Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №784/2019

Питання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України

1. На заміну статті 3 Указу Президента України від 8 липня 2016 року № 296 «Питання координації євроатлантичної інтеграції України» призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України КУЛЕБУ Дмитра Івановича - Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, увільнивши від виконання цих обов'язків І.Климпуш-Цинцадзе.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України;

склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 4 Указу Президента України від 8 липня 2016 року № 296 «Питання координації євроатлантичної інтеграції України»;

Указ Президента України від 4 листопада 2016 року № 488 «Питання складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України»;

Указ Президента України від 24 квітня 2017 року № 116 «Питання складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України»;

статтю 2 Указу Президента України від 4 березня 2019 року № 49 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

Указ Президента України від 10 квітня 2019 року № 116 «Питання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

30 жовтня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 жовтня 2019 року № 784/2019

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України

1. Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України (далі - Комісія) є допоміжним органом при Президентові України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що входять до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України, заходів у рамках реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), підвищення ефективності виконання пріоритетних завдань із досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО;

2) проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану діяльності, пов'язаної з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО, зокрема центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, індивідуальних програм, галузевих планів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору;

3) підготовка та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо розвитку співробітництва між Україною та НАТО, визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань у сфері євроатлантичної інтеграції України, підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо виконання завдань у зазначеній сфері, удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва між Україною та НАТО;

4) напрацювання пропозицій щодо спрямування діяльності українських частин спільних робочих груп Україна - НАТО, робочих груп співробітництва України з НАТО.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) готувати рекомендації щодо виконання центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з НАТО;

2) запитувати та одержувати від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

3) залучати до участі в роботі Комісії представників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, радників, а також представників Представництва НАТО в Україні, дипломатичних представництв держав - членів НАТО і держав - учасниць Програми НАТО «Партнерство заради миру та безпеки», акредитованих в Україні (за згодою);

4) створювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, інших заходів з питань, віднесених до компетенції Комісії.

5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, державними підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, науковими установами, діяльність яких пов'язана із розвитком співробітництва між Україною та НАТО, а також із Представництвом НАТО, дипломатичними представництвами держав - членів НАТО і держав - учасниць Програми НАТО «Партнерство заради миру та безпеки», акредитованими в Україні.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря, інших членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто і не можуть делегувати свої повноваження іншим особам.

Головою Комісії є за посадою Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Заступником голови Комісії визначається перший заступник або один із заступників Міністра закордонних справ України.

До складу Комісії як члени включаються представники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ та організацій, залучених до співробітництва з НАТО в рамках річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням голови Комісії.

З числа членів Комісії визначаються національні координатори з питань співробітництва України з НАТО, які забезпечують реалізацію покладених на Комісію завдань у відповідних сферах.

Національними координаторами у складі Комісії визначаються:

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики - перший заступник або один із заступників Міністра закордонних справ України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері реформування сектору безпеки і оборони України - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання реформування сектору безпеки і оборони України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення - перший заступник або один із заступників Міністра фінансів України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері інформаційної безпеки - один із заступників Голови Служби безпеки України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у правовій сфері - перший заступник або один із заступників Міністра юстиції України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборонної промисловості - Перший заступник або один із заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання оборонної промисловості;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері розбудови національної системи стійкості - Перший заступник або один із заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання розбудови національної системи стійкості;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері професійного розвитку - Голова або один із заступників Голови Національного агентства України з питань державної служби, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України.

7. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу.

Засідання Комісії скликає і веде голова Комісії, а за його відсутності - заступник голови Комісії.

Підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар Комісії.

8. За результатами розгляду питань Комісія ухвалює рішення.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії і надсилається усім членам Комісії. Якщо член Комісії не підтримує рішення Комісії, він може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Голова Комісії доповідає Президентові України про результати роботи Комісії.

9. Рішення Комісії в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 жовтня 2019 року № 784/2019

 

СКЛАД
Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України

 

КУЛЕБА Дмитро Іванович - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Комісії

БОЖОК Єгор Валерійович - заступник Міністра закордонних справ України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, заступник голови Комісії

ГЕНЧЕВ Олексій Валентинович - керівник експертної групи взаємодії з НАТО Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретар Комісії

БІЛОШИЦЬКИЙ Руслан Миколайович - заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій

ГАЄВСЬКИЙ Ігор Миколайович - перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

ГОЛОПАТЮК Леонід Станіславович - начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України

ДУБЛИК Анатолій Ярославович - заступник Голови Служби безпеки України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері інформаційної безпеки

ІЛЛЯШЕНКО Олексій Володимирович - заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань європейської інтеграції

ІОНАН Валерія Едуардівна - заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

КАСЬКО Віталій Вікторович - перший заступник Генерального прокурора (за згодою)

КЛІТІНА Олександра Петрівна - заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції

КОВАЛЬ Михайло Володимирович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері реформування сектору безпеки і оборони України

КОВАЛЬЧУК Тетяна Іванівна - заступник Міністра внутрішніх справ України

КОЗЛОВСЬКИЙ Олег Анатолійович - заступник Голови Національної поліції України - начальник Департаменту оперативної підтримки

КОЛОМІЄЦЬ Валерія Рудольфівна - заступник Міністра юстиції України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у правовій сфері

КОНДРАТЮК Володимир Васильович - перший заступник командувача Національної гвардії України

КУПРІЙ Володимир Олександрович - перший заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері професійного розвитку

ЛУЦКЕВИЧ Олексій Романович - виконуючий обов'язки керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України

НІЖИНСЬКИЙ Сергій Сергійович - заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції

НІКІФОРЕНКО Володимир Степанович - перший заступник Голови Державної прикордонної служби України

НОВАК Наталія Василівна - тимчасово виконуюча обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції України

ПАНАІОТІДІ Світлана Миколаївна - заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

ПЛАЧКОВ Григорій Іванович - Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

ПЛІС Геннадій Володимирович - заступник Міністра фінансів України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення

СІМОНЕНКО Олена Анатоліївна - заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції

СІНАЙКО Олег Олександрович - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

СЛЯДНЄВА Катерина Анатоліївна - заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

СТАДНИЙ Єrop Андрійович - заступник Міністра освіти і науки України

ФЕЩЕНКО Володимир Петрович - заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження

ФРОЛОВА Аліна Євгенівна - заступник Міністра оборони України

ХОЛОДНЮК Зеновій Васильович - Голова Державної судової адміністрації України (за згодою)

ЧАПЛІНСЬКИЙ Юліан Михайлович - заступник Міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції

ЧАУЗОВ Олександр Миколайович - перший заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

ЧЕРВАК Богдан Остапович - перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України

ЧИЖИК Костянтин Григорович - заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН