Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №348/2021

Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

З метою досягнення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та забезпечення його підтримки громадянами України постановляю:

1. Затвердити Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року (додається).

2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у тримісячний строк план заходів щодо реалізації Стратегії, затвердженої цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 серпня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 серпня 2021 року № 348/2021

СТРАТЕГІЯ
комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

І. Загальні положення

Стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закріплено Конституцією України. Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, євроатлантична інтеграція визначена одним з пріоритетів національних інтересів держави та забезпечення національної безпеки.

Метою членства України в Організації Північноатлантичного договору є отримання гарантій безпеки держави, її суверенітету та територіальної цілісності в межах існуючого кордону, забезпечення умов для утвердження демократичних цінностей та принципу верховенства права, гарантування безпеки, прав і свобод громадян України, економічного розвитку України та зростання добробуту її населення.

Реалізація стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції передбачає здійснення комплексних глибинних перетворень, спрямованих на зміцнення безпеки та добробуту Українського народу, а також – досягнення Україною критеріїв членства в Організації Північноатлантичного договору. Відповідні реформи з урахуванням кращих практик держав – членів НАТО здійснюються в рамках річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО (далі – річні національні програми) за такими напрямами: політичні, економічні, оборонні, військові, ресурсні, безпекові та правові.

Водночас в Україні так і не було завершено формування цілісної системи нормативно-правових актів, які б визначали системну інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції та шляхи її реалізації.

У результаті інформаційній взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції бракує системності, цілеспрямованості (орієнтованості на результат та на інформаційні потреби цільових аудиторій), послідовності, комплексності, всебічності, цілісності, змістовності, глибини, диференційованості. Результатом є недостатній рівень обізнаності, розуміння та підтримки громадянами України діяльності органів державної влади із зазначених питань.

Стратегія комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року (далі – Стратегія) спрямована на налагодження системної інформаційної взаємодії (комунікації) під час реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та підвищення рівня поінформованості українського суспільства щодо відповідних реформ.

Стратегія спрямована на розв'язання таких проблем, як:

відсутність у значної частини громадян України, посадових осіб державних органів, установ та організацій всебічного та глибокого розуміння змісту та практичної цінності стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції України, необхідності та важливості впровадження відповідних реформ, їх зв'язку з інтеграційними процесами;

поширеність серед представників державного і громадського сектору відчуття недостатньої залученості до інтеграційних процесів;

відсутність системи та недосконалість механізму інформаційної взаємодії (комунікації) держави і суспільства з питань євроатлантичної інтеграції;

недостатнє розуміння у значної частини посадових осіб державних органів, установ та організацій важливості системної інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції;

недосконалість системи формування та реалізації державної інформаційної політики, зокрема з питань євроатлантичної інтеграції; відсутність або спорадичність системної інформаційної взаємодії (комунікацій) центральних органів виконавчої влади з цих питань;

недостатня спроможність державних інституцій забезпечити інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції з представниками міжнародної спільноти.

Для розв'язання зазначених проблем необхідним є:

створення системи інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції між державними органами, установами та організаціями і громадянами України, зокрема щодо реформ у рамках річних національних програм, спрямованих на досягнення критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору, у тому числі наближення до відповідних стандартів державного управління у державах – членах НАТО;

посилення інформаційної складової під час розроблення та реалізації річних національних програм;

розміщення узагальненої інформації про стан реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції на єдиному вебпорталі, доступному (за змістом і формою) для різних груп суспільства;

залучення до процесів планування, моніторингу та оцінювання виконання річних національних програм незалежних експертів – представників галузевих дослідницьких центрів, громадських об'єднань та міжнародних партнерів, які у подальшому просуватимуть ідеї річних національних програм та євроатлантичної інтеграції відповідним цільовим аудиторіям.

ІІ. Мета та цілі Стратегії

Метою Стратегії є підвищення рівня поінформованості та розуміння українським суспільством, міжнародною спільнотою змісту і практичної цінності змін в Україні, пов'язаних з реалізацією стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, створення у зв'язку з цим системної інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції.

Для досягнення зазначеної мети необхідним є:

забезпечення просування ідеї євроатлантичної інтеграції, передусім шляхом успішного виконання річних національних програм, які визначають реформи, що необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в НАТО;

сприяння усвідомленню українським суспільством, міжнародною спільнотою важливості ролі системної інформаційної взаємодії (комунікації) у підвищенні ефективності діяльності з розроблення та реалізації державних політик у різних сферах;

надання сприяння у формуванні більш точного розуміння українським суспільством, міжнародною спільнотою цілей удосконалення системної інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції;

формування засад інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції під час підготовки проектів річних національних програм як важливого та системного інструмента реформ;

посилення співпраці між органами державної влади під час розроблення та виконання річних національних програм шляхом вдосконалення системної інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції;

забезпечення надання зручного та інклюзивного доступу до об'єктивної, повної та своєчасної інформації про діяльність органів державної влади з питань євроатлантичної інтеграції;

сприяння у формуванні позиції громадян України щодо євроатлантичної інтеграції та ефективності дій держави із зазначених питань;

гармонізація процесів формування та реалізації галузевих державних політик та річних національних програм.

Цілі Стратегії

Ціль 1. Посадові особи державних органів, установ та організацій системно здійснюють інформаційну взаємодію (комунікацію) щодо реформ, спрямованих на реалізацію стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та практичної цінності для суспільства їх результатів

Для досягнення зазначеної цілі необхідним є:

1.1. Забезпечення повного і всебічного розуміння стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції посадовими особами державних органів, установ та організацій, їх обізнаності щодо мети, змісту та перебігу реформ у рамках євроатлантичної інтеграції України, усвідомлення необхідності і важливості таких реформ.

1.2. Досягнення державними органами, установами та організаціями, залученими до виконання заходів з реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, спроможностей системно та узгоджено здійснювати інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції з різними цільовими аудиторіями.

1.3. Здійснення посадовими особами державних органів, установ та організацій систематичної та системної інформаційної взаємодії (комунікації) щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ і заходів у рамках реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції.

Ціль 2. Посадові особи місцевого самоврядування розуміють зміни, що відбуваються в державі у зв'язку із реалізацією стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, та здійснюють інформаційну взаємодію (комунікацію) з територіальними громадами з метою забезпечення їх поінформованості щодо практичної цінності таких змін

Для досягнення зазначеної цілі необхідним є:

2.1. Підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ у рамках реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та їх спроможності здійснювати інформаційну взаємодію (комунікацію) із зазначених питань з територіальними громадами.

2.2. Налагодження системної, своєчасної і всебічної інформаційної взаємодії (комунікації) центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо змісту стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, відповідних реформ та заходів з цих питань.

Ціль 3. Засоби масової інформації забезпечують висвітлення актуальної інформації про реалізацію стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції

Для досягнення зазначеної цілі необхідним є:

3.1. Забезпечення поінформованості представників засобів масової інформації зі змістом стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та відповідними реформами, насамперед у рамках річних національних програм.

3.2. Сприяння державними органами, установами та організаціями висвітленню засобами масової інформації актуальної, повної, об'єктивної інформації у сучасних форматах про хід реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, відповідних реформ та заходів з цих питань.

Ціль 4. Українське суспільство розуміє цінність стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та підтримує пов'язані з ним зміни

Для досягнення зазначеної цілі необхідним є:

4.1. Підвищення рівня розуміння українським суспільством стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та основних реформ з цих питань.

4.2. Формування позитивного сприйняття українським суспільством стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

4.3. Активізація участі українського суспільства у розробленні та впровадженні реформ і заходів з питань євроатлантичної інтеграції України.

Ціль 5. Міжнародна спільнота розуміє і підтримує стратегічний курс євроатлантичної інтеграції України та відповідні реформи з цих питань

Для досягнення зазначеної цілі необхідним є:

5.1. Посилення взаємодії з державами – членами та державами – партнерами Організації Північноатлантичного договору щодо публічної та практичної підтримки політичними лідерами таких держав євроатлантичної інтеграції України.

5.2. Підвищення рівня обізнаності громадян держав – членів і держав – партнерів Організації Північноатлантичного договору щодо стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції України, відповідних реформ та заходів з цих питань.

ІІІ. Шляхи та механізми реалізації Стратегії

Для забезпечення реалізації Стратегії Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує план заходів, на основі якого центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації, залучені до виконання річних національних програм, щороку розробляють та реалізують плани заходів з відповідних питань.

Удосконалення інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції здійснюється на стратегічному, програмному та операційному рівнях.

На стратегічному рівні визначаються та деталізуються основні цільові аудиторії, ключова ідея та пропонований формат комунікації, поширювана інформація, канали комунікації (інформаційної взаємодії), інструменти зворотного зв'язку, основні етапи реалізації комунікаційної стратегії; підходи до моніторингу виконання та оцінювання впливу Стратегії (періодичність, методи збору інформації, якісні та кількісні показники вимірювання результативності).

На програмному рівні визначаються організаційний та координаційний механізми комунікаційного супроводу на рівні підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, державних установ та організацій, які відповідають за комунікацію, а також завдання виконавцям Стратегії у розрізі напрямів євроатлантичної інтеграції, та, у разі потреби, обсяги фінансового забезпечення.

На операційному рівні планується та реалізується комунікаційна діяльність з підтримки визначених заходів євроатлантичної інтеграції за комунікаційними планами (із зазначенням необхідних фінансових витрат для виготовлення і поширення інформаційних продуктів); здійснюється постійний збір даних для моніторингу показників та періодичного оцінювання впливу Стратегії.

Ключовим чинником ефективної реалізації Стратегії є налагодження цілісної системної інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції з цільовими аудиторіями, якими для цілей Стратегії є:

посадові особи державних органів, установ та організацій;

посадові особи місцевого самоврядування;

представники засобів масової інформації, популярні блогери, активні користувачі Інтернету;

українське суспільство;

представники міжнародної спільноти.

Основою заходів з реалізації Стратегії має бути поширення інформації про усі аспекти євроатлантичної інтеграції, зокрема:

налагодження системи поширення інформації стосовно різних аспектів взаємодії України та Організації Північноатлантичного договору, передусім у рамках річних національних програм;

розроблення та поширення рекомендаційних, у тому числі інформаційних матеріалів та зразків комунікаційних планів для державних органів, установ та організацій, залучених до реалізації реформ, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією, для висвітлення ними своєї діяльності з цих питань;

включення тематики євроатлантичної інтеграції та річних національних програм у комунікаційні плани державних органів, установ та організацій; залучених до реалізації реформ, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією;

запровадження програми навчання ефективним методам інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції України для посадових осіб державних органів, установ та організацій, безпосередньо залучених до виконання заходів євроатлантичної інтеграції, зокрема, передбачених річними національними програмами;

визначення пріоритетних проектів євроатлантичної інтеграції, включення їх у комунікаційні плани відповідних державних органів, установ та організацій, інформування цільових аудиторій про хід реалізації таких проектів;

широке залучення державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань до імплементації положень Стратегії;

висвітлення позитивного досвіду держав – членів НАТО, зокрема щодо боротьби з корупцією, з метою його поширення в Україні;

демонстрація позитивних змін, пов'язаних із впровадженням в Україні реформ та заходів з питань євроатлантичної інтеграції, передбачених, зокрема, річними національними програмами, популяризація позитивного досвіду реалізації реформ та окремих проектів з цих питань;

аналіз методів та інструментів, використаних під час інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції, з метою визначення, поширення найбільш ефективних методів та інструментів і відмови від витратних і неефективних;

створення та поширення серед внутрішньої аудиторії медіа-продукції, що демонструє гарантування безпечного та стабільного розвитку держави як кінцевої мети реформ та заходів з євроатлантичної інтеграції;

Реалізація Стратегії передбачає виконання заходів внутрішньої та зовнішньої комунікації.

Заходи внутрішньої комунікації здійснюються для внутрішньої цільової аудиторії (посадові особи державних органів, установ та організацій, представники міжнародної спільноти, зокрема урядів держав – членів Альянсу, які беруть участь у заходах євроатлантичної інтеграції України) та передбачають інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань європейської інтеграції:

безпосередньо у державних органах, установах та організаціях, залучених до розроблення та реалізації відповідних реформ;

між державними органами, установами та організаціями (по вертикалі та горизонталі, на регіональному та галузевому рівнях), залученими до розроблення та реалізації реформ у рамках євроатлантичної інтеграції;

з представниками міжнародної спільноти, зокрема представниками іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в установленому порядку в Україні, щодо перебігу реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, зокрема про результати виконання заходів річних національних програм.

Заходи зовнішньої комунікації здійснюються для зовнішньої цільової аудиторії (українське суспільство, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації, представники міжнародної спільноти) та передбачають інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції:

з українським суспільством для просування (популяризації) реформ, що здійснюються в рамках реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції як процесу підвищення ефективності (удосконалення державних інституцій), і загального розвитку держави з метою набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору, а також з різними цільовими аудиторіями щодо спільних проектів України з НАТО для підвищення поінформованості про зміст діяльності Альянсу не як суто військової, а передусім як політичної організації, яка підтримує розвиток України та її рух до кращих стандартів, підходів та принципів держав – членів НАТО у різних сферах, а не лише у військовій;

з представниками міжнародної спільноти щодо виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань у сфері євроатлантичної інтеграції, реалізації реформ у визначених галузях, що підвищує рівень довіри та позитивного сприйняття урядами держав – членів НАТО України як держави, що активно впроваджує реформи, спрямовані на досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

IV. Основні етапи та строк реалізації Стратегії

Стратегія реалізовуватиметься у чотири етапи.

Перший етап – організаційне забезпечення реалізації Стратегії.

Основні завдання: формування робочої групи при Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, розроблення комунікаційних програм, створення системи інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції.

Очікувані результати: створено організаційні та матеріально-технічні умови для реалізації Стратегії.

Другий етап – широке інформування цільових аудиторій про мету, зміст, попередні та очікувані результати реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції.

Основні завдання: створення тематичного вебпорталу для розміщення інформації щодо реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції, розроблення пакета інформаційно-довідкових та інформаційно-просвітницьких матеріалів про стратегічний курс євроатлантичної інтеграції України та про реформи (брошури та буклети в електронному та друкованому форматі, відеоролики тощо), залучення представників засобів масової інформації для забезпечення ефективного інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції та основних спікерів з відповідних питань.

Очікувані результати: налагоджено систему ефективної інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції з цільовими аудиторіями щодо мети, змісту та результатів реалізації відповідних реформ.

Третій етап – активна інформаційна взаємодія (комунікація) з питань євроатлантичної інтеграції щодо перебігу та досягнутих результатів реформ, заходів, комунікаційних програм з питань євроатлантичної інтеграції.

Основні завдання: забезпечення регулярного моніторингу стану реалізації реформ, заходів, комунікаційних програм з питань євроатлантичної інтеграції.

Очікувані результати: забезпечено ефективне функціонування інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції щодо процесу та результатів впровадження реформ і виконання заходів євроатлантичної інтеграції.

Четвертий етап – оцінювання зворотного зв'язку: моніторинг та оцінка реалізації Стратегії.

Основні завдання: здійснення моніторингу, оцінки та аналізу результатів реалізації Стратегії та розроблення рекомендацій на наступний період.

Очікувані результати: проведено оцінку результатів реалізації Стратегії та розроблено рекомендації щодо інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції на наступний період.

V. Моніторинг, контроль та оцінка виконання Стратегії

Контроль за виконанням Стратегії покладається на Кабінет Міністрів України.

Поточний контроль за реалізацією Стратегії здійснюється Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, у тому числі в рамках роботи Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Безпосередня реалізація Стратегії, методологічна та інформаційна підтримка її виконання здійснюється Міністерством культури та інформаційної політики України за участю інших державних органів, установ та організацій, залучених до виконання заходів із реалізації реформ з питань євроатлантичної інтеграції, у тому числі у рамках річних національних програм.

Виконання спільних із НАТО заходів з інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції здійснюється за участю Представництва НАТО в Україні, контактних Посольств НАТО в Україні.

Моніторинг виконання та оцінювання реалізації Стратегії здійснюють залучені державні органи, установи та організації разом із представниками інституцій громадянського суспільства.

VI. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

VII. Очікувані результати реалізації Стратегії

Результатом реалізації Стратегії має стати наближення теми євроатлантичної інтеграції України до цільових аудиторій через інтенсивну інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції щодо повсякденної діяльності державних органів, установ та організацій у напрямах, визначених у річних національних програмах. Акцент такої комунікації має бути перенесений з поширення інформації про НАТО та військове співробітництво України з цією Організацією на висвітлення внутрішньодержавних реформ і заходів євроатлантичної інтеграції, спрямованих на досягнення Україною критеріїв членства в Організації Північноатлантичного договору, яке сприятиме політичному, економічному, оборонному, військовому, ресурсному, безпековому та правовому розвитку держави, відчутному для Українського народу.

Основні комунікаційні зусилля державних органів, установ та організацій, залучених до реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, зокрема річних національних програм, мають спрямовуватися на подолання негативних стереотипів щодо співпраці України з НАТО та формування позитивних мотивацій цільових груп населення стосовно перспективи членства в Організації Північноатлантичного договору та довгострокової усвідомленої підтримки визначеного стратегічного курсу держави.

Реалізація Стратегії сприятиме підвищенню ефективності реформ у рамках річних національних програм та інших заходів євроатлантичної інтеграції завдяки більш свідомій позиції посадових осіб державних органів, установ та організацій, підвищить узгодженість системної інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції із засобами масової інформації та українським суспільством, сприятиме залученню посадових осіб місцевого самоврядування до цього процесу.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК