Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №641/2022

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430/2009, від 26 жовтня 2012 року № 613/2012, від 3 грудня 2012 року № 672/2012, від 14 липня 2015 року № 417/2015, від 14 листопада 2016 року № 503/2016, від 3 травня 2017 року № 126/2017, від 12 вересня 2018 року № 277/2018, від 26 квітня 2019 року № 171/2019, від 16 липня 2019 року № 524/2019, від 10 квітня 2020 року № 135/2020, від 3 вересня 2020 року № 372/2020, від 27 вересня 2021 року № 483/2021 та від 11 квітня 2022 року № 231/2022), такі зміни:

1) пункт 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кандидати на зайняття посад військових капеланів повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про Службу військового капеланства".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати абзацами п'ятим і шостим;

2) абзац перший підпункту 1 пункту 35 викласти в такій редакції:

"1) за рішенням командування військової частини за наявності підстав, передбачених підпунктами "а" – "г", "д", "е", "є", "з" – "й", "л" та "о" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

3) пункт 38 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) з особами, які є священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримали від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності";

4) абзац перший пункту 63 викласти в такій редакції:

"63. До військових звань осіб офіцерського складу юридичної, медичної та капеланської служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "юстиції", "медичної служби", "капеланської служби" у порядку, визначеному Міністерством оборони України";

5) пункт 83 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Військовослужбовці, які займають посади військових капеланів, призначаються на посади і переміщуються по службі виключно в межах посад Служби військового капеланства";

6) пункт 97 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Призначення на посади та звільнення з посад військових капеланів здійснюється за погодженням з начальником Служби військового капеланства";

7) в абзаці першому пункту 163 слова "військовими комісаріатами" замінити словами "територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки";

8) в абзаці другому пункту 235 слова та цифри "підпунктами "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1, підпунктами "д" – "з" пункту 2" замінити словами та цифрами "підпунктами "д", "е", "є", "з", "и" та "о" пункту 1, підпунктами "д" – "з" та "м" пункту 2";

9) доповнити пунктом 2451 такого змісту:

"2451. Звільнення військових капеланів з військової служби здійснюється з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Звільнення військових капеланів з військової служби у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності здійснюється за поданням начальника Служби військового капеланства у порядку, встановленому цим Положенням.

Витяги з наказів про звільнення військових капеланів з військової служби надсилаються до відповідних керівних центрів (управлінь) релігійних організацій, якими передавався мандат священнослужителю на право здійснення військової капеланської діяльності.

Особи, які проходили військову службу на посадах військових капеланів та звільнені з військової служби, у п'ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов'язані прибути до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік за місцем проживання".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 вересня 2022 року