Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №560/2022

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262/2007 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року № 280/2008, від 12 серпня 2010 року № 808/2010, від 24 травня 2012 року № 348/2012, від 16 січня 2013 року № 21/2013, від 31 жовтня 2013 року № 599/2013, від 5 серпня 2015 року № 465/2015, від 17 жовтня 2019 року № 757/2019, від 4 травня 2020 року № 165/2020, від 3 вересня 2020 року № 372/2020 та від 28 жовтня 2020 року № 475/2020), такі зміни:

1) у пункті 31:

абзаци п'ятий та шостий замінити абзацами такого змісту:

"підполковника (капітана 2 рангу) – 5 років;

полковника (капітана 1 рангу) – 2 роки";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим пункту 39 цього Положення";

2) абзаци третій – шостий пункту 34 виключити;

3) пункти 38 – 40 викласти в такій редакції:

"38. Військовослужбовці Служби безпеки України можуть бути позбавлені військового звання за вироком суду у зв'язку із засудженням за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

39. Пониження у військовому званні на один ступінь осіб сержантського і старшинського складу (крім молодшого сержанта (старшини 2 статті), осіб офіцерського складу (крім молодшого лейтенанта) Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі, може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовці Служби безпеки України сержантського і старшинського складу у разі накладення на них дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом "є" статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, можуть бути понижені у військовому званні не нижче військового звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) із одночасним призначенням на нижчу посаду.

Військовослужбовці Служби безпеки України, на яких було накладено дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами "д" – "є" статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, після закінчення строку дії або дострокового зняття таких стягнень у попередньому військовому званні та/або на посаді не поновлюються.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, пониженим у військовому званні, чергове військове звання присвоюється за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у пониженому військовому званні, який обчислюється з дня видання наказу про накладання відповідного дисциплінарного стягнення.

40. Пониження осіб офіцерського складу (крім осіб вищого офіцерського складу) Служби безпеки України у військовому званні на один ступінь або їх пониження в посаді (крім посад, призначення на які та звільнення з яких здійснюється Президентом України) у порядку дисциплінарного стягнення провадиться Головою Служби безпеки України.

Права начальників (командирів) щодо пониження у військовому званні на один ступінь, пониження в посаді, пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду осіб сержантського і старшинського складу у порядку дисциплінарного стягнення визначаються Головою Служби безпеки України";

4) розділ ІІІ доповнити пунктом 401 такого змісту:

"401. Військовослужбовцям Служби безпеки України чергове військове звання не присвоюється:

за наявності у військовослужбовця дисциплінарного стягнення – до його зняття;

військовослужбовцям, яким за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, – до погашення або зняття судимості;

військовослужбовцям, засудженим до покарання у виді арешту, тримання у дисциплінарному батальйоні, службового обмеження для військовослужбовців, – під час відбування цих покарань";

5) абзац сімнадцятий пункту 48 після слів "таких заходів" доповнити словами "а також період служби в умовах воєнного стану";

6) в абзаці восьмому пункту 56 слова "у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку" виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 серпня 2022 року