Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №298/2018

Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО

З метою забезпечення виконання положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 року, а також рішень, прийнятих за результатами засідань Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів (4 квітня 2008 року, м.Бухарест, Румунія, 4 вересня 2014 року, м.Ньюпорт, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, 9 липня 2016 року, м.Варшава, Республіка Польща), реалізації визначених законами України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про національну безпеку України" засад зовнішньої політики та фундаментальних інтересів України щодо набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО та оцінювання результатів їх виконання (додається).

2. Кабінету Міністрів України щороку:

1) забезпечувати розроблення проектів річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО на відповідні роки (далі - річні національні програми) згідно із Положенням про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО та оцінювання результатів їх виконання, затвердженим цим Указом;

2)  здійснювати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з виконання річних національних програм.

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерству інформаційної політики України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, іншим центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання річних національних програм, органів місцевого самоврядування забезпечувати регулярне інформування громадськості про хід та результати їх виконання.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 7 грудня 2016 року № 547 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

2 жовтня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 2 жовтня 2018 року

№298/2018

ПОЛОЖЕННЯ

про розроблення річних національних програм під егідою
Комісії Україна - НАТО та оцінювання результатів їх виконання

І.   Загальні положення

1.  Це Положення визначає порядок розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО (далі - річні національні програми) та оцінювання результатів їх виконання.

2.  Основна частина річної національної програми містить такі розділи:

політичні та економічні питання;

оборонні та військові питання;

ресурсні питання;

питання безпеки;

правові питання.

У кожному розділі річної національної програми міститься опис реформ за відповідними напрямами, визначаються стратегічна мета реформ, цілі та пріоритетні завдання на відповідний рік. Реформи, стратегічна мета, відповідні цілі та пріоритетні завдання річної національної програми мають спрямовуватися на захист та забезпечення безпеки і добробуту громадян, комплексне та глибинне реформування держави з метою підготовки до набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору.

Невід'ємною складовою річної національної програми є додатки, в яких визначаються:

пріоритетні завдання, заходи річної національної програми, відповідальні за виконання таких заходів, строки виконання;

індикатори виконання/показники ефективності реалізації річної національної програми.

3. Річна національна програма розробляється відповідно до принципів стратегічного планування та з урахуванням таких вимог:

чіткості - визначення реформ, стратегічної мети, відповідних цілей, пріоритетних завдань та заходів повинно бути лаконічним, зрозумілим, не містити загальних формулювань;

досяжності - реформи, стратегічна мета, відповідні цілі, пріоритетні завдання та заходи повинні бути сформовані і сплановані, виходячи з наявних фінансових, матеріальних та людських ресурсів, реалістичної оцінки часу для їх реалізації та з урахуванням факторів, що можуть вплинути на цей процес;

доцільності - реформи, стратегічна мета, відповідні цілі, пріоритетні завдання та заходи повинні бути спрямовані на виконання умов, необхідних для підготовки до набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору;

часової визначеності - реформи, стратегічна мета, відповідні цілі, пріоритетні завдання та заходи повинні мати визначені строки;

наступності - реформи, стратегічна мета, відповідні цілі, пріоритетні завдання та заходи повинні визначатися з урахуванням результатів виконання річної національної програми на поточний рік.

4. Координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів із розроблення проекту річної національної програми, забезпечення контролю за виконанням передбачених річною національною програмою заходів здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Узгодження та координація заходів, здійснюваних центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами щодо визначення  стратегічної мети реформ, відповідних цілей, пріоритетних завдань та основних заходів річної національної програми, підготовка відповідних рекомендацій, методичних матеріалів здійснюється Комісією з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Координуюча роль у процесі розроблення річної національної програми покладається на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

II. Розроблення річної національної програми

5. Пропозиції до проекту річної національної програми готуються центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами у березні - квітні року, що передує плановому. Такі пропозиції мають узгоджуватися з підготовкою пропозицій до проекту Державного бюджету України на плановий рік.

6. Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України за результатами оцінювання виконання річної національної програми за попередній рік та з урахуванням рекомендацій Північноатлантичного Альянсу за результатами оціночного візиту Міжнародного секретаріату НАТО розробляє рекомендації щодо переліку реформ та відповідних цілей річної національної програми на плановий рік.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції не пізніше ЗО квітня року, що передує плановому, інформує центральні органи виконавчої влади, інші державні органи про відповідні рекомендації Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

7. Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи не пізніше ЗО травня року, що передує плановому, подають Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції пропозиції до проекту річної національної програми згідно з цим Положенням та з урахуванням рекомендацій Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

8. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції узагальнює отримані пропозиції, готує у взаємодії з Комісією з питань координації євроатлантичної інтеграції України проект річної національної програми, забезпечує його узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, та до 15 жовтня року, що передує плановому, подає узгоджений проект річної національної програми для попереднього розгляду Міжнародному секретаріату НАТО та Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

9. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції доопрацьовує за участю відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних органів проект річної національної програми з урахуванням рекомендацій сторони НАТО і Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та не пізніше 15 листопада року, що передує плановому, надсилає підготовлений проект річної національної програми до Міністерства закордонних справ України.

10. Міністерство закордонних справ України доопрацьовує у межах компетенції проект річної національної програми, забезпечує в установленому порядку його погодження з відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та не пізніше 20 грудня року, що передує плановому, вносить проект річної національної програми на розгляд Кабінету Міністрів України.

11. Кабінет Міністрів України розглядає, схвалює та до 31 січня планового року подає проект річної національної програми разом із проектом відповідного Указу Президента України на розгляд Президентові України.

III. Оцінювання результатів виконання річних національних програм

12. Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, залучені до виконання річної національної програми, подають Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерству закордонних справ України:

щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформацію про виконання річної національної програми за відповідний квартал;

щороку до 1 жовтня стислий звіт про виконання річної національної програми за три квартали, що містить аналітичну та статистичну інформацію, для надання відповідної інформації Міжнародному секретаріату НАТО напередодні оціночного візиту експертів Північноатлантичного Альянсу в Україну;

до 25 грудня інформацію про результати виконання річної національної програми за відповідний рік за визначеними індикаторами виконання/показниками ефективності реалізації її положень.

13. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції разом з Міністерством закордонних справ України узагальнює отриману інформацію, готує щоквартальні звіти про виконання річної національної програми для дальшого розгляду на засіданні Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

14. Міністерство закордонних справ України подає до 5 січня Кабінету Міністрів України узагальнену аналітичну інформацію про стан виконання річної національної програми за попередній рік.

15. Кабінет Міністрів України до 15 січня подає Президентові України інформацію про результати виконання річної національної програми за попередній рік разом з відповідними пропозиціями щодо дальшого розвитку відносин між Україною та НАТО.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН