Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №328/2012

Про Конституційну Асамблею

З метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення практики реалізації Основного Закону України, з урахуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму, забезпечення залучення в установленому порядку до такої роботи провідних учених, представників громадянського суспільства і різних політичних сил, міжнародних експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), експертів інших міжнародних установ та організацій, керуючись частиною другою статті 102 та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при Президентові України.

2. Призначити за пропозицією Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї:

КРАВЧУКА Леоніда Макаровича - Президента України у 1991-1994 роках - Головою Конституційної Асамблеї (за згодою);

ШЕМШУЧЕНКА Юрія Сергійовича - директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України - заступником Голови Конституційної Асамблеї (за згодою);

СТАВНІЙЧУК Марину Іванівну - Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України секретарем Конституційної Асамблеї.

3. Затвердити Положення про Конституційну Асамблею (додається).

4. Затвердити персональний склад Конституційної Асамблеї (додається).

Депутатські фракції у Верховній Раді України та політичні партії, які не подали пропозицій щодо кандидатур до персонального складу Конституційної Асамблеї, можуть вносити такі пропозиції протягом діяльності Конституційної Асамблеї.

5. Покласти організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї на Адміністрацію Президента України, фінансове та матеріально-технічне забезпечення - на Державне управління справами, науково-консультативне забезпечення - на Національний інститут стратегічних досліджень.

Запропонувати Національній академії правових наук України, Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса Національної академії наук України, Київському національному університету імені Тараса Шевченка також здійснювати науково-консультативне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї.

6. Узяти до відома, що з початком діяльності Конституційної Асамблеї припиняє свою роботу Науково-експертна група з підготовки Конституційної Асамблеї.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

17 травня 2012 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 травня 2012 року №328/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Конституційну Асамблею

1. Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом при Президентові України, утвореним з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

2. У своїй діяльності Конституційна Асамблея керується Конституцією і законами України, актами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, чинними міжнародними договорами України, цим Положенням, а також ухваленим відповідно до нього Регламентом Конституційної Асамблеї.

Конституційна Асамблея у своїй діяльності керується також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

3. Діяльність Конституційної Асамблеї грунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

4. Основними завданнями Конституційної Асамблеї є:

1) узагальнення практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного конституціоналізму;

2) підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України, подання її Президентові України;

3) підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та попереднє його (їх) схвалення;

4) організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

5) доопрацювання за результатами громадського і фахового обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

6) схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України.

5. Конституційна Асамблея для виконання покладених на неї завдань має право:

1) створювати свої робочі органи та планувати їх діяльність;

2) одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян, наукових установ, вищих навчальних закладів та інших установ і організацій необхідні інформацію, матеріали і документи;

3) надсилати в установленому порядку до вітчизняних, іноземних і міжнародних наукових та експертних організацій підготовлені Конституційною Асамблеєю документи для їх експертної оцінки;

4) залучати до роботи Конституційної Асамблеї вітчизняних та іноземних учених-правознавців (за їх згодою);

5) запрошувати на пленарні засідання та засідання комісій, інших робочих органів Конституційної Асамблеї представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, наукових установ, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій, вітчизняних та іноземних учених-правознавців для участі в обговоренні відповідних питань;

6) організовувати проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, соціологічних опитувань, а також інших заходів з питань діяльності Конституційної Асамблеї;

7) забезпечувати висвітлення діяльності Конституційної Асамблеї в засобах масової інформації та на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

6. Конституційна Асамблея взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з об'єднаннями громадян, іншими інститутами громадянського суспільства, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними.

7. Конституційна Асамблея створюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах і мають рівні права.

До складу Конституційної Асамблеї входить не більше 100 членів, які є громадянами України, мають відповідну фахову підготовку і досвід роботи у сферах державотворення і правотворення, користуються авторитетом у суспільстві та, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу Конституційної Асамблеї за згодою.

Персональний склад Конституційної Асамблеї затверджується Президентом України.

Пропозиції щодо змін персонального складу Конституційної Асамблеї на розгляд Президентові України вносяться Головою Конституційної Асамблеї.

8. Голова Конституційної Асамблеї:

здійснює керівництво діяльністю Конституційної Асамблеї, скликає і веде її пленарні засідання, підписує прийняті Конституційною Асамблеєю рішення;

головує на засіданнях координаційного бюро Конституційної Асамблеї;

представляє Конституційну Асамблею у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, науковими установами, вищими навчальними закладами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

регулярно, не рідше одного разу на квартал, доповідає Президентові України про діяльність Конституційної Асамблеї.

9. Заступник Голови Конституційної Асамблеї виконує:

обов'язки Голови Конституційної Асамблеї в разі його відсутності;

доручення Голови Конституційної Асамблеї.

10. Секретар Конституційної Асамблеї:

відповідає за організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї, підготовку питань порядку денного її пленарних засідань, засідань координаційного бюро Конституційної Асамблеї;

виконує доручення Голови Конституційної Асамблеї.

11. У складі Конституційної Асамблеї створюються комісії, координаційне бюро Конституційної Асамблеї та інші робочі органи для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до Конституції України, а також з інших питань, визначених завданнями Конституційної Асамблеї.

Перелік комісій та інших робочих органів, їх персональний склад затверджуються Конституційною Асамблеєю.

12. Ураховуючи структуру Конституції України та виходячи з необхідності вдосконалення Основного Закону України, Конституційна Асамблея створює комісії з питань:

конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

прав, свобод та обов'язків людини і громадянина;

здійснення народовладдя;

організації державної влади;

правосуддя;

правоохоронної діяльності;

адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

У разі потреби Конституційна Асамблея може створювати інші комісії та підкомісії у складі комісій.

Комісія створюється у складі не менше десяти членів Конституційної Асамблеї.

Член Конституційної Асамблеї може входити до складу тільки однієї комісії.

Голова Конституційної Асамблеї, заступник Голови і секретар Конституційної Асамблеї не можуть входити до складу комісій.

Організацію діяльності комісії здійснюють голова та секретар комісії.

Голова комісії обирається Конституційною Асамблеєю за пропозицією Голови Конституційної Асамблеї.

Секретар комісії обирається комісією.

13. Координаційне бюро Конституційної Асамблеї узгоджує діяльність комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

Координаційне бюро Конституційної Асамблеї очолює Голова Конституційної Асамблеї. До складу координаційного бюро Конституційної Асамблеї також входять заступник Голови Конституційної Асамблеї, секретар Конституційної Асамблеї, голови комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї.

14. Конституційна Асамблея здійснює свою діяльність у формі пленарних засідань Конституційної Асамблеї, засідань комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї, а також в інших організаційних формах, передбачених Регламентом Конституційної Асамблеї, затвердженим Конституційною Асамблеєю.

15. Пленарне засідання Конституційної Асамблеї є повноважним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї скликається Головою Конституційної Асамблеї за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Пленарне засідання Конституційної Асамблеї може тривати кілька робочих днів.

Пленарні засідання Конституційної Асамблеї є відкритими і гласними.

Відкритість пленарних засідань Конституційної Асамблеї забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Конституційної Асамблеї та підготовлених нею матеріалів на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

16. Засідання координаційного бюро Конституційної Асамблеї скликається Головою Конституційної Асамблеї (у разі його відсутності - заступником Голови Конституційної Асамблеї) за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

17. Рішення Конституційної Асамблеї, її робочих органів приймаються шляхом відкритого голосування, більшістю від їх затвердженого складу, якщо інше не передбачено цим Положенням і Регламентом Конституційної Асамблеї.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Конституційної Асамблеї про схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України приймається не менш як двома третинами від затвердженого складу Конституційної Асамблеї.

Члени Конституційної Асамблеї голосують особисто.

18. Рішення Конституційної Асамблеї, її робочих органів оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

У разі необхідності рішення Конституційної Асамблеї реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

19. Конституційна Асамблея систематично інформує Президента України та громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.

20. Конституційна Асамблея використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 травня 2012 року №328/2012

СКЛАД
Конституційної Асамблеї

КРАВЧУК Леонід Макарович - Президент України у 1991 - 1994 роках, Голова Конституційної Асамблеї (за згодою)

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович - директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор заступник Голови Конституційної Асамблеї (за згодою)

СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна - Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), кандидат юридичних наук, секретар Конституційної Асамблеї

АКІМОЧКІН Анатолій Вікторович - перший заступник Голови Конфедерації вільних профспілок України (за згодою)

АФАНАСЬЄВА Мар'яна Володимирівна - професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук (за згодою)

БАНДУРКА Олександр Маркович - ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)

БАРАБАШ Олександр Леонідович - віце-президент Асоціації народних депутатів України (за згодою)

БАРАБАШ Юрій Григорович - проректор з навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

БЕЗЛЮДНА Ганна Віталіївна - заступник голови Ради Федерації роботодавців України (за згодою)

БИТЯК Юрій Прокопович - перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БОГАТИР Володимир Вікторович - президент всеукраїнської молодіжної громадської організації «Український молодіжний правничий союз» (за згодою)

БОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимирович - завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

БОРИСОВ В'ячеслав Іванович - академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович - ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович - завідувач кафедри міжнародного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович - віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор (за згодою)

ГЕТЬМАН Анатолій Павлович - проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович - заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор (за згодою)

ГРИЦЕНКО Іван Сергійович - декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор (за згодою)

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна - директор Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ДЕМЧЕНКО Сергій Федорович - помічник президента Національної академії наук України, доктор юридичних наук (за згодою)

ЄВГРАФОВ Павло Борисович - суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук (за згодою)

ЄВДОКИМОВ Валерій Олександрович - голова Союзу юристів України, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович - директор Національного інституту стратегічних досліджень

ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович - завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук (за згодою)

ЗАБАРСЬКИЙ Владислав Валерійович - народний депутат України, голова підкомітету з питань цивільного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)

ЗАЙЧУК Олег Володимирович - перший заступник директора з наукової роботи Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна - віце-президент Спілки адвокатів України (за згодою)

КАРАСЬОВ Вадим Юрійович - лідер Єдиного Центру, директор Інституту глобальних стратегій (за згодою)

КІВАЛОВ Сергій Васильович - голова Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОВАЛЕНКО Валентин Васильович - ректор Національної академії внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОГУТ Ігор Олегович - голова ради громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» (за згодою)

КОЗЮБРА Микола Іванович - завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОЛІСНИК Віктор Павлович - завідувач наукового відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОЛІУШКО Ігор Борисович - голова правління громадської організації Центр політико-правових реформ (за згодою)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович - директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОТЛЯР Дмитро Миколайович - незалежний експерт, представник партнерства «Новий Громадянин» (за згодою)

КРЕМЕНЬ Василь Григорович - президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор (за згодою)

КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир Петрович - віце-президент Асоціації народних депутатів України (за згодою)

КРУСЯН Анжеліка Романівна - завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КРЮЧКОВ Георгій Корнійович - народний депутат України третього та четвертого скликань Верховної Ради України (за згодою)

КУБКО Євген Борисович - президент юридичної фірми «Салком», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна - академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КУЛИК Юрій Миколайович - голова Федерації професійних спілок України (за згодою)

КУЛІЧЕНКО Іван Іванович - президент всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (за згодою)

ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович - директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, академік Національної академії наук України, доктор політичних наук (за згодою)

ЛІБАНОВА Елла Марленівна - директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор (за згодою)

МАЙБОРОДА Олександр Микитович - заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор (за згодою)

МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійович - суддя Верховного Суду України у відставці, Голова Верховного Суду України у 2002-2006 роках, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МАМУТОВ Валентин Карлович - директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МАРТИНЕНКО Петро Федорович - голова громадської організації «Асоціація суддів Конституційного Суду України», суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

МЕЛЬНИК Микола Іванович - науковий консультант з правових питань громадської організації Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МОРОЗ Олександр Олександрович - голова Соціалістичної партії України (за згодою)

МУСІЯКА Віктор Лаврентійович - президент всеукраїнського благодійного фонду «Громадська енергія», кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович - академік-секретар відділення історії, філософії та права НАН України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор (за згодою)

ОНІЩУК Микола Васильович - президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук (за згодою)

ОПРИШКО Віталій Федорович - декан юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович - фундатор всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», кандидат юридичних наук (за згодою)

ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна - вчений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук (за згодою)

ПАСІЧНИК Ігор Демидович - ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук, професор (за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович - перший віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПІДПАЛОВ Леонід Васильович - заслужений юрист України (за згодою)

ПОПОК Андрій Андрійович - віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління

ПРИСЯЖНЮК Олег Богданович - президент всеукраїнської громадської організації «Асоціація суддів України» (за згодою)

ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович - старший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович - заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович - експерт всеукраїнської асоціації громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

РИБАКОВ Ігор Олександрович - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)

РУДНЄВА Олександра Миколаївна - завідувач відділу державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень, доктор юридичних наук, доцент

СЕЛІВАНОВ Анатолій Олександрович - постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

СЕЛІВОН Микола Федосович - суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук (за згодою)

СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна - завідувач кафедри державного будівництва Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СІРЕНКО Василь Федорович - головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

СКРИПКА Наталія Сергіївна - виконавчий директор всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання «Національна Асамблея інвалідів України» (за згодою)

СКРИПНЮК Олександр Васильович - начальник відділу зв'язків з державними органами і міжнародними організаціями Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ТАЦІЙ Василь Якович - президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ТЕПЛЮК Михайло Олексійович - заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - Керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук (за згодою)

ТИМЧЕНКО Іван Артемович - суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук (за згодою)

ТИХИЙ Володимир Павлович - віце-президент - керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ТОВТ Михайло Михайлович - почесний голова Демократичної спілки угорців України, кандидат юридичних наук (за згодою)

ТОЛОЧКО Петро Петрович - директор Інституту археології НАН України, академік Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор (за згодою)

ФАЗИКОШ Василь Георгійович - декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович - заступник начальника навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання - декан факультету заочного навчання цивільних осіб Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ФІСУН Олександр Анатолійович - заступник директора з наукової роботи регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Харкові, доктор політичних наук, професор

ЦВИХ Володимир Федорович - завідувач кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор (за згодою)

ЧЕРНОВ Сергій Іванович - президент всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (за згодою)

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович - Голова Центральної виборчої комісії, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ШАРОВ Ігор Федорович - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, кандидат історичних наук (за згодою)

ШИЛО Ольга Георгіївна - доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук (за згодою)

ШУКЛІНА Наталія Георгіївна - професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук (за згодою)

ШУЛЬГА Микола Олександрович - заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, професор (за згодою)

ЮЩИК Олексій Іванович - провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЯКИМЧУК Микола Костянтинович - перший проректор Національної академії прокуратури України - директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів, доктор юридичних наук, професор (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН