Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2019

Питання Комісії з питань правової реформи

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань правової реформи;

персональний склад Комісії з питань правової реформи.

2. Визначити, що у роботі Комісії з питань правової реформи беруть участь з правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій у складі, що додається.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 серпня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року № 584/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань правової реформи

1. Комісія з питань правової реформи (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, діяльність якої ґрунтується на засадах верховенства права, відкритості та прозорості, професіоналізму і доброчесності, самоврядності та незалежності в ухваленні рішень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, іншими актами законодавства, цим Положенням, а також демократичними стандартами та найкращими світовими практиками, зокрема держав – членів Європейського Союзу.

3. Основним завданням Комісії є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань України.

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

1) забезпечує розроблення та внесення Президентові України узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства;

2) готує та узагальнює пропозиції стосовно змін до Конституції України, законодавства про організацію судової влади, здійснення правосуддя та статус суддів, законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства, а також стосовно розвитку юридичної освіти, реформування органів правопорядку;

3) здійснює напрацювання правових засад щодо створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій та населення, що на них проживає;

4) вживає заходів з організації широкого громадського обговорення, насамперед у професійному середовищі за участю провідних фахівців різних галузей права, міжнародних експертів, напрацьованих законодавчих ініціатив з питань правової реформи в Україні;

5) сприяє скоординованій реалізації правової реформи в Україні, проводить моніторинг ефективності її впровадження;

6) сприяє налагодженню ефективної співпраці державних органів та інститутів громадянського суспільства з питань підготовки і реалізації правової реформи в Україні, їх взаємодії з міжнародними організаціями.

5. Комісія має право в установленому порядку:

1) взаємодіяти з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами вищої освіти і науковими установами, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

3) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також експертів з відповідних питань.

6. Склад Комісії формується з числа фахівців у галузі права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод.

7. Комісія утворюється у складі двох співголів та інших членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України.

Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам Комісії чи іншим особам.

У роботі Комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій (за їх згодою).

Порядок роботи Комісії, її робочих груп визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

8. Співголови Комісії:

спільно організовують діяльність Комісії, визначають порядок її роботи та почергово головують на її засіданнях;

представляють Комісію у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, закладами вищої освіти, науковими установами, іншими установами та організаціями,

у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

інформують Президента України і громадськість про діяльність Комісії та її робочих груп;

вносять на розгляд Президентові України узгоджені пропозиції щодо зміни персонального складу Комісії.

9. У складі Комісії з числа її членів утворюються робочі групи

з питань:

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України;

розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя;

розвитку кримінального права;

реформування кримінальної юстиції;

розвитку юридичної освіти;

реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У разі потреби за пропозицією співголів Комісії у її складі можуть бути утворені інші робочі групи.

Організацію діяльності відповідної робочої групи Комісії здійснює голова робочої групи Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи Комісії.

10. Комісія та її робочі групи здійснюють свою діяльність у формі засідань.

Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом особистого відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, що підписується співголовою Комісії, який головував на відповідному засіданні Комісії.

Порядок роботи робочих груп Комісії визначається її регламентом.

11. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється Офісом Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року № 584/2019

СКЛАД
Комісії з питань правової реформи

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович — професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, співголова Комісії (за згодою)

РЯБОШАПКА Руслан Георгійович — Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Комісії

робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України

ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович — завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

БАРАБАШ Юрій Григорович — проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАЙМУРАТОВ Михайло Олександрович — головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БАТАНОВ Олександр Васильович — провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович — суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович — Представник Президента України у Конституційному Суді України, кандидат юридичних наук, доцент

КОЗЮБРА Микола Іванович — професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович — директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович — президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПУКШИН Ігор Гелярович — керуючий партнер адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Пукшин і Партнери» (за згодою)

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович — доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

робоча група з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя

ОНІЩУК Микола Васильович — ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, голова робочої групи (за згодою)

ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна — заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, заступник голови робочої групи (за згодою)

СЕРДЮК Олександр Васильович — професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент, заступник голови робочої групи (за згодою)

БЛАЖІВСЬКА Наталія Євгенівна — суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук (за згодою)

БОЙКО Роман Володимирович — суддя Господарського суду міста Києва (за згодою)

БУТЕНКО Вадим Олексійович — заступник голови Ради суддів України (за згодою)

ВАСИЛЕНКО Андрій Володимирович — член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2015 – 2019 роках, кандидат юридичних наук (за згодою)

ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна — завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГРИЩУК Віктор Климович — член Вищої ради правосуддя, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГУДИМА Дмитро Анатолійович — суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУЛЬКО Борис Іванович — голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (за згодою)

ДРОЗДОВ Олександр Михайлович — доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

ЖОВНІР Роман Васильович — центральний координатор проектів «Wikiinvestigation» Фонду інновацій та розвитку (за згодою)

ІСАКОВ Михайло Григорович — адвокат, доктор юридичних наук (за згодою)

КОЗЛОВ Андрій Георгійович  — член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2016 – 2019 роках (за згодою)

КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович — голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

КРАСНОСІЛЬСЬКА Анастасія Олегівна — член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (за згодою)

КУЙБІДА Роман Олексійович  — заступник голови правління громадської організації «Центр політико-правових реформ», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛЬВОВ Богдан Юрійович — заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (за згодою)

МАРЦИНКЕВИЧ Анатолій Миколайович — суддя Апеляційного суду Хмельницької області у відставці (за згодою)

МОНІЧ Богдан Сильвестрович — голова Ради суддів України (за згодою)

НИЖНИЙ Андрій Валерійович — суддя Ленінського районного суду м.Дніпра, викладач Національної школи суддів України (за згодою)

ОГРЕНЧУК Ганна Олександрівна — голова комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», кандидат юридичних наук  (за згодою)

ПАСЕНЮК Олександр Михайлович — професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів» (за згодою)

СМОКОВИЧ Михайло Іванович — голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (за згодою)

СТОЯНОВ Артем Дмитрович — віце-президент всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (за згодою)

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна — член Вищої ради правосуддя (за згодою)

робоча група з питань розвитку кримінального права

БАУЛІН Юрій Васильович — професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

ХАВРОНЮК Микола Іванович — директор з наукового розвитку громадської організації «Центр політико-правових реформ», доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

АНДРУШКО Петро Петрович — професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

БУРДІН Володимир Миколайович — декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГОРОХ Олексій Петрович — доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна — професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав Олександрович — професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович — доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СТРЕЛЬЦОВ Євген Львович — завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

робоча група з питань реформування кримінальної юстиції

КАСЬКО Віталій Вікторович — заступник Генерального прокурора України у 2014 – 2016 роках, голова робочої групи (за згодою)

КАПЛІНА Оксана Володимирівна — завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАНЧУК Олександр Анатолійович — науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, кандидат юридичних наук (за згодою)

ІОНУШАС Сергій Костянтинович — адвокат, директор товариства з обмеженою відповідальністю юридичної фірми «Гелон» (за згодою)

МАРЧУК Наталія Олегівна — суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

МОНАСТИРСЬКИЙ Денис Анатолійович — експерт програми реформування правоохоронної та судової систем громадської організації «Український інститут майбутнього» (за згодою)

СМИРНОВ Андрій Олександрович — керуючий партнер адвокатського об’єднання «Смирнов і партнери» (за згодою)

СТЕФАНЧУК Марина Миколаївна — професор кафедри підприємницького та корпоративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ТОЛОЧКО Олександр Миколайович — кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ШИЛО Ольга Георгіївна — завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЩЕПОТКІНА Валентина Володимирівна — суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

ЩЕРБАН Олена Юріївна — член правління громадської організації «Центр протидії корупції» (за згодою)

робоча група з питань розвитку юридичної освіти

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна — віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

НАЗАРОВ Іван Володимирович — заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор юридичних наук, заступник голови робочої групи (за згодою)

ВОЛОШИН Юрій Олексійович — декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГРИЦЕНКО Іван Сергійович — декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КРАВЧЕНКО Ольга Олександрівна — працівник Офісу Президента України, кандидат юридичних наук

ЛІЩИНА Іван Юрійович — заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

МАРИНІВ Володимир Іванович — директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович — президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філософії, професор (за згодою)

МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович — завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПІДГОРОДИНСЬКИЙ Вадим Миколайович — директор юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СМИРНОВА Ксенія Володимирівна — професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

ТИМЧЕНКО Ліліана Олексіївна — доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор права, кандидат юридичних наук (за згодою)

робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович — Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент, голова робочої групи

ЛУТКОВСЬКА Валерія Володимирівна — представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, заступник голови робочої групи (за згодою)

ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович — виконавчий директор громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини», заступник голови робочої групи (за згодою)

ВОЛКОВА Надія Анатоліївна — директор громадської організації «Українська правова консультативна група» (за згодою)

КОРОТКИЙ Тимур Робертович — професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛІСОВИЙ Олександр Олександрович — голова Донецького апеляційного суду (за згодою)

МАМЕДОВ Гюндуз Айдинович — прокурор Автономної Республіки Крим, кандидат юридичних наук (за згодою)

МАРТИНОВСЬКИЙ Роман Юрійович — адвокат громадської організації «Регіональний центр прав людини» (за згодою)

РОМАНОВ Роман Валерійович — директор Програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» (за згодою)

СВИРИДОВА Дар’я Олександрівна — координатор освітніх програм для юристів громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини», адвокат (за згодою)

СЕНАТОРОВА Оксана Василівна — доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року № 584/2019

СКЛАД
консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи

Анна АДАМСЬКА–ГАЛЛАНТ — головний міжнародний експерт Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» (за згодою)

Гаспар БЕРГМАН — голова програми Європейського Союзу «Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування» (за згодою)

Режі БРІЙЯ — спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи для України (за згодою)

Гарт ВІЛЛІС — член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Довідас ВІТКАУСКАС — керівник Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ юстиції в Україні Право-Justice» (за згодою)

Олександр ВОДЯННІКОВ — національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)

Артур ГЕБАЛЬ — керівник департаменту з політичних питань, аналізу та звітності Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Олександр ДВОРНІЧЕНКО — керівник Проекту Ради Європи подальшої підтримки реформ кримінальної юстиції в Україні (за згодою)

Світлана КОЛИШКО — координатор правозахисних проектів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (за згодою)

Манфредас ЛІМАНТАС — представник Представництва Європейського Союзу в Україні, координатор сектору «Верховенство права і боротьба з корупцією» (за згодою)

Фабіан ЛЬОВЕБЕРГ — Керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Оксана МАТІЯШ — національний експерт Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» (за згодою)

Наталія ПЕТРОВА — заступник керівника Програми «Нове правосуддя» Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Олександр ПІСКУН — керівник Програм розвитку демократії та врядування відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Павліна РЕХОР — радник Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Ерік СВАНІДЗЕ — міжнародний експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ юстиції в Україні Право-Justice» (за згодою)

Сергій ТКАЧЕНКО — керівник Проекту Ради Європи «Підтримка конституційних і правових реформ , конституційне правосуддя та надання допомоги Верховній Раді України у проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності» (за згодою)

Спиридон ФЛОГАІТІС — директор Європейської організації публічного права (за згодою)

Стефані ХОЛМС — начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Анн ХОППЕР — виконавчий директор Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Ганна ХРИСТОВА — керівник Проекту Ради Європи «Внутрішні переміщення: розроблення тривалих рішень» (за згодою)

Ілля ЧОРНОГОРЕНКО — керівник Проекту Ради Європи «Підтримка впровадження судової реформи в Україні» (за згодою)

Гінтарас ШВЕДАС — професор права Вільнюського університету (за згодою)

Розалін ШИХАН — заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Мартін ШРЬОДЕР — аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН