Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №436/2011

Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України

1. Затвердити  Положення  про  Державну службу інтелектуальної власності України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.         

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

 8 квітня 2011 року      

 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                Указом Президента України

                від 8 квітня 2011 року №436/2011

 ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу інтелектуальної власності України

 

1. Державна служба інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністр).

 Державна служба входить до системи органів виконавчої  влади   і   забезпечує  реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

2. Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями Державної служби є:

реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності;

внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

4. Державна служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

2) організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

3) здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

4) визначає уповноважені заклади експертизи та доручає їм проведення експертизи заявок;

5) веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності;

6) організовує проведення перевірок суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності;

7) аналізує стан дотримання суб’єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

8) здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони  інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

9) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

10) організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

11) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

12) здійснює атестацію представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

13) вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, а також практику застосування законодавства України у сфері інтелектуальної власності, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації норм законодавства України з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

14) забезпечує облік організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює аналіз їх діяльності, знімає з обліку організації колективного управління, виключає з реєстрів організації колективного управління та уповноважені організації колективного управління, анулює відповідні свідоцтва;

15) запроваджує заходи щодо розвитку системи збору та розподілу винагороди за використання об’єктів права інтелектуальної власності та/або суміжних прав;

16) запроваджує заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками та веденням Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

17) ліцензує виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

18) забезпечує присвоєння та визнання спеціальних ідентифікаційних  кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються;

19) видає документи для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;

20) погоджує  видачу державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування аудіовізуальної продукції щодо дотримання авторського права і суміжних прав;

  21) запроваджує заходи з легалізації комп’ютерних програм та правомірного їх використання;

22) веде реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення;

23) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

  24) здійснює управління об'єктами державної власності;

25) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Державну службу Президентом України.  

5. Державна служба з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Державної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Державної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Державної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Державної служби, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Державної служби;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Державної служби відповідно до встановлених правил.

6. Державна служба для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію,  документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Державна служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Державна служба у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Державної служби.

9. Державну службу очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

10. Голова Державної служби:

 1) очолює Державну службу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Державну службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

 2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності та розроблені Державною службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

 3) вносить на розгляд Міністра освіти і науки, молоді та спорту проекти нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань, що належать до сфери діяльності Державної служби;

 4) забезпечує виконання Державною службою Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  доручень Міністра;

 5) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Державної служби, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

 6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Державної служби та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Державної служби, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 7) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Державної служби;

10) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Державної служби;

11) забезпечує взаємодію Державної служби із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 12) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Державною службою та вчасність її подання;

 13) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Державної служби, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Державної служби;

14)  розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Державної служби відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) вносить Міністру в установленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Державної служби;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Голова Державної служби має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Державної служби призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Державної служби, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Державної служби звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Державній службі утворюється колегія у складі Голови Державної служби (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Державної служби за посадою, визначених посадових осіб Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У разі потреби до складу колегії Державної служби можуть входити керівники структурних підрозділів Державної служби, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Державної служби.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Державній службі можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Державної служби.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Державної служби затверджується Головою Державної служби  за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Державної служби затверджуються Головою Державної служби за погодженням із Міністерством фінансів України.

Державна служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації  Президента України                                                                   С.ЛЬОВОЧКІН