверхневої тріщини втоми на характеристики вимушених коливань лопаток турбомашин»

ОРОБЧЕНКУ Олександру Леонідовичу — 1983 року народження, докторові ветеринарних наук, завідувачу лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук для проведення дослідження «Токсико-біохімічна оцінка наночасток металів — потенційних компонентів біопрепаратів і кормових добавок для тварин»

ОСТАПЕНКУ Олексію Валерійовичу — 1989 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова для проведення дослідження «Розробка енергоефективних систем утилізації теплоти когенераційних модулів автономного енергозабезпечення підприємств»

ПАРХОМЧУК Жанні В’ячеславівні — 1989 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико- технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України для проведення дослідження «Підвищення властивостей сталевих виливків засобами спадкового модифікуваННЯ, керування процесами кристалізації і структуроутворення»

ПАСТЕРНАКУ Ярославу Михайловичу — 1985 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету для проведення дослідження «Розрахунок напружено-деформованого стану тонкостінних сталефібробетонних інженерних конструкцій на автомобільних дорогах»

ПАСТУХОВІЙ Тетяні Василівні — 1989 року народження, кандидатові технічних наук, фахівцеві без категорії Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» для проведення дослідження «Поверхневе модифікування та радіаційно-стимульоване легування високошвидкісними плазмовими імпульсами з метою підвищення трибологічних властивостей сірого чавуну»

ПИШНОГРАЄВУ Івану Олександровичу — 1989 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для проведення дослідження «Моделювання впливу економічних процесів на функціонування управлінського апарату територій»

ПОДНЕБЕННІЙ Світлані Костянтинівні — 1986 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» для проведення дослідження «Розробка високоефективних джерел живлення для машин контактного зварювання»

ПОКУТНОМУ Олександру Олексійовичу — 1983 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для проведення дослідження «Дослідження природничих процесів, які моделюються еволюційними крайовими задачами»

ПОЛІЩУК Ользі Леонідівні — 1989 року народження, кандидатові філологічних наук, старшому викладачеві кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили для проведення дослідження «Модель пам’яті в українській модерній та постмодерній літературі»

РОГУЛЬСЬКІЙ Олені Юріївні — 1989 року народження, кандидатові біологічних наук, виконуючій обов’язки старшого наукового співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України для проведення дослідження «Розробка і кріоконсервування тривимірних модельних об’єктів для скринінгу лікарських препаратів»

РОХМАНОВІЙ Тетяні Миколаївні — 1990 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова Національної академії наук України для проведення дослідження «Терагерцова джозефсонівська плазмоніка, контрольована статичним магнітним полем»

САМУСЕВИЧ Ярині Валентинівні — 1989 року народження, кандидатові економічних наук, старшому викладачеві кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження «Екологічне оподаткування у забезпеченні сталого розвитку України: дорожня карта імплементації європейських стандартів»

СІМЕЙКУ Костянтину Віталійовичу — 1988 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту газу Національної академії наук України для проведення дослідження «Дослідження теплофізичних особливостей процесу нанесення захисного піровуглецевого покриття на модель мікротвелу»

СЛАБІНОЗІ Мар’яну Остаповичу — 1990 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення дослідження «Дослідження впливу природних та штучних перешкод на ефективність функціонування сонячних панелей у складі сонячних електростанцій»

СОЦКОВУ Вадиму Олександровичу — 1990 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» для проведення дослідження «Ресурсозберігаюча параметризація безвідходної технології закладання виробленого простору вугільних шахт»

СТАРОСИЛІ Сергію Анатолійовичу — 1989 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення дослідження «Раціональний дизайн низькомолекулярних інгібіторів протеїнкінази СК2 як потенційних терапевтичних засобів»

СУХАЦЬКОМУ Юрію Вікторовичу — 1991 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення дослідження «Основи гнучкої та енергоощадної технології кавітаційного очищення водних середовищ від органічних сполук і твердофазних дисперсних частинок»

ТРУСОВІЙ Валерії Михайлівні — 1984 року народження, докторові фізико-математичних наук, професору кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для проведення дослідження «Розробка комбінованих нанопереносників лікарських (протипухлинних) препаратів на основі ліпосом та білкових гідрогелів»

УМЕРОВІЙ Сайде Олександрівні — 1990 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України для проведення дослідження «Формування структури та властивостей багатошарових нанокомпозитів функціонального призначення методами плівкового лиття та трафаретного друку»

ФЕДУШКО Соломії Степанівні — 1988 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Національного університету «Львівська політехніка» для проведення дослідження «Комп’ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних користувачів віртуальних спільнот»

ХАБУРСЬКОМУ Ярославу Мирославовичу — 1988 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико- механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України для проведення дослідження «Підвищення ресурсу конструкційних сталей теплотехнічного обладнання застосуванням екологічно безпечних інгібіторів корозійно-механічного руйнування на основі відходів деревини»

ЦЮПІ Наталі Олександрівні — 1990 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України для проведення дослідження «Спрямоване формування складу доменного шлаку на основі розроблених критеріїв оцінки його лужної ємності в умовах використання вторинних ресурсів»

ЧЕРНОБАЮ Сергію Володимировичу — 1989 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії наук України для проведення дослідження «Особливості селекції зимуючих тритикале»

ШАЛОВИЛО Юлії Ігорівні — 1989 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» для проведення дослідження «Розробка технології біопраймування для підвищення біологічної стійкості саджанців сосни звичайної та ялиці білої»

ШЕВЧЕНКО Ганні Миколаївні — 1983 року народження, докторові економічних наук, доцентові кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження «Оздоровча рекреація в міських агломераціях (у рамках досягнення ЦСР в Україні)».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 серпня 2019 року