Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №785/2019

Питання добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

З метою врегулювання питання щодо проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України відповідно до частини другої статті 131 Конституції України призначення членів Вищої ради правосуддя та на виконання Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (додається).

2. Утворити Комісію з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі - Комісія) та затвердити її персональний склад (додається).

3. Комісії забезпечити проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 червня 2019 року № 357 «Про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

30 жовтня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 жовтня 2019 року № 785/2019

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення

Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

1. Це Положення визначає порядок проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі - Положення).

2. Для проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі - конкурс) утворюється Комісія з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі - Комісія).

Склад Комісії формується з числа визнаних фахівців у галузі права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, а також бездоганну професійну репутацію.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України.

Голова Комісії обирається на першому засіданні Комісії з числа її членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від складу Комісії.

Члени Комісії беруть участь у її роботі особисто. Делегування членами Комісії своїх повноважень щодо участі у засіданнях Комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам Комісії чи іншим особам не допускається.

Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Діяльність Комісії ґрунтується на принципах верховенства права, професійності, публічності та політичної нейтральності.

Комісія визначає порядок своєї роботи з урахуванням вимог Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та цього Положення.

3. Для проведення конкурсу:

1) Офіс Президента України:

розмішує на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу і можливість подання особами документів, необхідних для участі у конкурсі. В оголошенні зазначаються визначені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" вимоги до членів Вищої ради правосуддя та перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, строки їх прийому та способи подання;

здійснює прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі. У прийнятті документів, що подаються особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, не може бути відмовлено з інших підстав, ніж закінчення строку їх подання;

розміщує на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформацію про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів (крім документів, зазначених у пунктах 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя") на наступний робочий день з дня надходження таких документів, але не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення конкурсу;

2) Комісія здійснює розгляд документів осіб, які претендують на участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду правосуддя", та ухвалює рішення про допуск осіб до участі у конкурсі або про відмову у допуску до участі у конкурсі.

4. До участі у конкурсі за рішенням Комісії не допускаються особи, які не відповідають установленим вимогам до членів Вищої ради правосуддя та/або не можуть бути членами Вищої ради правосуддя згідно із Законом України "Про Вищу раду правосуддя", іншими законами України та/або не подали передбачені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" для участі у конкурсі документи.

Комісія розміщує на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, допущених до участі у конкурсі, а також повідомляє особам, які не допущені до участі у конкурсі, про відмову у допуску до участі у конкурсі із зазначенням підстав такої відмови.

5. Конкурс проводиться в три етапи:

1) відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід;

2) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону;

3) визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

6. Рішення про відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід, визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону, та визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, ухвалюються Комісією шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

Інформація про рішення Комісії, зазначені в абзаці першому цього пункту, розміщується Офісом Президента України на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

7. Голова Комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсу подає на розгляд Президентові України список кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

8. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, визначених за результатами проведення Комісією співбесід, покладається на Керівника Офісу Президента України.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від ЗО жовтня 2019 року № 785/2019

 

СКЛАД
Комісії з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

ГОНЧАРОВА Юлія Анатоліївна - доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, заступник декана факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук (за згодою)

МАРЦЕЛЯК Олег Володимирович- завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МОНАЄНКО Антон Олексійович - головний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Анатолій Євгенійович - завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЯКОВЛЄВ Олександр Анатолійович - доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН