Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №293/2021

Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) у Положенні про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, затвердженому Указом Президента України від 4 жовтня 2010 року № 932 «Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка» (зі змінами, внесеними Указами від 17 січня 2011 року № 48 та від 3 березня 2016 року № 78):

а) пункт 3 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«забезпечує в установленому порядку виготовлення Дипломів та Почесних знаків лауреатів Національної премії».

У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати абзацами одинадцятим і дванадцятим;

б) абзаци третій та п’ятий пункту 4 викласти відповідно в такій редакції:

«залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, авторитетних фахівців, а також експертів, визначених Комітетом, які особисто не вносили пропозицій щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії. Оплата праці зазначених осіб здійснюється відповідно до законодавства»;

«відряджати членів Комітету та експертів, визначених Комітетом, для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва. Витрати, пов’язані з відрядженням таких осіб, здійснюються відповідно до законодавства»;

в) в абзаці шостому пункту 5 слова «у відповідній номінації» виключити;

г) у пункті 6:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Засідання Комітету для прийняття рішення у першому турі конкурсу за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції».

У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — сьомим; абзац шостий викласти в такій редакції:

«Якщо в результаті голосування у третьому турі в одній із номінацій жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом, як виняток, може бути прийнято рішення про проведення в іншій номінації повторного обговорення і таємного голосування щодо твору, який серед інших творів набрав найбільшу кількість голосів, або щодо творів, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні»;

2) у Положенні про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженому Указом Президента України від 3 березня 2016 року № 78 «Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка» (зі змінами, внесеними Указами від 6 березня 2018 року № 55 та від 5 березня 2019 року № 54):

а) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Національна премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п’яти років (але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії), у таких номінаціях:

література;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика, журналістика;

музичне мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва.

Щорічно може бути присуджено не більше семи Національних премій.

На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги»;

б) у пункті 6:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

«Для участі у конкурсі висуваються твори, що є результатом безпосередньої творчої участі як одного творця (автора, виконавця), так і творчого колективу (для авторів твору — не більше трьох осіб, для виконавців твору — не більше п’яти осіб). Не допускається включення до складу творчого колективу осіб, які не є творцями (авторами, виконавцями) твору.

У зв’язку з цим абзаци перший — четвертий вважати відповідно абзацами другим — п’ятим;

в абзаці четвертому слова «абзацу першого» замінити словами «абзацу другого»;

в) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. За результатами конкурсу Комітет готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії та проект відповідного Указу Президента України».

2. Кабінету Міністрів України:

опрацювати питання щодо збільшення розміру грошової частини Національної премії України імені Тараса Шевченка;

забезпечити у місячний строк врегулювання питань оплати праці авторитетних фахівців, експертів, які залучаються Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка до рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також відшкодування витрат на відрядження членів зазначеного Комітету та визначених ним експертів.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 липня 2021 року