Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №398/2022

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) у Положенні про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, затвердженому Указом Президента України від 14 квітня 1999 року № 379/99 (зі змінами, внесеними Указами від 14 липня 2000 року № 894/2000, від 1 квітня 2002 року № 311/2002, від 21 лютого 2003 року № 158/2003, від 13 квітня 2004 року № 426/2004, від 4 листопада 2004 року № 1368/2004, від 10 березня 2009 року № 148/2009, від 25 квітня 2013 року № 236/2013, від 28 березня 2014 року № 347/2014, від 20 травня 2014 року № 481/2014, від 16 грудня 2014 року № 934/2014, від 23 червня 2015 року № 355/2015 та від 28 квітня 2020 року № 159/2020):

а) пункт 4 доповнити підпунктами 11 — 14 такого змісту:

«11) сприяє оперативним підрозділам суб’єктів боротьби з тероризмом у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності;

12) сприяє розвідувальним органам України у виконанні покладених на них завдань та здійсненні функцій, передбачених Законом України «Про розвідку»;

13) взаємодіє із суб’єктами розвідувального співтовариства;

14) бере в установленому порядку участь у протидії диверсійним проявам»;

б) третє речення абзацу другого пункту 8 викласти в такій редакції:

«Перший заступник керівника Центру за посадою є начальником штабу Центру»;

в) у пункті 11:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Головуючим на засіданні Міжвідомчої координаційної комісії є керівник Центру, а у разі відсутності керівника Центру за його дорученням перший заступник або заступник керівника Центру».

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — шостим;

доповнити абзацом такого змісту:

«Регламент роботи Міжвідомчої координаційної комісії затверджується на її засіданні»;

г) підпункт 12 пункту 14 викласти у такій редакції:

«12) здійснює в установленому порядку самопредставництво інтересів Центру в судах України на усіх стадіях судового процесу через заступника начальника штабу Центру з юридичних питань та співробітників юридичного підрозділу штабу, які без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України «Про виконавче провадження» позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження»;

ґ) пункт 16 викласти у такій редакції:

«16. Посади у штабі заміщуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Служби безпеки України, які мають значний досвід роботи, аналітичний спосіб мислення, морально-ділові якості і стан здоров’я, що передбачають високу працездатність, і здатні ефективно діяти в екстремальній ситуації»;

д) пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. Дії керівника Центру, його першого заступника та заступника, керівників координаційних груп під час підготовки і координації проведення заходів із запобігання терористичним проявам визначаються Міжвідомчою координаційною комісією»;

е) у тексті Положення слова «міжвідомча координаційна комісія» у всіх відмінках замінити словами «Міжвідомча координаційна комісія» у відповідному відмінку;

2) у статті 1 Указу Президента України від 26 липня 2001 року № 570/2001 «Про порядок взаємодії з міжнародними антитерористичними організаціями» слова «Антитерористичним центром держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав та іншими» виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 червня 2022 року