Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №309/2021

Про Радника Президента України

1. Затвердити Положення про Радника Президента України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12 листопада 2014 року № 870 «Про Радника Президента України».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 липня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 липня 2021 року № 309/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про Радника Президента України

1. Радник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Радник Президента України підпорядковується безпосередньо Президентові України.

Посада Радника Президента України належить до посад патронатної служби Президента України.

Радник Президента України призначається на строк повноважень Президента України і здійснює свої обов’язки на постійній основі або на громадських засадах (поза штатом Офісу Президента України).

Повноваження Радника Президента України припиняються за власним бажанням, за рішенням Президента України, в тому числі у зв’язку із закінченням повноважень Президента України.

Радник Президента України може бути звільнений з посади в інших випадках, передбачених законодавством про працю, законодавством у сфері запобігання корупції.

2. Радник Президента України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Керівника Офісу Президента України, наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Радника Президента України є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

4. Відповідно до покладених завдань Радник Президента України:

1) аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави і суспільства у відповідній сфері, шляхів реалізації таких напрямів та можливих дій глави держави;

2) здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації;

3) здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення;

4) залучається в установленому порядку до:

вивчення пропозицій, надання консультацій з питань стратегічного характеру щодо реалізації національних інтересів і збереження національних цінностей України, визначення їх пріоритетності та оптимізації;

підготовки проектів актів Президента України;

експертизи законів, які надійшли на підпис главі держави, проектів законів України, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи;

здійснення аналізу актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій та підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність із Конституцією та законами України, актами Президента України або зупинення дії, скасування таких актів, рішень;

опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів взаємодії Президента України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими об’єднаннями;

підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, зустрічей та поїздок Президента України;

підготовки проектів послань, доповідей та промов Президента України;

підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю Президента України, а також до організації їх проведення;

організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо;

5) бере участь у співробітництві з науковими установами, аналітичними центрами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні з питань, що належать до його компетенції;

6) співпрацює відповідно до розподілу обов’язків з консультативними, дорадчими органами, утвореними Президентом України, забезпечує узгодженість їх діяльності та у визначених випадках очолює такі органи;

7) здійснює за дорученням Президента України взаємодію з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також представниками інших державних органів, установ і організацій у відповідній сфері;

8) виконує доручення Керівника Офісу Президента України;

9) здійснює моніторинг ситуації в регіонах України, готує та вносить пропозиції щодо врегулювання проблемних питань;

10) здійснює за дорученням Президента України інші функції.

5. Робота Радника Президента України спрямовується Президентом України.

6. Радник Президента України для виконання покладених завдань має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку в межах своєї компетенції від структурних підрозділів Офісу Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і посадових осіб необхідну інформацію, документи і матеріали;

ініціювати підготовку проектів актів Президента України з питань, що належать до його компетенції;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих проблем учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;

використовувати в установленому порядку державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікацій, мережі спеціального зв’язку та інші технічні засоби.

7. Діяльність радників — уповноважених Президента України здійснюється відповідно до цього Положення з урахуванням таких особливостей:

Радник — уповноважений Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Керівника Офісу Президента України;

координація діяльності Радника — уповноваженого Президента України здійснюється Керівником Офісу Президента України.

8. Організаційне та технічне забезпечення діяльності радників Президента України здійснюється Державним управлінням справами.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК