Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №506/2019

Про Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Відповідно до частини п'ятої статті 27 Закону України «Про національну безпеку України» постановляю:

1. Затвердити Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом (додається).

2- Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

 

9 липня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 липня 2019 року № 506/2019

 

ПОРЯДОК
проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

загальнодержавна система боротьби з тероризмом - організована відповідно до законодавства України сукупність суб'єктів боротьби з тероризмом та їх спроможностей у цій сфері;

огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом - процедура оцінювання стану та готовності суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків через призму їх спроможностей;

спроможність суб'єктів боротьби з тероризмом - здатність таких суб'єктів виконувати завдання із запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків відповідно до встановлених рівнів терористичних загроз.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про національну безпеку України» та «Про боротьбу з тероризмом», а також Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженій Указом Президента України від 5 березня 2019 року № 53.

3. Огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом проводиться Службою безпеки України в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони за рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке вводиться в дію указом Президента України.

У разі необхідності огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом може проводитися за окремим рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке вводиться в дію указом Президента України.

II. Мета, завдання і засади проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

4. Метою проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом є оцінювання стану та готовності суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного й інших видів забезпечення, а також наявних спроможностей щодо ефективного реагування на терористичні загрози.

5. Завданнями огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом є:

оцінка стану та перспектив розвитку загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

оцінка спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом;

формування перспективної моделі загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

6. Проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом ґрунтується на засадах:

законності й неухильного додержання прав і свобод людини і громадянина;

об'єктивності та комплексного підходу;

наукової обґрунтованості.

III. Організаційні аспекти підготовки та проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

7. Організацію, загальне керівництво та контроль за проведенням огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом здійснює Голова Служби безпеки України.

8. Огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом здійснюється Службою безпеки України через утворену в установленому порядку Антитерористичним центром при Службі безпеки України робочу групу, до складу якої входять фахівці (експерти) суб'єктів боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, організацій та установ.

9. Робочу групу очолює керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

10. Положення про робочу групу та її персональний склад затверджуються Головою Служби безпеки України.

11. Забезпечення діяльності робочої групи та міжвідомчої координації проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом здійснює Служба безпеки України.

12. Робочою групою для виконання заходів з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом можуть створюватися робочі підгрупи.

13. Огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом здійснюється робочою групою відповідно до плану заходів з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, підготовка якого здійснюється Службою безпеки України на підставі пропозицій суб'єктів боротьби з тероризмом.

14. У плані заходів з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом визначаються завдання, заходи з проведення огляду, їх ресурсне забезпечення, строки виконання та відповідальні виконавці.

15. План заходів з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом затверджується Головою Служби безпеки України.

IV. Етапи та основні напрями проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

16. Огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом проводиться у три етапи:

підготовчий етап - вирішення організаційних питань, пов'язаних з проведенням огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, зокрема формування робочої групи з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, а також підготовка та затвердження плану заходів з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

виконавчий (основний) етап - реалізація робочою групою плану заходів з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, оцінка стану та готовності суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків через призму їх спроможностей;

підсумковий етап - узагальнення результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та складення звіту.

17. Огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом проводиться за такими основними напрямами:

1) аналіз стану та перспектив розвитку антитерористичної безпеки держави та загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, що передбачає оцінку:

внутрішніх та зовнішніх терористичних загроз у середньо- та довгостроковій перспективах;

стану взаємодії та координації діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом;

дієвості заходів контррозвідувального режиму в частині антитерористичного забезпечення;

готовності суб'єктів боротьби з тероризмом діяти відповідно до встановлених рівнів терористичних загроз;

ефективності гласних і негласних методів, які використовуються в боротьбі з тероризмом;

стану співробітництва з міжнародними організаціями, правоохоронними органами та спеціальними службами іноземних держав у сфері боротьби з тероризмом;

комплексного використання та застосування правових, організаційних і тактико-спеціальних заходів у сфері боротьби з тероризмом;

імовірних сценаріїв застосування суб'єктів боротьби з тероризмом для виконання завдань за призначенням відповідно до встановлених рівнів терористичних загроз з розподілом відповідальності між ними та забезпечення координації;

2) огляд спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом, що передбачає:

аналіз наявних спроможностей та формування їх переліку;

уточнення форм і методів з протидії потенційним терористичним загрозам національній безпеці України, розрахунку сил і засобів;

формування єдиного переліку (каталогу) спроможностей відповідно до компетенції суб'єктів боротьби з тероризмом;

3) планування сил та засобів, що передбачає:

визначення вимог до спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом;

уточнення необхідних спільних спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом за ймовірними сценаріями їх застосування, розвиток яких потребує планування на середньо- та довгострокову перспективу, з урахуванням аналізу ризиків терористичних загроз;

визначення недостатніх спроможностей, які підлягають створенню, а також наявних спроможностей, що необхідно розвивати;

визначення надлишкових спроможностей, від яких можна відмовитися з метою вивільнення додаткових ресурсів;

4) планування ресурсів, що передбачає:

прогнозування вартісних показників необхідних спроможностей, ресурсів та видатків на потреби загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

визначення потреби у створенні необхідних спроможностей;

оцінювання ресурсів, які потрібні для забезпечення утримання наявних спроможностей;

формування переліку мінімально необхідних спроможностей для максимального збалансування їх вартості з фінансово-економічними можливостями держави;

визначення потреби в додаткових фінансових ресурсах, зокрема за рахунок залучення міжнародної допомоги;

визначення альтернативних варіантів досягнення необхідних спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом;

5) формування перспективної моделі загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, що передбачає:

визначення перспективної системи координації суб'єктів боротьби з тероризмом;

удосконалення її правових та організаційних засад;

формування пакетів цілей (завдань) для досягнення необхідних спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом.

18. За результатами проведеного огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом робочою групою складається звіт, який з урахуванням існуючих та потенційних терористичних загроз для України та фінансово-економічних можливостей держави, зокрема, має містити бачення щодо перспективної моделі загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Звіт затверджується Головою Служби безпеки України та подається ним на розгляд і затвердження Радою національної безпеки і оборони України.

V. Науково-методичне, інформаційне та фінансове забезпечення підготовки та проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

19. Науково-методичне забезпечення проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом здійснює Національний інститут стратегічних досліджень.

20. Інформаційне забезпечення проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом здійснюється шляхом обміну необхідною інформацією між залученими до його проведення представниками суб'єктів боротьби з тероризмом.

21. Фінансове забезпечення проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для суб'єктів боротьби з тероризмом, а також інших джерел, не заборонених законом.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН