Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №413/2020

Про Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування

З метою створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

3. Керівникові Офісу Президента України у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 вересня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 вересня 2020 року № 413/2020

ПОЛОЖЕННЯ

Про Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування

1. Координаційна рада з вирішення проблемних питань у сфері Містобудування (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) вивчення проблемних питань, що виникають під час реалізації права громадян на житло, забезпечення прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування, встановлення передумов їх виникнення;

2) системний аналіз практики реалізації державної політики у сфері містобудування;

3) моніторинг стану виконання актів законодавства у сфері містобудування;

4) напрацювання пропозицій Президентові України щодо:

стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності у сфері містобудування;

запровадження ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування;

вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;

залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Координаційної ради, представників державних органів, а також представників підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань, незалежних фахівців (за їх згодою).

5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Координаційна рада утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Голова Координаційної ради:

призначає засідання Координаційної ради;

визначає порядок денний засідання Координаційної ради;

головує на засіданнях Координаційної ради.

8. Секретар Координаційної ради:

1) за дорученням Голови Координаційної ради забезпечує інформування членів Координаційної ради про дату, час та місце проведення засідання Координаційної ради;

2) здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Координаційної ради відповідно до порядку денного, надсилає їх разом з проектом порядку денного членам Координаційної ради не пізніше ніж за три календарних дні до дати проведення засідання;

З) веде протокол засідання Координаційної ради;

4) виконує інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням засідань Координаційної ради.

9. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від її складу.

За результатами засідання оформлюється протокол.

10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Координаційної ради.

11. Координаційна рада інформує громадськість про свою діяльність. Інформація про діяльність Координаційної ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (в межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК