Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №513/2021-рп

Про оголошення конкурсу на зайняття посади Керівника Державного управління справами

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу":

1. Оголосити конкурс на зайняття посади Керівника Державного управління справами.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади Керівника Державного управління справами (додаються).

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 липня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

 від 13 липня 2021 року

№ 513/2021-рп

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

Керівника Державного управління справами

 

Загальні умови

1. Посадові обов'язки:

1) організовує роботу Державного управління справами щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб, а також у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі, інших державних органів, несе відповідальність за результати роботи Державного управління справами;

2) представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

3) укладає від імені Державного управління справами договори (контракти), видає довіреності на представництво Державного управління справами перед третіми особами;

4) призначає на посади і звільняє з посад керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають в управлінні Державного управління справами, відповідно до укладених з ними контрактів;

5) здійснює розподіл обов'язків між заступниками Керівника Державного управління справами;

6) здійснює повноваження керівника державної служби Державного управління справами;

7) затверджує в установленому порядку кошториси, проекти, титульні списки на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

8) видає в межах повноважень, наданих Державному управлінню справами, на основі та на виконання актів законодавства розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

9) вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції Керівника Державного управління справами.

 

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 49 140 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

3) інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду – призначення на посаду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу щороку.

 

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

 

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов'язковою;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (подається у разі потреби особою з інвалідністю);

6) інформація приймається до 17 години 21 липня 2021 року включно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

 

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів – 28 липня 2021 року, о 9 годині.

Місце проведення тестування – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди з метою визначення суб'єктом призначення переможця (переможців) конкурсу – м. Київ, вул. Банкова, 11.

 

6. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Колч Олександр Павлович, (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

– ступінь вищої освіти – не нижче магістра

2.

Досвід роботи

 

– загальний стаж роботи – не менше семи років;

     

– досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об'єктами державної власності, матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення – не менше трьох років

3.

Володіння державною
мовою

 

– вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною
мовою

 

– володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

 

Компоненти вимоги

1.        Лідерство

 

– вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;

 

 

 

– вміння розвивати професійні компетентності співробітників;

 

– здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;

 

– вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;

 

– створення культури відкритості та відповідальності

2.

Комунікація та
взаємодія

 

– вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські стосунки;

 

 

 

– здатність ефективно взаємодіяти – слухати, сприймати та доносити думку;

 

– вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;

 

– здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію

 

3.

Розуміння сфери державної політики

 

– розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики;

     

– бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;

 

– бачення шляхів розв'язання поточних проблем у відповідній сфері;

 

– розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4.

Стратегічне бачення

 

– бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;

 

 

 

– здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності;

 

– уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення у конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій;

 

– вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики

5.

Управління змінами та інновації

 

– рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

 

 

 

– вміння планувати, оцінювати ефективність та коригувати плани;

 

– здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи

6.

Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки

 

– здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;

 

 

 

– недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кандидата;

 

– недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;

 

– здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", та утримуватися від їх порушення

7.

Абстрактне мислення

 

– здатність до логічного мислення;

      – вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

Професійні знання

Вимога

 

Компоненти вимоги

1. Знання
законодавства

 

знання:

   

 

 

 – Конституції України;

 

– Закону України "Про державну службу";

 

– Закону України "Про запобігання корупції";

 

– іншого законодавства.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК