Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №285/2016

Питання Комісії державних нагород та геральдики

1. Внести до Положення про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженого Указом Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 «Питання Комісії державних нагород та геральдики» (зі змінами, внесеними Указом від 14 січня 2015 року № 12), такі зміни:

1) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:

«здійснення експертизи проектів: малюнків та описів знаків державних нагород України; зразків документів про нагородження державними нагородами України; малюнків та описів символіки центральних органів виконавчої влади; малюнків та описів відомчих заохочувальних відзнак; передбачених законодавством знаків розрізнення військовослужбовців, а також організаційне та методичне забезпечення процесів, пов’язаних із розвитком геральдичної справи»;

2) у пункті 6:

абзац перший доповнити словами «але не рідше, ніж один раз на квартал»;

після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Про місце, дату і час засідання члени Комісії повинні бути поінформовані в письмовій формі не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дня його проведення. Одночасно із зазначеною інформацією членам Комісії надсилаються порядок денний та матеріали до засідання.

Позачергове засідання Комісії може бути скликане на підставі листа на ім’я голови Комісії, підписаного не менш як третиною членів Комісії».

У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;

доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

«Рішення Комісії з поточних питань можуть прийматися шляхом опитування членів Комісії»;

3) пункт 7 доповнити реченням: «На засідання Комісії з питань розгляду проектів малюнків та описів символіки центральних органів виконавчої влади, відомчих заохочувальних відзнак, передбачених законодавством знаків розрізнення військовослужбовців можуть запрошуватися представники відповідних центральних органів виконавчої влади, органів військового управління».

2. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

2 липня 2016 року