Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №99/2021

Про Положення про закордонні дипломатичні установи України

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, статті 5 Закону України «Про дипломатичну службу» постановляю:

1. Затвердити Положення про закордонні дипломатичні установи України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 15 вересня 1998 року № 1020 «Про Положення про Місію України при НАТО»;

Указ Президента України від 27 серпня 2003 року № 922 «Про внесення змін до Положення про Місію України при НАТО»;

Указ Президента України від 19 квітня 2006 року № 319 «Питання Місії України при НАТО»;

Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992 року № 166 «Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 березня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 березня 2021 року № 99/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про закордонні дипломатичні установи України

1. Це Положення визначає статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ України.

2. Закордонні дипломатичні установи України є постійно діючими органами дипломатичної служби, основними завданнями яких є представництво України в державах перебування або при міжнародних організаціях та підтримання з ними офіційних відносин, відстоювання національних інтересів України, виконання консульських функцій, у тому числі захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

3. Закордонними дипломатичними установами України є:

Посольство України;

Посольство України з резиденцією Надзвичайного і Повноважного Посла України в Києві;

Постійне представництво України при міжнародній організації;

Представництво України при міжнародній організації;

Місія України при міжнародній організації;

консульська установа України (Генеральне консульство України, Консульство України, Віце-консульство України та Консульське агентство України).

4. У своїй діяльності закордонні дипломатичні установи України керуються Конституцією України, міжнародними договорами України, Законом України «Про дипломатичну службу», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства закордонних справ України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Завданнями закордонних дипломатичних установ України є:

1) представництво України в державі перебування або при міжнародній організації, підтримання з нею офіційних відносин;

2) захист національних інтересів України у державі перебування або при міжнародній організації;

3) розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових та інших зв’язків з державою перебування або міжнародною організацією;

4) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України в державі перебування або міжнародній організації;

5) координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах з державою перебування або міжнародною організацією.

6. Основними функціями закордонних дипломатичних установ України є:

1) організація проведення переговорів, участь у підготовці укладення міжнародних договорів України з державою перебування або міжнародною організацією;

2) участь у здійсненні заходів із забезпечення підготовки візитів офіційних делегацій України, вищих посадових осіб України до держави перебування або міжнародної організації;

3) поширення інформації про Україну в державі перебування або міжнародній організації;

4) забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями у державі перебування, захисту їхніх прав та інтересів, сприяння та підтримка діяльності громадських об’єднань закордонних українців;

5) виконання консульських функцій у державі перебування та державах зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України;

6) проведення аналізу стану відносин України з державою перебування або міжнародною організацією, зовнішньої та внутрішньої політики держави перебування, її соціально-економічного розвитку, діяльності міжнародної організації;

7) забезпечення державних органів інформацією з питань зовнішньої і внутрішньої політики держави перебування, діяльності міжнародної організації;

8) участь у підготовці пропозицій щодо розвитку політичних, економічних, гуманітарних, культурних, наукових та інших зв’язків України з державою перебування або міжнародною організацією;

9) сприяння експорту продукції українського походження, залученню інвестицій в Україну;

10) сприяння розвитку науково-технічного співробітництва України з державою перебування або міжнародною організацією, зокрема у сферах інноваційної діяльності, трансферу технологій, захисту прав інтелектуальної власності;

11) виявлення загроз і викликів національним інтересам України, загроз правам та інтересам громадян і юридичних осіб України у державі перебування або міжнародній організації, забезпечення дипломатичними засобами і методами протидії таким загрозам;

12) забезпечення організації та проведення в державі перебування відповідно до законодавства України всеукраїнського референдуму, виборів Президента України, народних депутатів України;

13) реалізація в межах повноважень, передбачених законодавством України, державної політики у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, здійснення контролю за її збереженням в закордонній дипломатичній установі України.

Порядок виконання закордонними дипломатичними установами України консульських функцій визначається Консульським статутом України.

7. Закордонні дипломатичні установи України для виконання покладених на них завдань та функцій:

1) виступають у встановленому порядку з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України (крім консульських установ України);

2) координують роботу офіційних делегацій та представників України в державі перебування або міжнародній організації, беруть участь у міжнародних консультаціях, переговорах, інших офіційних заходах за участю офіційних делегацій та представників України у державі перебування або міжнародній організації;

3) надають у встановленому порядку офіційні роз’яснення з питань офіційних відносин з державою перебування або міжнародною організацією (крім консульських установ України);

4) мають право одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на них завдань і функцій інформацію, документи, матеріали, статистичні дані;

5) готують та подають на розгляд Міністерства закордонних справ України пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, участі офіційних делегацій, представників України у роботі міжнародних організацій.

8. Кандидатури на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посла України з резиденцією в Києві, Постійного представника України при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації, Глави Місії України при міжнародній організації, Генерального консула України, які вносяться для отримання згоди іноземної держави або міжнародної організації на їх призначення, підлягають попередньому погодженню з Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.

9. Надзвичайний і Повноважний Посол України (далі — Посол) є вищим офіційним представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства України, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов’язків.

Якщо посада Посла є вакантною, виконання обов’язків Посла в установленому порядку покладається на тимчасового повіреного у справах України, який є дипломатичним службовцем Посольства України.

У разі тимчасової відсутності Посла чи неможливості здійснення ним своїх обов’язків з інших причин його обов’язки виконує визначений Послом тимчасовий повірений у справах України, який є дипломатичним службовцем Посольства України.

10. Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві (далі — Посол з резиденцією в Києві) є вищим офіційним представником України у державі акредитації, в якій не утворено закордонну дипломатичну установу України, здійснює загальне керівництво та координацію діяльності посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов’язків.

Посол з резиденцією в Києві є дипломатичним службовцем Міністерства закордонних справ України.

11. Постійний представник України при міжнародній організації (далі — Постійний представник), Представник України при міжнародній організації (далі — Представник), Глава Місії України при міжнародній організації (далі — Глава Місії України) здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників відповідної закордонної дипломатичної установи України, а також посадових та інших осіб, членів офіційних делегацій України, які беруть участь у заходах, що проводяться у рамках відповідної міжнародної організації.

Якщо посада Постійного представника, Представника, Глави Місії України є вакантною, виконання обов’язків Постійного представника, Представника, Глави Місії України в установленому порядку покладається відповідно на заступника Постійного представника, заступника Представника, заступника Глави Місії України, а в разі його відсутності — на одного із дипломатичних службовців відповідної закордонної дипломатичної установи України.

У разі тимчасової відсутності Постійного представника, Представника, Глави Місії України або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його обов’язки виконує дипломатичний службовець відповідної закордонної дипломатичної установи України, визначений відповідно Постійним представником, Представником, Главою Місії України.

12. Керівник консульської установи України (Генеральний консул України, Консул України, віце-консул, консульський агент) здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників консульської установи України.

Якщо посада керівника консульської установи України є вакантною, виконання його обов’язків в установленому порядку покладається на одного із дипломатичних службовців консульської установи України.

У разі тимчасової відсутності керівника консульської установи України або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його обов’язки виконує визначений керівником консульської установи України дипломатичний службовець цієї консульської установи України.

13. Посол, Постійний представник, Представник, Глава Місії України, керівник консульської установи України (далі — керівники закордонних дипломатичних установ України) несуть персональну відповідальність за здійснення покладених на відповідну закордонну дипломатичну установу України завдань і функцій, створюють умови для виконання працівниками закордонної дипломатичної установи України їх посадових обов’язків, здійснюють інші передбачені законодавством функції.

Керівник закордонної дипломатичної установи України може покласти виконання обов’язків щодо організаційно-розпорядчого, адміністративно-фінансового забезпечення діяльності закордонної дипломатичної установи України на одного з дипломатичних службовців закордонної дипломатичної установи України за посадою не нижче радника закордонної дипломатичної установи України, про що видається наказ закордонної дипломатичної установи України.

14. Закордонна дипломатична установа України в межах компетенції видає накази з питань організації та забезпечення діяльності закордонної дипломатичної установи України, які підписує керівник закордонної дипломатичної установи України.

15. Структура Місії України при НАТО (далі — Місія) затверджується з урахуванням завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору та має включати політичну, оборонну секції та військове представництво.

Посади в оборонній секції Місії заміщуються в установленому порядку працівниками Міністерства оборони України та дипломатичними службовцями, а у військовому представництві у складі Місії — військовослужбовцями Збройних Сил України.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК