Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №595/2015

Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

1.  Затвердити Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України (додається).

2.  Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 грудня 2010 року № 1154 "Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

19 жовтня 2015 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 жовтня 2015 року
№ 595/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр забезпечення взаємодії
з Кабінетом Міністрів України

1.  Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України (далі - Координаційний центр) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Координаційного центру є забезпечення здійснення взаємодії Президента України, утворених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб з Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади.

4. Координаційний центр відповідно до покладеного на нього завдання та на виконання доручень Президента України:

1)  проводить аналіз і моніторинг упровадження Кабінетом Міністрів України та забезпечення Кабінетом Міністрів України упровадження центральними і місцевими органами виконавчої влади завдань та заходів, визначених актами Президента України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, а також реформ, передбачених стратегічними документами розвитку держави, зокрема Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційною угодою;

2) готує пропозиції щодо зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності їх Конституції України;

3) бере участь у підготовці пропозицій щодо планування реформ, сприяє їх узгодженому впровадженню Кабінетом Міністрів України, у тому числі у взаємодії з національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах;

4) здійснює, в тому числі із залученням провідних вітчизняних та іноземних експертів, учених, фахівців, експертну оцінку проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та готує відповідні висновки, пропозиції;

5)  готує для внесення Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України пропозиції Президентові України щодо проектів законів, а також проектів актів Президента України з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, бере участь у розробленні таких проектів;

6) бере участь у розробленні проектів законів з питань діяльності органів виконавчої влади, що вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи, супроводженні законопроектів у парламенті;

7) надає експертну та організаційну підтримку у розробці проектів нормативно-правових актів на виконання стратегічних документів розвитку держави, зокрема Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди;

8) виконує відповідно до актів законодавства інші функції.

5. Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, об'єднань громадян необхідні інформацію, документи і матеріали;

порушувати питання про залучення до виконання окремих робіт і завдань, вивчення окремих питань працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, зокрема експертів міжнародних фінансових організацій, представників об'єднань громадян, інших неприбуткових організацій;

бути залученим до роботи комітетів Верховної Ради України, урядових комітетів Кабінету Міністрів України, колегій органів виконавчої влади, в тому числі щодо підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів;

організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до його відання;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Координаційний центр у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з комітетами та Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями.

7. Координаційний центр має таку структуру:

керівник Координаційного центру;

заступник керівника Координаційного центру, заступник керівника Координаційного центру - координатор;

координатори;

управління організаційно-методичного забезпечення та моніторингу.

8. Керівництво Координаційним центром здійснює керівник. Керівник підпорядковується Президентові України.

Керівник Координаційного центру:

1) забезпечує організацію діяльності Координаційного центру, підготовку планів його роботи;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, координаторами та структурними підрозділами Координаційного центру;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію рішень Президента України;

4) подає в установленому порядку на розгляд Президентові України матеріали, підготовлені Координаційним центром;

5) представляє Координаційний центр у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями, організовує взаємодію Координаційного центру з міжнародними організаціями;

6) затверджує положення про управління організаційно-методичного забезпечення та моніторингу, посадові інструкції його працівників;

7) подає в установленому порядку Державному управлінню справами прогнозний кошторис витрат Координаційного центру на наступний рік;

8) подає на затвердження Главі Адміністрації Президента України штатний розпис Координаційного центру;

9) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності керівника Координаційного центру його обов'язки виконує один із заступників керівника Координаційного центру відповідно до розподілу обов'язків між ними.

9. Координатор:

1) здійснює моніторинг роботи Кабінету Міністрів України за відповідним напрямом;

2) бере участь у роботі з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів за закріпленим за ним напрямом, вживає в установленому порядку заходів для вирішення питань щодо забезпечення їх відповідності завданням, визначеним Президентом України;

3) уживає заходів щодо сприяння узгодженості роботи органів виконавчої влади між собою та з національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах; у разі необхідності порушує, питання, що потребують опрацювання, перед іншими координаторами, Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України;

4) аналізує документи та матеріали з питань, які стосуються закріпленого за ним напряму.

10. Робота Координаційного центру є відкритою і гласною.

Відкритість роботи Координаційного центру забезпечується шляхом

розміщення інформації про його діяльність, підготовлених Координаційним центром матеріалів на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

11. Керівника Координаційного центру призначає на посаду і звільняє з посади Глава Адміністрації Президента України. Інших працівників Координаційного центру призначає на посади і звільняє з посад Глава Адміністрації Президента України за поданням керівника Координаційного центру.

12. Положення про Координаційний центр, його структура, гранична чисельність працівників затверджуються Президентом України за поданням керівника Координаційного центру, погодженим із Главою Адміністрації Президента України.

13. Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Координаційного центру здійснюється Державним управлінням справами.

14. Координаційний центр використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України                                                                                                               Б.ЛОЖКІН