Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №419/2018

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2018 року:

за роботу "Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах":

ПРОГОНОВУ Дмитру Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЯКОВЛЄВУ Сергію Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

БАРАНОВСЬКОМУ Олексію Миколайовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

за роботу "Математичні методи і комп'ютерне моделювання марковських систем та їх застосування":

КНОПОВІЙ Вікторії Павлівні – докторові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Технічного університету Дрездена (Німеччина)

ГУПАЛУ Микиті Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ОСТРОВСЬКОМУ Олексію Вікторовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

за роботу "Створення інноваційних комп'ютерно-інтегрованих тeхнологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів":

ЖУЧЕНКУ Олексію Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ІВІЦЬКОМУ Ігорю Ігоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЦАПАРУ Віталію Степановичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ІВІЦЬКІЙ Дар'ї Костянтинівні – директорові з маркетингу товариства з обмеженою відповідальністю "РА – ГАРМОНІЯ";

за роботу "Випадкові процеси з регенерацією":

МАРИНИЧУ Олександру Віталійовичу – докторові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу "Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря":

ПОПОВУ Олександру Олександровичу – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

ЯЦИШИНУ Андрію Васильовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

КОВАЧ Валерії Омелянівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

АРТЕМЧУКУ Володимиру Олександровичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України;

за роботу "Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ":

КРИЩУКУ Роману Сергійовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

МАЛАХАТЦІ Денису Олександровичу – молодшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

КОМАРЧУКУ Дмитру Сергійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

БЕРЕЗЮКУ Андрію Олександровичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Створення державного первинного еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа":

БАСУ Олександру Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові державного підприємства "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації";

за роботу "Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин":

ДАВИДОВСЬКОМУ Леоніду Сергійовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України;

за роботу "Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем":

КРУЦУ Вадиму Олексійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

ОНИЩЕНКО Євгенії Олександрівні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України;

за роботу "Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу":

МІРОШНИЧЕНКУ Денису Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

за роботу "Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою":

ШУМЕЛЬЧИКУ Євгену Ігоровичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України

ГОРУПАСІ Віктору Володимировичу – науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України;

за роботу "Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу":

МИКИТЮКУ Тарасу Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики НАН України;

за роботу "Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля":

ЕЛИЇВУ Андрію Андрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

за роботу "Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів":

САВИЦЬКОМУ Олександру Вячеславовичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

САЛЬНІКОВУ Андрію Олександровичу – кандидатові технічних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СЛЮСАРЮ Євгену Андрійовичу – кандидатові технічних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу "Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд":

ХАРЧЕНКУ Максиму Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЧИЧУЛІНІЙ Ксенії Вікторівні – кандидатові технічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

за роботу "Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження":

ГОРУНУ Олегу Павловичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

БУРИКУ Олександру Олександровичу – математику І категорії Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України;

за роботу "Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв збагачення залізної руди":

МОРКУН Наталі Володимирівні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

КОВАЛЬ Світлані Станіславівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

за роботу "Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій":

ПРИХОДЧЕНКУ Дмитру Васильовичу – кандидатові геологічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

СОЦКОВУ Вадиму Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ТРЕГУБУ Миколі Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ДЕРЕВЯГІНІЙ Наталії Іванівні – кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";

за роботу "Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану":

ДЄДІЧУ Івану Олександровичу – кандидатові технічних наук, заступникові начальника відділу приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"– металургійний завод"

ПІЧКА Тетяні Володимирівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

КАМЧАТНОМУ Олексію Анатолійовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України;

за роботу "Лазерне відпалювання нестехіометричних нанокомпозитних плівок на основі кремнію":

ГАВРИЛЮКУ Олександру Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України

ПИЛИПОВІЙ Ользі Вікторівні – кандидатові фізико-математичних наук, інженерові І категорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації":

ВОДЦІ Олексію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

МЕЙЛЕХОВУ Андрію Олександровичу – молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЖАДЬКО Марії Олександрівні – аспірантові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ПОСТЕЛЬНИК Ганні Олександрівні – аспірантові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

за роботу "Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки":

ЛИТВИНУ Роману Зіновійовичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

за роботу "Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання":

ГОРБАЧОВІЙ Тетяні Євгенівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

РЕБРОВІЙ Надії Василівні – молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

МАЛОМУ Тарасу Сергійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка

ЖИШКОВИЧУ Андрію Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

за роботу "Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки":

ШЛАПІ Юлії Юріївні – кандидатові хімічних наук, виконуючому обов'язки наукового співробітника Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

ЗАХАРОВУ Артему Вячеславовичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

НІКИТЕНКУ Артему Леонідовичу – інженерові І категорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАЙЛЕРУ Андрію Олександровичу – інженерові Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства "Кварсит";

за роботу "Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення":

ЩЕРБАНЬ Наталії Дмитрівні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ФІЛОНЕНКО Світлані Миколаївні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України;

за роботу "Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії":

КУЧАНСЬКОМУ Владиславу Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

НЕСТЕРЕНКУ Артему Борисовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ГУНЬКО Ірині Олександрівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Вінницького національного технічного університету;

за роботу "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту":

ВЕРБИЦЬКОМУ Євгену Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

МИКОЛАЙЦЮ Дмитру Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ОСИПЕНКО Катерині Сергіївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПАВЛЮЧЕНКУ Віталію Леонідовичу – інженерові товариства з обмеженою відповідальністю "ЕГО";

за роботу "Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України":

ОХАРЄВУ Вячеславу Олександровичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

РАДЧУКУ Ігорю Валентиновичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

ЗАГОРОДНІЙ Сніжані Анатоліївні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

за роботу "Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття":

КОНІЩУКУ Василю Васильовичу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

за роботу "Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур":

ШАТКОВСЬКОМУ Андрію Петровичу – докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

ЧЕРЕВИЧНОМУ Юрію Олександровичу – завідувачеві Брилівським дослідним полем Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;

за роботу "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину":

КРАСИЛЕНКО Юлії Андріївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

ГОРЮНОВІЙ Інні Іванівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

ПЛОХОВСЬКІЙ Світлані Григорівні – провідному інженерові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";

за роботу "Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів":

ЛАРІОНОВУ Віталію Борисовичу – докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Фізико-хімічного інституту імені О.М.Богатського НАН України;

за роботу "Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам":

ПАРЕНЮК Олені Юріївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг":

БУЖЕНКО Аллі Іванівні – кандидатові медичних наук, доцентові Української військово-медичної академії Міністерства оборони України;

за роботу "Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект":

МУРОВАНІЙ Тетяні Олександрівні – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій":

ДЕШКО Людмилі Миколаївні – докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету;

за роботу "Кооперативна модель національного господарства":

МАНЖУРІ Олександру Васильовичу – докторові економічних наук, проректорові вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";

за роботу "Управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем":

КОЗЛОВСЬКОМУ Сергію Володимировичу – докторові економічних наук, професорові Донецького національного університету імені Василя Стуса;

за роботу "Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки":

ОБИХОД Ганні Олександрівні – докторові економічних наук, завідувачеві відділу державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

БОЙКУ Володимиру Володимировичу – молодшому науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України";

за роботу "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства":

ГУБЕЛАДЗЕ Ірині Гурамівні – кандидатові психологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

7 грудня 2018 року