Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №659/2021

​Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити премії Президента України для молодих вчених 2021 року:

за роботу "Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів":

ЗАЙЦЕВУ Євгену Олександровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України;

за роботу "Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем з конструктивною симетрією та їх складових":

ДЕРКАЧУ Олегу Леонідовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка Національної академії наук України

КАБАННИКУ Сергію Миколайовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка Національної академії наук України

САВЧЕНКУ Кирилу Валентиновичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка Національної академії наук України;

– за роботу "Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС”:

АВДЄЄВІЙ Олені Петрівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ПАЛЬКОВУ Ігорю Андрійовичу – кандидатові технічних наук, заступникові головного конструктора парових турбін акціонерного товариства "Українські енергетичні машини"

ПАЛЬКОВУ Сергію Андрійовичу – кандидатові технічних наук, начальникові сектору акціонерного товариства "Українські енергетичні машини"

ІЩЕНКУ Олегу Ігоровичу – провідному інженеру-конструкторові акціонерного товариства "Українські енергетичні машини";

– за роботу "Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок":

САВЕНКОВУ Олегу Ігоровичу – старшому викладачеві Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

БАРАБАНОВІЙ Юлії Євгенівні – докторові філософії, науковому співробітникові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

МОСКОВКУ Олексію Олексійовичу – асистентові кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ПИРИСУНЬКУ Максиму Андрійовичу – викладачеві Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

– за роботу "Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування елементів конструкцій":

КАНЮКУ Юрію Ігоровичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України

ЧОРНЕНЬКОМУ Андрію Борисовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України

СТАСИШИНУ Ігорю Вікторовичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України

ШТОЙКУ Івану Павловичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України;

– за роботу "Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів газотурбінних двигунів":

ЛАВРІНЕНКОВУ Антону Дмитровичу – кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки завідувача кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЗІЛІНСЬКОМУ Андрію Івановичу – кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УЛАНОВУ Сергію Олександровичу – аспірантові Національного університету "Запорізька політехніка";

– за роботу "Гібридні нейро-фаззі системи для завдань інтелектуального аналізу потоків медичних даних":

ПЕРОВІЙ Ірині Геннадіївні – докторові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки;

– за роботу "Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних”:

ЯНЧЕНКУ Сергію Яковичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України

ПОЖАРСЬКІЙ Катерині Віталіївні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України

СТЕПАНЮК Тетяні Анатоліївні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України;

– за роботу "Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення сталого розвитку суспільства":

ДАВИДЕНКУ Євгену Олександровичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

– за роботу "Походження людської мови на основі ностратичної теорії":

КАПРАНОВУ Яну Васильовичу – докторові філологічних наук, професорові Київського національного лінгвістичного університету;

– за роботу "Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів":

ЧЕНЧЕВІЙ Ользі Олександрівні – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ШЛИКУ Сергію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ЛАШКУ Євгенію Євгеновичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КЛЕЦУ Дмитру Михайловичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

– за роботу "Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні":

ГРІНЧЕНКУ Володимиру Сергійовичу – кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки директора державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"

ТКАЧЕНКУ Олександру Олеговичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України";

– за роботу "Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid":

МАЛОГУЛКО Юлії Володимирівні – кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету

МІРОШНИКУ Володимиру Олександровичу – науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України

КРАВЧУКУ Сергію Васильовичу – кандидатові технічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Несс Енерджі";

– за роботу "Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент":

БАЛАБАН Оксані Василівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка"

МАТУЛЦІ Дарії Василівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка";

– за роботу "Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів":

КУЛІНІЧУ Андрію Володимировичу – докторові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту органічної хімії Національної академії наук України;

– за роботу "Структура, сорбційні і теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі":

БАРАБАШКУ Максиму Сергійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

БАСНУКАЄВІИ Разет Магомедівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна Національної академії наук України;

– за роботу "Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ”:

КОЛОМІЙЦЮ Євгену Олександровичу – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України

ЧАБАН Марії Олександрівні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України;

– за роботу "Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення”:

ФАРАТУ Олегу Костянтиновичу – докторові хімічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

ВАРЕНИЧЕНКО Світлані Анатоліївні – кандидатові хімічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

КУЛИК Олесі Геннадіївні – кандидатові хімічних наук, виконувачці обов'язків старшого наукового співробітника Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України

САНІНУ Едуарду Віталійовичу – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України;

– за роботу "Деформації земної поверхні на території України за даними ГНСС-спостережень”:

ІЩЕНКО Марині Вікторівні – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України;

– за роботу "Формування структури земної кори в межах Побузького гірничорудного району та оцінка його перспектив на корисні копалини”:

МИЧАКУ Сергію Володимировичу – докторові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна Національної академії наук України;

 – за роботу "Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних підприємств Західного Донбасу":

КОЗІЮ Євгену Сергійовичу – кандидатові геологічних наук, заступникові директора науково-навчального центру Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

МАКУРІНУ Андрію Андрійовичу – кандидатові економічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

МАЛАШКЕВИЧУ Дмитру Сергійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

КОШЕЛЕНКУ Євгенію Валерійовичу – асистентові кафедри електроенергетики Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";

– за роботу "Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних та інтродукованих рослин":

БОНДАРЧУКУ Олександру Петровичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України

ГОНЧАРОВСЬКІЙ Інні Валеріївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України

РОСІЦЬКІЙ Надії Василівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України;

– за роботу "Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини":

САМОЙЛЕНКО Катерині Миколаївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

СЛОБОДЯНЮК Катерині Сергіївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України;

– за роботу "Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris":

МИХАЙЛЕНКО Ользі Олександрівні – кандидатові фармацевтичних наук, докторантові Національного фармацевтичного університету;

– за роботу "Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом":

ДЄНЬЗІ Анастасії Едуардівні – докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України";

 за роботу "Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих)":

ЧЕРНЕНКО Інні Олександрівні – кандидатові медичних наук, ординаторові клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», майору медичної служби;

 за роботу «Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія»:

ГОРБАНЬ Наталії Євгенівні – докторові медичних наук, завідувачеві відділення державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України»;

 за роботу «Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних станів, їх профілактиці та лікуванні»:

ВІЛЕЦЬКІЙ Юлії Миколаївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук України

ХІТІ Олені Олександрівні – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук України;

 за роботу «Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи»:

БОРІКУН Тетяні Вікторівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького Національної академії наук України

БРЄЄВІЙ Ользі Володимирівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького Національної академії наук України;

за роботу «Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика»:

ДРАЧУКУ Костянтину Олеговичу – кандидатові медичних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України

ПОРТНІЧЕНКУ Георгію Володимировичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України

СРІБНІЙ Валентині Олександрівні – кандидатові медичних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України

СТУПЧУК Марії Сергіївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України;

– за роботу «Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни»:

ДВОРНИК Марині Сергіївні – кандидатові психологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

МИРОНЧАК Катерині Володимирівні – кандидатові психологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України;

– за роботу «Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика»:

БАБІЙЧУК Світлані Миколаївні – кандидатові педагогічних наук, завідувачеві лабораторії Національного центру «Мала академія наук України»

ПОПОВІЙ Марині Андріївні – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Національного центру «Мала академія наук України»

ПРИХОДНЮКУ Віталію Валерійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного центру «Мала академія наук України»

СВИРИДЕНКУ Денису Борисовичу – докторові філософських наук, професорові Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

– за роботу «Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умовах глобальних викликів»:

СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВІЙ Інні Андріївні – докторові наук з державного управління, директорові навчально-наукового інституту приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

МАЙСТРЕНКО Катерині Миколаївні – кандидатові наук з державного управління, доцентові приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 за роботу «Галицьке суспільство та економіка: соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького»:

ПАСІЦЬКІЙ Оксані Ігорівні – докторові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича Національної академії наук України;

 за роботу «Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель»:

ШКУТІ Олегу Олеговичу – докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;

 за роботу «Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору»:

КОВАЛЮ Віктору Васильовичу – докторові економічних наук, завідувачеві відділу Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

МІХНО Інесі Сергіївні – кандидатові економічних наук, доцентові приватного закладу вищої освіти «Міжнародний Європейський Університет»;

 за роботу «Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної власності в Україні»:

ВІРЧЕНКУ Володимиру Віталійовичу – докторові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 за роботу «Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів»:

ТРОХАНЯК Олександрі Миколаївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ТРОХАНЯКУ Віктору Івановичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

 за роботу «Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики)»:

ОДНОСУМ Ганні Володимирівні – кандидатові ветеринарних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича» Національної академії аграрних наук України;

 за роботу «Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів»:

ОЛІЙНИК Ользі Олександрівні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Національного університету біоресурсів і природокористування України

СУБІНУ Олександру Володимировичу – кандидатові біологічних наук, начальникові відділу державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»

БОРКО Юлії Петрівні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

ЦЕХМІСТЕР Ганні Вікторівні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ