Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №42/2020

Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

Порядок формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 лютого 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 лютого 2020 року № 42/2020

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі – Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що утворюється відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності її членів, відповідальності та відкритості для суспільства, а також невтручання в діяльність Державного бюро розслідувань та його працівників.

4. Основними завданнями Ради є:

1) забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;

2) сприяння взаємодії Державного бюро розслідувань з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

3) сприяння отриманню керівництвом Державного бюро розслідувань об’єктивних відомостей щодо громадської оцінки стану виконання Державним бюро розслідувань покладених на нього завдань.

5. Рада для виконання покладених на неї завдань:

1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро розслідувань;

2) розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них;

3) готує та подає Державному бюро розслідувань пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю, бере участь у таких консультаціях;

4) сприяє громадському обговоренню проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань діяльності Державного бюро розслідувань;

5) обговорює із залученням представників громадських об’єднань, засобів масової інформації, громадян України питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань;

6) збирає, узагальнює та подає Державному бюро розслідувань інформацію стосовно пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо необхідності удосконалення форм та методів взаємодії;

7) обирає з числа членів Ради трьох представників до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань та вносить Директорові Державного бюро розслідувань подання про включення таких осіб до складу Дисциплінарної комісії;

8) розробляє та затверджує Правила професійної етики працівників Державного бюро розслідувань;

9) має право отримувати на письмовий запит від Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступників, від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до інформації з обмеженим доступом;

10) організовує і проводить зустрічі, конференції, семінари, засідання за круглим столом та інші заходи з питань, що належать до компетенції Ради.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об’єднаннями, в тому числі міжнародними, іншими інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

7. Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на два роки.

Склад Ради затверджується Директором Державного бюро розслідувань.

Строк повноважень Ради та її членів розпочинається з дня проведення першого засідання Ради.

8. Рада достроково припиняє свою діяльність у разі:

1) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

2) непроведення її засідань протягом двох кварталів підряд;

3) ліквідації Державного бюро розслідувань.

Рішення про припинення діяльності Ради оформлюється відповідним актом Державного бюро розслідувань та підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому цим Положенням.

9. Повноваження члена Ради достроково припиняються у разі:

1) складення ним повноважень за власним бажанням згідно з поданою заявою;

2) неможливості члена Ради брати участь у її роботі за станом здоров’я;

3) смерті;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

6) притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

7) встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради;

8) встановлення обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»;

9) систематичної відсутності на засіданнях Ради без поважних причин (більш як два рази підряд).

Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради, крім дострокового припинення повноважень за власним бажанням, приймається на найближчому засіданні Ради після встановлення відповідної підстави для дострокового припинення повноважень члена Ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради, який подав заяву про складення повноважень за власним бажанням, на засіданні Ради не розглядається, а повноваження такого члена Ради вважаються достроково припиненими з дня надходження відповідної заяви до Ради.

10. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Ради Рада вважається правомочною за умови наявності більше половини членів Ради від її загального складу.

Обрання нового члена Ради замість члена Ради, повноваження якого достроково припинені, здійснюється в установленому порядку на конкурсній основі на строк до закінчення повноважень діючого складу Ради.

11. Члени Ради на першому її засіданні обирають з числа членів Ради простою більшістю голосів голову Ради, його заступника, а також за пропозицією голови Ради – секретаря Ради.

Голова Ради, його заступник, секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

12. Голова Ради:

1) організовує діяльність Ради та затверджує за її рішенням Регламент Ради;

2) скликає засідання Ради, організовує їх підготовку і проведення, формує попередній порядок денний засідань Ради, головує під час їх проведення;

3) представляє Раду у відносинах з Державним бюро розслідувань, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації;

4) підписує протоколи засідань Ради та інші документи від імені Ради.

13. Заступник голови Ради виконує обов’язки головуючого на засіданні Ради та підписує протокол у разі відсутності голови Ради.

14. Секретар Ради:

1) забезпечує інформування членів Ради про час і місце проведення засідання Ради та попередній його порядок денний;

2) узагальнює пропозиції членів Ради для включення до порядку денного та передає погоджений головою Ради проект порядку денного засідання Ради для оприлюднення на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

3) веде протокол засідань Ради;

4) інформує членів Ради про результати виконання прийнятих на засіданні рішень;

5) готує документи до засідання Ради та документи, необхідні для виконання її рішень;

6) готує проект щорічного звіту про діяльність Ради, подає його на затвердження Ради та вживає заходів для забезпечення його оприлюднення на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

У разі відсутності секретаря на засіданні Ради виконання його функцій за поданням голови Ради покладається шляхом голосування на одного із членів Ради.

15. Члени Ради зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Ради та підготовці матеріалів до них;

2) забезпечувати виконання покладених на них обов’язків;

3) своєчасно інформувати про причини відсутності на засіданні Ради.

16. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відкрито. За рішенням Ради у виняткових випадках може бути проведено закрите засідання Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради від її загального складу.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Засідання проводяться у разі потреби за ініціативою голови Ради, більшості членів Ради або за зверненням Директора Державного бюро розслідувань, але не рідше одного разу на квартал.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання Ради, а також про проект порядку денного засідання, крім випадків, передбачених окремими рішеннями Ради, оприлюднюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань. Оприлюднення вказаної інформації є офіційним повідомленням членів Ради про засідання Ради, якщо інше не визначено Регламентом Ради.

За наявності технічної можливості на засіданні Ради може проводитися відео- та аудіозапис або вестися онлайн-трансляція засідання.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер та є обов’язковими для розгляду Державним бюро розслідувань.

17. Члени Ради не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Ради будь-яким іншим особам.

У разі відсутності члена Ради на засіданні Ради він має право висловити свою позицію у письмовій формі, яка оголошується головою Ради на засіданні Ради перед голосуванням.

18. На запрошення голови Ради в засіданнях Ради можуть брати участь Директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник та заступники, працівники Державного бюро розслідувань, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, експерти, члени громадських рад, утворених при державних органах, інші особи.

19. За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради.

20. Оприлюднення актів Державного бюро розслідувань про затвердження складу Ради, припинення її діяльності, рішень Ради про дострокове припинення повноважень окремого члена Ради, а також протоколів засідань Ради, щорічного звіту про діяльність Ради, прийняті нею рішення та інформації про хід їх виконання, інших відомостей про діяльність Ради здійснюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань у рубриці «Рада громадського контролю».

21. Забезпечення діяльності Ради, у тому числі матеріально-технічне, здійснюється Державним бюро розслідувань.

22. Рада використовує бланк зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 лютого 2020 року № 42/2020

ПОРЯДОК
формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Цей Порядок визначає процедуру формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі – Рада), що здійснюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу.

2. Рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради (далі –конкурс) приймається Директором Державного бюро розслідувань.

3. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, до складу якої включаються особи, які мають вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет, не є членами політичних партій.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

2) має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;

3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

4) була працівником правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості).

Персональний склад конкурсної комісії та порядок її роботи затверджуються Директором Державного бюро розслідувань.

4. Конкурс включає такі етапи:

1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття та розгляд заяв та інших документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка їх на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком;

2) проведення рейтингового інтернет-голосування на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

3) написання есе на задану конкурсною комісією тему;

4) проведення співбесіди;

5) оголошення результатів у формі рейтингового списку;

6) подання конкурсною комісією на затвердження Директору Державного бюро розслідувань переліку із 15 осіб, відібраних до складу Ради.

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

В оголошенні зазначаються:

дата початку та строк прийому заяв для участі у конкурсі;

перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі;

адреса, за якою здійснюється прийом документів, адреса електронної пошти для подання документів в електронному вигляді, контактні дані особи, уповноваженої надавати інформацію з питань проведення конкурсу.

6. До участі в конкурсі не допускається особа, яка:

1) є членом громадської ради (ради громадського контролю), утвореної при інших правоохоронних органах, або членом Громадської ради доброчесності;

2) уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) була працівником правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);

4) має близьких осіб, які були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);

5) не має вищої освіти та досвід роботи якої за спеціальністю менше 10 років;

6) має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

7) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

8) має громадянство (підданство) іншої держави або є особою без громадянства;

9) постійно не проживає на території України протягом останніх 10 років.

7. Не пізніше семи днів після завершення строку, визначеного для подання заяв та інших документів для участі у конкурсі, відомості щодо кандидатів до складу Ради, які відповідають встановленим цим Порядком вимогам та допущені до участі у конкурсі, оприлюднюються на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

8. Рейтингове інтернет-голосування щодо кандидатів до складу Ради проводиться на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань протягом 24 годин.

Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому інтернет-голосуванні.    

Під час участі у рейтинговому інтернет-голосуванні особа може проголосувати один раз не більше ніж за п’ятьох кандидатів.

За результатами рейтингового інтернет-голосування конкурсною комісією формується список кандидатів із 30 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів, допускаються до написання есе та проведення співбесіди.

9. Написання есе кандидатом здійснюється на визначену конкурсною комісією тему, яка оголошується одним із членів комісії перед початком написання есе. На написання есе кандидатам надається 90 хвилин.

Під час написання есе кандидатам забороняється використання засобів мобільного зв’язку, інших електронних пристроїв, фотографування, спілкування з іншими учасниками конкурсу або вихід за межі приміщення, у якому відбувається написання есе.

10. Співбесіда з кандидатом проводиться конкурсною комісією в усній формі.

Під час проведення співбесіди члени конкурсної комісії мають право ставити питання, зокрема з метою з’ясування особистих і професійних якостей кандидата, його обізнаності щодо завдань Ради та Державного бюро розслідувань, обговорювати з кандидатом результати проходження ним попередніх етапів конкурсу.

11. За результатами написання есе та проведення співбесіди конкурсною комісією формується рейтинговий список кандидатів, який оприлюднюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань не пізніше двох робочих днів із дня завершення етапу проведення співбесіди.

Перші 15 кандидатів з рейтингового списку включаються конкурсною комісією до переліку осіб, рекомендованих до складу Ради, який подається на затвердження Директору Державного бюро розслідувань.

12. Затверджений Директором Державного бюро розслідувань персональний склад Ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

13. Відомості про дату, час і місце проведення кожного з етапів конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань не пізніше ніж за два дні до проведення відповідного етапу конкурсу.

14. Проведення всіх етапів конкурсу фіксується за допомогою технічних засобів відео- та аудіозапису, а за наявності технічної можливості ведеться онлайн-трансляція.

15. Особа, яка відмовилася від проходження будь-якого етапу конкурсу або не з’явилася у визначені дату, час та місце проведення конкурсу, не допускається конкурсною комісією до подальшої участі у конкурсі.

16. У разі порушення особою, яка бере участь у конкурсі, умов його проведення конкурсною комісією може бути прийнято рішення про припинення участі особи у конкурсі.

17. Особа, яка подала для участі у конкурсі заяву та інші документи в електронному вигляді, для їх підтвердження повинна пред’явити у визначений для прийому документів строк членам конкурсної комісії оригінали поданих документів. У разі непред’явлення відповідних документів особа до подальшої участі у конкурсі не допускається.

18. Документи, подані кандидатами для участі в конкурсі, а також документи про проходження ними етапів конкурсу зберігаються Державним бюро розслідувань протягом двох років.

19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії забезпечується Державним бюро розслідувань.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН