Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №447/2014

Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави

   Ураховуючи дальше загострення суспільно-політичної ситуації на сході та півдні України, факти неприхованої агресії, активізації дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, захоплення та блокування будівель органів державної влади, органів військового управління, військових частин, транспортних комунікацій у Донецькій і Луганській областях, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність, втручання у внутрішні справи України з боку Російської Федерації, та з метою підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам України та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України постановляю:

   1. Провести відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" у 2014 році в установленому порядку:

   1) призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу;

   2) призов на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу.

   2. Внести до Указу Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році" такі зміни:

   1) у назві Указу слова "до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" виключити;

   2) у статті 1:

   а) частину першу визнати такою, що втратила чинність;

   б) у частині другій:

   в абзаці першому слова "до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "до Збройних Сил України та інших військових формувань України";

   у пункті 1 слова "квітні - травні" замінити словами "травні -липні";

   3) у пункті 1 статті 2 слова "квітень - травень" замінити словами

   "травень - липень";

   4) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:

   "3. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів.

   4. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу";

   5) абзац третій пункту 1, абзаци другий і третій пункту 2 статті 5 доповнити словами "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації";

   6) статтю 6 викласти в такій редакції:

   "6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками військового командування, Державної спеціальної служби транспорту перевезення осіб, зазначених у статтях 1 і 5 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами".

   3. Міністрові оборони України, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями:

   1) забезпечити здійснення призову на військову службу громадян України, зазначених у статті 1 цього Указу;

   2) забезпечити активізацію роботи щодо комплектування військових частин територіальної оборони, зокрема шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

   4. Кабінету Міністрів України:

   1) вжити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу;

   2) разом із обласними, Київською міською державними адміністраціями забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням призовів громадян України на військову службу.

   5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям налагодити взаємодію з органами військового управління у вирішенні питань формування та забезпечення військових частин територіальної оборони.

   6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ

1 травня 2014 року