Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

ЗАКОН УКРАЇНИ №601–VI

Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 319, ст. 321; 2003 р., № 52, ст. 378; 2004 р., № 15, ст. 210; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 10, ст. 190, №№ 17-19, ст. 267, № 20, ст. 278, № 28, ст. 373; 2006 р., №№ 9-11, ст. 96, №49, ст. 486; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 440; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):

1) статтю 1 доповнити двома абзацами такого змісту:

«зелений» тариф – спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише малими гідроелектростанціями);

мала гідроелектростанція – електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 10 МВт»;

2) статтю 15 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

«Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не продану за договірними цінами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за «зеленим» тарифом за прямими договорами зі споживачами. При цьому споживачу енергії органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, видається документ встановленої форми, що підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, та визначається порядок використання зазначеного документа».

У зв'язку з цим частини другу – шосту вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;

3) статтю 17 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

«Зелений» тариф затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанціями). Величина «зеленого» тарифу встановлюється щорічно для кожного суб'єкта господарювання на рівні подвоєного середньозваженого тарифу на електричну енергію, яка закуповується в енергогенеруючих компаній, що працюють на оптовому ринку електричної енергії України за ціновими заявками, за рік, що передує року встановлення тарифу. Такий порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел застосовується для кожного суб'єкта господарювання протягом 10 років з дати його встановлення».

У зв'язку з цим частини шосту – восьму вважати відповідно частинами сьомою – дев'ятою;

4) статтю 191 доповнити частиною шостою такого змісту:

«Положення цієї статті не поширюються на малі гідроелектростанції. Суб'єкти малої гідроелектроенергетики самостійно забезпечують необхідні заходи з охорони об'єктів малої гідроелектроенергетики та здійснюють на прилеглій території необхідні заходи безпеки.

2. Абзац другий статті 1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155) викласти в такій редакції:

«альтернативні джерела енергії – відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

3. Національній комісії регулювання електроенергетики України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

встановити «зелений» тариф на закупівлю електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

затвердити порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

25 вересня 2008 року