Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №739/2019

Про Положення про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України

Відповідно до статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України (додається).

2. На часткову зміну Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 «Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців» визнати такими, що втратили чинність, абзац сьомий статті 1 та Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, затверджене зазначеним Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 жовтня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 жовтня 2019 року № 739/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України

I. Загальні засади

1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти (далі – вищі військові навчальні заклади), їх права та обов’язки.

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у таких значеннях:

курсант – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого військового навчального закладу і навчається з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем та якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу або таке звання вона мала під час вступу на навчання;

контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (далі – контракт) – письмова угода, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає Служба безпеки України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

3. Підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах проводиться з метою подальшого проходження ними військової служби за контрактом осіб офіцерського складу в Службі безпеки України та інших державних органах, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали зі Службою безпеки України відповідні угоди, передбачені законодавством України (далі – заінтересовані державні органи).

Підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів здійснюється за освітніми програмами на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти у порядку, визначеному законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.

4. Строки військової служби в календарному обчисленні для курсантів відповідають часу навчання у вищому військовому навчальному закладі.

Строки військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів обчислюються з дня їх призначення на посади курсантів у порядку, встановленому цим Положенням.

Курсанти, які до зарахування до вищих військових навчальних закладів не проходили військової служби, особисто складають Військову присягу на вірність Українському народові в порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. 

В особливий період курсанти проходять військову службу (навчання) з урахуванням особливостей, передбачених законодавством України, цим Положенням та нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

II. Зарахування на навчання та прийняття на військову службу (навчання) за контрактом

5. Вимоги щодо професійно-психологічного відбору, порядок підбору, вивчення та направлення до вищих військових навчальних закладів кандидатів на навчання для участі в конкурсному відборі, у тому числі тих, які направляються заінтересованими державними органами, встановлюються нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

6. Прийом громадян України на навчання до вищих військових навчальних закладів здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту».

Обсяги прийому громадян до вищих військових навчальних закладів за програмами підготовки громадян для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу за спеціальностями (спеціалізаціями) і статтю, у тому числі обсяги прийому осіб, яким надано право зарахування за квотами, передбаченими законодавством України, визначаються Головою Служби безпеки України та керівниками інших заінтересованих державних органів з урахуванням потреб комплектування.

7. На військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів зараховуються громадяни України, віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, які успішно пройшли конкурсний відбір і відповідають встановленим вимогам проходження військової служби на посадах курсантів, мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту та не мають військових звань офіцерського складу.

8. Зарахування громадянина на навчання до вищого військового навчального закладу здійснюється згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу.

Громадяни, зараховані на навчання до вищого військового навчального закладу, укладають контракт.

Відмова від укладання контракту тягне за собою відрахування громадянина з вищого військового навчального закладу, яке здійснюється за наказом керівника вищого військового навчального закладу.

Громадяни, зараховані на навчання до вищого військового навчального закладу, призначаються на посаду курсанта наказом керівника вищого військового навчального закладу у день укладення контракту.

9. Контракт укладається за формою, що додається, у двох примірниках, підписується курсантом і керівником вищого військового навчального закладу, скріплюється гербовою печаткою вищого військового навчального закладу і зберігається у кожної із сторін.

Контракт з особами, яким не виповнилося 18 років, укладається відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

III. Військові звання

10. Курсантам під час проходження ними військової служби (навчання) у вищих військових навчальних закладах присвоюються військові звання, передбачені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» для рядового, сержантського і старшинського складу.

11. Курсантам, які до зарахування до вищого військового навчального закладу не мали військового звання, одночасно із зарахуванням до цього вищого військового навчального закладу присвоюється військове звання солдата.

За курсантами, зарахованими до вищих військових навчальних закладів із числа військовослужбовців і військовозобов’язаних, зберігаються військові звання, присвоєні їм до вступу у вищі військові навчальні заклади.

12. Військове звання старшого солдата присвоюється курсантам у званні солдата в порядку заохочення.

13. Військове звання молодшого сержанта присвоюється курсантам, призначеним на посади сержантського і старшинського складу, які успішно виконують свої службові обов’язки та мають зразкову військову дисципліну, після складання заліків за відповідною програмою в порядку, встановленому керівником вищого військового навчального закладу.

14. Чергові військові звання сержанта, старшого сержанта, старшини присвоюються курсантам у послідовному порядку за умови позитивної характеристики, відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та наявності вислуги у попередньому званні не менше як 6 місяців.

15. Пониження курсантів у військовому званні на один ступінь може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

16. Курсанти з числа старших солдатів, а також осіб сержантського і старшинського складу можуть бути позбавлені військових звань в порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення.

Дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді) можуть бути зняті із старших солдатів, сержантів, старшин не раніше як через 6 місяців, а з прапорщиків – через рік з дня накладення стягнення.

17. Право присвоєння курсантам військових звань рядового, сержантського і старшинського складу, позбавлення курсантів військових звань, пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні належить керівнику вищого військового навчального закладу.

Курсантам, засудженим до службового обмеження для військовослужбовців, під час відбування цього покарання чергові військові звання не присвоюються. Строк покарання не зараховується їм до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

IV. Призначення на посади. Переміщення по службі

18. Призначення на посади курсантів здійснюється наказами керівника вищого військового навчального закладу.

19. Військові посади, на які дозволено призначати курсантів, та відповідні цим посадам військові звання визначаються штатами змінного складу вищих військових навчальних закладів.

20. Пониження курсантів у посаді за порушення військової дисципліни здійснюється керівником вищого військового навчального закладу в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

21. Курсанти, понижені в посаді в дисциплінарному порядку, можуть бути поновлені на попередній або іншій рівній посаді керівником вищого військового навчального закладу, якщо дисциплінарне стягнення відіграло виховну роль і військовослужбовець виправив свою поведінку, зразково виконує військовий обов’язок, але не раніше як через 6 місяців після пониження та за наявності вакантних посад.

У разі відсутності вакантних посад дисциплінарне стягнення може бути знято без поновлення у посаді.

Переміщення по службі на вищі посади курсантів, засуджених до службового обмеження для військовослужбовців, під час відбування цього покарання не проводиться.

V. Відрядження

22. Курсантів дозволяється направляти у службові відрядження:

а) для проходження практики;

б) для забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;

в) для супроводження нарочних із секретними документами і матеріалами або для доставки таких документів і матеріалів як нарочним;

г) для супроводження хворих;

ґ) для участі в освітніх, наукових, спортивних і культурно-масових заходах;

д) в інших випадках за рішенням Голови Служби безпеки України або його заступників.

Строк відрядження визначається керівником вищого військового навчального закладу відповідно до законодавства.

23. Під час направлення курсантів у відрядження береться до уваги їх стан здоров’я і результати навчання. Курсанти, які мають незадовільні результати в навчанні, схильні до порушень військової дисципліни і потребують повсякденного контролю за їх поведінкою з боку командирів, та курсанти, які мають скарги на стан здоров’я, у відрядження, що передбачені підпунктами «б» – «д» пункту 22 цього Положення, не направляються.

Курсанти жіночої статі не направляються у відрядження, що передбачене підпунктом «б» пункту 22 цього Положення.

24. Курсанти направляються у службові відрядження відповідно до наказу по вищому військовому навчальному закладу, виданому на підставі рішення керівника вищого військового навчального закладу або Голови Служби безпеки України чи його заступників.

25. Курсантам, які направляються у відрядження, видається посвідчення про відрядження за встановленою формою.

26. Після прибуття до пункту відрядження курсанти зобов’язані негайно звернутися до посадової особи, у розпорядження якої вони були відряджені, і стати на облік у порядку, встановленому Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

27. Під час слідування у відрядження та повернення з нього курсантам забороняється відхилятися від зазначеного в посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки в проміжних пунктах.

28. Якщо курсант не може вчасно прибути до місця відрядження чи до вищого військового навчального закладу внаслідок непередбачених перешкод на транспорті або у зв’язку з хворобою чи з інших поважних причин, він повинен одержати позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причини затримки у військового коменданта на транспорті або начальника підрозділу Центрального управління чи регіонального органу Служби безпеки України (далі – підрозділ, орган Служби безпеки України), військового коменданта гарнізону або військового комісара за місцем відрядження, а в разі відсутності таких – від органу місцевого самоврядування.

Про причини затримки курсант повинен за можливості повідомити безпосереднього начальника або особу, яка виконує його обов’язки.

29. У разі втрати в дорозі службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна відряджений повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті, начальника підрозділу, органу Служби безпеки України або військового коменданта гарнізону чи військового комісара, а якщо такі відсутні – орган поліції або орган місцевого самоврядування.

30. Поважними причинами затримки курсанта у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є: хвороба, що перешкоджає пересуванню; стихійне лихо та інші надзвичайні обставини. Причини затримки мають бути підтверджені відповідними документами.

31. У разі порушення курсантом військової дисципліни під час його перебування у відрядженні начальник підрозділу, органу Служби безпеки України, військовий комендант гарнізону або військовий комісар за місцем відрядження мають право припинити відрядження і відправити такого курсанта до вищого військового навчального закладу.

Про всі заходи, вжиті стосовно курсанта, який порушив військову дисципліну, начальник підрозділу, органу Служби безпеки України, військовий комендант гарнізону чи військовий комісар за місцем відрядження повідомляє керівника вищого військового навчального закладу та робить відповідну позначку в посвідченні про відрядження такого курсанта.

32. У разі неповернення курсанта з відрядження в установлений строк і відсутності повідомлення про причини його затримки керівник вищого військового навчального закладу невідкладно надсилає запит начальнику, у розпорядження якого курсанта було відряджено, та за необхідності організовує розшук такого курсанта.

33. У разі оголошення мобілізації (введення воєнного стану) курсанти, які перебувають у відрядженнях, зобов’язані з дозволу начальників, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до вищого військового навчального закладу.

VI. Практична підготовка

34. Практична підготовка курсантів здійснюється шляхом проходження ними практики, як правило, у підрозділах, органах Служби безпеки України або інших заінтересованих державних органах, які направляли їх на навчання.

Порядок організації та проведення практики курсантів встановлюється нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Під час проходження практики використання курсантів не за призначенням, а також на посадах і роботах, не пов’язаних із виконанням програм практичної підготовки, заборонено.

VII. Відпустки

35. Курсантам вищих військових навчальних закладів щороку надаються канікулярні відпустки: зимова – тривалістю до 14 календарних днів та літня до 30 календарних днів.

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих військових навчальних закладів канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.

В особливий період відпустки курсантам вищих військових навчальних закладів надаються на підставах та у порядку, передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

36. Курсантам вищих військових навчальних закладів, крім канікулярних відпусток, можуть надаватися додаткові відпустки для лікування у зв’язку з хворобою та за сімейними обставинами на підставах та у порядку, передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Підстави для надання таких відпусток повинні бути документально підтверджені.

Відповідні документи подаються курсантом під час порушення клопотання про надання відпустки, а у разі неможливості – після повернення з відпустки.

37. Після закінчення встановленого законодавством України строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою курсант підлягає медичному огляду військово-лікарською комісією у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

38. Право надання всіх видів відпусток курсантам належить керівнику вищого військового навчального закладу.

39. Курсантам, які вибувають у канікулярні відпустки, визначені пунктом 35 цього Положення, додатковий час для проїзду до місця проведення відпустки і назад не надається.

40. Курсантам, які відбувають у відпустку, видається відпускне посвідчення установленої форми.

41. Після прибуття до місця проведення відпустки курсанти зобов’язані стати на облік, а в разі вибуття – знятися з обліку в порядку, встановленому Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

42. У разі втрати відпускного посвідчення та (або) військового квитка в дорозі або за місцем проведення відпустки курсант зобов’язаний доповісти про це начальнику підрозділу, органу Служби безпеки України або військовому коменданту на транспорті, військовому коменданту гарнізону чи військовому комісару за місцем проведення відпустки.

Начальник підрозділу, органу Служби безпеки України або військовий комендант на транспорті, військовий комендант гарнізону чи військовий комісар відповідно до даних обліку, а в разі відсутності даних – після встановлення особи курсанта видає йому довідку, що засвідчує законність перебування у відпустці, повідомляє про це керівника вищого військового навчального закладу.

43. Якщо курсант затримується з відпустки внаслідок непередбачених перешкод на транспорті, у зв’язку з хворобою або з інших поважних причин, він повинен одержати позначку у відпускному посвідченні або довідку про причини затримки у начальника підрозділу, органу Служби безпеки України або військового коменданта на транспорті, військового коменданта гарнізону або військового комісара за місцем проведення відпустки, а в разі відсутності таких – від органу місцевого самоврядування.

Про причини затримки курсант повинен за можливості повідомити безпосереднього начальника або особу, яка виконує його обов’язки.

44. У разі неповернення курсанта з відпустки в установлений строк і відсутності повідомлення про причини його затримки керівник вищого військового навчального закладу негайно надсилає запит начальнику підрозділу, органу Служби безпеки України або військовому коменданту гарнізону чи військовому комісару за місцем проведення відпустки (проживання) курсантом та за необхідності організовує його розшук.

45. У разі отримання інформації про порушення курсантом військової дисципліни під час перебування у відпустці начальник підрозділу, органу Служби безпеки України повідомляє про це керівника вищого військового навчального закладу та робить відповідну позначку у відпускному посвідченні курсанта.

46. У разі оголошення мобілізації (введення воєнного стану) курсанти, які перебувають у відпустці, крім відпусток курсантам жіночої статі у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, зобов’язані знятися з обліку і негайно виїхати до вищого військового навчального закладу або визначеного збірного пункту.

VIII. Права, обов’язки і відповідальність курсантів вищих військових навчальних закладів

47. Курсанти користуються соціально-економічними, політичними
та особистими правами і свободами, передбаченими Конституцією та  законами України та іншими нормативно-правовими актами.

48. Права та обов’язки курсантів, що випливають з умов військової служби і навчання, визначаються Конституцією України, законами України «Про військовий обов’язок і військову службу«, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей«, «Про Службу безпеки України«, «Про вищу освіту», статутами Збройних Сил України, цим Положенням  та нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

49. Забезпечення курсантів грошовим забезпеченням, харчуванням, речовим майном і житлом здійснюється відповідно до законодавства України.

50. Курсанти носять військову форму одягу встановленого зразка із знаками розрізнення відповідно до військових звань.

Курсантам усіх курсів дозволяється носити цивільний одяг поза розташуванням вищих військових навчальних закладів під час перебування у відрядженні та у вільний від служби (навчання) час.

51. Курсанти чоловічої статі, які не вислужили встановленого законом строку строкової військової служби, розміщуються в казармах (гуртожитках), що знаходяться, як правило, у розташуванні вищого військового навчального закладу, та звільняються із розташування вищого військового навчального закладу в порядку, встановленому для військовослужбовців строкової служби.

Курсанти чоловічої статі, які вислужили встановлений законом строк строкової військової служби, розміщуються в гуртожитках вищого військового навчального закладу.

Проживання (перебування) поза розташуванням вищого військового навчального закладу може бути дозволено курсантам у порядку, що визначається керівником вищого військового навчального закладу.

Порядок виїзду курсантів за межі населеного пункту, у якому розташований вищий військовий навчальний заклад, або виїзду за межі України визначається законодавством України.

52. У разі необхідності курсантам вищих військових навчальних закладів, які мають сім’ю, надається жила площа в сімейних гуртожитках. За відсутності гуртожитків курсантам виплачується грошова компенсація за тимчасовий піднайом (найом) жилого приміщення в розмірах та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

53. Документом, що посвідчує особу курсанта, є військовий квиток.

54. Курсантам, які мають успіхи у навчанні, за рішенням керівника вищого військового навчального закладу можуть підвищуватися оклади грошового утримання в розмірах, визначених законодавством України.

Окремим курсантам за особливі успіхи у навчанні та (або) науковій діяльності можуть призначатися іменні стипендії в порядку, встановленому законодавством України.

55. Курсанти, які не склали іспити (заліки) з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджується відповідними документами, мають право скласти їх у строки та порядку, що визначаються керівником вищого навчального закладу.

56. Курсантам після завершення навчання на першому рівні вищої освіти присуджується освітній ступінь бакалавра, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту державного зразка.

Курсантам після завершення навчання на другому рівні вищої освіти присуджується освітній ступінь магістра, присвоюється відповідна кваліфікація, видається документ про вищу освіту державного зразка та нагрудний знак.

Випускникам вищих військових навчальних закладів з числа курсантів присвоюється первинне офіцерське звання в порядку, встановленому Положенням про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України.

57. Курсанти жіночої статі звільняються від несення гарнізонної, вартової та внутрішньої служби (крім добового наряду у жіночому гуртожитку, їдальні або кімнаті відвідувачів).

58. Курсанти зобов’язані доповідати протягом 48 годин своїм безпосереднім начальникам і письмово повідомляти підрозділи кадрового забезпечення вищих військових навчальних закладів: про зміни у сімейному стані (одруження, розірвання шлюбу, народження дітей тощо); про випадки затримання правоохоронними органами чи військовою комендатурою; про втрату військових квитків; про випадки притягнення до кримінальної відповідальності членів їх сімей або своїх близьких родичів чи близьких родичів дружини (чоловіка) – з часу, коли про це стало відомо курсанту; про обставини, що перешкоджають збереженню довіреної їм державної таємниці.

59. За порушення військової дисципліни, вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень курсанти несуть відповідальність згідно із законом.

IX. Відрахування з вищого військового навчального закладу, поновлення та переведення. Звільнення з військової служби

60. Відрахування курсантів з вищих військових навчальних закладів проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та цього Положення в порядку, встановленому Службою безпеки України за  погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.

61. Курсант відраховується з вищого військового навчального закладу:

а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність курсанта до військової служби;

б) у зв’язку з укладенням курсантом нового контракту про проходження іншого виду військової служби у Службі безпеки України або іншому заінтересованому державному органі, яким його було направлено на навчання;

в) у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості забезпечити продовження навчання курсанта на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;

г) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

ґ) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівником вищого військового навчального закладу (за бажанням курсанта);

д) через невиконання індивідуального навчального плану;

е) через небажання продовжувати навчання;

є) у разі відмови від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання;

ж) через недисциплінованість;

з) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

и) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту курсантом;

і) у разі відмови у наданні або скасуванні допуску до державної таємниці, якщо продовження навчання неможливе без такого допуску.

Відрахування з вищого військового навчального закладу курсантів за підпунктами «б», «г», «ґ», «е» цього пункту проводиться з ініціативи курсанта.

62. Одночасно з відрахуванням курсанта з вищого військового навчального закладу контракт припиняється (розривається).

У мирний час курсанти, відраховані з вищого військового навчального закладу на підставах, передбачених підпунктами «а», «в» – «і» пункту 61 цього Положення, звільняються з військової служби, крім курсантів, зазначених в абзаці першому пункту 64 цього Положення.

Звільнення з військової служби курсантів вищого військового навчального закладу в особливий період здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

63. Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість чи у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу відшкодовують Службі безпеки України витрати, пов’язані із їх утриманням у вищому військовому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови курсанта від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування  здійснюється у судовому порядку.

64. Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів (за винятком підстав, передбачених підпунктами «а», «в», «г» чи «ґ» пункту 61 цього Положення), які досягли призовного віку та не вислужили встановленого строку строкової військової служби, направляються для подальшого проходження строкової військової служби.

При цьому у строк військової служби військовослужбовцям зараховується тривалість:

строкової військової служби до вступу у вищий військовий навчальний заклад;

військової служби за контрактом до вступу у вищий військовий навчальний заклад з розрахунку два місяці військової служби за контрактом за один місяць строкової військової служби;

військової служби під час навчання у вищому військовому навчальному закладі із розрахунку два місяці служби (навчання) у зазначеному навчальному закладі за один місяць строкової військової служби.

65. Курсанти, відраховані з вищих військових навчальних закладів (крім направлених для дальшого проходження військової служби до підрозділів, органів Служби безпеки України за їх клопотаннями), які на день відрахування з вищого військового навчального закладу вислужили встановлений строк строкової військової служби, а також відраховані відповідно до підпунктів «а», «в», «г» чи «ґ» пункту 61 цього Положення, звільняються в установленому порядку з військової служби та направляються у військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

66. Курсанти жіночої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів, звільняються з військової служби, якщо вони:

не мають військово-облікової спеціальності – без взяття на військовий облік;

мають військово-облікову спеціальність – із зарахуванням у запас і направленням у військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

67. Поновлення громадян України на навчання у вищих військових навчальних закладах здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам до зарахування на навчання, визначеним цим Положенням, та в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України, погодженими із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

68. Переведення курсантів з одного до іншого вищого військового навчального закладу здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

69. Розподіл випускників після закінчення вищого військового навчального закладу здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН