Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №498/2021-рп

Про оголошення конкурсу на зайняття посади секретаря Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади секретаря Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади секретаря Національної тристоронньої соціально-економічної ради (додаються).

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 травня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 31 травня 2021 року № 498/2021-рп

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади секретаря

Національної тристоронньої соціально-економічної ради

 

Загальні умови

 

1. Посадові обов’язки:

1) організовує роботу секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (далі – Національна рада)  та забезпечує виконання покладених на нього основного завдання і функцій;

2) несе персональну відповідальність за виконання покладеного на секретаріат основного завдання;

3) інформує Голову Національної ради, Президію Національної ради про хід розгляду, виконання рішень Національної ради;

4) представляє секретаріат у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, органами соціального діалогу всіх рівнів, науковими установами та вищими навчальними закладами, об'єднаннями професійних спілок та організацій роботодавців, громадськими організаціями, органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями;

5) затверджує в установленому порядку за погодженням із Головою Національної ради структуру та штатний розпис секретаріату;

6) призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату в порядку, визначеному законодавством;

7) розподіляє обов'язки між працівниками секретаріату, затверджує посадові інструкції;

8) вирішує в межах компетенції питання, пов'язані з проходженням державної служби в секретаріаті;

9) вирішує питання щодо заохочення працівників секретаріату, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

10) видає в межах своєї компетенції накази та забезпечує їх виконання;

11) розпоряджається в межах компетенції фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, затверджує в установленому порядку кошторис секретаріату;

12) звітує перед Національною радою про результати діяльності секретаріату;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 49 140 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,        ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на  посаду – призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2
до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17,      ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,
ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17.00 год. 9 червня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів – 14 червня 2021 року, о 9 годині.

Місце проведення тестування – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу – м. Київ, вул. Банкова, 11.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Зайцев Антон Ігорович (044) 256-00-97, zaytsev@nads.gov.ua).

Загальні (кваліфікаційні) вимоги

1.

Освіта

- ступінь вищої освіти – не нижче магістра

2.

Досвід роботи

- загальний стаж роботи – не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів                в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері соціальної політики – не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією                 з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;

- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;

- здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;

- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;

- створення культури відкритості та відповідальності

2.

Комунікація та
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;

- здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3.

Розуміння сфери державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики;

- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;

- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;

- розуміння кола заінтересованих сторін
та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4.

Стратегічне бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;

- здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності;

- уміння перетворювати довгострокові цілі
та концептуальне бачення у конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі
та послідовні плани дій;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, реалізації та оцінювання державної політики

5.

Управління змінами та інновації

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

- вміння планувати, оцінювати ефективність та коригувати плани;

- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи

6.

Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;

- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кандидата;

- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;

- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", та утримуватися від їх порушення

7.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України "Про державну службу";

- Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи секретаря Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Знання:

- Кодексу законів про працю України;

- Закону України "Про соціальний діалог
в Україні";

- Закону України "Про колективні договори
і угоди";

- Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- Закону України "Про Регламент Верховної Ради України";

- Закону України "Про Кабінет Міністрів України";

- Положення про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженого Указом Президента України         від 30 травня 2012 року № 366 "Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";

- Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року
№ 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України";

- інших нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК