Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №72/2021

Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО

З метою забезпечення виконання положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 року, а також рішень, прийнятих за результатами засідань Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів (4 квітня 2008 року, м.Бухарест, Румунія, 4 вересня 2014 року, м.Ньюпорт, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, 9 липня 2016 року, м.Варшава, Республіка Польща), реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору, закріпленого Конституцією України, законами України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про національну безпеку України", відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Положення про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО (додається).

2. Кабінету Міністрів України щороку забезпечувати:

1) розроблення проекту річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік (далі – річна національна програма) згідно із Положенням про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО, затвердженим цим Указом;

2) затвердження заходів з виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання;

3) координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з моніторингу та оцінювання результатів виконання річної національної програми;

4) регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання річної національної програми.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 2 жовтня 2018 року № 298 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 лютого 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
Від 24 лютого 2021 року №72/2021

ПОЛОЖЕННЯ

про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО

 

І. Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО (далі – річна національна програма).

2. Річна національна програма є системним документом, який розробляється щороку та визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в НАТО, визначених Планом дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), ухваленим на зустрічі глав держав – членів Північноатлантичної Ради Альянсу (24 квітня 1999 року, м.Вашингтон).

Річна національна програма спрямована на реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору, закріпленого Конституцією України, законами України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про національну безпеку України", виконання положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 року, а також рішень, прийнятих за результатами засідань Комісії Україна – НАТО.

У річній національній програмі головний акцент зосереджується на зусиллях держави, спрямованих на забезпечення прав і свобод, безпеки й добробуту людини, як ключового суб'єкта національної безпеки, а також рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

3. Річна національна програма містить такі розділи:

політичні та економічні питання;

оборонні та військові питання;

ресурсні питання;

питання безпеки;

правові питання.

Кожен розділ має містити стратегічну мету реформ, цілі, очікувані результати та пріоритетні завдання з періодом планування на п'ять років.

4. Річна національна програма розробляється з урахуванням міжнародної методології "Управління, орієнтоване на результат" (Results-Based Management), яка використовується в державах – членах НАТО.

Визначення цілей, очікуваних результатів та пріоритетних завдань у рамках стратегічної мети реформ здійснюється з урахуванням проблем, потреб та інтересів суспільства, а також таких вимог:

конкретність – визначення стратегічної мети реформ, цілей, очікуваних результатів, пріоритетних завдань має бути лаконічним, зрозумілим, не містити загальних формулювань;

вимірюваність – стратегічна мета реформ, цілі, очікувані результати, пріоритетні завдання на плановий рік визначаються з урахуванням результатів виконання річної національної програми на поточний рік і мають містити кількісні та/або якісні індикатори їх виконання;

досяжність – стратегічна мета реформ, цілі, очікувані результати, пріоритетні завдання плануються виходячи з наявних фінансових, матеріальних та людських ресурсів, реалістичної оцінки часу для їх реалізації та з урахуванням можливих негативних чинників;

доцільність – стратегічна мета реформ, цілі, очікувані результати, пріоритетні завдання спрямовуються на створення умов, необхідних для досягнення критеріїв членства в Організації Північноатлантичного договору, відповідно до стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору;

визначеність у часі – стратегічна мета реформ, цілі, очікувані результати, пріоритетні завдання повинні мати визначені строки.

5. Координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо розроблення проекту річної національної програми, моніторингу та оцінювання результатів її виконання здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Узгодження та координація заходів, здійснюваних центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами щодо визначення стратегічної мети реформ, відповідних цілей, очікуваних результатів, пріоритетних завдань, підготовка відповідних рекомендацій, методичних матеріалів здійснюються Комісією з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Координуюча роль у процесі розроблення річної національної програми покладається на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі – Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції).

До роботи з розроблення проекту річної національної програми, моніторингу та оцінювання результатів її виконання можуть залучатися в установленому порядку експерти, у тому числі іноземні, вчені, а також представники інститутів громадянського суспільства.

ІІ. Розроблення річної національної програми

6. Пропозиції до проекту річної національної програми готуються центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами у березні – квітні року, що передує плановому.

7. Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України за результатами оцінювання виконання річної національної програми за попередній рік та з урахуванням результатів оціночного візиту Міжнародного секретаріату НАТО розробляє рекомендації щодо визначення стратегічної мети реформ та відповідних цілей річної національної програми на плановий рік.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції  інформує не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, центральні органи виконавчої влади, інші державні органи про відповідні рекомендації Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

8. Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи подають не пізніше 30 травня року, що передує плановому, Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції пропозиції до проекту річної національної програми згідно з цим Положенням та з урахуванням рекомендацій Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Пропозиції до проекту річної національної програми на наступний рік мають узгоджуватися з пропозиціями до проекту Державного бюджету України на наступний рік на усіх стадіях їх підготовки.

9. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції узагальнює отримані пропозиції, готує у взаємодії з Комісією з питань координації євроатлантичної інтеграції України проект річної національної програми, забезпечує його узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, здійснює переклад на англійську мову та подає до 15 жовтня року, що передує плановому, узгоджений проект річної національної програми для попереднього розгляду Міжнародному секретаріату НАТО та Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

10. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції доопрацьовує за участю відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних органів проект річної національної програми з урахуванням рекомендацій Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та надсилає не пізніше 1 листопада року, що передує плановому, підготовлений проект річної національної програми до Міністерства закордонних справ України.

11. Міністерство закордонних справ України доопрацьовує проект річної національної програми у межах компетенції та з урахуванням рекомендацій сторони НАТО за результатами оціночного візиту експертів Північноатлантичного Альянсу в Україну, забезпечує в установленому порядку його погодження з відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та вносить не пізніше 20 грудня року, що передує плановому, проект річної національної програми разом із проектом відповідного Указу Президента України на розгляд Кабінету Міністрів України.

12. Кабінет Міністрів України розглядає, схвалює та подає до 31 січня планового року проект річної національної програми разом із проектом відповідного Указу Президента України на розгляд Президентові України.

13. Річна національна програма затверджується Указом Президента України.

14. Кабінет Міністрів України після затвердження річної національної програми затверджує за формами, що додаються до цього Положення:

заходи з виконання річної національної програми (додаток 1);

показники ефективності виконання річної національної програми (додаток 2).

ІІІ. Моніторинг та оцінювання результатів виконання річної національної програми

15. Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, залучені до виконання річної національної програми, подають Міністерству закордонних справ України та Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції:

щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформацію про виконання заходів річної національної програми за відповідний квартал;

двічі на рік, до 25 червня (за перше півріччя) та до 25 грудня (за відповідний рік), інформацію про результати виконання річної національної програми за визначеними індикаторами виконання/показниками ефективності реалізації її положень;

щороку до 15 вересня стислий аналітичний звіт про виконання річної національної програми для надання Міжнародному секретаріату НАТО напередодні оціночного візиту експертів Північноатлантичного Альянсу в Україну. Звіт має містити інформацію про ключові досягнення, виявлені проблеми та шляхи їх подолання.

16. Міністерство закордонних справ України разом з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції узагальнює отриману інформацію, готує щоквартальні звіти про виконання річної національної програми для подальшого розгляду на засіданні Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

17. Міністерство закордонних справ України подає до 15 січня Кабінету Міністрів України узагальнену аналітичну інформацію про стан виконання річної національної програми за попередній рік разом з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку відносин між Україною та НАТО.

18. Кабінет Міністрів України подає до 31 січня Президентові України узагальнену інформацію про результати виконання річної національної програми за попередній рік разом з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку відносин між Україною та НАТО.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК