Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №356/2019

Питання добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

З метою забезпечення добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України на виконання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (додається).

2. Утворити Комісію для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі - Комісія) та затвердити її персональний склад (додається).

3. Ліквідувати конкурсну комісію з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, утворену Указом Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».

4. Оголосити конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

5. Комісії забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

6. Міністерству закордонних справ України забезпечити:

проведення тестування учасників конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи;

внесення в установленому порядку до Ради Європи за результатами проведення конкурсу списку кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 1 листопада 2007 року № 1043 «Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України»;

Указ Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

10 червня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 10 червня 2019 року № 356/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

1. Це Положення визначає процедуру та умови проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, а також вимоги до кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

2. Для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі - конкурс) утворюється Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі — Комісія).

Склад Комісії формується з числа фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист npaв людини і основоположних свобод.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України.

Голова Комісії обирається на першому засіданні Комісії з числа її членів.

Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам Комісії чи іншим особам.

Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

У засіданнях Комісії можуть брати участь запрошені особи, які користуються правом дорадчого голосу.

Діяльність Комісії ґрунтується на засадах незалежності, відкритості та прозорості процедури добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Порядок роботи Комісії визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

3. Конкурс проводиться з додержанням принципу рівності прав конкурсантів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або інших ознак та з урахуванням вимог резолюцій і рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи.

4. Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути особа, яка:

має високі моральні якості;

має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в інших державах, і не менш як десять років стажу професійної діяльності у сфері права та/або досвіду наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;

вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно французької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння змісту тексту.

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людинй від України особа, яка:

на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

5. Конкурс оголошується указом Президента України і проводиться за такими етапами:

1) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вимогам, установленим цим Положенням;

2) проведення тестування осіб, допущених до участі у конкурсі, щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи;

3) проведення співбесіди;

4) відбір кандидатів.

6. Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, у тридцятиденний строк з дня набрання чинності указом Президента України, яким оголошено конкурс, подає до Комісії (вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220) такі документи:

1) написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею Європейського суду з прав людини від України;

4) копію паспорта громадянина України (а для іноземців чи осіб без громадянства - копію паспортного документа іноземця);

5) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном;

6) копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

8) написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, зазначених в абзацах восьмому - одинадцятому пункту 4 цього Положення;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, що подаються до Комісії, мають бути завірені в установленому порядку.

Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть подати до Комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

Комісія розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, які подали документи для участі в конкурсі, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких документів.

7. До участі у конкурсі Комісією допускаються особи, які подали документи, зазначені в пункті 6 цього Положення, і відповідають вимогам, встановленим в абзацах третьому, шостому - одинадцятому пункту 4 цього Положення (далі - учасники конкурсу).

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

Комісія розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, допущених до участі у конкурсі, не пізніше наступного робочого дня після дня завершення прийому документів.

8. Проведення тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи забезпечує Міністерство закордонних справ України. Про результати тестування Міністерство закордонних справ України інформує Комісію.

9. Співбесіда проводиться Комісією з метою перевірки відповідності учасників конкурсу вимогам, установленим в абзацах четвертому та п'ятому пункту 4 цього Положення, та критеріям, визначеним частиною першою статті 21 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Співбесіда проводиться у п'ятнадцятиденний строк після отримання від Міністерства закордонних справ України результатів тестування щодо визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи.

Інформація про дату, час і місце проведення співбесіди розміщується Комісією на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

10. За результатами співбесіди Комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу відбирає трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Комісія не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення за результатами проведеного конкурсу оприлюднює список відібраних кандидатів на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Голова Комісії подає список відібраних кандидатів до Міністерства закордонних справ України для подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи.

Про результати конкурсу голова Комісії інформує Президента України.

Глава Адміністрації Президента України А.БОГДАН


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 10 червня 2019 року № 356/2019

СКЛАД

Комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович - професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член- кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)

КОРОТКИЙ Тимур Робертович - професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук (за згодою)

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна - академік-секретар відділення цивільно- правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович - завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

СИРОЇД Тетяна Леонідівна - професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України А.БОГДАН