Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №622/2022

Про Консультативну раду з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами

З метою сприяння розвитку та активізації взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Консультативну раду з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Консультативну раду з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами;

склад Консультативної ради з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 вересня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 вересня 2022 року № 622/2022

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами

1. Консультативна рада з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами (далі — Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

1) системний аналіз, обговорення та внесення на розгляд Президентові України пропозицій щодо:

шляхів активізації та розвитку форм взаємовигідного співробітництва України з арабськими та мусульманськими державами в політичній, економічній, енергетичній, військово-технічній, продовольчій, гуманітарній, культурній та освітній сферах;

консолідації підтримки України арабськими та мусульманськими державами на двосторонньому та багатосторонньому рівнях з метою протидії збройній агресії Російської Федерації проти України;

розвитку та посилення взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами у рамках міжнародних і регіональних організацій (Організація Об’єднаних Націй, Рада співробітництва арабських держав Затоки, Ліга арабських держав, Організація ісламського співробітництва та інші);

заходів, спрямованих на посилення позицій українських субʼєктів підприємницької діяльності на ринках товарів, капіталів і послуг арабських та мусульманських держав;

2) сприяння напрацюванню, реалізації та розвитку шляхів залучення інвестицій арабських і мусульманських держав в Україну та їх ефективному використанню;

3) сприяння зміцненню гуманітарних, культурних та освітніх звʼязків між Україною та арабськими й мусульманськими державами, у тому числі збереженню. та розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримських татар як корінного народу України;

4) внесення пропозицій щодо розробки проектів законів України, актів Президента України з питань, що належать до компетенції Консультативної ради;

5) сприяння формуванню позитивного іміджу України серед арабських і мусульманських держав.

4. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до розгляду окремих питань представників державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників громадських обʼєднань, незалежних експертів (за їх згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові експертні групи, інші робочі органи, визначати порядок їх роботи;

4) готувати та вносити пропозиції щодо форматів взаємодії з міжнародними партнерами України з питань, віднесених до компетенції Консультативної ради, а також з відповідними міжурядовими організаціями арабських і мусульманських держав, запрошувати їх представників до участі у роботі Консультативної ради;

5) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, нарад з питань, що належать до компетенції Консультативної ради.

5. Консультативна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими обʼєднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

6. Консультативна рада утворюється у складі голови, уповноваженого Консультативної ради, секретаря та інших членів Консультативної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.

7. Голова Консультативної ради призначає засідання Консультативної ради, визначає їх порядок денний, головує на засіданнях Консультативної ради.

8. Уповноважений Консультативної ради вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Консультативної ради, головує на засіданнях Консультативної ради у разі відсутності голови Консультативної ради.

9. Секретар Консультативної ради:

за дорученням голови Консультативної ради забезпечує інформування членів Консультативної ради про дату, час та місце проведення засідань Консультативної ради;

здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Консультативної ради відповідно до порядку денного, надсилає їх разом з проектом порядку денного членам Консультативної ради не пізніше ніж за три календарні дні до дати проведення засідання;

виконує інші завдання, повʼязані з організацією та проведенням засідань Консультативної ради.

10. Основною формою роботи Консультативної ради є засідання.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від її складу.

За результатами засідання у разі потреби оформлюється протокол.

11. Рішення Консультативної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Консультативної ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Консультативна рада інформує громадськість про свою діяльність.

Інформація про роботу Консультативної ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

13. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Консультативної ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 вересня 2022 року № 622/2022

СКЛАД
Консультативної ради з питань взаємодії України й з арабськими та мусульманськими державами

ЄРМАК Андрій Борисович— Керівник Офісу Президента України, голова Консультативної ради

УМЄРОВ Рустем Енверович — народний депутат України, уповноважений Консультативної ради (за згодою)

БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович — директор Національного інституту стратегічних досліджень

ВІТРЕНКО Юрій Володимирович — керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України

ГАЛУЩЕНКО Герман Валерійович — Міністр енергетики України

ДОЦЕНКО Марія Василівна — радниця генерального директора акціонерного товариства «Національний фонд інвестицій України» з питань розвитку стратегічного партнерства з країнами Близького Сходу (за згодою)

КУЛЕБА Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України

МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції України

ОЛІЙНИК Дмитро Ігорович — Генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента України

РАДІВІЛОВ Данило Анатолійович — заступник директора Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського Національної академії наук України (за згодою)

РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович — Міністр оборони України

РУСТЕМОВ Айдер — голова Духовного управління мусульман Криму (за згодою)

СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна — Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України

СЕЙТХАЛІЛЄВ Снавер — член правління благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Фонд національного добробуту Криму», секретар Консультативної ради (за згодою)

СИБІГА Андрій Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України

СОЛЬСЬКИЙ Микола Тарасович — Міністр аграрної політики та продовольства України

СУБХ Максим Алійович — Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки

ТКАЧЕНКО Олександр Владиславович — Міністр культури та інформаційної політики України

ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-премʼєр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК