Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №476/2021-рп

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами (додаються).

3. Це Розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 квітня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 29 квітня 2021 року № 476/2021-рп

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Загальні умови

1. Посадові обов'язки:

1) спрямовує, координує і контролює відповідно до розподілу обов'язків між заступниками Керівника Державного управління справами (далі – розподіл обов'язків) діяльність структурних підрозділів Державного управління справами;

2) за дорученням Керівника Державного управління справами представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) організовує в межах компетенції роботу Державного управління справами з питань:

забезпечення в установленому порядку послугами транспорту Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, а також керівників інших державних органів – у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі;

утримання, забезпечення функціонування та ефективної експлуатації адміністративних будинків, споруд, державних резиденцій, об'єктів соціальної інфраструктури, інженерних та інших мереж і обладнання, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

створення належних господарсько-побутових умов для здійснення Президентом України своїх повноважень, зокрема організації надання послуг із харчування та побутового обслуговування під час зарубіжних візитів Глави держави і його робочих поїздок по Україні, прийомів іноземних делегацій, у тому числі осіб, які прибувають в Україну в статусі особистих гостей Президента України;

організаційного та протокольного забезпечення офіційних заходів за участю Президента України, а також заходів за відповідними замовленнями підрозділів Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України та інших державних установ;

забезпечення Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб сучасними засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та оргтехнікою;

діяльності підприємств, що є закладами культури, підприємств зі збереження об’єктів природно-заповідного фонду;

забезпечення надання лікувально-профілактичної допомоги та санаторно-курортного обслуговування, умов для відпочинку особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами;

4) вирішує згідно з розподілом обов'язків інші питання, віднесені законодавством до компетенції Державного управління справами.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 44 330 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду – призначення на посаду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (подається у разі потреби особою з інвалідністю);

6) інформація приймається до 17.00 год. 11 травня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів – 14 травня 2021 року, о 9 годині.

Місце або спосіб проведення тестування – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу – м. Київ, вул. Банкова, 11.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Колч Олександр Павлович, (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта – ступінь вищої освіти – не нижче магістра

2. Досвід роботи                           – загальний стаж роботи – не менше семи років;

                                                       – досвід роботи на посадах державної служби

                                                          категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче

                                                          керівників структурних підрозділів в органах

                                                          місцевого самоврядування, або досвід роботи на

                                                          керівних посадах у сферах управління об'єктами

                                                          державної власності, права, правоохоронної

                                                          діяльності – не менше трьох років

3. Володіння державною мовою  – вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних

                                                          мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога                                                                        Компоненти вимоги

1. Лідерство                                  – вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів

                                                          діяльності і розвитку організації та встановлення

                                                          її чітких цілей і завдань;

                                                       – вміння розвивати професійні

                                                          компетентності співробітників;

                                                       – здатність надихати команду та мотивувати

                                                          людей на самовіддану роботу, досягнення

                                                          індивідуального та командного результату;

                                                       – вміння ефективно делегувати задачі та

                                                          управляти результативністю команди;

                                                       – створення культури відкритості

                                                           та відповідальності

2. Комунікація та взаємодія          – вміння правильно визначати заінтересовані та впливові

                                                           сторони, розбудовувати партнерські стосунки;

                                                        – здатність ефективно взаємодіяти – слухати, сприймати та

                                                           доносити думку;

                                                        – вміння публічно виступати, презентувати матеріал

                                                           на аудиторію;

                                                        – здатність впливати на думку інших, використовуючи

                                                           переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери державної      – розуміння актуальних проблем та викликів

політики                                            у відповідній сфері державної політики;

                                                        – бачення необхідних змін у формуванні та

                                                           реалізації державної політики у відповідній сфері;

                                                        – бачення шляхів розв'язання поточних проблем

                                                           у відповідній сфері;

                                                        – розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх

                                                           залучення до формування/реалізації політики

                                                           у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення                  – бачення загальної картини у сфері своєї

                                                           відповідальності, розуміння середньо- та

                                                           довгострокових цілей;

                                                        – здатність визначати напрями розвитку та

                                                           покращень у сфері своєї відповідальності;

                                                        – уміння перетворювати довгострокові цілі

                                                           та концептуальне бачення у конкретні задачі

                                                           та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій;

                                                        – вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під

                                                           час формування, впровадження та оцінювання державної

                                                           політики

5. Управління змінами та інновації – рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

                                                           – вміння планувати, оцінювати ефективність

                                                              та коригувати плани;

                                                           – здатність формувати концептуальні пропозиції,

                                                              інноваційні ідеї та підходи

6. Доброчесність та дотримання     – здатність застосовувати принцип доброчесності

правил етичної поведінки                   та правила етичної поведінки державних

                                                              службовців;

                                                           – недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність

                                                              та/або небезсторонність кандидата;

                                                           – недопущення поведінки, через яку призначення

                                                              кандидата негативно вплине на суспільну довіру

                                                              до державної служби;

                                                           – здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів

                                                              та інші обмеження, встановлені Законом України

                                                             «Про запобігання корупції», та утримуватися

                                                              від їх порушення

7. Абстрактне мислення                   – здатність до логічного мислення;

                                                           – вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

Професійні знання

 

Вимога                                                             Компоненти вимоги

1. Знання законодавства                                знання:

                                                           – Конституції України;

                                                           – Закону України «Про державну службу»;

                                                           – Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального                                 знання:

законодавства, що пов'язане           – Бюджетного кодексу України;

із завданнями та змістом                 – Цивільного кодексу України;

роботи заступника Керівника          – Господарського кодексу України;

Державного управління                   – Закону України «Про центральні органи

справами                                             виконавчої влади»;

                                                           – Закону України «Про публічні закупівлі»;

                                                           – Закону України «Про управління об'єктами

                                                              державної власності»;

                                                           – Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

                                                           – Положення про Державне управління справами,

                                                              затвердженого Указом Президента України

                                                              від 17 грудня 2002 року № 1180.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК